Emily Dickinson quotes | 43 quotes van Emily Dickinson

Ben je op zoek naar een Emily Dickinson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Emily Dickinson quotes. Veel leesplezier!

Emily Dickinson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Emily Dickinson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Emily Dickinson quotes:

If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.

NL: Als ik kan voorkomen dat één hart breekt, zal ik niet voor niets leven.

— Emily Dickinson


Morning without you is a dwindled dawn.

NL: Morgen zonder jou is een slinkse dageraad.

— Emily Dickinson


Heart, we will forget him,You and I, tonight!You must forget the warmth he gave,I will forget the light.

NL: Hart, we zullen hem vergeten, Jij en ik, vanavond!Je moet de warmte vergeten die hij gaf, ik zal het licht vergeten.

— Emily Dickinson


The Heart wants what it wants – or else it does not care

NL: Het Hart wil wat het wil, anders kan het het niets schelen.

— Emily Dickinson


Till I loved I never lived.

NL: Totdat ik van hem hield, heb ik nooit geleefd.

— Emily Dickinson


That I shall love always, I argue theethat love is life,and life hath immortality

NL: Dat ik altijd zal liefhebben, ik beargumenteer je dat liefde leven is, en het leven onsterfelijkheid heeft

— Emily Dickinson


We outgrow love like other things and put it in a drawer, till it an antique fashion shows like costumes grandsires wore.

NL: We ontgroeien liefde als andere dingen en zet het in een lade, tot het een antieke mode shows als kostuums grootse droegen.

— Emily Dickinson


That it will never come again is what makes life so sweet.

NL: Dat het nooit meer zal komen is wat het leven zo lief maakt.

— Emily Dickinson


Hope is the thing with feathers That perches in the soul And sings the tune without the words And never stops at all.

NL: Hoop is het ding met veren die in de ziel zitten en zingen zonder de woorden en nooit stoppen.

— Emily Dickinson


To live is so startling it leaves little time for anything else.

NL: Leven is zo schokkend dat er weinig tijd over is voor iets anders.

— Emily Dickinson


The soul should always stand ajar, ready to welcome the ecstatic experience.

NL: De ziel moet altijd op een kier staan, klaar om de extatische ervaring te verwelkomen.

— Emily Dickinson


We never know how high we are till we are called to rise. Then if we are true to form our statures touch the skies.

NL: We weten nooit hoe hoog we zijn totdat we geroepen zijn om te stijgen. Dan als we trouw zijn om onze beelden te vormen raken de lucht.

— Emily Dickinson, Collected Poems of Emily Dickinson


Tell all the Truth but tell it slant–Success in Circuit liesToo bright for our infirm DelightThe Truth’s superb surpriseAs Lightning to the Children easedWith explanation kindThe Truth must dazzle graduallyOr every man be blind–

NL: Vertel alle waarheid, maar vertel het schuin – Succes in Circuit leugensTe helder voor onze zwakke DelightDe geweldige verrassing van de WaarheidAls Bliksem voor de Kinderen verlichtMet uitleg soortDe Waarheid moet geleidelijk verblindenOf elke man blind zijn–

— Emily Dickinson


To make a prairie it takes a clover and one bee,One clover, and a bee,And revery.The revery alone will do,If bees are few.

NL: Om een prairie te maken duurt het een klaver en een bij, een klaver, en een bij, en revery.De revery alleen zal doen, Als de bijen zijn weinig.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


Hope is the thing with feathersThat perches in the soul,And sings the tune without the words,And never stops at all,And sweetest in the gale is heard;And sore must be the stormThat could abash the little birdThat kept so many warm.I’ve heard it in the chilliest landAnd on the strangest sea;Yet, never, in extremity,It asked a crumb of me.

NL: Hoop is het ding met verenDie zit in de ziel,En zingt de melodie zonder de woorden,En stopt nooit helemaal,En zoetste in de storm wordt gehoord;En pijn moet de storm zijnDie het vogeltje kon brekenDie zo veel warm hield.Ik heb het gehoord in het koudste landEn op de vreemdste zee;Toch, nooit, in extremiteit,Het vroeg een kruimel van mij.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


A great hope fellYou heard no noiseThe ruin was within.

NL: Een grote hoop vielJe hoorde geen lawaaiDe ruïne was binnenin.

— Emily Dickinson


Impossibility, like wineExhilarates the manWho tastes it; PossibilityIs flavoreless.

NL: Imposibiliteit, zoals wijnVersterkt de man die het proeft; MogelijkheidIs smaakloos.

— Emily Dickinson


I died for beauty but was scarceAdjusted in the tomb,When one who died for truth was lainIn an adjoining room.He questioned softly why I failed?”For beauty,” I replied.”And I for truth, the two are one;We brethren are,” he said.And so, as kinsmen met a night,We talked between the rooms,Until the moss had reached our lips,And covered up our names.

NL: Ik stierf voor schoonheid maar was schaarsAangepast in het graf, Toen iemand die stierf voor de waarheid lag in een aangrenzende kamer.Hij vroeg zachtjes waarom ik faalde?”Voor schoonheid,” antwoordde ik.”En ik voor de waarheid, die twee zijn een; wij broeders zijn,” zei hij.En toen verwanten een nacht ontmoetten, spraken wij tussen de kamers:Totdat het mos onze lippen had bereikt, en onze namen bedekten.

— Emily Dickinson


She died–this was the way she died;And when her breath was done,Took up her simple wardrobeAnd started for the sun.Her little figure at the gateThe angels must have spied,Since I could never find herUpon the mortal side.

NL: Ze stierf – dit was de manier waarop ze stierf;En toen haar adem was klaar, pakte haar eenvoudige garderobe en begon voor de zon.Haar kleine figuur bij de poortDe engelen moeten bespioneerd hebben,Sinds ik haar nooit kon vinden aan de sterfelijke kant.

— Emily Dickinson, Selected Poems


I wonder if it hurts to live,And if they have to try,And whether, could they choose between,They would not rather die.

NL: Ik vraag me af of het pijn doet om te leven, en als ze het moeten proberen, en of ze er tussen kunnen kiezen, zouden ze niet liever sterven.

— Emily Dickinson


My life closed twice before its close; It yet remains to seeIf Immortality unveil A third event to me,So huge, so hopeless to conceive, As these that twice befell.Parting is all we know of heaven, And all we need of hell.

NL: Mijn leven sloot zich twee keer voor het einde; Het blijft nog te zienAls onsterfelijkheid onthult een derde gebeurtenis voor mij,Zo groot, zo hopeloos om zwanger te worden, Als deze die tweemaal overkwamen.Parten is alles wat we weten van de hemel, En alles wat we nodig hebben van de hel.

— Emily Dickinson, Dickinson: Poems


The bustle in a houseThe morning after deathIs solemnest of industriesEnacted upon earth,–The sweeping up the heart,And putting love awayWe shall not want to use againUntil eternity

NL: De drukte in een huisDe ochtend na de doodIs plechtigste van de industrieënGeëven op aarde,-Het vegen van het hart,En het wegleggen van liefdeWe zullen niet willen opnieuw gebruikenTot in de eeuwigheid

— Emily Dickinson


We do not play on Graves—Because there isn’t Room—Besides—it isn’t even—it slantsAnd People come—And put a Flower on it—And hang their faces so—We’re fearing that their Hearts will drop—And crush our pretty play—And so we move as farAs Enemies—away—Just looking round to see how farIt is—Occasionally—

NL: We spelen niet op Graves…Omdat er geen kamer is……………………………………het is zelfs niet eens……en mensen komen……en zetten er een bloem op……en hangen hun gezichten zo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Emily Dickinson


There is a pain – so utter – It swallows substance up – Then covers the Abyss with Trance – So Memory can step Around – across – opon it – As one within a Swoon – Goes safely – where an open eye – Would drop Him – Bone by Bone.

NL: Er is een pijn die zo volledig is dat het stof opslokt en vervolgens de Abyss bedekt met Trance, zodat Geheugen kan rondstappen over het lichaam heen en over het heen.Als één binnen een Swoon gaat veilig… waar een open oog zou vallen……………………………………………………………………………………………

— Emily Dickinson


If I read a book and it makes my whole body so cold no fire can warm me, I know that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?

NL: Als ik een boek lees en het maakt mijn hele lichaam zo koud dat geen vuur me kan verwarmen, dan weet ik dat dat poëzie is. Als ik me fysiek voel alsof de bovenkant van mijn hoofd eraf is gehaald, dan weet ik dat dat poëzie is. Dit zijn de enige manieren die ik ken. Is er een andere manier?

— Emily Dickinson, Selected Letters


I’m nobody! Who are you? Are you nobody, too? Then there ’s a pair of us—don’t tell! They ’d banish us, you know. How dreary to be somebody! How public, like a frog To tell your name the livelong day To an admiring bog!

NL: Ik ben niemand! Wie ben jij? Ben jij ook niemand? Dan is er een paar van ons vertel het niet! Ze zouden ons verbannen, weet je. Wat zielig om iemand te zijn. Hoe openbaar, als een kikker om je naam te vertellen de levendige dag naar een bewonderend moeras!

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


How happy is the little stoneThat rambles in the road alone,And doesn’t care about careers,And exigencies never fears;Whose coat of elemental brownA passing universe put on;And independent as the sun,Associates or glows alone,Fulfilling absolute decreeIn casual simplicity.

NL: Hoe gelukkig is de kleine steenDie rammelt alleen op de weg,En geeft niet om carrières,En rigenties nooit bang;Wiens vacht van elementaire bruinEen passerende universum op;En onafhankelijk als de zon,Associates of gloeit alleen,Voldoend absolute decreetIn casu eenvoud.

— Emily Dickinson


There is no Frigate like a Book To take us Lands awayNor any Coursers like a Page Of prancing Poetry – This Traverse may the poorest takeWithout oppress of Toll – How frugal is the Chariot That bears a Human soul.

NL: Er is geen fregat als een boek om ons land weg te nemenOok geen Coursers als een pagina van de prancing poëzie.Deze Traverse mag de armste takeZonder onderdrukking van Toll Hoe zuinig is de Chariot die een menselijke ziel draagt.

— Emily Dickinson, Selected Poems


PHOSPHORESCENCE. Now there’s a word to lift your hat to… to find that phosphorescence, that light within, that’s the genius behind poetry.

NL: FOSPORESCENTIE. Nu is er een woord om je hoed op te tillen om… die fosforescentie te vinden, dat licht van binnen, dat is het genie achter de poëzie.

— Emily Dickinson


One need not be a chamber to be haunted.

NL: Men hoeft geen kamer te zijn om achtervolgd te worden.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


A wounded dear leaps the highest

NL: Een gewond dierbare springt het hoogste

— Emily Dickinson


He ate and drank the precious words,His spirit grew robust;He knew no more that he was poor,Nor that his frame was dust.He danced along the dingy days,And this bequest of wingsWas but a book. What libertyA loosened spirit brings!

NL: Hij at en dronk de kostbare woorden, Zijn geest werd robuust; Hij wist niet meer dat hij arm was,Noch dat zijn lijst stof was.Hij danste tijdens de dingy dagen,En dit legaat van vleugelsWas maar een boek. Wat vrijheidEen losgelaten geest brengt!

— Emily Dickinson


There’s a certain slant of light,On winter afternoons,That oppresses, like the weightOf cathedral tunes.

NL: Er is een zekere schuinheid van licht, op de wintermiddagen, dat onderdrukt, zoals het gewicht van de kathedraal tunes.

— Emily Dickinson


I felt a Cleaving in my Mind—As if my Brain had split—I tried to match it—Seam by Seam—But could not make it fit.

NL: Ik voelde een C â â â in mijn geest â â alsof mijn brein had gespleten â â ik probeerde om het â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


Wild Nights – Wild Nights!Were I with theeWild Nights should beOur luxury!Futile – the winds –To a heart in port –Done with the compass –Done with the chart!Rowing in Eden –Ah, the sea!Might I moor – Tonight –In thee!

NL: Wild Nights Wild Nights!Waren ik met uWild Nights zou moeten zijnOnze luxe!Futile

— Emily Dickinson, Selected Poems


Inebriate of Air — am I —And Debauchee of Dew —Reeling — thro endless summer days —From Inns of Molten Blue —

NL: Inebriaat van de lucht ben ik en Debauchee van de dauw… het voelen van eindeloze zomerdagen… Van Inns of Molten Blue…

— Emily Dickinson, Selected Poems


One need not be a Chamber — to be Haunted — One need not be a House — The Brain has Corridors — surpassing Material Place —

NL: Men hoeft niet een kamer te zijn om te worden achtervolgd.. Men hoeft niet een huis te zijn.. Het brein heeft corridors……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Emily Dickinson, Selected Poems


A precious, mouldering pleasure ’t is To meet an antique book, In just the dress his century wore; A privilege, I think.

NL: Een kostbaar, beschimpend genoegen is om een antiek boek te ontmoeten, in slechts de jurk die zijn eeuw droeg; Een voorrecht, denk ik.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


The Soul selects her own Society—Then—shuts the Door—To her divine Majority—Present no more—Unmoved—she notes the Chariots—pausing—At her low Gate—Unmoved—an Emperor be kneelingUpon her Mat—I’ve known her—from an ample nation—Choose One—Then—close the Valves of her attention—Like Stone—

NL: De Ziel selecteert haar eigen samenleving…Daarna sluit de deur…Aan haar goddelijke meerderheid…Present niet meer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Emily Dickinson, Selected Poems


I stepped from Plank to PlankSo slow and cautiouslyThe Stars about my Head I felt,About my Feet the Sea.I knew not but the nextWould be my final inch —This gave me that precarious GaitSome call Experience.

NL: Ik stapte van Plank naar PlankZo langzaam en voorzichtigDe sterren over mijn hoofd die ik voelde, Over mijn voeten de zee.Ik wist niet maar de volgendeWould be my final inch Dit gaf me die onzekere GaitSommige call Experience.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson


This is the Hour of Lead – Remembered, if outlived, As Freezing persons, recollect the Snow – First – Chill – then Stupor – then the letting go –

NL: Dit is het uur van lood Herinnerde, als overleefde, Als vriezende personen, herdenken de sneeuw..Eerst Chill en Stupor dan de loslatende

— Emily Dickinson, Selected Poems


Mine Enemy is growing old –I have at last Revenge –The Palate of the Hate departs –If any would avenge Let him be quick — the Viand flits –It is a faded Meat –Anger as soon as fed is dead –‘Tis starving makes it fat

NL: Mijn vijand wordt oud — ik heb eindelijk wraak — het Paleis van de Haat vertrekt — als er iemand wraak zou nemen Laat hem snel zijn — de Viand vliegt — het is een vervaagde Vlees — Woede zodra gevoed is dood –‘Tis honger maakt het vet

— Emily Dickinson, I’m Nobody! Who Are You?


I held a jewel in my fingers And went to sleep. The day was warm, and winds were prosy; I said: “‘T will keep.”I woke and chid my honest fingers,—The gem was gone; And now an amethyst remembrance Is all I own.

NL: Ik hield een juweel in mijn vingers en ging slapen. De dag was warm, en de winden waren barmhartig; ik zei: “Niet zal houden.”Ik werd wakker en chid mijn eerlijke vingers, de edelsteen was weg; en nu een amethist herinnering is alles wat ik bezit.

— Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson