F. Scott Fitzgerald quotes | 30 quotes van F. Scott Fitzgerald

Ben je op zoek naar een F. Scott Fitzgerald quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste F. Scott Fitzgerald quotes. Veel leesplezier!

F. Scott Fitzgerald quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van F. Scott Fitzgerald verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste F. Scott Fitzgerald quotes:

I fell in love with her courage, her sincerity, and her flaming self respect. And it’s these things I’d believe in, even if the whole world indulged in wild suspicions that she wasn’t all she should be. I love her and it is the beginning of everything.

NL: Ik werd verliefd op haar moed, haar oprechtheid en haar brandende zelfrespect. En het zijn deze dingen waar ik in zou geloven, zelfs als de hele wereld zich zou overgeven aan wilde vermoedens dat ze niet alles was wat ze zou moeten zijn. Ik hou van haar en het is het begin van alles.

— F. Scott Fitzgerald


I wasn’t actually in love, but I felt a sort of tender curiosity.

NL: Ik was eigenlijk niet verliefd, maar ik voelde een soort van tedere nieuwsgierigheid.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


I’m not sentimental–I’m as romantic as you are. The idea, you know,is that the sentimental person thinks things will last–the romanticperson has a desperate confidence that they won’t.

NL: Ik ben niet sentimenteel. Ik ben net zo romantisch als jij. Het idee, weet je, is dat de sentimentele persoon denkt dat de dingen zullen duren – de romantische persoon heeft een wanhopig vertrouwen dat ze dat niet zullen doen.

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


Actually that’s my secret — I can’t even talk about you to anybody because I don’t want any more people to know how wonderful you are.

NL: Eigenlijk is dat mijn geheim, ik kan zelfs niet over je praten, want ik wil niet meer mensen om te weten hoe geweldig je bent.

— F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Night


Ah,” she cried, “you look so cool.” Their eyes met, and they stared together at each other, alone in space. With an effort she glanced down at the table.You always look so cool,” she repeated.She had told him that she loved him, and Tom Buchanan saw.

NL: Ah,” riep ze, “je ziet er zo cool uit.” Hun ogen ontmoetten elkaar, en ze staarden elkaar aan, alleen in de ruimte. Met een inspanning keek ze naar beneden aan de tafel.Je ziet er altijd zo cool uit,” herhaalde ze.Ze had hem verteld dat ze van hem hield, en Tom Buchanan zag.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


I love her, and that’s the beginning and end of everything.

NL: Ik hou van haar, en dat is het begin en einde van alles.

— F. Scott Fitzgerald, Dear Scott, Dearest Zelda: The Love Letters of F. Scott and Zelda Fitzgerald


Think how you love me,” she whispered. “I don’t ask you to love me always like this, but I ask you to remember. Somewhere inside me there’ll always be the person I am to-night.

NL: Denk aan hoe je van me houdt,” fluisterde ze. “Ik vraag je niet om altijd zo van me te houden, maar ik vraag je om het je te herinneren. Ergens in mij zal altijd de persoon zijn die ik vanavond ben.

— F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Night


You know I’m old in some ways-in others-well, I’m just a little girl. I like sunshine and pretty things and cheerfulness-and I dread responsibility.

NL: Je weet dat ik in sommige opzichten oud ben, maar ik ben maar een klein meisje. Ik hou van zonneschijn en mooie dingen en vrolijkheid en ik vrees verantwoordelijkheid.

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


Was it the infinite sadness of her eyes that drew him or the mirror of himself that he found in the gorgeous clarity of her mind?

NL: Was het de oneindige droefheid van haar ogen die hem of de spiegel van zichzelf trok die hij vond in de prachtige helderheid van haar geest?

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


It was only a sunny smile, and little it cost in the giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth living.

NL: Het was slechts een zonnige glimlach, en weinig kostte het in het geven, maar als ochtendlicht verspreidde het de nacht en maakte de dag de moeite waard om te leven.

— F. Scott Fitzgerald


It was always the becoming he dreamed of, never the being.

NL: Het was altijd het worden waar hij van droomde, nooit het wezen.

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


So he tasted the deep pain that is reserved only for the strong, just as he had tasted for a little while the deep happiness.

NL: Dus proefde hij de diepe pijn die alleen gereserveerd is voor de sterken, net zoals hij een tijdje het diepe geluk geproefd had.

— F. Scott Fitzgerald, All the Sad Young Men


If you spend your life sparing people’s feelings and feeding their vanity, you get so you can’t distinguish what should be respected in them.

NL: Als je je leven besteden aan het sparen van mensen gevoelens en voeden van hun ijdelheid, krijg je dus je kunt niet onderscheiden wat moet worden gerespecteerd in hen.

— F. Scott Fitzgerald, Tender is the Night & The Last Tycoon


So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.

NL: Dus we sloegen door, boten tegen de stroming, bleef terug in het verleden.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


I hope she’ll be a fool — that’s the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool.

NL: Ik hoop dat ze een dwaas zal zijn — dat is het beste wat een meisje kan zijn in deze wereld, een mooie kleine dwaas.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


They slipped briskly into an intimacy from which they never recovered.

NL: Ze glipte stevig in een intimiteit waarvan ze nooit herstelden.

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


Every one suspects himself of at least one of the cardinal virtues, and this is mine: I am one of the few honest people that I have ever known.

NL: Iedereen verdenkt zichzelf van ten minste één van de kardinaallijke deugden, en dit is de mijne: ik ben een van de weinige eerlijke mensen die ik ooit heb gekend.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


I’ve been drunk for about a week now, and I thought it might sober me up to sit in a library.

NL: Ik ben nu al een week dronken, en ik dacht dat het me nuchter zou maken om in een bibliotheek te zitten.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


That’s going to be your trouble — judgment about yourself.(Tender is the Night)

NL: Dat zal jouw probleem zijn… oordeel over jezelf.(Tender is de nacht)

— F. Scott Fitzgerald


Later she remembered all the hours of the afternoon as happy — one of those uneventful times that seem at the moment only a link between past and future pleasure, but turn out to have been the pleasure itself.

NL: Later herinnerde ze zich alle uren van de middag als gelukkig — een van die saaie tijden die op dit moment slechts een link lijken te zijn tussen het verleden en het toekomstige plezier, maar blijken het genoegen zelf te zijn geweest.

— F. Scott Fitzgerald, Tender is the Night


You’ve got an awfully kissable mouth.

NL: Je hebt een verschrikkelijk kusbare mond.

— F. Scott Fitzgerald, Gatsby Girls


I hope I haven’t given you the impression that I consider kissing intrinsically irrational.

NL: Ik hoop dat ik je niet de indruk heb gegeven dat ik het intrinsiek irrationeel vind om te kussen.

— F. Scott Fitzgerald, Gatsby Girls


It’s all life is. Just going ‘round kissing people.

NL: Het is alles wat het leven is. Gewoon mensen gaan kussen.

— F. Scott Fitzgerald, Gatsby Girls


I think he revalued everything in his house according to the measure of response it drew from her well-loved eyes.

NL: Ik denk dat hij alles in zijn huis herwaardeerde volgens de mate van reactie die het trok uit haar goed geliefde ogen.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


Amory took to writing poetry on spring afternoons, in the gardens of the big estates near Princeton, while swans made effective atmosphere in the artificial pools, and slow clouds sailed harmoniously above the willow. May came too soon, and suddenly unable to bear walls, he wandered the campus at all hours through starlight and rain.

NL: Amory schreef poëzie op de lentemiddagen, in de tuinen van de grote landgoederen in de buurt van Princeton, terwijl zwanen effectieve sfeer maakten in de kunstmatige zwembaden, en langzame wolken zeilden harmonieus boven de wilg. May kwam te vroeg, en plotseling niet in staat om muren te dragen, hij dwaalde de campus op alle uren door sterrenlicht en regen.

— F. Scott Fitzgerald, This Side of Paradise


A phrase began to beat in my ears with a sort of heady excitement: “There are only the pursued, the pursuing, the busy and the tired.

NL: Een zin begon in mijn oren te slaan met een soort van koppige opwinding: “Er zijn alleen de achtervolgden, de achtervolgers, de bezetenen en de vermoeiden.

— F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby


For what it’s worth: it’s never too late to be whoever you want to be. I hope you live a life you’re proud of, and if you find you’re not, I hope you have the strength to start over again.

NL: Voor wat het waard is: het is nooit te laat om te zijn wie je wilt zijn. Ik hoop dat je een leven leidt waar je trots op bent, en als je erachter komt dat je dat niet bent, hoop ik dat je de kracht hebt om opnieuw te beginnen.

— F. Scott Fitzgerald


Trouble has no necessary connection with discouragement –discouragement has a germ of its own, as different from trouble as arthritis is different from a stiff joint.

NL: Problemen hebben geen noodzakelijk verband met ontmoediging — ontmoediging heeft een kiemen van zijn eigen, zo verschillend van problemen als artritis is anders dan een stijve gewrichten.

— F. Scott Fitzgerald, The Crack-Up


I had traded the fight against love for the fight against loneliness, the fight against life for the fight against death.

NL: Ik had de strijd tegen de liefde geruild voor de strijd tegen de eenzaamheid, de strijd tegen het leven voor de strijd tegen de dood.

— F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned


My God,’ he gasped, ‘you’re fun to kiss.

NL: Mijn God, ‘hij snakte, ‘je bent leuk om te kussen.

— F. Scott Fitzgerald, Tender Is the Night