Frank Herbert quotes | 11 quotes van Frank Herbert

Ben je op zoek naar een Frank Herbert quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Frank Herbert quotes. Veel leesplezier!

Frank Herbert quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Frank Herbert verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Frank Herbert quotes:

There is no escape—we pay for the violence of our ancestors.

NL: Er is geen ontsnapping… we betalen voor het geweld van onze voorouders.

— Frank Herbert, Dune


The people I distrust most are those who want to improve our lives but have only one course of action.

NL: De mensen die ik het meest wantrouw, zijn degenen die ons leven willen verbeteren, maar slechts één manier van handelen hebben.

— Frank Herbert


Guilt starts as a feeling of failure.

NL: Schuldgevoel begint als een gevoel van falen.

— Frank Herbert


Education is no substitute for intelligence.

NL: Onderwijs is geen vervanging voor intelligentie.

— Frank Herbert


I am not the river I am the net.

NL: Ik ben niet de rivier ik ben het net.

— Frank Herbert, Chapterhouse: Dune


The flesh surrenders itself. Eternity takes back its own. Our bodies stirred these waters briefly, danced with a certain intoxication before the love of life and self, dealt with a few strange ideas, then submitted to the instruments of Time. What can we say of this? I occurred. I am not…yet, I occurred.

NL: Het vlees geeft zich over. De eeuwigheid neemt zijn eigen terug. Onze lichamen roerden deze wateren kort, dansten met een zekere intoxicatie voor de liefde van het leven en het zelf, behandelden een paar vreemde ideeën, vervolgens onderworpen aan de instrumenten van de Tijd. Wat kunnen we hierover zeggen? Dat heb ik gedaan. Dat ben ik niet…nog niet, ik kwam voor.

— Frank Herbert, Dune Messiah


There is only one true wealth in all the universe–living time.

NL: Er is slechts één ware rijkdom in al het universum-levende tijd.

— Frank Herbert


the meeting between ignorance and knowledge, between brutality and culture – it begins in the dignity with which we treat the dead

NL: de ontmoeting tussen onwetendheid en kennis, tussen wreedheid en cultuur – het begint in de waardigheid waarmee we de doden behandelen

— Frank Herbert


Then, as his planet killed him, it occurred to Kynes that his father and all the other scientists were wrong, that the most persistent principles of the universe were accident and error.

NL: Toen, toen zijn planeet hem doodde, bedacht Kynes dat zijn vader en alle andere wetenschappers het mis hadden, dat de meest hardnekkige principes van het universum ongeluk en fout waren.

— Frank Herbert, Dune


Scientists seek the lawfulness of events. It is the task of Religion to fit man into this lawfulness.

NL: Wetenschappers zoeken de rechtmatigheid van gebeurtenissen. Het is de taak van Religie om de mens in deze rechtmatigheid te passen.

— Frank Herbert, Dune


Some say,” Scytale said, “that people cling to Imperial leadership because space is infinite. They feel lonely without a unifying symbol. For a lonely people, the Emperor is a definite place. They can turn toward him and say: ‘See, there He is. He makes us one.’ Perhaps religion serves the same purpose, m’Lord.

NL: Sommigen zeggen,” zei Scytale, “dat mensen vasthouden aan keizerlijk leiderschap omdat de ruimte oneindig is. Ze voelen zich eenzaam zonder een verenigend symbool. Voor een eenzaam volk is de keizer een vaste plaats. Zij zullen zich tot hem wenden en zeggen: Ziet, daar is hij. Hij maakt er één van ons.’ Misschien dient religie hetzelfde doel, m’Heer.

— Frank Herbert, Dune Messiah