Friedrich Nietzsche quotes | 35 quotes van Friedrich Nietzsche

Ben je op zoek naar een Friedrich Nietzsche quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Friedrich Nietzsche quotes. Veel leesplezier!

Friedrich Nietzsche quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Friedrich Nietzsche verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Friedrich Nietzsche quotes:

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.

NL: Het is geen gebrek aan liefde, maar een gebrek aan vriendschap dat ongelukkige huwelijken maakt.

— Friedrich Nietzsche


There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.

NL: Er is altijd wat waanzin in de liefde. Maar er is ook altijd een reden in waanzin.

— Friedrich Nietzsche


The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.

NL: De man van kennis moet niet alleen zijn vijanden kunnen liefhebben, maar ook zijn vrienden kunnen haten.

— Friedrich Nietzsche


One ought to hold on to one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.

NL: Men moet zijn hart vasthouden; want als men het loslaat, verliest men ook snel de controle over het hoofd.

— Friedrich Nietzsche


Amor Fati – “Love Your Fate”, which is in fact your life.

NL: Amor Fati Liefde Uw lot, dat is in feite uw leven.

— Friedrich Nietzsche


Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love.

NL: Uiteindelijk is het het verlangen, niet het gewenste, dat we liefhebben.

— Friedrich Nietzsche


Love is a state in which a man sees things most decidedly as they are not.

NL: Liefde is een staat waarin een mens dingen het meest beslist ziet als ze niet zijn.

— Friedrich Nietzsche


The spiritualization of sensuality is called love: it is a great triumph over Christianity.

NL: De vergeestelijking van sensualiteit wordt liefde genoemd: het is een grote triomf over het christendom.

— Friedrich Nietzsche


Love, too, has to be learned.

NL: Liefde moet ook geleerd worden.

— Friedrich Nietzsche, The Gay Science


He who has a why to live for can bear almost any how.

NL: Hij die een reden heeft om voor te leven kan bijna alles verdragen.

— Friedrich Nietzsche


Art is the proper task of life.

NL: Kunst is de juiste taak van het leven.

— Friedrich Nietzsche


Is life not a thousand times too short for us to bore ourselves?

NL: Is het leven niet duizend keer te kort voor ons om onszelf te vervelen?

— Friedrich Nietzsche


The overman…Who has organized the chaos of his passions, given style to his character, and become creative. Aware of life’s terrors, he affirms life without resentment.

NL: De overman…die de chaos van zijn passies heeft georganiseerd, zijn karakter stijl heeft gegeven en creatief is geworden. Hij is zich bewust van de verschrikkingen van het leven, hij bevestigt het leven zonder wrok.

— Friedrich Nietzsche


In the end things must be as they are and have always been–the great things remain for the great, the abysses for the profound, the delicacies and thrills for the refined, and, to sum up shortly, everything rare for the rare.

NL: Uiteindelijk moeten de dingen zijn zoals ze zijn en altijd geweest – de grote dingen blijven voor de grote, de afgronden voor de diepe, de lekkernijen en de sensatie voor de verfijnde, en, kort samengevat, alles zeldzaam voor de zeldzame.

— Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil


Without music, life would be a mistake.

NL: Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn.

— Friedrich Nietzsche, Twilight of the Idols


The higher we soar the smaller we appear to those who cannot fly.

NL: Hoe hoger we stijgen hoe kleiner we lijken voor degenen die niet kunnen vliegen.

— Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra


One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star.

NL: Men moet nog steeds chaos in zichzelf hebben om een dansende ster te kunnen baren.

— Friedrich Nietzsche


Convictions are prisons.

NL: Veroordeelden zijn gevangenissen.

— Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy/Seventy-five Aphorisms/The Anti-Christ


Arrogance on the part of the meritorious is even more offensive to us than the arrogance of those without merit: for merit itself is offensive.

NL: Arrogantie van de kant van de verdienstelijke is nog beledigender voor ons dan de arrogantie van degenen zonder verdienste: want verdienste zelf is beledigend.

— Friedrich Nietzsche


It is hard enough to remember my opinions, without also remembering my reasons for them!

NL: Het is al moeilijk genoeg om mijn mening te onthouden, zonder ook mijn redenen te onthouden!

— Friedrich Nietzsche


You look up when you wish to be exalted. And I look down because I am exalted.

NL: Je kijkt omhoog als je wilt worden verheven. En ik kijk naar beneden omdat ik verheven ben.

— Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra


You tell me: ‘Life is hard to bear.’ But if it were otherwise why should you have your pride in the morning and your resignation in the evening?Life is hard to bear: but do not pretend to be so tender! We are all of us pretty fine asses and asseses of burden!

NL: Je zegt me: ‘Het leven is moeilijk te verdragen.’ Maar als het anders was, waarom zou je dan je trots hebben in de ochtend en je ontslag in de avond?Het leven is moeilijk te verdragen, maar doe niet alsof je zo teder bent! We zijn allemaal mooie klootzakken en eikels van last!

— Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra


We are unknown to ourselves, we men of knowledge – and with good reason. We have never sought ourselves – how could it happen that we should ever find ourselves? It has rightly been said: “Where your treasure is, there will your heart be also”; our treasure is where the beehives of our knowledge are.

NL: We zijn onbekend voor onszelf, wij mensen van kennis – en met goede reden. We hebben onszelf nooit gezocht – hoe kon het gebeuren dat we ooit onszelf zouden vinden? Er is terecht gezegd: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,” onze schat is waar de bijenkorven van onze kennis zijn.

— Friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals


The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good things for the first time.

NL: Het voordeel van een slecht geheugen is dat men voor het eerst meerdere keren van dezelfde goede dingen geniet.

— Friedrich Nietzsche


Happiness: being able to forget or, to express in a more learned fashion.

NL: Geluk: in staat zijn om te vergeten of, op een meer geleerde manier uit te drukken.

— Friedrich Nietzsche, On the Advantage and Disadvantage of History for Life


One thing a man must have: either a naturally light disposition or a disposition lightened by art and knowledge.

NL: Een ding moet een mens hebben: ofwel een natuurlijk licht karakter of een karakter verlicht door kunst en kennis.

— Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human


O sky above me, you modest, glowing sky! O you, my happiness before sunrise! Day is coming: so let us part!

NL: O hemel boven mij, jij bescheiden, gloeiende hemel! O jij, mijn geluk voor zonsopgang! De dag komt eraan: dus laten we uit elkaar gaan!

— Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra


Sensuality often hastens the “Growth of Love” so much that the roots remain weak and are easily torn up.

NL: Sensualiteit versnelt vaak de “Groei van Liefde” zozeer dat de wortels zwak blijven en gemakkelijk verscheurd worden.

— Friedrich Nietzsche, The Portable Nietzsche


Hope in reality is the worst of all evils because it prolongs the torments of man.

NL: Hoop in werkelijkheid is het ergste van alle kwaad omdat het de kwellingen van de mens verlengt.

— Friedrich Nietzsche


There is a certain right by which we many deprive a man of life, but none by which we may deprive him of death; this is mere cruelty.

NL: Er is een zeker recht waardoor wij velen een man van het leven beroven, maar niemand waardoor wij hem van de dood kunnen beroven; dit is slechts wreedheid.

— Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human


The final reward of the dead – to die no more

NL: De laatste beloning van de doden – om niet meer te sterven

— Friedrich Nietzsche


Let us beware of saying that death is the opposite of life. The living being is only a species of the dead, and a very rare species.

NL: Laten we niet zeggen dat de dood het tegenovergestelde van het leven is. Het levende wezen is slechts een soort van de doden, en een zeer zeldzame soort.

— Friedrich Nietzsche, The Gay Science


Poets are shameless with their experiences: they exploit them.

NL: Dichters zijn schaamteloos met hun ervaringen: ze exploiteren ze.

— Friedrich Nietzsche


We talk so abstractly about poetry because all of us are usually bad poets.

NL: We praten zo abstract over poëzie omdat we meestal allemaal slechte dichters zijn.

— Friedrich Nietzsche


A degree of culture, and assuredly a very high one, is attained when man rises above superstitions and religious notions and fears, and, for instance, no longer believes in guardian angels or in original sin, and has also ceased to talk of the salvation of his soul.

NL: Een graad van cultuur, en zeker een zeer hoge, wordt bereikt wanneer de mens boven bijgeloof en religieuze begrippen en angsten uitstijgt, en bijvoorbeeld niet langer gelooft in beschermengelen of in de oorspronkelijke zonde, en ook niet meer praat over de zaligheid van zijn ziel.

— Friedrich Nietzsche, Human, All Too Human