Germany Kent quotes | 34 quotes van Germany Kent

Ben je op zoek naar een Germany Kent quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Germany Kent quotes. Veel leesplezier!

Germany Kent quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Germany Kent verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Germany Kent quotes:

Today, spend a little time cultivating relationships offline. Never forget that everybody isn’t on social media.

NL: Vandaag, een beetje tijd besteden aan het cultiveren van relaties offline. Vergeet nooit dat iedereen niet op sociale media zit.

— Germany Kent


Spread love. Hug the people you care about and make sure they know that you care and appreciate them. Make it known to your friends and family that you love them.

NL: Verspreid liefde. Knuffel de mensen waar je om geeft en zorg ervoor dat ze weten dat je om ze geeft en ze waardeert. Maak je vrienden en familie bekend dat je van ze houdt.

— Germany Kent


With God, there’s always an appointed time for things, and when you put Him first, trust in His timing, and keep the faith, miracles happen!

NL: Bij God is er altijd een afgesproken tijd voor dingen, en wanneer je Hem op de eerste plaats stelt, vertrouw op Zijn timing, en houd het geloof, wonderen gebeuren!

— Germany Kent


6 Ways To Give Your Mind A Break:1. Stop stressing2. Stop worrying3. Give rest to the problems weighing you down4. Lighten up5. Forgive yourself6. Forgive others

NL: 6 Manieren om je geest een pauze te geven:1. Stop met stressen2. Hou op met je zorgen te maken3. Geef rust aan de problemen om je te verzwaren4. Doe eens wat vrolijker. Vergeef jezelf6. Vergeef anderen.

— Germany Kent


Stand for something. Make your life mean something. Start where you are with what you have. You are enough.

NL: Ga ergens voor staan. Laat je leven iets betekenen. Begin waar je bent met wat je hebt. Je bent genoeg.

— Germany Kent


The 7 Steps to Transformation:1. Dream it.2. Envision it.3. Think it.4. Grow it.5. Become it.6. Live it.7. OWN it.

NL: De 7 Stappen naar Transformatie:1. Droom het.2. Stel het voor.3. Denk het.4. Grow it.5. Word het.6. Live it.7. Bezit het.

— Germany Kent


Thank God for allowing you to see another day. No matter what, keep trusting, keep believing, be strong, have hope. The best is yet to come.

NL: Godzijdank dat je nog een dag mag zien. Wat er ook gebeurt, blijf vertrouwen, blijf geloven, wees sterk, heb hoop. Het beste moet nog komen.

— Germany Kent


Reach out and help others. If you have the power to make someone happy, do it. Be a vessel, be the change, be the difference, or be the inspiration. Shine your light as an example. The world needs more of that.

NL: Reik uit en help anderen. Als je de kracht hebt om iemand gelukkig te maken, doe het dan. Wees een vat, wees de verandering, wees het verschil, of wees de inspiratie. Schijn je licht als voorbeeld. De wereld heeft daar meer van nodig.

— Germany Kent


Everyday presents a new opportunity to grow and press forward to your success. Stay the course believing that where you are right now doesn’t matter, as long as you are moving in the right direction.

NL: Elke dag biedt een nieuwe kans om te groeien en door te drukken naar uw succes. Blijf geloven dat waar je nu bent, maakt niet uit, zolang je maar in de goede richting gaat.

— Germany Kent


Today if anything is trying to hold you back, give no attention to it. Get your hopes up, get your faith up, look up, and get ready to rise up.

NL: Als er vandaag iets is om je tegen te houden, geef er dan geen aandacht aan. Verhoog je hoop, verhoog je vertrouwen, kijk omhoog en maak je klaar om op te staan.

— Germany Kent


If you’re struggling today, remember that life is worth living and believe that the best is yet to come. Remember that you are loved, you matter, and never forget that there is always hope.

NL: Als je het vandaag moeilijk hebt, onthoud dan dat het leven de moeite waard is en geloof dat het beste nog moet komen. Onthoud dat je geliefd bent, je bent belangrijk, en vergeet nooit dat er altijd hoop is.

— Germany Kent


God has already equipped you with the skills you need to achieve your dreams. If you just try, work hard, take control of your destiny, remain true to yourself and believe it is possible, you will have unlimited power to achieve the impossible.

NL: God heeft jullie al uitgerust met de vaardigheden die jullie nodig hebben om jullie dromen te bereiken. Als je gewoon probeert, hard werkt, de controle over je lot neemt, trouw blijft aan jezelf en gelooft dat het mogelijk is, zul je onbeperkte macht hebben om het onmogelijke te bereiken.

— Germany Kent


Let your light shine as an inspiration to humanity and BE THE REASON someone believes in the goodness of people.

NL: Laat je licht schijnen als inspiratie voor de mensheid en ZIJN DE REDEN die iemand gelooft in de goedheid van mensen.

— Germany Kent


How to win in life:1 work hard 2 complain less 3 listen more 4 try, learn, grow5 don’t let people tell you it cant be done6 make no excuses

NL: Hoe te winnen in het leven:1 hard werken 2 klagen minder 3 luisteren meer 4 proberen, leren, grow5 laten mensen niet zeggen dat het niet kan worden gedaan6 maak geen excuses

— Germany Kent


It’s a funny thing about life, once you begin to take note of the things you are grateful for, you begin to lose sight of the things that you lack.

NL: Het is een grappig ding over het leven, als je eenmaal begint te nota nemen van de dingen waar je dankbaar voor bent, begin je de dingen die je mist uit het oog te verliezen.

— Germany Kent


Advice to my younger self:1 Start where you are with what you have2 Try not to hurt other people3 Take more chances4 If you fail, keep trying

NL: Advies aan mijn jongere zelf:1 Start waar je bent met wat je hebt2 Probeer andere mensen niet te kwetsen3 Neem meer kansen4 Als je faalt, blijf proberen

— Germany Kent


Positive thinking is powerful thinking. If you want happiness, fulfillment, success and inner peace, start thinking you have the power to achieve those things. Focus on the bright side of life and expect positive results.

NL: Positief denken is krachtig denken. Als je geluk, vervulling, succes en innerlijke vrede wilt, begin dan te denken dat je de kracht hebt om die dingen te bereiken. Focus op de zonnige kant van het leven en verwacht positieve resultaten.

— Germany Kent


Any day above ground is a good day. Before you complain about anything, be thankful for your life and the things that are still going well.

NL: Elke dag boven de grond is een goede dag. Voordat je ergens over klaagt, wees dankbaar voor je leven en de dingen die nog steeds goed gaan.

— Germany Kent


Though no one can backtrack and create a brand new start, Everyone is capable of taking their life in a brand new direction.

NL: Hoewel niemand kan backtracken en een gloednieuwe start te creëren, is iedereen in staat om hun leven te nemen in een gloednieuwe richting.

— Germany Kent


Never give up hope. All things are working for your good. One day, you’ll look back on everything you’ve been through and thank God for it.

NL: Geef nooit de hoop op. Alles werkt voor jouw bestwil. Op een dag kijk je terug op alles wat je hebt meegemaakt en dank je God ervoor.

— Germany Kent


The enemy fights the hardest when you are closest to your breakthrough. Know that your best days are ahead and no weapon formed will prosper.

NL: De vijand vecht het hardst als je het dichtst bij je doorbraak bent. Weet dat je beste dagen vooruit zijn en geen enkel wapen gevormd zal bloeien.

— Germany Kent


Where God guides, He provides. No matter how things look, God is still in control. Stay in peace and be hopeful. Your blessing is coming soon.

NL: Waar God leidt, voorziet Hij. Het maakt niet uit hoe dingen eruit zien, God heeft nog steeds de controle. Blijf in vrede en wees hoopvol. Jullie zegen komt binnenkort.

— Germany Kent


Kindness is universal. Sometimes being kind allows others to see the goodness in humanity through you. Always be kinder than necessary.

NL: Vriendelijkheid is universeel. Soms laat het vriendelijk zijn anderen toe om de goedheid in de mensheid te zien via jullie. Wees altijd vriendelijker dan nodig.

— Germany Kent


If you’re reading this, I hope God opens incredible doors for your life this year. Greatness is upon you. You must believe it though.

NL: Als je dit leest, hoop ik dat God ongelooflijke deuren opent voor je leven dit jaar. Grootsheid is voor jou. Je moet het wel geloven.

— Germany Kent


No matter how dysfunctional your background, how broke or broken you are, where you are today, or what anyone else says, YOU MATTER, and your life matters!

NL: Het maakt niet uit hoe disfunctioneel je achtergrond, hoe gebroken of gebroken je bent, waar je vandaag bent, of wat iemand anders zegt, JULLIE maakt uit, en je leven doet er toe!

— Germany Kent


Embrace who you are and your divine purpose. Identify the barriers in your life, and develop discipline, courage and the strength to permanently move beyond them, and keep moving forward.

NL: Omarm wie je bent en je goddelijke doel. Identificeer de barrières in je leven, en ontwikkel discipline, moed en de kracht om er permanent voorbij te gaan, en blijf doorgaan.

— Germany Kent


A fundamental approach to life transformation is using social media for therapy; it forces you to have an opinion, provides intellectual stimulation, increases awareness, boosts self-confidence, and offers the possibility of hope.

NL: Een fundamentele benadering van leven transformatie is het gebruik van sociale media voor therapie; het dwingt je om een mening te hebben, biedt intellectuele stimulatie, verhoogt bewustzijn, verhoogt zelfvertrouwen, en biedt de mogelijkheid van hoop.

— Germany Kent


Don’t give up when dark times come. The more storms you face in life, the stronger you’ll be. Hold on. Your greater is coming.

NL: Geef niet op als er donkere tijden komen. Hoe meer stormen je in het leven tegenkomt, hoe sterker je wordt. Wacht even. Je grootste komt eraan.

— Germany Kent


You’re going to make it;You’re going to be at peace;You’re going to create, and love, and laugh, and live;You’re going to do great things.

NL: Je gaat het halen;Je zult in vrede zijn;Je gaat scheppen, liefhebben, lachen en leven;Je gaat grote dingen doen.

— Germany Kent


To everyone battling a difficulty or under attack right now, smile, keep your head up, keep moving and stay positive, you’ll get through it.

NL: Voor iedereen die tegen een probleem vecht of nu wordt aangevallen, glimlach, houd je hoofd omhoog, blijf in beweging en blijf positief, je komt er wel doorheen.

— Germany Kent


The only way you’re going to reach places you’ve never gone is if you trust God’s direction to do things you’ve never done.

NL: De enige manier waarop je naar plaatsen gaat waar je nooit heen bent gegaan is als je Gods richting vertrouwt om dingen te doen die je nooit hebt gedaan.

— Germany Kent


So much can change from one day to the next, but the one thing that always remains the same is God. Stay focused on Him. In God We Trust.

NL: Zoveel kan veranderen van de ene dag naar de andere, maar het ene ding dat altijd hetzelfde blijft is God. Concentreer je op Hem. In God vertrouwen wij.

— Germany Kent


Speak Life:You are loved.You have purpose.You are a masterpiece.You are wonderfully made.God has a great plan for you.

NL: Spreek Leven:Je bent geliefd.Je hebt een doel.Je bent een meesterwerk.Je bent prachtig gemaakt.God heeft een geweldig plan voor je.

— Germany Kent


Don’t live the same day over and over again and call that a life. Life is about evolving mentally, spiritually, and emotionally.

NL: Leef niet steeds dezelfde dag en noem dat een leven. Het leven gaat over mentaal, spiritueel en emotioneel evolueren.

— Germany Kent