Ellen DeGeneres quotes | 16 quotes van Ellen DeGeneres

Ben je op zoek naar een Ellen DeGeneres quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ellen DeGeneres quotes. Veel leesplezier!

Ellen DeGeneres quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ellen DeGeneres verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ellen DeGeneres quotes:

My point is, life is about balance. The good and the bad. The highs and the lows. The pina and the colada.

NL: Mijn punt is, het leven draait om balans. Het goede en het slechte. De hoogtes en de dieptepunten. De pina en de colada.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


Beauty is about being comfortable in your own skin. It’s about knowing and accepting who you are.

NL: Schoonheid gaat over comfortabel zijn in je eigen huid. Het gaat over het kennen en accepteren wie je bent.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


When you take risks you learn that there will be times when you succeed and there will be times when you fail, and both are equally important.

NL: Wanneer je risico’s neemt leer je dat er momenten zullen zijn waarop je slaagt en er momenten zullen zijn waarop je faalt, en beide zijn even belangrijk.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


You should never assume. You know what happens when you assume. You make an ass out of you and me because that’s how it’s spelled.

NL: Dat mag je nooit aannemen. Je weet wat er gebeurt als je ervan uitgaat. Je maakt een kont van jou en mij, want zo wordt het gespeld.

— Ellen DeGeneres


Above all things physical, it is more important to be beautiful on the inside – to have a big hear and an open mind and a spectacular spleen.

NL: Bovenal fysiek is het belangrijker om van binnen mooi te zijn – om een groot horen en een open geest en een spectaculaire milt te hebben.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


My grandmother started walking five miles a day when she was sixty. She’s ninety-seven now, and we don’t know where the heck she is.

NL: Mijn oma begon vijf mijl per dag te lopen toen ze zestig was. Ze is 97 nu, en we weten niet waar ze is.

— Ellen DeGeneres


I ask people why they have deer heads on their walls. They always say because it’s such a beautiful animal. There you go. I think my mother is attractive, but I have photographs of her.

NL: Ik vraag mensen waarom ze hertenkoppen op hun muren hebben. Ze zeggen altijd omdat het zo’n mooi dier is. Alsjeblieft. Ik vind mijn moeder aantrekkelijk, maar ik heb foto’s van haar.

— Ellen DeGeneres


Procrastinate now, don’t put it off.

NL: Stel het nu niet uit.

— Ellen DeGeneres


I’m a godmother, that’s a great thing to be, a godmother. She calls me god for short, that’s cute, I taught her that.

NL: Ik ben een peetmoeder, dat is geweldig om te zijn, een peetmoeder. Ze noemt me God, dat is schattig, dat heb ik haar geleerd.

— Ellen DeGeneres


Stuffed deer heads on walls are bad enough, but it’s worse when you see them wearing dark glasses, having streamers around their necks and a hat on their antlers. Because then you know they were enjoying themselves at a party when they were shot.

NL: Gevulde hertenkoppen op muren zijn al erg genoeg, maar het is erger als je ze donkere glazen ziet dragen, met slingers om hun nek en een hoed op hun geweien. Want dan weet je dat ze zich amuseerden op een feestje toen ze werden neergeschoten.

— Ellen DeGeneres


Take a nap in a fireplace and you’ll sleep like a log.

NL: Doe een dutje in een open haard en je slaapt als een blok.

— Ellen DeGeneres


One time I actually cleaned out my closet so good I ended up on the cover of Time magazine.

NL: Een keer heb ik mijn kast zo goed opgeruimd dat ik op de cover van Time magazine belandde.

— Ellen DeGeneres


True beauty is not related to what color your hair is or what color your eyes are. True beauty is about who you are as a human being, your principles, your moral compass.

NL: Ware schoonheid is niet gerelateerd aan welke kleur uw haar is of welke kleur uw ogen zijn. Ware schoonheid gaat over wie je bent als mens, je principes, je morele kompas.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


I enjoy growing older and wiser and learning from my mistakes every single day.

NL: Ik word graag ouder en wijzer en leer elke dag van mijn fouten.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


The thing everyone should realize is that the key to happiness is being happy for yourself and yourself.

NL: Het ding dat iedereen moet beseffen is dat de sleutel tot geluk is gelukkig zijn voor jezelf en jezelf.

— Ellen DeGeneres, Seriously… I’m Kidding


I hope I make people feel better. I hope I take people out of their situations a little bit and make them happier. That’s really why I do what I do.

NL: Ik hoop dat ik mensen beter laat voelen. Ik hoop dat ik mensen uit hun situatie haal en ze gelukkiger maak. Daarom doe ik wat ik doe.

— Ellen DeGeneres