Ernest Hemingway quotes | 28 quotes van Ernest Hemingway

Ben je op zoek naar een Ernest Hemingway quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ernest Hemingway quotes. Veel leesplezier!

Ernest Hemingway quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ernest Hemingway verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ernest Hemingway quotes:

The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, and forgetting that you are special too.

NL: Het meest pijnlijke is jezelf verliezen in het proces van te veel van iemand houden, en vergeten dat je ook speciaal bent.

— Ernest Hemingway, Men Without Women


Maybe…you’ll fall in love with me all over again.””Hell,” I said, “I love you enough now. What do you want to do? Ruin me?””Yes. I want to ruin you.””Good,” I said. “That’s what I want too.

NL: Misschien word je weer verliefd op me.”Hel,” zei ik, “Ik hou nu genoeg van je. Wat wil je doen? Mij verpesten?””Ja. Ik wil je ruïneren.”Goed,” zei ik. “Dat is ook wat ik wil.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


Oh Jake,” Brett said, “We could have had such a damned good time together.”Ahead was a mounted policeman in khaki directing traffic. He raised his baton. The car slowed suddenly, pressing Brett against me.Yes,” I said. “Isn’t it pretty to think so?

NL: Oh Jake,” zei Brett, “We hadden zo’n verdomd leuke tijd samen kunnen hebben.”Ahead was een bereden politieman in Kaki die het verkeer leidde. Hij heeft zijn stok opgevoed. De auto vertraagde plotseling, duwde Brett tegen me aan.Ja,” zei ik. “Is het niet mooi om dat te denken?

— Ernest Hemingway, The Sun Also Rises


I didn’t want to kiss you goodbye — that was the trouble — I wanted to kiss you good night — and there’s a lot of difference.

NL: Ik wilde je geen afscheidskus geven. Dat was het probleem. Ik wilde je welterusten kussen en er is veel verschil.

— Ernest Hemingway


When you love you wish to do things for. You wish to sacrifice for. You wish to serve.

NL: Als je van je houdt, wil je dingen doen. Je wilt je opofferen. U wilt dienen.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


If two people love each other there can be no happy end to it.

NL: Als twee mensen van elkaar houden, kan er geen gelukkig einde aan komen.

— Ernest Hemingway


We ate well and cheaply and drank well and cheaply and slept well and warm together and loved each other.

NL: We aten goed en goedkoop en dronken goed en goedkoop en sliepen goed en warm samen en hielden van elkaar.

— Ernest Hemingway, A Moveable Feast


Why, darling, I don’t live at all when I’m not with you.

NL: Lieverd, ik leef helemaal niet als ik niet bij jou ben.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


Never fall in love?””Always,” said the count. “I am always in love.

NL: Nooit verliefd worden?”Altijd,” zei de graaf. “Ik ben altijd verliefd.

— Ernest Hemingway, The Sun Also Rises


I’m with you. No matter what else you have in your head I’m with you and I love you.

NL: Ik sta achter je. Wat je ook in je hoofd hebt… ik ben bij je en ik hou van je.

— Ernest Hemingway, The Garden of Eden


Every man’s life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.

NL: Het leven van elke man eindigt op dezelfde manier. Het zijn alleen de details van hoe hij leefde en hoe hij stierf die de ene man van de andere onderscheiden.

— Ernest Hemingway


Madame, all stories, if continued far enough, end in death, and he is no true-story teller who would keep that from you.

NL: Madame, alle verhalen, als ze ver genoeg doorgaan, eindigen in de dood, en hij is geen echte verteller die dat voor u verzwijgt.

— Ernest Hemingway


Nobody ever lives their life all the way up except bullfighters.

NL: N

— Ernest Hemingway, The Sun Also Rises


All thinking men are atheists.

NL: Alle denkende mannen zijn atheïsten.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


God knows I had not wanted to fall in love with her. I had not wanted to fall in love with any one. But God knows I had and I lay on the bed in the room of the hospital in Milan and all sorts of things went through my head but I felt wonderful…

NL: God weet dat ik niet verliefd op haar wilde worden. Ik wilde niet verliefd worden op iemand. Maar God weet dat ik had en ik lag op het bed in de kamer van het ziekenhuis in Milaan en alles ging door mijn hoofd maar ik voelde me geweldig…

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


This is a good place,” he said.”There’s a lot of liquor,” I agreed.

NL: Dit is een goede plek,” zei hij.”Er is veel drank,” stemde ik toe.

— Ernest Hemingway, The Sun Also Rises


No, that is the great fallacy: the wisdom of old men. They do not grow wise. They grow careful.

NL: Nee, dat is de grote misvatting: de wijsheid van oude mannen. Ze worden niet wijs. Ze worden voorzichtig.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.

NL: Geluk bij intelligente mensen is het zeldzaamste wat ik weet.

— Ernest Hemingway, The Garden of Eden


People were always the limiters of happiness except for the very few that were as good as spring itself.

NL: Mensen waren altijd de limiters van geluk, behalve de weinigen die zo goed waren als de lente zelf.

— Ernest Hemingway, A Moveable Feast: The Restored Edition


He can’t have gone, he said “Christ know he can’t have gone. He’s making a turn. Maybe he has been hooked before and her remembers something of it.” The he felt the gentle touch on the line and he was happy.

NL: Hij kan niet zijn gegaan, hij zei: “Christus weet dat hij niet kan zijn gegaan. Hij maakt een bocht. Misschien is hij eerder verslaafd geweest en herinnert zij zich er iets van.” De hij voelde de zachte aanraking op de lijn en hij was blij.

— Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea


The rain will stop, the night will end, the hurt will fade. Hope is never so lost that it can’t be found.

NL: De regen zal stoppen, de nacht zal eindigen, de pijn zal vervagen. Hoop is nooit zo verloren dat het niet gevonden kan worden.

— Ernest Hemingway


The fish is my friend too…I have never seen or heard of such a fish. But I must kill him. I am glad we do not have to try to kill the stars. Imagine if each day a man must try to kill the moon, he thought. The moon runs away. But imagine if a man each day should have to try to kill the sun? We were born lucky; he thought

NL: De vis is ook mijn vriend…Ik heb nog nooit van zo’n vis gezien of gehoord. Maar ik moet hem vermoorden. Ik ben blij dat we de sterren niet hoeven te doden. Stel je voor dat elke dag een man moet proberen de maan te doden, dacht hij. De maan loopt weg. Maar stel je voor dat een man elke dag moet proberen de zon te doden? We zijn gelukkig geboren; hij dacht

— Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea


But after I got them to leave and shut the door and turned off the light it wasn’t any good. It was like saying good-by to a statue. After a while I went out and left the hospital and walked back to the hotel in the rain.

NL: Maar nadat ik ze had laten vertrekken en de deur sloot en het licht uit deed, was het niet goed. Het was alsof je afscheid nam van een standbeeld. Na een tijdje ging ik weg en verliet het ziekenhuis en liep terug naar het hotel in de regen.

— Ernest Hemingway, A Farewell to Arms


In the early morning on the lake sitting in the stern of the boat with his father rowing, he felt quite sure that he would never die.

NL: In de vroege ochtend op het meer zittend in het achterschip van de boot met zijn vader roeiend, was hij er vrij zeker van dat hij nooit zou sterven.

— Ernest Hemingway, In Our Time


I had never known any man to die while speaking in terza-rima

NL: Ik had nog nooit iemand gekend die stierf terwijl hij in Terza-Rima sprak.

— Ernest Hemingway, A Moveable Feast


I was trying to learn to write, commencing with the simplest things, and one of the simplest things of all and the most fundamental is violent death.

NL: Ik probeerde te leren schrijven, te beginnen met de eenvoudigste dingen, en een van de eenvoudigste dingen van allemaal en het meest fundamentele is gewelddadige dood.

— Ernest Hemingway, Death in the Afternoon


Never delay kissing a pretty girl or opening a bottle of whiskey.

NL: Nooit een knappe meid kussen of een fles whiskey openen.

— Ernest Hemingway, QUOTABLE HEMINGWAY: An A to Z Glossary of Quotations from Ernest Hemingway


I belong to this notebook and this pencil.

NL: Ik hoor bij dit notitieboekje en dit potlood.

— Ernest Hemingway, A Moveable Feast