Fyodor Dostoyevsky quotes | 24 quotes van Fyodor Dostoyevsky

Ben je op zoek naar een Fyodor Dostoyevsky quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Fyodor Dostoyevsky quotes. Veel leesplezier!

Fyodor Dostoyevsky quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Fyodor Dostoyevsky verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Fyodor Dostoyevsky quotes:

Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to a point that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love.

NL: En vooral, lieg niet tegen jezelf. De man die naar zichzelf liegt en naar zijn eigen leugen luistert, komt op een punt dat hij de waarheid niet kan onderscheiden in hem, of om hem heen, en verliest dus alle respect voor zichzelf en voor anderen. En zonder respect houdt hij op met liefhebben.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love.

NL: Wat is de hel? Ik blijf erbij dat het het lijden is van het niet kunnen liefhebben.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


The soul is healed by being with children.

NL: De ziel wordt genezen door bij kinderen te zijn.

— Fyodor Dostoyevsky


I love mankind, he said, “but I find to my amazement that the more I love mankind as a whole, the less I love man in particular.

NL: Ik hou van de mensheid, zei hij, “maar ik vind tot mijn verbazing dat hoe meer ik de mensheid als geheel liefheb, hoe minder ik de mens in het bijzonder liefheb.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


To love someone means to see them as God intended them.

NL: Iemand liefhebben betekent ze zien zoals God ze bedoeld heeft.

— Fyodor Dostoyevsky


To love is to suffer and there can be no love otherwise.

NL: Liefde is lijden en anders kan er geen liefde zijn.

— Fyodor Dostoyevsky, Notes from Underground


Love in action is a harsh and dreadful thing compared to love in dreams.

NL: Liefde in actie is een hard en verschrikkelijk ding vergeleken met liefde in dromen.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


But how could you live and have no story to tell?

NL: Maar hoe kon je leven zonder verhaal te vertellen?

— Fyodor Dostoyevsky, White Nights


Man is a mystery. It needs to be unravelled, and if you spend your whole life unravelling it, don’t say that you’ve wasted time. I am studying that mystery because I want to be a human being.

NL: De mens is een mysterie. Het moet ontrafeld worden, en als je je hele leven doorbrengt om het te ontrafelen, zeg dan niet dat je tijd verspild hebt. Ik bestudeer dat mysterie omdat ik een mens wil zijn.

— Fyodor Dostoyevsky


You see I kept asking myself then: why am I so stupid that if others are stupid—and I know they are—yet I won’t be wiser?

NL: Je ziet dat ik bleef mezelf toen afvragen: waarom ben ik zo dom dat als anderen dom zijn en ik weet dat ze zijn nog niet ik zal niet wijzer zijn?

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


The fear of appearances is the first symptom of impotence.

NL: De angst voor verschijningen is het eerste symptoom van impotentie.

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


But I always liked side-paths, little dark back-alleys behind the main road- there one finds adventures and surprises, and precious metal in the dirt.

NL: Maar ik hield altijd van zijpaden, kleine donkere achterbuurt achter de hoofdweg, daar vind je avonturen en verrassingen, en edelmetaal in het vuil.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


He was one of the numerous and varied legion of dullards, of half-animated abortions, conceited, half-educated coxcombs, who attach themselves to the idea most in fashion only to vulgarize it and who caricature every cause they serve, however sincerely.

NL: Hij was een van de talrijke en gevarieerde legioen van saaie, half-geanimeerde abortussen, verwaand, half-opgeleide coxcomben, die zich hechten aan het idee het meest in de mode alleen om vulgariseren en die karikatuur elke oorzaak die ze dienen, hoe oprecht ook.

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


Intelligence alone is not nearly enough when it comes to acting wisely.

NL: Intelligentie alleen is lang niet genoeg als het gaat om verstandig handelen.

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


It is man’s unique privilege, among all other organisms. By pursuing falsehood you will arrive at the truth!

NL: Het is het unieke voorrecht van de mens, onder alle andere organismen. Door het najagen van leugens zullen jullie tot de waarheid komen!

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


originality and a feeling of one’s own dignity are achieved only through work and struggle.

NL: originaliteit en een gevoel van eigen waardigheid worden alleen bereikt door werk en strijd.

— Fyodor Dostoyevsky


What if man is not really a scoundrel, man in general, I mean, the whole race of mankind-then all the rest is prejudice, simply artificial terrors and there are no barriers and it’s all as it should be.

NL: Wat als de mens niet echt een schurk is, man in het algemeen, ik bedoel, het hele ras van de mensheid-dan al de rest is vooroordelen, gewoon kunstmatige terreur en er zijn geen barrières en het is allemaal zoals het zou moeten zijn.

— Fyodor Dostoyevsky, Crime and Punishment


My God, a moment of bliss. Why, isn’t that enough for a whole lifetime?

NL: Mijn God, een moment van gelukzaligheid. Waarom, is dat niet genoeg voor een heel leven?

— Fyodor Dostoyevsky, White Nights


Oh, how unbearable is a happy person sometimes!

NL: Oh, hoe ondraaglijk is een gelukkig persoon soms!

— Fyodor Dostoyevsky, White Nights


We are all happy if we but knew it.

NL: We zijn allemaal gelukkig als we het maar wisten.

— Fyodor Dostoyevsky


Here is a commandment for you: seek happiness in sorrow. Work, work tirelessly.

NL: Hier is een gebod voor jullie: zoek geluk in verdriet. Werk, werk onvermoeibaar.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


What makes a hero? Courage, strength, morality, withstanding adversity? Are these the traits that truly show and create a hero? Is the light truly the source of darkness or vice versa? Is the soul a source of hope or despair? Who are these so called heroes and where do they come from? Are their origins in obscurity or in plain sight?

NL: Wat maakt een held? Moed, kracht, moraal, tegenstand? Zijn dit de eigenschappen die echt een held maken? Is het licht werkelijk de bron van duisternis of vice versa? Is de ziel een bron van hoop of wanhoop? Wie zijn die zogenaamde helden en waar komen ze vandaan? Zijn hun oorsprong in de duisternis of in het volle zicht?

— Fyodor Dostoyevsky, Notes from Underground, White Nights, The Dream of a Ridiculous Man, and Selections from The House of the Dead


Do you think it is a vain hope that one day man will find joy in noble deeds of light and mercy, rather than in the coarse pleasures he indulges in today — gluttony, fornication, ostentation, boasting, and envious vying with his neighbor? I am certain this is not a vain hope and that the day will come soon.

NL: Denk je dat het een ijdele hoop is dat de mens op een dag vreugde zal vinden in nobele daden van licht en barmhartigheid, in plaats van in de grove genoegens die hij vandaag geniet — gulzigheid, ontucht, opscheppen, opscheppen en jaloers zijn op zijn buurman? Ik ben er zeker van dat dit geen ijdele hoop is en dat de dag spoedig zal komen.

— Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov


Whatever distinguishes one lump of flesh from another when we’re alive, we’re all the same once we’re dead. Just used-up shells.

NL: Wat de ene klomp vlees van de andere onderscheidt als we leven, we zijn allemaal hetzelfde als we dood zijn. Gewoon gebruikte schelpen.

— Fyodor Dostoyevsky, Notes from the Underground & The Gambler