Ernest Agyemang Yeboah quotes | 14 quotes van Ernest Agyemang Yeboah

Ben je op zoek naar een Ernest Agyemang Yeboah quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ernest Agyemang Yeboah quotes. Veel leesplezier!

Ernest Agyemang Yeboah quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ernest Agyemang Yeboah verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ernest Agyemang Yeboah quotes:

He who neglects the true Sovereign God neglects his own true authority and freedom!

NL: Wie de ware Soeverein God verwaarloost, verwaarloost zijn eigen ware gezag en vrijheid!

— Ernest Agyemang Yeboah


It is never wrong to inspire, for Jesus Christ became an inspiration to many who had been given the tag of condemnation

NL: Het is nooit verkeerd om te inspireren, want Jezus Christus werd een inspiratie voor velen die het label van veroordeling hadden gekregen

— Ernest Agyemang Yeboah


Our ultimate finishing line in life is death! Whilst you have life, work hard and trust God!

NL: Onze ultieme eindstreep in het leven is de dood! Terwijl je leven hebt, werk hard en vertrouw op God!

— Ernest Agyemang Yeboah


Don’t ever let desperation take the seat of inspiration in you! Always live inspired no matter what! For though something might be wrong somewhere, something is always right somewhere! If you have life, be alive and smile!

NL: Laat wanhoop nooit de zetel van inspiratie in je nemen! Leef altijd geïnspireerd, wat er ook gebeurt! Want hoewel er ergens iets mis zou kunnen zijn, is er altijd ergens iets goed! Als je leven hebt, leef dan en lach.

— Ernest Agyemang Yeboah


Not all things are eligible to make you unhappy

NL: Niet alle dingen komen in aanmerking om je ongelukkig te maken.

— Ernest Agyemang Yeboah, Toxic In The Mind: daily use of the mind that kills you slowly


There is hope for the sinner! Salvation is there for the unbelief! The saved don’t need salvation; they only need to be strengthened for the rescue work! Absolute repentance, a true faith and hope in Jesus Christ are the most important things the sinner and the unbelief need for a true salvation in Christ!

NL: Er is hoop voor de zondaar! Verlossing is er voor het ongeloof! De geredden hebben geen redding nodig; ze hoeven alleen maar versterkt te worden voor het reddingswerk! Absolute berouw, een waar geloof en hoop in Jezus Christus zijn de belangrijkste dingen die de zondaar en het ongeloof nodig hebben voor een ware verlossing in Christus!

— Ernest Agyemang Yeboah


Never ever let your hope and faith in God die. Keep hoping until hope dies; remember, however, that hope never dies. God is never an uncaring Father. The most important thing we can ever have from Him whilst we live is the gift of life we have. We must never ever trade it for anything else!

NL: Laat nooit je hoop en geloof in God sterven. Blijf hopen tot de hoop sterft; onthoud echter dat de hoop nooit sterft. God is nooit een zorgeloze Vader. Het belangrijkste dat we ooit van Hem kunnen hebben terwijl we leven is de gave van het leven die we hebben. We mogen het nooit ruilen voor iets anders!

— Ernest Agyemang Yeboah


The day hope shall die, perplexity shall kill so many people. In so far as hope is alive, keep hoping!

NL: De dag hoop zal sterven, verbijstering zal zo veel mensen doden. Voor zover hoop leeft, blijf hopen!

— Ernest Agyemang Yeboah, Religion, Philosophy and life


Most times and in most circumstances, what hinders real progress is never anything big, but the small things we least regard that impede real thinking and action for progress!

NL: Meestal en in de meeste omstandigheden, wat echte vooruitgang in de weg staat, is nooit iets groots, maar de kleine dingen die we het minst beschouwen, belemmeren echt denken en actie voor vooruitgang!

— Ernest Agyemang Yeboah


Life is cold, but I will put on my clothes and wear my shoes

NL: Het leven is koud, maar ik trek mijn kleren aan en draag mijn schoenen.

— Ernest Agyemang Yeboah


Keep hoping until hope dies; remember, however, that hope never dies! Just take good steps with faith and hope!

NL: Blijf hopen tot de hoop sterft; vergeet echter niet dat de hoop nooit sterft! Neem gewoon goede stappen met geloof en hoop!

— Ernest Agyemang Yeboah


Religion means peace! Faith means understanding!

NL: Religie betekent vrede. Geloof betekent begrip.

— Ernest Agyemang Yeboah


The true meaning of success is not in how many times you failed because of your hindrances, but how you became a success regardless of your hindrances and failures

NL: De ware betekenis van succes is niet in hoe vaak je faalde vanwege je belemmeringen, maar hoe je een succes werd, ongeacht je belemmeringen en mislukkingen

— Ernest Agyemang Yeboah


The real value of intellectuals is not just the value of their intellect but the impact. The distinctive footprints they are able to leave on minds with their wit whilst they live and how such footprints give latter days minds something to ponder over long after they are gone!

NL: De echte waarde van intellectuelen is niet alleen de waarde van hun intellect, maar ook de impact. De onderscheidende voetafdrukken die ze kunnen achterlaten met hun verstand terwijl ze leven en hoe zulke voetafdrukken de laatste dagen geesten iets geven om over na te denken lang nadat ze weg zijn!

— Ernest Agyemang Yeboah