Frank O’Hara quotes | 13 quotes van Frank O’Hara

Ben je op zoek naar een Frank O’Hara quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Frank O’Hara quotes. Veel leesplezier!

Frank O’Hara quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Frank O’Hara verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Frank O’Hara quotes:

I am the least difficult of men. All I want is boundless love.

NL: Ik ben de minst moeilijke van mannen. Alles wat ik wil is grenzeloze liefde.

— Frank O’Hara


When I die, don’t come, I wouldn’t want a leafto turn away from the sun — it loves it there.There’s nothing so spiritual about being happybut you can’t miss a day of it, because it doesn’t last.

NL: Als ik sterf, kom dan niet, ik zou niet willen dat een blad zich van de zon afkeert — het houdt daar van.Er is niets zo spiritueel aan gelukkig zijn, maar je kunt er geen dag van missen, want het houdt niet stand.

— Frank O’Hara


I embraced a cloud,but when I soaredit rained.

NL: Ik omhelsde een wolk, maar toen ik zweefde regende.

— Frank O’Hara, Meditations in an Emergency


My eyes are vague blue, like the sky, and change all the time; they are indiscriminate but fleeting, entirely specific and disloyal, so that no one trusts me. I am always looking away. Or again at something after it has given me up.

NL: Mijn ogen zijn vaag blauw, zoals de hemel, en veranderen de hele tijd; ze zijn willekeurig maar vluchtig, volledig specifiek en ontrouw, zodat niemand mij vertrouwt. Ik kijk altijd weg. Of weer bij iets nadat het me heeft verraden.

— Frank O’Hara, Meditations in an Emergency


I love you. I love you, but I’m turning to my versesand my heart is closinglike a fist.

NL: Ik hou van je. Ik hou van je, maar ik draai me om tot mijn verzen en mijn hart sluit als een vuist.

— Frank O’Hara, Meditations in an Emergency


Kerouac: You’re ruining American poetry, O’Hara.O’Hara: That’s more than you ever did for it, Kerouac

NL: Kerouac: Je verpest de Amerikaanse poëzie, O’Hara.O’Hara: Dat is meer dan je ooit hebt gedaan, Kerouac

— Frank O’Hara


I am ashamed of my century, but I have to smile.

NL: Ik schaam me voor mijn eeuw, maar ik moet lachen.

— Frank O’Hara, The Collected Poems of Frank O’Hara


That’s not a run in your stocking, it’s a hand on your leg.

NL: Dat is geen run in je kous, het is een hand op je been.

— Frank O’Hara


Oh! kangaroos, sequins, chocolate sodas! / You really are beautiful! Pearls, / harmonicas, jujubes, aspirins!

NL: Oh! Kangoeroes, pailletten, chocolade soda’s! ‘Je bent echt mooi! Parels, / mondharmonica’s, jujubes, aspirines!

— Frank O’Hara


…but it is good to be several floors up in the dead of night wondering whether you are any good or not and the only decision you can make is that you did it…

NL: …maar het is goed om meerdere verdiepingen in het holst van de nacht te zijn en je af te vragen of je wel of niet goed bent en de enige beslissing die je kunt nemen is dat je het gedaan hebt…

— Frank O’Hara, Lunch Poems


You just go on your nerve.

NL: Je werkt gewoon op je zenuwen.

— Frank O’Hara


I have been to lots of partiesand acted perfectly disgracefulbut I never actually collapsedoh Lana Turner we love you get up

NL: Ik ben op veel feestjes geweest en heb volkomen schandelijk gehandeld… maar ik heb Lana Turner nooit in elkaar gezakt… we houden van je om op te staan.

— Frank O’Hara


I wouldn’t want to be faster or greener than now if you were with me O you were the best of all my days!

NL: Ik zou niet sneller of groener willen zijn dan nu als je bij mij was O je was de beste van al mijn dagen!

— Frank O’Hara, The Collected Poems of Frank O’Hara