Emily Giffin quotes | 10 quotes van Emily Giffin

Ben je op zoek naar een Emily Giffin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Emily Giffin quotes. Veel leesplezier!

Emily Giffin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Emily Giffin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Emily Giffin quotes:

I miss him in so many ways, but right now I miss him in the way you always miss someone when you’re single among a room full of couples.

NL: Ik mis hem op zoveel manieren, maar op dit moment mis ik hem op de manier zoals je altijd iemand mist als je single bent tussen een kamer vol koppels.

— Emily Giffin, Baby Proof


…love is the sum of our choices, the strength of our commitments, the ties that bind us together.

NL: …liefde is de som van onze keuzes, de kracht van onze verplichtingen, de banden die ons verbinden.

— Emily Giffin, Love the One You’re With


I love him wholly and unconditionally and without reservation. I love him enough to sacrifice a friendship. I love him enough to accept my own happiness and use it, in turn, to make him happy back.

NL: Ik hou volledig en onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud van hem. Ik hou genoeg van hem om een vriendschap op te offeren. Ik hou genoeg van hem om mijn eigen geluk te accepteren en het op zijn beurt te gebruiken om hem gelukkig terug te maken.

— Emily Giffin, Something Borrowed


But I have learned that you make your own happiness, that part of going for what you want means losing something else. And when the stakes are high, the losses can be that much greater.

NL: Maar ik heb geleerd dat je je eigen geluk maakt, dat deel van gaan voor wat je wilt betekent iets anders verliezen. En als de inzet hoog is, kunnen de verliezen veel groter zijn.

— Emily Giffin, Something Borrowed


Love and friendship. They are what make us who we are, and what can change us, if we let them.

NL: Liefde en vriendschap. Zij zijn wat ons maakt wie we zijn, en wat ons kan veranderen, als we dat toelaten.

— Emily Giffin, Something Blue


Life’s not black-and-white. Sometimes the ends justifies the means.

NL: Het leven is niet zwart-wit. Soms rechtvaardigt het doel de middelen.

— Emily Giffin, Something Borrowed


His words are like the sound of a needle dragging across a record. A sinking, sickening feeling washes over me. This is why you should never, ever get your hopes up. This is why you should see the glass as half empty. So, when the whole things spills, you aren’t as devastated.

NL: Zijn woorden zijn als het geluid van een naald die over een plaat sleept. Een zinkend, misselijkmakend gevoel spoelt over me heen. Dit is waarom je nooit, nooit je hoop moet geven. Daarom zou je het glas als half leeg moeten zien. Dus, als alles overkomt, ben je niet zo kapot.

— Emily Giffin, Something Borrowed


We are one of those couples i used to watch, thinking to myself that I’d never be on the inside of something so special. I remember reassuring myself that it probably looked nicer than it actually was, I am happy to be wrong about that.

NL: We zijn een van die koppels die ik altijd zag, denkend bij mezelf dat ik nooit aan de binnenkant van iets zo speciaals zou zijn. Ik herinner me dat ik mezelf geruststelde dat het er waarschijnlijk mooier uitzag dan het eigenlijk was, ik ben blij dat ik het mis heb.

— Emily Giffin, Something Borrowed


What every girl dreams of when she’s dumped is – that the guy will someday feel regrest and come back and tell her all about it. And the beauty of it is you have no regrets whatsoever.

NL: Waar elk meisje van droomt als ze gedumpt wordt, is dat de man op een dag Regrest zal voelen en terug zal komen en haar er alles over zal vertellen. En de schoonheid ervan is dat je nergens spijt van hebt.

— Emily Giffin


You see yourself as very average, ordinary. And there is nothing ordinary about you, Rachel.” (Something Borrowed)

NL: Je ziet jezelf als heel gewoontjes, gewoontjes. En er is niets gewoons aan jou, Rachel.” (Iets geleend)

— Emily Giffin