Gabriel García Márquez quotes | 34 quotes van Gabriel García Márquez

Ben je op zoek naar een Gabriel García Márquez quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gabriel García Márquez quotes. Veel leesplezier!

Gabriel García Márquez quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gabriel García Márquez verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gabriel García Márquez quotes:

sex is the consolation you have when you can’t have love

NL: seks is de troost die je hebt als je geen liefde kunt hebben

— Gabriel García Márquez


There is always something left to love.

NL: Er is altijd nog iets om van te houden.

— Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude


nothing in this world was more difficult than love.

NL: Niets in deze wereld was moeilijker dan liefde.

— Gabriel García Márquez


Then he made one last effort to search in his heart for the place where his affection had rotted away, and he could not find it.

NL: Toen deed hij een laatste poging om in zijn hart te zoeken naar de plaats waar zijn genegenheid was weggerot, en hij kon het niet vinden.

— Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude


The problem with marriage is that it ends every night after making love, and it must be rebuilt every morning before breakfast.

NL: Het probleem met het huwelijk is dat het eindigt elke avond na het vrijen, en het moet worden herbouwd elke ochtend voor het ontbijt.

— Gabriel García Márquez


He is ugly and sad… but he is all love.

NL: Hij is lelijk en verdrietig… maar hij is allemaal liefde.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


No matter what, nobody can take away the dances you’ve already had.

NL: Wat er ook gebeurt, niemand kan je de dansen afnemen die je al hebt gehad.

— Gabriel García Márquez, Memories of My Melancholy Whores


Age has no reality except in the physical world. The essence of a human being is resistant to the passage of time. Our inner lives are eternal, which is to say that our spirits remain as youthful and vigorous as when we were in full bloom. Think of love as a state of grace, not the means to anything, but the alpha and omega. An end in itself.

NL: Leeftijd heeft geen realiteit behalve in de fysieke wereld. De essentie van een mens is bestand tegen het verstrijken van de tijd. Ons innerlijk leven is eeuwig, dat wil zeggen dat onze geesten zo jong en krachtig blijven als toen we in volle bloei waren. Zie liefde als een staat van genade, niet de middelen voor iets, maar de alfa en omega. Een doel op zich.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


Do not allow me to forget you

NL: Laat me je niet vergeten.

— Gabriel García Márquez, Of Love and Other Demons


Gaston was not only a fierce lover, with endless wisdom and imagination, but he was also, perhaps, the first man in the history of the species who had made an emergency landing and had come close to killing himself and his sweetheart simply to make love in a field of violets.

NL: Gaston was niet alleen een felle minnaar, met eindeloze wijsheid en verbeelding, maar hij was misschien ook de eerste man in de geschiedenis van de soort die een noodlanding had gemaakt en dicht bij het doden van zichzelf en zijn liefje was gekomen om simpelweg de liefde te bedrijven in een veld van viooltjes.

— Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude


and the two of them loved each other for a long time in silence without making love again.

NL: En zij beiden hielden een lange tijd van elkaar in stilte zonder weer liefde te bedrijven.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


Don’t let yourself die without knowing the wonder of fucking with love.

NL: Laat jezelf niet sterven zonder het wonder te kennen van het neuken met liefde.

— Gabriel García Márquez


Intrigued by that enigma, he dug so deeply into her sentiments that in search of interest he found love, because by trying to make her love him he ended up falling in love with her.

NL: Geïntrigeerd door dat raadsel, groef hij zo diep in haar gevoelens dat hij op zoek naar interesse liefde vond, want door haar van hem te laten houden werd hij verliefd op haar.

— Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude


But that afternoon he asked himself, with his infinite capacity for illusion, if such pitiless indifference might not be a subterfuge for hiding the torments of love.

NL: Maar die middag vroeg hij zich af, met zijn oneindige vermogen tot illusie, of zo’n zielige onverschilligheid geen uitvlucht zou zijn voor het verbergen van de kwellingen van de liefde.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


He allowed himself to be swayed by his conviction that human beings are not born once and for all on the day their mothers give birth to them, but that life obliges them over and over again to give birth to themselves.

NL: Hij liet zich beïnvloeden door zijn overtuiging dat mensen niet eens en voor altijd geboren worden op de dag dat hun moeders hen baren, maar dat het leven hen steeds weer verplicht om zichzelf te baren.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


All human beings have three lives: public, private, and secret.

NL: Alle mensen hebben drie levens: publiek, privé en geheim.

— Gabriel García Márquez, Gabriel García Márquez: a Life


Human beings are not born once and for all on the day their mothers give birth to them, but … life obliges them over and over again to give birth to themselves.

NL: Mensen worden niet voor eens en altijd geboren op de dag dat hun moeders hen baren, maar… het leven verplicht hen steeds weer om zichzelf te baren.

— Gabriel García Márquez


Take advantage of it now, while you are young, and suffer all you can, because these things don’t last your whole life.

NL: P

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


Always tell what you feel. Do what you think…

NL: Vertel altijd wat je voelt. Doe wat je denkt…

— Gabriel García Márquez


Fiction was invented the day Jonah arrived home and told his wife that he was three days late because he had been swallowed by a whale..

NL: Fictie werd uitgevonden op de dag dat Jonah thuiskwam en zijn vrouw vertelde dat hij drie dagen te laat was omdat hij was opgeslokt door een walvis..

— Gabriel García Márquez


wisdom comes to us when it can no longer do any good.

NL: wijsheid komt naar ons toe als het niet langer iets goeds kan doen.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


If they had learned anything together, it was that wisdom comes to us when it can no longer do any good.

NL: Als ze samen iets hadden geleerd, was het dat wijsheid tot ons komt als het niet langer goed kan doen.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


No medicine cures what happiness cannot.

NL: Geen medicijn geneest wat geluk niet kan.

— Gabriel García Márquez


One could be happy not only without love, but despite it.

NL: Men zou gelukkig kunnen zijn, niet alleen zonder liefde, maar ondanks dat.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


You can’t eat hope,’ the woman said.You can’t eat it, but it sustains you,’ the colonel replied.

NL: Je kunt geen hoop eten,” zei de vrouw.Je kunt het niet eten, maar het houdt je in stand,” antwoordde de kolonel.

— Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba


Tell him,’ the colonel said, smiling, ’that a person doesn’t die when he should but when he can.

NL: Zeg hem,’ zei de kolonel, glimlachend, ‘dat een persoon niet sterft wanneer hij moet, maar wanneer hij kan.

— Gabriel García Márquez, One Hundred Years of Solitude


and realized that death was not only a permanent probability, as he had always believed, but an immediate reality.

NL: En besefte dat de dood niet alleen een permanente kans was, zoals hij altijd geloofde, maar ook een onmiddellijke realiteit.

— Gabriel García Márquez


Each man is master of his own death, and all that we can do when the time comes is to help him die without fear of pain.

NL: Elke man is meester van zijn eigen dood, en alles wat we kunnen doen als de tijd komt is hem te helpen sterven zonder angst voor pijn.

— Gabriel García Márquez


They were people whose lives were slow, who did not see themselves growing old, or falling sick, or dying, but who disappeared little by little in their own time, turning into memories, mists from other days, until they were absorbed into oblivion.

NL: Het waren mensen wiens leven traag was, die zichzelf niet oud zagen worden, of ziek werden, of sterven, maar die beetje bij beetje in hun eigen tijd verdwenen, veranderen in herinneringen, misten van andere dagen, totdat ze werden opgenomen in de vergetelheid.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


You people have a religion of death that fills you with the joy and courage to confront it…I do not. I believe the only essential thing is to be alive.- Abrenucio

NL: Jullie mensen hebben een religie van de dood die jullie vult met de vreugde en moed om het te confronteren…ik doe het niet. Ik denk dat het enige essentiële is om te leven.- Abrenucio

— Gabriel García Márquez, Of Love and Other Demons


The people one loves should take all their things with them when they die.

NL: De mensen van wie je houdt, moeten al hun spullen meenemen als ze sterven.

— Gabriel García Márquez


Eran gentes de vidas lentas, a las cuales no se les veía volverse viejas, ni enfermarse ni morir, sino que iban desvaneciéndose poco a poco en su tiempo, volviéndose recuerdos, brumas de otra época, hasta que los asimilaba el olvido.

NL: Het waren mensen met een traag leven, die niet oud werden, niet ziek werden of sterven, maar geleidelijk vervaagden in hun tijd, herinneringen werden, misten uit een andere tijd, totdat zij door de vergetelheid werden overgenomen.

— Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera


She nailed it to the wall with her well-aimed dart, like a butterfly with no will whose sentence has always been written.

NL: Ze spijkerde het aan de muur met haar goed gemimeerde pijl, als een vlinder zonder testament wiens zin altijd is geschreven.

— Gabriel García Márquez


The ferocity of Santiago Nasar’s fate, which had collected twenty years of happiness from him not only with his death but also with the dismemberment of his body and its dispersion and extermination.

NL: De wreedheid van het lot van Santiago Nasar, dat twintig jaar van geluk van hem had verzameld, niet alleen met zijn dood, maar ook met de verminking van zijn lichaam en de verspreiding en uitroeiing ervan.

— Gabriel García Márquez