Eoin Colfer quotes | 21 quotes van Eoin Colfer

Ben je op zoek naar een Eoin Colfer quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Eoin Colfer quotes. Veel leesplezier!

Eoin Colfer quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Eoin Colfer verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Eoin Colfer quotes:

Confidence is ignorance. If you’re feeling cocky, it’s because there’s something you don’t know.

NL: Vertrouwen is onwetendheid. Als je je verwaand voelt, is dat omdat er iets is wat je niet weet.

— Eoin Colfer, Artemis Fowl


It’s like learning to ride a unicorn. You never forget.

NL: Het is net als leren rijden op een eenhoorn. Je vergeet het nooit.

— Eoin Colfer, Artemis Fowl


If you were me, then I’d be you, and if I were you, then I’d hide somewhere far away.

NL: Als jij mij was, dan zou ik jou zijn, en als ik jou was, dan zou ik me ergens ver weg verstoppen.

— Eoin Colfer, The Eternity Code


No matter what dimension you’re in, there’s a big-headed male trying to take over the world.

NL: In welke dimensie je ook zit, er is een groothoofdige man die de wereld probeert over te nemen.

— Eoin Colfer, The Lost Colony


Artemis felt like he was six again and caught hacking the school computers trying to make the test questions harder

NL: Artemis had het gevoel dat hij weer zes was en betrapte op het hacken van de schoolcomputers om de testvragen moeilijker te maken.

— Eoin Colfer, The Time Paradox


Who are you?” he asked.I am the future queen of this world, at the very least. You may refer to me as Mistress Koboi for the next five minutes. After that you may refer to me as Aaaaarrrrgh, hold your throat, die screaming, and so on.

NL: Wie ben jij?” Ik ben op zijn minst de toekomstige koningin van deze wereld. U kunt mij de komende vijf minuten Meesteres Koboi noemen. Daarna kunt u mij verwijzen als Aaaaarrrgh, houd je keel, sterf schreeuwend, enzovoort.

— Eoin Colfer, The Time Paradox


I don’t like lollipops.

NL: Ik hou niet van lolly’s.

— Eoin Colfer, Artemis Fowl


Foaly: Anyone see you come in here? Holly: The FBI, CIA, NSA, DEA, MI6. Oh, and the EIB. Foaly: The EIB? Holly: (smirking) Everyone in the building.

NL: Heeft iemand je hier binnen zien komen? De FBI, CIA, NSA, DEA, MI6. Oh, en de EIB. Foaly: De EIB? Iedereen in het gebouw.

— Eoin Colfer, Artemis Fowl Band 1-3


We’re being lead by an idiot with a crayon.

NL: We worden geleid door een idioot met een krijtje.

— Eoin Colfer, The Arctic Incident


Humm humm haaa. Rahmumm humm haaaa,” intoned Opal, finishing her chant. “Peace be inside me, tolerance all around me, forgiveness in my path. Now, Mervall, show me where the filthy human is so that I may feed him his organs.

NL: Humm humm haaa. Rahmumm humm haaaa,” Inned Opal, haar gezang afmakend. “Vrede zij in mij, tolerantie om mij heen, vergeving op mijn pad. Nu, Mervall, laat me zien waar de smerige mens is, zodat ik hem zijn organen kan voeden.

— Eoin Colfer, The Time Paradox


Look!” said Foaly, pointing with some urgency into the vast steel-gray gloom, “Someone who cares!

NL: Kijk!” Zei Foaly, wijzend met enige urgentie in de uitgestrekte staal-grijs somberheid, “Iemand die geeft!

— Eoin Colfer, The Atlantis Complex


A genius. A criminal mastermind. A millionaire. And he is only twelve years old.

NL: Een genie. Een crimineel meesterbrein. Een miljonair. En hij is pas twaalf jaar oud.

— Eoin Colfer, Artemis Fowl


Orion brightened. “I have an idea.””Yes?” said Foaly, daring to hope that a spark of Artemis remained.”Why don’t we look for some magic stones that can grant wishes? Or, if that doesn’t work, you could search my naked body for some mysterious birthmark that means I am actually the prince of somewhere or other.

NL: Orion opgevrolijkt. “Ik heb een idee.” “Ja?” Zei Foaly, gedurfd om te hopen dat een vonk Artemis bleef.”Waarom zoeken we niet naar magische stenen die wensen kunnen vervullen? Of, als dat niet werkt, kun je mijn naakte lichaam doorzoeken naar een mysterieuze moedervlek die betekent dat ik eigenlijk de prins ben van ergens anders.

— Eoin Colfer, The Atlantis Complex


I bet,” said Mulch, “that you would set the world on fire just to watch it burn.”Opal tapped the suggestion into a small electronic notepad on her pocket computer.Thanks for that. Now, tell me everything.

NL: Ik durf te wedden,” zei Mulch, “dat je de wereld in brand zou steken om het te zien branden.”Opal tikte de suggestie in een klein elektronisch notitieblokje op haar zakcomputer.Dank je. Vertel me alles.

— Eoin Colfer, The Time Paradox


Me,” Artemis blurted. “I’m the nut.”Artemis could have sworn the squid winked at him before bringing the five-ton chunk of spacecraft swinging down toward the morsel of meat in its blue shell.”I’m the nut!” Artemis shouted again, a little hysterically, it must be said.

NL: “Ik,” flapte Artemis. “Ik ben de gek.”Artemis kan gezworen hebben dat de inktvis naar hem knipoogde voordat hij de vijf ton ruimteschip naar beneden slingerde naar het mossel van vlees in zijn blauwe schelp.”Ik ben de gek!” Artemis schreeuwde weer, een beetje hysterisch, moet gezegd worden.

— Eoin Colfer, The Atlantis Complex


I am charging you with the protection of my mother and friends, not to mention keeping my younger self off the Internet. He is as dangerous as Opal.

NL: Ik klaag je aan voor de bescherming van mijn moeder en vrienden, en niet te vergeten mijn jongere ik van het internet te houden. Hij is net zo gevaarlijk als Opal.

— Eoin Colfer, The Time Paradox


Excuse me, Captain. Are you two going to weep salty tears of admiration over a helmet all night, or do we have matters to discuss?

NL: Excuseer me, kapitein. Gaan jullie twee de hele nacht huilen om bewondering voor een helm, of hebben we zaken te bespreken?

— Eoin Colfer, The Lost Colony


What’s that supposed to mean? A wolf’s head on a stick. Big wolf barbecue tonight? Bring your own wolf?

NL: Wat bedoel je daarmee? Het hoofd van een wolf op een stok. Grote wolf barbecue vanavond? Je eigen wolf meenemen?

— Eoin Colfer, The Lost Colony


Really, I’m trying to care, Artemis, really. But I thought it was all supposed to be over when the fat lady sings. Well, she’s singing, but it doesn’t appear to be over

NL: Echt, ik probeer er om te geven, Artemis, echt waar. Maar ik dacht dat het allemaal voorbij zou zijn als de dikke dame zingt. Ze zingt, maar het lijkt nog niet voorbij.

— Eoin Colfer


Young love is common, but that doesn’t mean it’s not precious.

NL: Jonge liefde is gewoon, maar dat betekent niet dat het niet kostbaar is.

— Eoin Colfer, Airman


Wait,” said Butler. “Just wait, Holly. Artemis has a plan.” He squinted through the green dome. “What is your plan, Artemis?”All Artemis could do was smile and shrug.

NL: Wacht,” zei Butler. “Wacht even, Holly. Artemis heeft een plan.” Hij knijpte door de groene koepel. Wat is je plan, Artemis?”Alles wat Artemis kon doen was lachen en ophalen.

— Eoin Colfer, The Last Guardian