Gayle Forman quotes | 24 quotes van Gayle Forman

Ben je op zoek naar een Gayle Forman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gayle Forman quotes. Veel leesplezier!

Gayle Forman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gayle Forman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gayle Forman quotes:

Love, it never dies. It never goes away, it never fades, so long as you hang on to it. Love can make you immortal

NL: Liefde, het sterft nooit. Het gaat nooit weg, het vervaagt nooit, zolang je het maar vasthoudt. Liefde kan je onsterfelijk maken.

— Gayle Forman, If I Stay


I’m not sure this is a world I belong in anymore. I’m not sure that I want to wake up.

NL: Ik weet niet of dit een wereld is waar ik nog thuishoor. Ik weet niet of ik wakker wil worden.

— Gayle Forman, If I Stay


Please Mia,” he implores. “Don’t make me write a song.

NL: Alstublieft Mia,” smeekt hij. “Dwing me niet om een liedje te schrijven.

— Gayle Forman, If I Stay


There are so many things that demand to be said. Where did you go? Do you ever think about me? You’ve ruined me. Are you okay? But of course, I can’t say any of that.

NL: Er zijn zoveel dingen die moeten worden gezegd. Waar ging je heen? Denk je ooit aan mij? Je hebt me geruïneerd. Gaat het? Maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen.

— Gayle Forman, Where She Went


But the you who you are tonight is the same you I was in love with yesterday, the same you I’ll be in love with tomorrow.

NL: Maar de jij die je bent vanavond is dezelfde waar ik verliefd op was gisteren, dezelfde waar ik verliefd op zal zijn morgen.

— Gayle Forman, If I Stay


You dumb-ass,” I crooned, kissing her on the forehead. “You don’t share me. You own me.

NL: Jij stomme klootzak,” croonde ik, kuste haar op het voorhoofd. “Je deelt me niet. Ik ben van jou.

— Gayle Forman, Where She Went


Stains are even worse when you’re the only one who can see them.

NL: Vlekken zijn nog erger als jij de enige bent die ze kan zien.

— Gayle Forman, Just One Day


We are born in one day. We die in one day. We can change in one day. And we can fall in love in one day. Anything can happen in just one day.

NL: We zijn in één dag geboren. We sterven in één dag. We kunnen ons in één dag omkleden. En we kunnen op een dag verliefd worden. Alles kan in één dag gebeuren.

— Gayle Forman, Just One Day


Love is not something you protect. It’s something you risk.

NL: Liefde is niet iets wat je beschermt. Het is iets wat je riskeert.

— Gayle Forman, Just One Year


I just wanted to tell you that I understand if you go. It’s okay if you have to leave us. It’s okay if you want to stop fighting.

NL: Ik wilde je zeggen dat ik het begrijp als je gaat. Het is oké als je ons moet verlaten. Het is oké als je wilt stoppen met vechten.

— Gayle Forman, If I Stay


Whoever said that the past isn’t dead had it backward. It’s the future that’s already dead, already played out.

NL: Wie ook zei dat het verleden niet dood is, had het achteruit. Het is de toekomst die al dood is, al uitgespeeld.

— Gayle Forman, Where She Went


And now I am here, as alone as I’ve ever been. I am seventeen years old. This is not how it’s suppose to be. This is not how my life is suppose to turn out.

NL: En nu ben ik hier, zo alleen als ik ooit geweest ben. Ik ben zeventien jaar oud. Zo hoort het niet te zijn. Dit is niet hoe mijn leven moet eindigen.

— Gayle Forman, If I Stay


Fake it ’till you make it.

NL: Doe alsof tot je het haalt.

— Gayle Forman, If I Stay


But still, I find the need to remind myself of the temporariness of a day, to reassure myself that I got through yesterday, I’ll get through today.

NL: Maar toch vind ik de noodzaak om mezelf te herinneren aan de temporialiteit van een dag, om mezelf gerust te stellen dat ik gisteren doorgekomen ben, zal ik vandaag doorkomen.

— Gayle Forman, Where She Went


And that’s when I understand that I have been stained. Whether I’m still in love with him, whether he was ever in love with me, and no matter who he’s in love with now, Willem changed my life. He showed me how to get lost, and then I showed myself how to get found.

NL: En dan begrijp ik dat ik bevlekt ben. Of ik nog steeds verliefd op hem ben, of hij ooit verliefd op me was, en op wie hij nu ook verliefd is, Willem heeft mijn leven veranderd. Hij liet me zien hoe ik kon verdwalen, en toen liet ik mezelf zien hoe ik gevonden kon worden.

— Gayle Forman, Just One Day


It’s my turn to see you through,’ she whispers, coming back to me and wrapping me in her blanket as I lose my shit all over again. She holds me until I recover my Y chromosome.

NL: Het is mijn beurt om je er doorheen te helpen,’ fluistert ze, komt terug naar mij en pakt me in haar deken terwijl ik mijn shit helemaal opnieuw verlies. Ze houdt me vast tot ik mijn Y-chromosoom heb gevonden.

— Gayle Forman, Where She Went


I remember watching it all and getting the tickling in my chest and thinking to myself: This is what happiness feels like.

NL: Ik herinner me dat ik alles zag en het kietelen in mijn borst kreeg en dacht bij mezelf: zo voelt geluk aan.

— Gayle Forman, If I Stay


We kiss again. This next kiss is the kind that breaks open the sky. It steals my breath and gives it back. It shows me that every other kiss I’ve had in my life has been wrong.

NL: We kussen weer. De volgende kus is het soort dat de hemel openbreekt. Het steelt mijn adem en geeft het terug. Het laat me zien dat elke andere kus die ik in mijn leven heb gehad verkeerd was.

— Gayle Forman, Just One Day


It takes a certain kind of naiveté, or perhaps just stupidity, to know how things will end and still hope otherwise.

NL: Er is een zekere naïviteit nodig, of misschien gewoon domheid, om te weten hoe de dingen zullen eindigen en nog steeds anders hopen.

— Gayle Forman, Just One Year


Adam is crying and somewhere inside of me I am crying, too, because I’m feeling things at last. I’m feeling not just the physical pain, but all that I have lost, and it is profound and catastrophic and will leave a crater in me that nothing will ever fill.

NL: Adam huilt en ergens in mij huil ik ook, omdat ik eindelijk dingen voel. Ik voel niet alleen de fysieke pijn, maar alles wat ik heb verloren, en het is diep en catastrofaal en zal een krater in me achterlaten die niets ooit zal vullen.

— Gayle Forman, If I Stay


Sleep would be so welcome. A warm blanket of black to erase everything else. Sleep without dreams. I’ve heard people talk about the sleep of the dead. Is that what death would feel like? The nicest, warmest, heaviest never-ending nap? If that’s what it’s like, I wouldn’t mind. If that’s what dying is like, I wouldn’t mind that at all.

NL: Slaap zou zo welkom zijn. Een warme deken van zwart om al het andere te wissen. Slapen zonder dromen. Ik heb mensen horen praten over de slaap van de doden. Is dat hoe de dood zou voelen? Het mooiste, warmste, zwaarste nooit eindigende dutje? Als dat is wat het is, zou ik het niet erg vinden. Als dat is hoe sterven is, zou ik dat niet erg vinden.

— Gayle Forman, If I Stay


Is that what death would feel like? The nicest, warmest, heaviest never-ending nap? If that’s what it’s like, I wouldn’t mind.

NL: Is dat hoe de dood zou voelen? Het mooiste, warmste, zwaarste nooit eindigende dutje? Als dat is hoe het is, zou ik het niet erg vinden.

— Gayle Forman, If I Stay


It’s okay if you want to go. Everyone wants you to stay. I want you to stay more than I’ve ever wanted anything in my life. But that’s what I want and I could see why it might not be what you want. So I just wanted to tell you that I understand if you go. It’s okay if you have to leave us. It’s okay if you want to stop fighting.

NL: Het is oké als je wilt gaan. Iedereen wil dat je blijft. Ik wil dat je meer blijft dan ik ooit iets in mijn leven wilde. Maar dat is wat ik wil en ik kan zien waarom het misschien niet is wat jij wilt. Dus ik wilde je zeggen dat ik het begrijp als je gaat. Het is oké als je ons moet verlaten. Het is oké als je wilt stoppen met vechten.

— Gayle Forman


But that’s the thing with death. The whisper of it descent travels fast and wide, and people must’ve know I’d become a corpse because nobody even came to view the body.

NL: Maar dat is het met de dood. De fluistering ervan gaat snel en wijd… en de mensen moeten geweten hebben dat ik een lijk was geworden… omdat niemand het lichaam kwam bekijken.

— Gayle Forman, Where She Went