George Gordon Byron quotes | 14 quotes van George Gordon Byron

Ben je op zoek naar een George Gordon Byron quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste George Gordon Byron quotes. Veel leesplezier!

George Gordon Byron quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van George Gordon Byron verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste George Gordon Byron quotes:

In secret we met -In silence I grieve,That thy heart could forget,Thy spirit deceive.If I should meet theeAfter long years,How should I greet thee? -With silence and tears

NL: In het geheim ontmoetten we elkaar -In stilte treur ik, dat uw hart kon vergeten, Uw geest bedriegt.Als ik u zou ontmoeten na lange jaren,Hoe zou ik u begroeten? – Met stilte en tranen.

— George Gordon Byron


The great object of life is sensation- to feel that we exist, even though in pain.

NL: Het grote doel van het leven is het gevoel te hebben dat we bestaan, ook al hebben we pijn.

— George Gordon Byron


Those who will not reason, are bigots, those who cannot, are fools, and those who dare not, are slaves.

NL: Degenen die niet zullen redeneren, zijn dwazen, degenen die niet kunnen, zijn dwazen, en degenen die niet durven, zijn slaven.

— George Gordon Byron


I have a great mind to believe in Christianity for the mere pleasure of fancying I may be damned.

NL: Ik heb een groot verstand om in het christendom te geloven… voor het plezier om te denken dat ik verdoemd kan worden.

— George Gordon Byron


What deep wounds ever closed without a scar?The hearts bleed longest, and heals but to wear That which disfigures it.

NL: Welke diepe wonden ooit gesloten zonder een litteken?De harten bloeden het langst, en geneest maar te dragen dat wat het verminkt.

— George Gordon Byron


All who joy would winMust share it — Happiness was born a twin.

NL: Allen die vreugde zouden winnenMust delen — Geluk werd geboren als een tweeling.

— George Gordon Byron, Don Juan


But what is Hope? Nothing but the paint on the face of Existence; the least touch of truth rubs it off, and then we see what a hollow-cheeked harlot we have got hold of.

NL: Maar wat is Hope? Niets anders dan de verf op het gezicht van Bestaan; de minste aanraking van de waarheid wrijft het af, en dan zien we wat een holle-wang hoer we hebben gekregen van.

— George Gordon Byron


Death, so called, is a thing which makes men weep, And yet a third of life is passed in sleep.

NL: De dood, zo genoemd, is iets dat mensen laat huilen, en toch een derde van het leven wordt doorgegeven in slaap.

— George Gordon Byron


They never fail who die in a great cause.

NL: Ze falen nooit als ze sterven voor een groot doel.

— George Gordon Byron


We are all the fools of time and terror: DaysSteal on us and steal from us; yet we live,Loathing our life, and dreading still to die.

NL: Wij zijn allemaal de dwazen van de tijd en de verschrikking: DagenSteel ons en stelen van ons; toch leven we, Laadt ons leven, en vreest nog te sterven.

— George Gordon Byron


There is a pleasure in the pathless woods,There is a rapture on the lonely shore,There is society, where none intrudes,By the deep sea, and music in its roar:I love not man the less, but Nature more

NL: Er is een plezier in het padloze bos,Er is een opname op de eenzame kust,Er is een samenleving, waar niemand indringers,Door de diepe zee, en muziek in zijn brul:Ik hou niet de mens minder, maar de natuur meer

— George Gordon Byron


She walks in beauty, like the nightOf cloudless climes and starry skies;And all that’s best of dark and brightMeet in her aspect and her eyes…

NL: Ze loopt in schoonheid, als de nachtVan wolkloze klimmen en sterrenhemel;En alles wat het beste is van donker en helderMeet in haar aspect en haar ogen…

— George Gordon Byron


I live not in myself, but I becomePortion of that around me: and to meHigh mountains are a feeling, but the humof human cities torture.

NL: Ik leef niet in mezelf, maar ik word Portion van dat om me heen; en voor mijHoge bergen zijn een gevoel, maar de humor van menselijke steden martelen.

— George Gordon Byron, Childe Harold’s Pilgrimage


The stars are forth, the moon above the topsOf the snow-shining mountains.—Beautiful!I linger yet with Nature, for the nightHath been to me a more familiar faceThan that of man; and in her starry shadeOf dim and solitary loveliness,I learn’d the language of another world.

NL: De sterren zijn voort, de maan boven de toppenVan de sneeuwglanzende bergen…Mooi!Ik blijf nog bij de natuur, want de nachtHath was voor mij een bekender gezicht dan dat van de mens; en in haar sterrenschaduwVan dim en eenzame schoonheid, heb ik de taal van een andere wereld geleerd.

— George Gordon Byron, Manfred