George Orwell quotes | 12 quotes van George Orwell

Ben je op zoek naar een George Orwell quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste George Orwell quotes. Veel leesplezier!

George Orwell quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van George Orwell verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste George Orwell quotes:

Confession is not betrayal. What you say or do doesn’t matter only feelings matter. If they could make me stop loving you-that would be the real betrayal.

NL: Bekentenis is geen verraad. Wat je zegt of doet doet er niet toe, alleen gevoelens zijn belangrijk. Als ze me konden laten stoppen met van je te houden… dat zou het echte verraad zijn.

— George Orwell, 1984


At 50, everyone has the face he deserves.

NL: Op zijn 50ste heeft iedereen het gezicht dat hij verdient.

— George Orwell


This work was strictly voluntary, but any animal who absented himself from it would have his rations reduced by half.

NL: Dit werk was strikt vrijwillig, maar elk dier dat zich er niet bij betrokken was, zou zijn rantsoenen met de helft laten verminderen.

— George Orwell, Animal Farm


Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.

NL: Die het verleden beheerst, controleert de toekomst. Die het heden beheerst, controleert het verleden.

— George Orwell, 1984


War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

NL: Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.

— George Orwell, 1984


Perhaps a man really dies when his brain stops, when he loses the power to take in a new idea.

NL: Misschien sterft een man echt als zijn brein stopt, als hij de kracht verliest om een nieuw idee in zich op te nemen.

— George Orwell, Coming Up for Air


But if there was hope, it lay in the proles. You had to cling on to that. When you put it in words it sounded reasonable: it was when you looked at the human beings passing you on the pavement that it became an act of faith.

NL: Maar als er hoop was, lag het in de proles. Je moest je daaraan vastklampen. Toen je het in woorden zei klonk het redelijk: het was toen je keek naar de mensen die je op de stoep passeren dat het een daad van geloof werd.

— George Orwell, 1984


So long as human beings stay human, death and life are the same thing.

NL: Zolang mensen menselijk blijven, zijn dood en leven hetzelfde.

— George Orwell, 1984


One wants to live, of course, indeed one only stays alive by virtue of the fear of death, but I think, as I thought then, that it is better to die violently and not too old.

NL: Men wil leven, natuurlijk, inderdaad blijft men alleen in leven vanwege de angst voor de dood, maar ik denk, zoals ik toen dacht, dat het beter is om gewelddadig en niet te oud te sterven.

— George Orwell, Decline Of The English Murder and Other Essays


I am afraid of death. You are young, so presumably you’re more afraid of it than I am. Obviously we shall put if off as long as we can. But it makes very little difference. So long as human beings stay human, death and life are the same thing.

NL: Ik ben bang voor de dood. Je bent jong, dus je bent er banger voor dan ik. Het is duidelijk dat we het zo lang mogelijk uitstellen. Maar het maakt weinig verschil. Zolang mensen menselijk blijven, zijn dood en leven hetzelfde.

— George Orwell, 1984


…every human being is doomed to die, which is the greatest of all failures.

NL: …iedere mens is gedoemd te sterven, wat het grootste van alle mislukkingen is.

— George Orwell


He drove his mind into the abyss where poetry is written.

NL: Hij dreef zijn geest in de afgrond waar poëzie wordt geschreven.

— George Orwell, Keep the Aspidistra Flying