George Bernard Shaw quotes | 26 quotes van George Bernard Shaw

Ben je op zoek naar een George Bernard Shaw quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste George Bernard Shaw quotes. Veel leesplezier!

George Bernard Shaw quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van George Bernard Shaw verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste George Bernard Shaw quotes:

What you are to do without me I cannot imagine.

NL: Wat je zonder mij moet doen, kan ik me niet voorstellen.

— George Bernard Shaw, Pygmalion


Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

NL: Het leven gaat niet over jezelf vinden. Het leven gaat over jezelf creëren.

— George Bernard Shaw


A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.

NL: Een leven besteed aan het maken van fouten is niet alleen eervoller, maar nuttiger dan een leven besteed aan niets doen.

— George Bernard Shaw


The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

NL: De redelijke mens past zich aan de wereld aan: de onredelijke blijft proberen de wereld aan zichzelf aan te passen. Daarom hangt alle vooruitgang af van de onredelijke man.

— George Bernard Shaw, Man and Superman


There are two tragedies in life. One is to lose your heart’s desire. The other is to gain it.

NL: Er zijn twee tragedies in het leven. Een daarvan is om je hart verlangen te verliezen. De andere is om het te winnen.

— George Bernard Shaw, Man and Superman


When two people are under the influence of the most violent, most insane, most delusive, and most transient of passions, they are required to swear that they will remain in that excited, abnormal, and exhausting condition continuously until death do them part.

NL: Wanneer twee mensen onder de invloed staan van de meest gewelddadige, meest krankzinnige, meest begoochelende, en de meeste voorbijgaande hartstochten, zijn ze verplicht te zweren dat ze continu in die opgewonden, abnormale en vermoeiende conditie zullen blijven totdat de dood hen scheidt.

— George Bernard Shaw, Getting Married


In heaven an angel is no one in particular.

NL: I

— George Bernard Shaw


Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.

NL: Het leven is geen korte kaars voor mij. Het is een soort van schitterende fakkel waar ik op dit moment grip op heb, en ik wil het zo helder mogelijk laten branden voordat ik het overhandig aan toekomstige generaties.

— George Bernard Shaw


You see things; you say, ‘Why?’ But I dream things that never were; and I say ‘Why not?

NL: Je ziet dingen, je zegt: ‘Waarom?’ Maar ik droom dingen die nooit waren; en ik zeg: “Waarom niet?

— George Bernard Shaw, Back to Methuselah


A photographer is like a cod, which produces a million eggs in order that one may reach maturity.

NL: Een fotograaf is als een kabeljauw, die een miljoen eieren produceert om volwassen te worden.

— George Bernard Shaw


Animals are my friends…and I don’t eat my friends.

NL: Dieren zijn mijn vrienden… en ik eet mijn vrienden niet op.

— George Bernard Shaw


If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance.

NL: Als je het familieskelet niet kwijtraakt, kun je het net zo goed laten dansen.

— George Bernard Shaw, Immaturity


A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it.

NL: Een pessimist is een man die denkt dat iedereen net zo smerig is als zichzelf, en ze daarom haat.

— George Bernard Shaw


My way of joking is to tell the truth. It’s the funniest joke in the world.

NL: Mijn manier van grapjes is om de waarheid te vertellen. Het is de grappigste grap ter wereld.

— George Bernard Shaw, John Bull’s Other Island


The play was a great success, but audience was a dismal failure.

NL: Het stuk was een groot succes, maar het publiek was een mislukkeling.

— George Bernard Shaw


I’m an atheist and I thank God for it.

NL: Ik ben een atheïst en ik dank God ervoor.

— George Bernard Shaw


When a thing is funny, search it carefully for a hidden truth.

NL: Als iets grappig is, zoek dan zorgvuldig naar een verborgen waarheid.

— George Bernard Shaw, Back to Methuselah


We learn from experience that men never learn anything from experience.

NL: We leren uit ervaring dat mannen nooit iets leren uit ervaring.

— George Bernard Shaw


He who can, does. He who cannot, teaches.

NL: Hij die het kan, doet het. Wie dat niet kan, leert het.

— George Bernard Shaw, Man and Superman


Pasteboard pies and paper flowers are being banished from the stage by the growth of that power of accurate observation which is commonly called cynicism by those who have not got it….

NL: Pasteboard taarten en papieren bloemen worden van het podium verbannen door de groei van die kracht van nauwkeurige observatie, die gewoonlijk cynisme wordt genoemd door degenen die het niet hebben….

— George Bernard Shaw, Music in London


We have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it.

NL: We hebben niet meer recht om geluk te consumeren zonder het te produceren dan om rijkdom te consumeren zonder het te produceren.

— George Bernard Shaw, Candida


The secret of being miserable is to have leisure to bother about whether you are happy or not. The cure for it is occupation, because occupation means pre-occupation; and the pre-occupied person is neither happy nor unhappy, but simply alive and active. That is why it is necessary to happiness that one should be tired.

NL: Het geheim van ellendig zijn is om vrije tijd te hebben om je druk te maken over of je gelukkig bent of niet. De remedie daarvoor is bezetting, omdat bezetting betekent pre-beroep; en de inbezette persoon is niet gelukkig of ongelukkig, maar gewoon levend en actief. Daarom is het noodzakelijk om het geluk dat men moe moet zijn.

— George Bernard Shaw, Misalliance


The only way to avoid being miserable is not to have enough leisure to wonder whether you are happy or not.

NL: De enige manier om te voorkomen dat je je ellendig voelt is om niet genoeg vrije tijd te hebben om je af te vragen of je gelukkig bent of niet.

— George Bernard Shaw


The man with toothache thinks everyone happy whose teeth are sound.The poverty stricken man makes the same mistake about the rich man.

NL: De man met kiespijn denkt dat iedereen blij is wiens tanden gezond zijn.De arme man maakt dezelfde fout over de rijke man.

— George Bernard Shaw


Criminals do not die by the hands of the law. They die by the hands of other men.

NL: Criminelen sterven niet door de handen van de wet. Ze sterven door de handen van andere mannen.

— George Bernard Shaw, Man and Superman


You may remember that on earth—though of course we never confessed it—the death of anyone we knew, even those we liked best, was always mingled with a certain satisfaction at being finally done with them.

NL: U kunt zich herinneren dat op aarde, hoewel we het natuurlijk nooit hebben bekend, de dood van iedereen die we kenden, zelfs degenen die we het leukst vonden, werd altijd gemengd met een zekere tevredenheid over het worden eindelijk gedaan met hen.

— George Bernard Shaw, Man and Superman