Gena Showalter quotes | 16 quotes van Gena Showalter

Ben je op zoek naar een Gena Showalter quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gena Showalter quotes. Veel leesplezier!

Gena Showalter quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gena Showalter verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gena Showalter quotes:

What makes big boobs and perkiness so attractive to boys? I mean, really. Two round, mounds of fat and a fake smile. Yeah, winning attributes.

NL: Wat maakt grote borsten en perkines zo aantrekkelijk voor jongens? Ik bedoel, echt. Twee rondes, stapels vet en een valse glimlach. Ja, het winnen van attributen.

— Gena Showalter, Oh My Goth


There’s a really stupid saying: When life hands you a lemon, make lemonade. Well, I have a better saying: When life hands you a lemon, shove that lemon up its stupid butt.

NL: Er is een heel stom gezegde: Als het leven je een citroen geeft, maak dan limonade. Nou, ik heb een beter gezegde: als het leven je een citroen geeft, duw dan die citroen in zijn stomme kont.

— Gena Showalter, Oh My Goth


People are the most difficult thing in the world to change

NL: Mensen zijn het moeilijkste in de wereld om te veranderen.

— Gena Showalter, Oh My Goth


I’m not a bad person. I haven’t killed anyone. I (rarely) lie. I don’t kick little puppies. So why do people look at me as if the world would be a better place without me?

NL: Ik ben geen slecht mens. Ik heb niemand vermoord. Ik lieg (zelden). Ik schop geen kleine puppy’s. Dus waarom kijken mensen naar me alsof de wereld een betere plek zou zijn zonder mij?

— Gena Showalter, Oh My Goth


There are times I wish I were invisible. Which is silly, since I do everything I can to stand out.

NL: Soms wou ik dat ik onzichtbaar was. Wat dom is, want ik doe alles om op te vallen.

— Gena Showalter, Oh My Goth


How does fear become so powerful? We can’t see it. We can’t touch it, yet it gets its claws in us and begins to control us. Sigh. I hate feeling afraid, and I hate, hate, HATE feeling out of control.

NL: Hoe kan angst zo krachtig worden? We kunnen het niet zien. We kunnen het niet aanraken, maar het krijgt zijn klauwen in ons en begint ons te controleren. Zucht. Ik haat het om bang te zijn, en ik haat, haat, haat het gevoel uit de hand te lopen.

— Gena Showalter, Oh My Goth


To answer your question, you want me because I’m made of awesome.

NL: Om je vraag te beantwoorden, wil je me omdat ik geweldig ben.

— Gena Showalter, Heart of Darkness


I tried to tell you. You said you didn’t care, remember?”A muscle ticked below his eye. “You should have told me anyway.””While you had barbells within your reach? Please. I’m Disease, not Stupid.

NL: Ik probeerde het je te vertellen. Je zei dat het je niets kon schelen, weet je nog?”Een spier tikte onder zijn oog. “Je had het me toch moeten vertellen.”Terwijl je halters binnen je bereik had? Alsjeblieft. Ik ben ziek, niet dom.

— Gena Showalter, The Darkest Night


He had a bleeding cut on his leg and he smelled like shit.Her nose wrinkled. “Step in something?” she asked innocently. mind was being hit by a cab, then landing on the lap of a naked man. With an erection, Anya. He had an erection.

NL: Hij had een bloedende snee op zijn been en hij rook naar stront. Haar neus gerimpeld. “Step in iets?” Ze vroeg het onschuldig. De geest werd geraakt door een taxi, toen landde hij op de schoot van een naakte man. Met een erectie, Anya. Hij had een erectie.

— Gena Showalter, The Darkest Kiss


Yes, men are pigs. Except your brother, of course. He’s actually a decent human being. Almost a woman.-Jillian’s mother

NL: Ja, mannen zijn varkens. Behalve je broer, natuurlijk. Hij is eigenlijk een fatsoenlijk mens. Bijna een vrouw.-Jillian’s moeder

— Gena Showalter, Catch a Mate


Apparently, dancing for him and throwing herself at him weren’t enough. Apparently, she had to nearly commit murder to arouse him enough to attack her.

NL: Blijkbaar was dansen voor hem en zichzelf naar hem werpen niet genoeg. Blijkbaar moest ze bijna moord plegen om hem genoeg te prikkelen om haar aan te vallen.

— Gena Showalter, The Darkest Kiss


THE WOMAN WAS GOING TO KILL HIM, and not because she was stronger and more vicious than he was. Which, if he thought about it, she was. He’d never ripped a man’s throat out with his teeth, and he was damned impressed that Gwen had. She’d made the Lords of the Underworld look like marshmallows.

NL: De vrouw zou hem vermoorden, en niet omdat ze sterker en wreder was dan hij. Wat, als hij erover nadacht, zij was. Hij scheurde nooit een man de keel uit met zijn tanden, en hij was verdomd onder de indruk dat Gwen had. Ze liet de Heren van de Onderwereld lijken op marshmallows.

— Gena Showalter, The Darkest Whisper


I’ve never cheated on a lover. I’m faithful, always. But the war comes before anyone’s feelings. Every time.”Wow. Battle before love. Without a doubt, he was the most unromantic male she’d ever met. Even more so than her great-grandfather, who had laughingly burned her great-grandmother to death after she’d given birth to Gwen’s grandmother.

NL: Ik heb nog nooit een minnaar bedrogen. Ik ben altijd trouw. Maar de oorlog komt voor iemand zijn gevoelens. Elke keer. Gevecht voor liefde. Zonder twijfel was hij de meest onromantische man die ze ooit ontmoette. Nog meer dan haar overgrootvader, die haar overgrootmoeder lachend ter dood had verbrand nadat ze Gwens grootmoeder had gebaard.

— Gena Showalter, The Darkest Whisper


While Maddox now believed the demon did not want to hurt Ashlyn, he wasn’t willing to take a chance. He would talk about flowers and moonbeams – he cringed – if it meant maintaining this delectable inner peace.”Is there a way to break your death-curse?” Ashlyn asked. So much for flowers and moon-beams.

NL: Terwijl Maddox nu geloofde dat de demon Ashlyn geen kwaad wilde doen, was hij niet bereid een risico te nemen. Hij zou praten over bloemen en maanstralen – hij krimpte – als het betekende het handhaven van deze verrukkelijke innerlijke vrede.”Is er een manier om je doodsvloek te breken?” Ashlyn vroeg het. Tot zover bloemen en maanstralen.

— Gena Showalter, The Darkest Night


He gripped her nape. “I fuckin’ love you, Regin!” Rain spiked his lashes as he gazed down at her, commanding her, “Love Me Back

NL: Hij greep haar naap. Ik hou van je, Regin. De regen deed zijn wimpers omhoog toen hij naar haar keek, en beval haar, “Love Me Back

— Gena Showalter


Every night death came, slowly, painfully, and every morning Maddox awoke in bed, knowing he’d have to die again later. That was his greatest curse and his eternal punishment.

NL: Elke nacht kwam de dood, langzaam, pijnlijk, en elke ochtend werd Maddox wakker in bed, wetende dat hij later weer zou moeten sterven. Dat was zijn grootste vloek en zijn eeuwige straf.

— Gena Showalter, The Darkest Night