Gordon B. Hinckley quotes | 14 quotes van Gordon B. Hinckley

Ben je op zoek naar een Gordon B. Hinckley quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gordon B. Hinckley quotes. Veel leesplezier!

Gordon B. Hinckley quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gordon B. Hinckley verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gordon B. Hinckley quotes:

True love is not so much a matter of romance as it is a matter of anxious concern for the well-being of one’s companion.

NL: Ware liefde is niet zozeer een kwestie van romantiek als wel een kwestie van bezorgdheid over het welzijn van iemands metgezel.

— Gordon B. Hinckley, Stand a Little Taller


Life is to be enjoyed, not endured

NL: Het leven is om te genieten, niet verdragen

— Gordon B. Hinckley


In all of living, have much fun and laughter. Life is to be enjoyed, not just endured.

NL: In al het leven, veel plezier en gelach. Het leven moet worden genoten, niet alleen doorstaan.

— Gordon B. Hinckley


It is not so much the major events as the small day-to-day decisions that map the course of our living. . . Our lives are, in reality, the sum total of our seemingly unimportant decisions and of our capacity to live by those decisions.

NL: Het zijn niet zozeer de grote gebeurtenissen als wel de kleine dagelijkse beslissingen die de loop van ons leven in kaart brengen. Onze levens zijn in werkelijkheid de som van onze schijnbaar onbelangrijke beslissingen en van ons vermogen om door die beslissingen te leven.

— Gordon B. Hinckley


Through all of living have much joy and laughter, life is to be enjoyed, not just endured.

NL: Door al het leven hebben veel vreugde en gelach, het leven moet worden genoten, niet alleen doorstaan.

— Gordon B. Hinckley


Try a little harder to be a little better.

NL: Doe wat harder je best om wat beter te zijn.

— Gordon B. Hinckley


Gratitude is a sign of maturity…Where there is appreciation: there is also courtesy and concern for the rights and property of others.

NL: Dankbaarheid is een teken van volwassenheid…Waar er waardering is: er is ook hoffelijkheid en zorg voor de rechten en eigendom van anderen.

— Gordon B. Hinckley


The cause of most of man’s unhappiness is sacrificing what he wants most for what he wants now.

NL: De oorzaak van het grootste deel van het ongeluk van de mens is offeren wat hij het meest wil voor wat hij nu wil.

— Gordon B. Hinckley


The major work of the world is not done by geniuses. It is done by ordinary people, with balance in their lives, who have learned to work in an extraordinary manner.

NL: Het grote werk van de wereld wordt niet gedaan door genieën. Het wordt gedaan door gewone mensen, met evenwicht in hun leven, die hebben geleerd om te werken op een buitengewone manier.

— Gordon B. Hinckley


Though my work may be menial, though my contribution may be small, I can perform it with dignity and offer it with unselfishness. My talents may not be great, but I can use them to bless the lives of others…. The goodness of the world in which we live is the accumulated goodness of many small and seemingly inconsequential acts.

NL: Hoewel mijn werk misschien minderwaardig is, hoewel mijn bijdrage misschien klein is, kan ik het met waardigheid uitvoeren en het met onbaatzuchtigheid aanbieden. Mijn talenten zijn misschien niet groot, maar ik kan ze gebruiken om het leven van anderen te zegenen… De goedheid van de wereld waarin we leven is de verzamelde goedheid van vele kleine en schijnbaar inconsequentiële handelingen.

— Gordon B. Hinckley


Respect for self is the beginning of cultivating virtue in men and women.

NL: Respect voor het zelf is het begin van het cultiveren van deugd in mannen en vrouwen.

— Gordon B. Hinckley


Of course we’re Christian. The very name of the church declares that. The more people see us and come to know us, the more I believe they will come to realize that we are trying to exemplify in our lives and in our living the great ideals which (Jesus Christ) taught.

NL: Natuurlijk zijn we christen. De naam van de kerk verklaart dat. Hoe meer mensen ons zien en ons leren kennen, hoe meer ik geloof dat ze zullen beseffen dat we proberen om in ons leven en in ons leven de grote idealen te illustreren die (Jezus Christus) onderwees.

— Gordon B. Hinckley


Generally speaking, the most miserable people I know are those who are obsessed with themselves; the happiest people I know are those who lose themselves in the service of others…By and large, I have come to see that if we complain about life, it is because we are thinking only of ourselves.

NL: Over het algemeen, de meest ellendige mensen die ik ken zijn degenen die geobsedeerd zijn door zichzelf; de gelukkigste mensen die ik ken zijn degenen die zichzelf verliezen in dienst van anderen…Door en groot, ik ben gekomen om te zien dat als we klagen over het leven, het is omdat we alleen denken aan onszelf.

— Gordon B. Hinckley


Be believing, be happy, don’t get discouraged. Things will work out.

NL: Geloof, wees gelukkig, raak niet ontmoedigd. Het komt wel goed.

— Gordon B. Hinckley