Flannery O’Connor quotes | 11 quotes van Flannery O’Connor

Ben je op zoek naar een Flannery O’Connor quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Flannery O’Connor quotes. Veel leesplezier!

Flannery O’Connor quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Flannery O’Connor verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Flannery O’Connor quotes:

He loved her because it was his nature to do so, but there were times when he could not endure her love for him. There were times when it became nothing but pure idiot mystery…

NL: Hij hield van haar omdat het zijn natuur was om dat te doen, maar er waren tijden dat hij haar liefde voor hem niet kon verdragen. Er waren momenten dat het niets anders werd dan pure idiote mysterie…

— Flannery O’Connor, Everything That Rises Must Converge: Stories


Where you come from is gone, where you thought you were going to was never there, and where you are is no good unless you can get away from it. Where is there a place for you to be? No place… Nothing outside you can give you any place… In yourself right now is all the place you’ve got.

NL: Waar je vandaan komt is weg, waar je dacht dat je zou gaan was er nooit, en waar je bent is niet goed tenzij je kunt wegkomen van het. Waar moet jij zijn? Nergens… Niets buiten kan je een plek geven… In jezelf is alles wat je hebt.

— Flannery O’Connor, Wise Blood


Accepting oneself does not preclude an attempt to become better.

NL: Zichzelf accepteren sluit een poging om beter te worden niet uit.

— Flannery O’Connor


Everywhere I go I’m asked if I think the university stifles writers. My opinion is that they don’t stifle enough of them. There’s many a best-seller that could have been prevented by a good teacher.

NL: Overal waar ik ga, wordt me gevraagd of ik denk dat de universiteit schrijvers verstikt. Mijn mening is dat ze er niet genoeg verstikken. Er zijn veel bestsellers die voorkomen hadden kunnen worden door een goede leraar.

— Flannery O’Connor


I don’t deserve any credit for turning the other cheek as my tongue is always in it.

NL: Ik verdien geen eer omdat ik de andere wang heb toegekeerd… zoals mijn tong er altijd in zit.

— Flannery O’Connor, The Habit of Being: Letters of Flannery O’Connor


Anybody who has survived his childhood has enough information about life to last him the rest of his days.

NL: Iedereen die zijn jeugd heeft overleefd heeft genoeg informatie over het leven om hem de rest van zijn leven te houden.

— Flannery O’Connor, Mystery and Manners: Occasional Prose


She would’ve been a good woman,” said The Misfit, “if it had been somebody there to shoot her every minute of her life.

NL: Ze zou een goede vrouw geweest zijn,” zei The Misfit, “als het iemand was geweest die haar elke minuut van haar leven had neergeschoten.

— Flannery O’Connor, A Good Man is Hard to Find and Other Stories


Total non-retention has kept my education from being a burden to me.

NL: Niet-bewaring heeft ervoor gezorgd dat mijn opleiding geen last voor me is.

— Flannery O’Connor, The Habit of Being: Letters of Flannery O’Connor


When there is a tendency to compartmentalize the spiritual and make it resident in a certain type of life only, the spiritual is apt gradually to be lost.

NL: Wanneer er een neiging is om het spirituele te compartimenteren en het alleen in een bepaald type leven te doen wonen, is het spirituele geleidelijk aan geschikt om verloren te gaan.

— Flannery O’Connor, Mystery and Manners: Occasional Prose


The operation of the Church is entirely set up for the sinner; which creates much misunderstanding among the smug.”(August 9, 1955)

NL: De werking van de Kerk is volledig opgezet voor de zondaar; wat veel misverstanden veroorzaakt onder de zelfvoldaanen.

— Flannery O’Connor


People without hope not only don’t write novels, but what is more to the point, they don’t read them.

NL: Mensen zonder hoop schrijven niet alleen geen romans, maar ze lezen ze ook niet.

— Flannery O’Connor