G.K. Chesterton quotes | 25 quotes van G.K. Chesterton

Ben je op zoek naar een G.K. Chesterton quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste G.K. Chesterton quotes. Veel leesplezier!

G.K. Chesterton quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van G.K. Chesterton verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste G.K. Chesterton quotes:

The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because generally they are the same people.

NL: De Bijbel vertelt ons om onze buren lief te hebben, en ook om onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat ze over het algemeen dezelfde mensen zijn.

— G.K. Chesterton


To love means loving the unlovable. To forgive means pardoning the unpardonable. Faith means believing the unbelievable. Hope means hoping when everything seems hopeless.

NL: Liefde betekent liefde voor de onaangenaamen. Vergeven betekent het vergeven van de onvergeeflijke. Geloof betekent geloven in het ongelooflijke. Hoop betekent hopen als alles hopeloos lijkt.

— G.K. Chesterton


Love is not blind that is the last thing that it is. Love is bound and the more it is bound the less it is blind.

NL: Liefde is niet blind dat is het laatste wat het is. Liefde is gebonden en hoe meer het gebonden is, hoe minder het blind is.

— G.K. Chesterton, Orthodoxy


The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him.

NL: De ware soldaat vecht niet omdat hij haat wat voor hem ligt, maar omdat hij houdt van wat achter hem staat.

— G.K. Chesterton


There is the great lesson of ‘Beauty and the Beast,’ that a thing must be loved before it is lovable.

NL: Er is de grote les van ‘Beauty and the Beast,’ dat een ding moet worden geliefd voordat het is bemind.

— G.K. Chesterton


We have all forgotten what we really are. All that we call common sense and rationality and practicality and positivism only means that for certain dead levels of our life we forget that we have forgotten. All that we call spirit and art and ecstasy only means that for one awful instant we remember that we forget.

NL: We zijn allemaal vergeten wat we werkelijk zijn. Alles wat we gezond verstand, rationaliteit en praktischheid en positivisme noemen, betekent alleen maar dat we voor bepaalde dode niveaus van ons leven vergeten dat we vergeten zijn. Alles wat we geest en kunst en extase noemen betekent slechts dat we ons voor een vreselijk moment herinneren dat we vergeten.

— G.K. Chesterton


I am not absentminded. It is the presence of mind that makes me unaware of everything else.

NL: Ik ben niet afwezig. Het is de aanwezigheid van geest die me onbewust maakt van al het andere.

— G.K. Chesterton


The great Gaels of Ireland are the men that God made mad, For all their wars are merry, and all their songs are sad.

NL: De grote Gaels van Ierland zijn de mannen die God gek gemaakt heeft, want al hun oorlogen zijn vrolijk, en al hun liederen zijn triest.

— G.K. Chesterton, The Ballad of the White Horse


Humor can get in under the door while seriousness is still fumbling at the handle.

NL: Humor kan binnen komen onder de deur terwijl de ernst nog steeds aan het roer zit.

— G.K. Chesterton


There is only one thing which is generally safe from plagiarism — self-denial.

NL: Er is maar één ding dat over het algemeen veilig is tegen plagiaat — zelfontkenning.

— G.K. Chesterton, The Collected Works of G.K. Chesterton Volume 29: The Illustrated London News, 1911-1913


I had always felt life first as a story: and if there is a story there is a story-teller

NL: Ik had altijd het leven als een verhaal gevoeld: en als er een verhaal is, is er een verhaal-verteller

— G.K. Chesterton


There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less.

NL: Er zijn twee manieren om genoeg te krijgen. De ene moet zich steeds meer blijven ophopen. De andere is minder verlangen.

— G.K. Chesterton


Happiness is not only a hope, but also in some strange manner a memory … we are all kings in exile.

NL: Geluk is niet alleen een hoop, maar ook op een vreemde manier een herinnering… we zijn allemaal koningen in ballingschap.

— G.K. Chesterton, The Thing


Unhappy! of course you’ll be unhappy. Who the devil are you that you shouldn’t be unhappy, like the mother that bore you?

NL: Ongelukkig! Natuurlijk zul je ongelukkig zijn. Wie ben jij in godsnaam dat je niet ongelukkig moet zijn, zoals de moeder die je verveelt?

— G.K. Chesterton, Manalive


Romance is the deepest thing in life. It is deeper than reality.

NL: Romantiek is het diepste in het leven. Het is dieper dan de werkelijkheid.

— G.K. Chesterton


Fairy tales do not tell children the dragons exist. Children already know that dragons exist. Fairy tales tell children the dragons can be killed.

NL: Sprookjes vertellen kinderen niet dat de draken bestaan. Kinderen weten al dat draken bestaan. Sprookjes vertellen kinderen dat de draken gedood kunnen worden.

— G.K. Chesterton


Hope is the power of being cheerful in circumstances that we know to be desperate.

NL: Hoop is de kracht om vrolijk te zijn in omstandigheden waarvan we weten dat ze wanhopig zijn.

— G.K. Chesterton


There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The other is to desire less

NL: Er zijn twee manieren om genoeg te krijgen. De ene moet zich steeds meer blijven ophopen. De andere is minder verlangen.

— G.K. Chesterton


The man who kills a man kills a man.The man who kills himself kills all men.As far as he is concerned, he wipes out the world.

NL: De man die een man doodt doodt een man.De man die zichzelf doodt doodt alle mensen.Wat hem betreft vernietigt hij de wereld.

— G.K. Chesterton, Orthodoxy


Poets have been mysteriously silent on the subject of cheese.

NL: Dichters zijn mysterieus stil geweest over het onderwerp kaas.

— G.K. Chesterton, Alarms and Discursions


The difference between the poet and the mathematician is that the poet tries to get his head into the heavens while the mathematician tries to get the heavens into his head.

NL: Het verschil tussen de dichter en de wiskundige is dat de dichter probeert zijn hoofd in de hemel te krijgen terwijl de wiskundige probeert de hemel in zijn hoofd te krijgen.

— G.K. Chesterton


…”vers libre,” (free verse) or nine-tenths of it, is not a new metre any more than sleeping in a ditch is a new school of architecture.

NL: …”vers libre,” (vrij vers) of negen tiende ervan, is geen nieuwe meter meer dan slapen in een sloot is een nieuwe school van architectuur.

— G.K. Chesterton, Fancies Versus Fads


Morality did not begin by one man saying to another, “I will not hit you if you do not hit me”; there is no trace of such a transaction. There IS a trace of both men having said, “We must not hit each other in the holy place.

NL: Moraliteit begon niet met de ene man die tegen de andere zei: “Ik zal je niet slaan als je me niet slaat,” er is geen spoor van een dergelijke transactie. Er is een spoor van beide mannen die zeiden: “We mogen elkaar niet slaan in de heilige plaats.

— G.K. Chesterton, Heretics & Orthodoxy


Without education, we are in a horrible and deadly danger of taking educated people seriously.

NL: Zonder onderwijs lopen we een verschrikkelijk en dodelijk gevaar om opgeleide mensen serieus te nemen.

— G.K. Chesterton


No man who worships education has got the best out of education… Without a gentle contempt for education no man’s education is complete.

NL: Geen enkele man die onderwijs aanbidt heeft het beste uit het onderwijs gehaald… Zonder een zachte minachting voor onderwijs is niemands opleiding compleet.

— G.K. Chesterton