Emily Brontë quotes | 17 quotes van Emily Brontë

Ben je op zoek naar een Emily Brontë quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Emily Brontë quotes. Veel leesplezier!

Emily Brontë quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Emily Brontë verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Emily Brontë quotes:

He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.

NL: Hij is meer mezelf dan ik. Waar onze zielen ook van gemaakt zijn, de zijne en de mijne zijn hetzelfde.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger.

NL: Als al het andere omkwam, en hij bleef, zou ik dat nog steeds zijn; en als al het andere bleef, en hij werd vernietigd, zou het universum zich wenden tot een machtige vreemdeling.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


Be with me always – take any form – drive me mad! only do not leave me in this abyss, where I cannot find you! Oh, God! it is unutterable! I can not live without my life! I can not live without my soul!

NL: Wees altijd bij me – neem elke vorm aan – maakt me gek! maar laat me niet in deze afgrond, waar ik je niet kan vinden! Oh, God! Het is onuitputtelijk! Ik kan niet leven zonder mijn leven! Ik kan niet leven zonder mijn ziel!

— Emily Brontë, Wuthering Heights


If he loved with all the powers of his puny being, he couldn’t love as much in eighty years as I could in a day.

NL: Als hij hield van alle krachten van zijn kleine wezen, kon hij in tachtig jaar niet zoveel liefhebben als ik in een dag kon.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


If you ever looked at me once with what I know is in you, I would be your slave.

NL: Als je ooit naar me keek met wat ik weet dat in je zit, zou ik je slaaf zijn.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


I love the ground under his feet, and the air over his head, and everything he touches and every word he says. I love all his looks, and all his actions and him entirely and all together.

NL: Ik hou van de grond onder zijn voeten, en de lucht over zijn hoofd, en alles wat hij aanraakt en elk woord dat hij zegt. Ik hou van al zijn looks, en al zijn acties en hem helemaal en allemaal samen.

— Emily Brontë


Nelly, I am Heathcliff – he’s always, always in my mind – not as a pleasure, any more then I am always a pleasure to myself – but, as my own being.

NL: Nelly, ik ben Heathcliff – hij is altijd, altijd in mijn gedachten – niet meer als een plezier, dan ben ik altijd een plezier voor mezelf – maar, als mijn eigen wezen.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


And I pray one prayer–I repeat it till my tongue stiffens–Catherine Earnshaw, may you not rest as long as I am living! You said I killed you–haunt me, then!…Be with me always–take any form–drive me mad! only do not leave me in this abyss, where I cannot find you!

NL: En ik bid één gebed – ik herhaal het totdat mijn tong verhardt – Catherine Earnshaw, moge je niet rusten zolang ik leef! Je zei dat ik je vermoordde – achtervolg me, dan!… Wees altijd bij me – neem elke vorm – maak me gek! maar laat me niet in deze afgrond, waar ik je niet kan vinden!

— Emily Brontë, Wuthering Heights


You know that I could as soon forget you as my existence!

NL: Je weet dat ik je zo snel als mijn bestaan kan vergeten!

— Emily Brontë, Wuthering Heights


Because misery, and degradation, and death, and nothing that God or Satan could inflict would have parted us, you, of your own will did it. I have no broken your heart – you have broken it; and in breaking it, you have broken mine. So much the worse for me that I am strong.

NL: Want ellende, vernedering, en dood, en niets dat God of Satan zouden kunnen toebrengen, zou ons, u, uit uw eigen wil hebben gescheiden. Ik heb uw hart niet gebroken; gij hebt het gebroken; en door het te breken, hebt gij het mijne gebroken. Zo erg is het voor mij dat ik sterk ben.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


She burned too bright for this world.

NL: Ze brandde te fel voor deze wereld.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


If I could I would always work in silence and obscurity, and let my efforts be known by their results.

NL: Als ik kon zou ik altijd werken in stilte en obscuriteit, en laat mijn inspanningen bekend aan hun resultaten.

— Emily Brontë


And from the midst of cheerless gloomI passed to bright unclouded day.

NL: En uit het midden van vrolijke somberheid… ging ik over op een heldere dag.

— Emily Brontë


Existence, after losing her, would be hell

NL: Bestaan, na het verliezen van haar, zou de hel zijn

— Emily Brontë, Wuthering Heights


He’s more myself than I am

NL: Hij is meer mezelf dan ik ben.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


I am seldom otherwise than happy while watching in the chamber of death… . I see a repose that neither earth nor hell can break, and I feel an assurance of the endless and shadowless hereafter–the Eternity they have entered–where life is boundless in its duration, and love in its sympathy, and joy in its fulness.

NL: Ik ben zelden anders dan gelukkig terwijl ik toekijk in de kamer van de dood… Ik zie een rustplaats die noch de aarde noch de hel kan breken, en ik voel een zekerheid van het eindeloze en schaduwloze hierna – de eeuwigheid die zij zijn binnengegaan – waar het leven grenzeloos is in zijn duur, en liefde in zijn sympathie, en vreugde in zijn volheid.

— Emily Brontë, Wuthering Heights


And, even yet, I dare not let it languish,Dare not indulge in memory’s rapturous pain;Once drinking deep of that divinest anguish,How could I seek the empty world again?

NL: En zelfs nog durf ik het niet te laten wegkwijnen,Door niet te genieten van herinneringen raptureuze pijn;Eenmaal drinken diep van die goddelijke angst,Hoe kon ik de lege wereld weer zoeken?

— Emily Brontë, Poems by Currer, Ellis, and Acton Bell