Erik Pevernagie quotes | 11 quotes van Erik Pevernagie

Ben je op zoek naar een Erik Pevernagie quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Erik Pevernagie quotes. Veel leesplezier!

Erik Pevernagie quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Erik Pevernagie verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Erik Pevernagie quotes:

Some don’t want to be happy, inasmuch as they undergo happiness merely as languor and yawning. They are dissatisfied with a bland and vacuous state of glee and, instead, prefer to keep on running like raging bulls through the whims and quirks of life. In reality, their dissatisfaction is their contentment. (“Happiness blowing in the wind” )

NL: Sommigen willen niet gelukkig zijn, aangezien ze alleen maar geluk ondergaan als languor en geeuwen. Ze zijn ontevreden over een vrolijke en vrolijke staat van vrolijkheid en, in plaats daarvan, liever blijven rennen als razende stieren door de grillen en grillen van het leven. In werkelijkheid is hun ontevredenheid hun tevredenheid. (“Geluk waait in de wind” )

— Erik Pevernagie


We need not be afraid of expecting the unexpected, but let us wheedle each instant we enjoy and endear each happy moment we encounter; let us watch each step we take and each move we make, ever since happiness is a loving and appealing fairy, but utterly frail and vulnerable. (“Happy days are back again”)

NL: We hoeven niet bang te zijn om het onverwachte te verwachten, maar laten we elk moment waar we van genieten en elk gelukkig moment dat we tegenkomen aanschouwen; laten we kijken naar elke stap die we nemen en elke beweging die we maken, sinds geluk een liefdevolle en aantrekkelijke fee is, maar volkomen broos en kwetsbaar. (“Happy days are back again”)

— Erik Pevernagie


We only realize what happiness is about, after it has slammed the door to our inattention; and killing silence has deafened the tunefulness of our life. (“Happy days are back again”)

NL: We beseffen alleen maar wat geluk is, nadat het de deur naar onze onoplettendheid heeft dichtgeslagen; en het doden van de stilte heeft de zachtmoedigheid van ons leven doof gemaakt. (“Happy days are back again”)

— Erik Pevernagie


When love has left us in the lurch and nothing ever strikes a chord anymore, we may come to realize a vacuum of the lost vibrations of happiness and an absence of the ethereal and exalting feel of harmony that we only become aware of, after time passes by and everything has expired. (“Amour en friche”)

NL: Wanneer de liefde ons in de steek laat en niets ooit nog een akkoord treft, kunnen we een vacuüm realiseren van de verloren vibraties van geluk en een afwezigheid van het etherische en verheffende gevoel van harmonie waar we ons pas bewust van worden, nadat de tijd voorbij gaat en alles voorbij is. (Amour en friche…)

— Erik Pevernagie


Let us dare to dream and shoot for the moon. Even if we don’t fetch the moon, a million stars may fill us with wonder. (“Happiness blowing in the wind”)

NL: Laten we durven dromen en schieten voor de maan. Zelfs als we de maan niet halen, een miljoen sterren kunnen ons vullen met verwondering. (Geluk waait in de wind)

— Erik Pevernagie


When a soothing wind blows gently love through the thistledown of expectations, hope may inveigle the future for timeless care and tenderness to be anchored in a bay of good luck. (“Happiness blowing in the wind” )

NL: Wanneer een rustgevende wind zachtjes liefde blaast door de distelledown van verwachtingen, hoop kan de toekomst voor tijdloze zorg en tederheid om te worden verankerd in een baai van geluk. (“Geluk waait in de wind” )

— Erik Pevernagie


Beauty is not a warrant for wellbeing and so does happiness not hinge on social success, but is only tangible via intricate, meandering discovery journeys in the mind. (“Absence of beauty was like hell”)

NL: Schoonheid is geen garantie voor welzijn en ook geluk hangt niet af van sociaal succes, maar is alleen tastbaar via ingewikkelde, meanderende ontdekkingsreizen in de geest. (“Absence of beauty was like hell”)

— Erik Pevernagie


In the architecture of their life some may display Potemkin happiness in view of hiding the dark features of their fair weather relationship, preferring to set up a window dressing of fake satisfaction rather than being rejected as emotional outcasts. (“Absence of beauty was like hell”)

NL: In de architectuur van hun leven kunnen sommigen Potemkin geluk tonen met het oog op het verbergen van de duistere kenmerken van hun eerlijke weerrelatie, die de voorkeur geven aan het opzetten van een vensterdressing van neptevredenheid in plaats van afgewezen te worden als emotionele verschoppelingen. (“Absence of beauty was like hell”)

— Erik Pevernagie


People die from lack of shared empathy and affinity. By establishing social connectedness, we give hope a chance and the other can become heaven. ( “Le ciel c’est l’autre” )

NL: Mensen sterven door gebrek aan gedeelde empathie en affiniteit. Door sociale verbondenheid tot stand te brengen, geven we hoop een kans en kan de ander de hemel worden. (Le ciel c’est l’autre)

— Erik Pevernagie


When scorching passion only leaves ashes of unfulfilled dreams, hope may entice the sprinkling magic of our imagination into livening up the footlights on a new stage of life. (“Taken for a ride”)

NL: Wanneer een verschroeiende passie alleen maar as van onvervulde dromen achterlaat, kan hoop de sprinkelende magie van onze verbeelding verleiden tot het verlevendigen van de voetlichten op een nieuw stadium van het leven. (“Taken voor een ritje”)

— Erik Pevernagie


Hope may inspire and inveigle us, but we cannot just live on hope. Certainly, love can be hope, but it is merely a contingency, since it might either mend our life or break our heart. (“Waiting for the smoke signals”)

NL: Hoop inspireert ons misschien, maar we kunnen niet leven van hoop. Zeker, liefde kan hoop zijn, maar het is slechts een noodgeval, omdat het ons leven zou kunnen herstellen of ons hart zou breken. (“Wachtend op de rooksignalen”)

— Erik Pevernagie