Emme Rollins quotes | 10 quotes van Emme Rollins

Ben je op zoek naar een Emme Rollins quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Emme Rollins quotes. Veel leesplezier!

Emme Rollins quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Emme Rollins verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Emme Rollins quotes:

My panties were still on but he didn’t let that stop him, nosing them out of the way and tonguing my sex, making low, growling noises in his throat like a big cat purring with pleasure while it devoured its prey.

NL: Mijn slipjes waren nog steeds aan, maar hij liet dat hem niet stoppen, ze uit de weg joegen en mijn sex tonguing maken, lage, grommende geluiden in zijn keel als een grote kat spinnen met plezier, terwijl het verslonden zijn prooi.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


My task is set before me, girl My mission clear and true There’ll be black knights and dragons, girl But I will always come for you…

NL: Mijn taak ligt voor mij, meisje Mijn missie duidelijk en waar Er zullen zwarte ridders en draken zijn, meisje Maar ik zal altijd voor je komen…

— Emme Rollins


I know you. Inside and out, Sara. I know you, and I’ve accepted it all. Every bit of the crazy. And I love you anyway remember?

NL: Ik ken jou. Binnen en buiten, Sara. Ik ken jou en ik heb alles geaccepteerd. Elk beetje van de gekken. En ik hou toch van je, weet je nog?

— Emme Rollins, Dear Rockstar


Every bride is beautiful. It’s like newborn babies or puppies. They can’t help it.

NL: Elke bruid is mooi. Het is net als pasgeboren baby’s of puppy’s. Ze kunnen er niets aan doen.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


Fuck me,” I whispered, giving him permission, taking him into my flesh, a soft invitation to madness.

NL: Neuk me, ik fluisterde, gaf hem toestemming, nam hem in mijn vlees, een zachte uitnodiging tot waanzin.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


Sometimes there’s no cure for the crazy.” Dale sighed, stroking my hair. “I think we all just have to keep loving through it. Maybe that’s the cure.

NL: Soms is er geen remedie voor de gekken… Dale zuchtte, streelde mijn haar. Ik denk dat we er allemaal doorheen moeten blijven liefhebben. Misschien is dat de remedie.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


I looked at him like a stranger, someone I’d never seen before, and he looked at me like I’d been lost to him for a thousand years and finally found.

NL: Ik keek naar hem als een vreemdeling, iemand die ik nog nooit eerder had gezien, en hij keek me aan alsof ik duizend jaar voor hem verloren was gegaan en uiteindelijk gevonden.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


We were a galaxy exploding into a million pieces, creating a whole new world, as we crashed against each other on the soft surface of his mattress, a cloud in the darkness, our bodies finally falling together like rain.

NL: We waren een sterrenstelsel dat explodeerde in een miljoen stukken, een hele nieuwe wereld creëerde, terwijl we tegen elkaar botsten op het zachte oppervlak van zijn matras, een wolk in de duisternis, onze lichamen eindelijk samenvielen als regen.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


You think he’s perfect and he’s safe and, in your head, he can do anything… but he can’t save you, Sara… and I can’t save you either.

NL: Je denkt dat hij perfect is en hij is veilig en, in je hoofd, kan hij alles doen… maar hij kan je niet redden, Sara… en ik kan je ook niet redden.

— Emme Rollins, Dear Rockstar


My knees were weak but he held me with one hand, guiding me with the motion of his hips. I was completely his to do with what he wanted and he knew it.

NL: Mijn knieën waren zwak, maar hij hield me met één hand vast… en leidde me met de beweging van zijn heupen. Ik was volledig aan hem te maken met wat hij wilde en hij wist het.

— Emme Rollins, Dear Rockstar