George Eliot quotes | 20 quotes van George Eliot

Ben je op zoek naar een George Eliot quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste George Eliot quotes. Veel leesplezier!

George Eliot quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van George Eliot verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste George Eliot quotes:

I like not only to be loved, but also to be told that I am loved. I am not sure that you are of the same mind. But the realm of silence is large enough beyond the grave. This is the world of light and speech, and I shall take leave to tell you that you are very dear.

NL: Ik hou er niet alleen van om bemind te worden, maar ook om verteld te worden dat ik geliefd ben. Ik weet niet zeker of u van dezelfde geest bent. Maar het rijk van stilte is groot genoeg achter het graf. Dit is de wereld van licht en spraak, en ik zal u laten weten dat u erg lief bent.

— George Eliot


What greater thing is there for two human souls, than to feel that they are joined for life–to strengthen each other in all labor, to rest on each other in all sorrow, to minister to each other in all pain, to be one with each other in silent unspeakable memories at the moment of the last parting?

NL: Wat is er groter voor twee menselijke zielen, dan te voelen dat ze verbonden zijn voor het leven – om elkaar te versterken in alle arbeid, om op elkaar te rusten in alle smart, om elkaar te dienen in alle pijn, om één met elkaar te zijn in stille, onuitsprekelijke herinneringen op het moment van de laatste scheiding?

— George Eliot, Adam Bede


Poor fellow! I think he is in love with you.’I am not aware of it. And to me it is one of the most odious things in a girl’s life, that there must always be some supposition of falling in love coming between her and any man who is kind to her… I have no ground for the nonsensical vanity of fancying everybody who comes near me is in love with me.

NL: Arme kerel! Ik denk dat hij verliefd op je is.’Ik ben me er niet van bewust. En voor mij is het een van de meest afschuwelijke dingen in het leven van een meisje, dat er altijd een veronderstelling moet zijn om verliefd te worden tussen haar en elke man die aardig voor haar is… Ik heb geen reden voor de onzinnige ijdelheid… dat iedereen die bij me in de buurt komt, verliefd op me is.

— George Eliot


Only in the agony of parting do we look into the depths of love.

NL: Alleen in de kwelling van het afscheid kijken we naar de diepten van de liefde.

— George Eliot


Blessed is the influence of one true, loving human soul on another.

NL: Gezegend is de invloed van de ene ware, liefdevolle menselijke ziel op de andere.

— George Eliot


But the effect of her being on those around her was incalculably diffusive: for the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.

NL: Maar het effect van haar zijn op de mensen om haar heen was onverrekenbaar divers: want het groeiende goed van de wereld is deels afhankelijk van onhistorische daden; en dat de dingen niet zo slecht zijn met u en mij als ze hadden kunnen zijn, is de helft te danken aan het aantal dat trouw een verborgen leven leefde, en rust in onbezochte graftombes.

— George Eliot, Middlemarch


Life seems to go on without effort when I am filled with music.

NL: Het leven lijkt zonder moeite door te gaan als ik gevuld ben met muziek.

— George Eliot, The Mill on the Floss


It is never too late to be what you might have been.

NL: Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.

— George Eliot


What do we live for, if it is not to make life less difficult for each other?

NL: Waar leven we voor, als het niet is om het leven minder moeilijk voor elkaar te maken?

— George Eliot


What should I do—how should I act now, this very day . . . What she would resolve to do that day did not yet seem quite clear, but something that she could achieve stirred her as with an approaching murmur which would soon gather distinctness.

NL: Wat moet ik doen? Hoe moet ik nu handelen, deze dag. . . Wat ze die dag zou doen leek nog niet helemaal duidelijk, maar iets dat ze kon bereiken roerde haar als met een naderende ruis die spoedig zou verzamelen onderscheidendheid.

— George Eliot


Duty has a trick of behaving unexpectedly — something like a heavy friend whom we have amiably asked to visit us, and who breaks his leg within our gates.

NL: De plicht heeft een truc om zich onverwacht te gedragen — zoiets als een zware vriend die we vriendelijk hebben gevraagd om ons te bezoeken, en die zijn been breekt binnen onze poorten.

— George Eliot


Don’t judge a book by its cover.

NL: Beoordeel een boek niet op zijn cover.

— George Eliot, The Mill on the Floss


I never had any preference for her, any more than I have a preference for breathing.

NL: Ik heb nooit een voorkeur voor haar gehad, net zo min als ik een voorkeur heb voor ademhalen.

— George Eliot, Middlemarch


what we call our despair is often only the painful eagerness of unfed hope.

NL: Wat wij onze wanhoop noemen is vaak alleen maar de pijnlijke gretigheid van onvervulde hoop.

— George Eliot, Middlemarch


Let my body dwell in poverty, and my hands be as the hands of the toiler; but let my soul be as a temple of remembrance where the treasures of knowledge enter and the inner sanctuary is hope.

NL: Laat mijn lichaam in armoede wonen, en mijn handen zijn als de handen van de zwoeger; maar mijn ziel zij als een tempel der herinnering, waar de schatten der wetenschap ingaan, en het innerlijk heiligdom hoop is.

— George Eliot, Daniel Deronda


Our dead are never dead to us, until we have forgotten them.

NL: Onze doden zijn nooit dood voor ons, totdat we ze vergeten zijn.

— George Eliot


O may I join the choir invisibleOf those immortal dead who live againIn minds made better by their presence; liveIn pulses stirred to generosity,In deeds of daring rectitude…

NL: O mag ik me aansluiten bij het koor onzichtbaarVan die onsterfelijke doden die opnieuw levenIn geesten beter gemaakt door hun aanwezigheid; levenIn pulsen geroerd tot vrijgevigheid, in daden van gedurfde rechtschapenheid…

— George Eliot, O May I Join the Choir Invisible! And Other Favourite Poems


It is always fatal to have music or poetry interrupted.

NL: Het is altijd fataal om muziek of poëzie onderbroken te hebben.

— George Eliot, Middlemarch


Poetry and art and knowledge are sacred and pure.

NL: Poëzie, kunst en kennis zijn heilig en zuiver.

— George Eliot, The Mill on the Floss


To be a poet is to have a soul so quick to discern, that no shade of quality escapes it, and so quick to feel, that discernment is but a hand playing with finely-ordered variety on the chords of emotion–a soul in which knowledge passes instantaneously into feeling, and feeling flashes back as a new organ of knowledge.

NL: Een dichter zijn is een ziel hebben zo snel te onderscheiden, dat geen schaduw van kwaliteit het ontgaat, en zo snel om te voelen, dat onderscheiding slechts een hand is die met fijn bestelde variatie speelt op de akkoorden van emotie – een ziel waarin kennis onmiddellijk overgaat in gevoel, en het gevoel flitst terug als een nieuw orgaan van kennis.

— George Eliot, Middlemarch