George R.R. Martin quotes | 25 quotes van George R.R. Martin

Ben je op zoek naar een George R.R. Martin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste George R.R. Martin quotes. Veel leesplezier!

George R.R. Martin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van George R.R. Martin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste George R.R. Martin quotes:

The things we love destroy us every time, lad. Remember that.

NL: De dingen waar we van houden vernietigen ons elke keer, jongen. Onthoud dat.

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


I crossed a thousand leagues to come to you, and lost the best part of me along the way. Don’t tell me to leave.

NL: Ik ging duizend kilometer te ver om naar jou te komen, en verloor het beste deel van mij langs de weg. Zeg me niet weg te gaan.

— George R.R. Martin, A Storm of Swords


I take no joy in mead nor meat, and song and laughter have become suspicious strangers to me. I am a creature of grief and dust and bitter longings. There is an empty place within me where my heart was once.

NL: Ik neem geen vreugde in mede, noch vlees, en gezang en gelach zijn voor mij verdachte vreemden geworden. Ik ben een schepsel van verdriet en stof en bittere verlangens. Er is een lege plek in mij waar mijn hart ooit was.

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


Of all the bright cruel lies they tell you, the cruelest is the one called love.

NL: Van alle heldere wrede leugens die ze je vertellen, is de wreedste degene die liefde heet.

— George R.R. Martin, Dreamsongs Section 5: Hybrids and Horrors


Death is so terribly final, while life is full of possibilities.

NL: De dood is zo verschrikkelijk definitief, terwijl het leven vol mogelijkheden zit.

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


A craven can be as brave as any man, when there is nothing to fear. And we all do our duty, when there is no cost to it. How easy it seems then, to walk the path of honor. Yet soon or late in every man’s life comes a day when it is not easy, a day when he must choose. (Maester Aemon)

NL: Een craven kan net zo dapper zijn als elke man, als er niets te vrezen is. En we doen allemaal onze plicht, als er geen kosten aan verbonden zijn. Hoe makkelijk het dan lijkt, om het pad van eer te bewandelen. Maar binnenkort of laat in ieders leven komt er een dag waarop het niet gemakkelijk is, een dag waarop hij moet kiezen. (Maester Aemon)

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


Every man should lose a battle in his youth, so he does not lose a war when he is old.

NL: Iedere man zou een strijd in zijn jeugd moeten verliezen, zodat hij geen oorlog verliest als hij oud is.

— George R.R. Martin, A Feast for Crows


Men’s lives have meaning, not their deaths.

NL: Mannenlevens hebben betekenis, niet hun dood.

— George R.R. Martin, A Dance with Dragons


If you need help bark like a dog.” – Gendry. “That’s stupid. If I need help I’ll shout help.” – Arya

NL: Als je hulp nodig hebt blaffen als een hond.” – Gendry. “Dat is stom. Als ik hulp nodig heb, roep ik hulp.’ – Arya.

— George R.R. Martin, A Clash of Kings


…How would you like to die, Tyrion son of Tywin?””In my own bed, with a belly full of wine and a maiden’s mouth around my cock, at the age of eighty,” he replied.

NL: Hoe zou je het vinden om te sterven, Tyrion zoon van Tywin?”In mijn eigen bed, met een buik vol wijn en de mond van een meisje rond mijn lul, op de leeftijd van tachtig,” antwoordde hij.

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


Noseless and Handless, the Lannister Boys.

NL: Neusloos en Handloos, de Lannister Boys.

— George R.R. Martin, A Storm of Swords


It is one thing to be clever and another to be wise.

NL: Het is één ding om slim te zijn en een ander om wijs te zijn.

— George R.R. Martin


Is it so far from madness to wisdom?” – Daenerys Targaryen

NL: Is het zo ver van waanzin tot wijsheid?” – Daenerys Targaryen

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


Laughter is poison to fear.

NL: Lachen is vergif voor angst.

— George R.R. Martin, A Game of Thrones


You ought to be blowing me kisses, wench.

NL: Je zou me moeten pijpen, meid.

— George R.R. Martin, A Storm of Swords


Dream anything hard enough, and it can be yours.

NL: Droom hard genoeg, en het kan van jou zijn.

— George R.R. Martin, Lisa Tuttle


Was there ever a war where only one side bled?

NL: Was er ooit een oorlog waar maar één kant bloedde?

— George R.R. Martin, A Clash of Kings


She had no time for sleep, with the weight of the world upon her shoulders. And she feared to dream. Sleep is a little death, dreams the whisperings of the Other, who would drag us all into his eternal night.

NL: Ze had geen tijd om te slapen, met het gewicht van de wereld op haar schouders. En ze was bang om te dromen. Slapen is een kleine dood, dromen het gefluister van de ander, die ons allemaal naar zijn eeuwige nacht zou slepen.

— George R.R. Martin, A Dance with Dragons


Why won’t they let me be? I just need to rest, that’s all, to rest and sleep some, and maybe die a little.

NL: Waarom laten ze me niet met rust? Ik moet gewoon rusten, dat is alles, uitrusten en slapen, en misschien een beetje sterven.

— George R.R. Martin, A Storm of Swords


The man who passes the sentence should swing the sword.

NL: De man die de straf uitdeelt moet het zwaard zwaaien.

— George R.R. Martin


This was how an enemy should be dealt with: with a dagger, not a declaration.

NL: Zo moest een vijand worden behandeld: met een dolk, niet met een verklaring.

— George R.R. Martin, A Feast for Crows


I prefer my history dead. Dead history is writ in ink, the living sort in blood.””Do you want to die old and craven in your bed?””How else? Though not till I’m done reading.

NL: Ik heb liever mijn geschiedenis dood. Dode geschiedenis is geschreven met inkt, de levende soort in bloed.”Wil je oud sterven en craven in je bed?”Hoe anders? Maar pas als ik klaar ben met lezen.

— George R.R. Martin, A Feast for Crows


What are you doing to me?” he asked the crow, tearful. Teaching you how to fly. “I can’t fly!” You’re flying right now. “I’m falling!” Every flight begins with a fall, the crow said.

NL: Wat ben je met me aan het doen?Hij vroeg de kraai, tranend. Ik leer je vliegen. Ik kan niet vliegen… je vliegt nu. Elke vlucht begint met een val, zei de kraai.

— George R.R. Martin


There are worse ways to die than warm and drunk.

NL: Er zijn ergere manieren om te sterven dan warm en dronken.

— George R.R. Martin, A Clash of Kings


The glass candle is meant to represent truth and learning, rare and beautiful and fragile things. It is made in the shape of a candle to remind us that a maester must cast light wherever he serve, and it is a sharp to remind us that knowledge can be dangerous.

NL: De glazen kaars is bedoeld om waarheid en leren te vertegenwoordigen, zeldzame en mooie en fragiele dingen. Het is gemaakt in de vorm van een kaars om ons eraan te herinneren dat een maester licht moet werpen waar hij ook dient, en het is scherp om ons eraan te herinneren dat kennis gevaarlijk kan zijn.

— George R.R. Martin, A Storm of Swords