Elizabeth Gilbert quotes | 31 quotes van Elizabeth Gilbert

Ben je op zoek naar een Elizabeth Gilbert quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Elizabeth Gilbert quotes. Veel leesplezier!

Elizabeth Gilbert quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Elizabeth Gilbert verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Elizabeth Gilbert quotes:

This is a good sign, having a broken heart. It means we have tried for something.

NL: Dit is een goed teken, een gebroken hart hebben. Het betekent dat we iets geprobeerd hebben.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


To be fully seen by somebody, then, and be loved anyhow – this is a human offering that can border on miraculous.

NL: Om volledig gezien te worden door iemand, dan, en hoe dan ook bemind te worden – dit is een menselijk offer dat kan grenzen aan wonderbaarlijk.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


To lose balance sometimes for love is part of living a balancedlife.

NL: Om evenwicht te verliezen soms voor liefde is deel van het leven een evenwichtig leven.

— Elizabeth Gilbert, Eat, pray, love: one woman’s search for everything


Someday you’re gonna look back on this moment of your life as such a sweet time of grieving. You’ll see that you were in mourning and your heart was broken, but your life was changing…

NL: Op een dag kijk je terug op dit moment van je leven als zo’n lief moment van rouw. Je zult zien dat je in rouw was en je hart gebroken was, maar je leven veranderde…

— Elizabeth Gilbert


In desperate love, we always invent the characters of our partners, demanding they be what we need of them, and then feeling devastated when they refuse to perform the role we created in the first place.

NL: In wanhopige liefde, vinden we altijd de personages van onze partners uit, eisen ze wat we van hen nodig hebben, en dan voelen we ons kapot als ze weigeren om de rol te vervullen die we in de eerste plaats creëerden.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


The only thing more unthinkable than leaving was staying the only thing more impossible than stayin the only thing more impossible than staying was leaving.g was leaving.

NL: Het enige wat meer ondenkbaar was dan weggaan was het enige wat onmogelijker was dan in het enige wat onmogelijker bleef dan het blijven was weggaan.G was weggaan.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


I met an old lady once, almost a hundred years old, and she told me, ‘There are only two questions that human beings have ever fought over, all through history. How much do you love me? And Who’s in charge?

NL: Ik ontmoette ooit een oude dame, bijna honderd jaar oud, en ze vertelde me: ‘Er zijn slechts twee vragen waar mensen ooit over hebben gevochten, door de hele geschiedenis heen. Hoeveel hou je van me? En wie heeft de leiding?

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


The love that moves the sun and the other stars.

NL: De liefde die de zon en de andere sterren beweegt.

— Elizabeth Gilbert


Desiring another person is perhaps the most risky endeavor of all. As soon as you want somebody—really want him—it is as though you have taken a surgical needle and sutured your happiness to the skin of that person, so that any separation will now cause a lacerating injury.

NL: Een ander persoon begeren is misschien wel de meest riskante onderneming van allemaal. Zodra je iemand echt wilt hebben, is het alsof je een chirurgische naald hebt genomen en je geluk hebt gehecht aan de huid van die persoon, zodat elke scheiding nu een snijwond veroorzaakt.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


Zen masters say you cannot see your reflection in running water, only in still water.

NL: Zen meesters zeggen dat je je spiegelbeeld niet kunt zien in stromend water, alleen in stilstaand water.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


Infatuation is not quite the same thing as love it’s more like love’s shady second cousin who’s always borrowing money and can’t hold down a job.

NL: Verliefdheid is niet helemaal hetzelfde als liefde het is meer als de schaduwrijke tweede neef van de liefde die altijd geld leent en geen baan kan houden.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions.

NL: Jullie emoties zijn de slaven van jullie gedachten, en jullie zijn de slaaf van jullie emoties.

— Elizabeth Gilbert, Eat Pray Love: One Woman’s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia


The Bhagavad Gita–that ancient Indian Yogic text–says that it is better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else’s life with perfection.

NL: De Bhagavad Gita – die oude Indiase Yogic tekst – zegt dat het beter is om je eigen lot onvolmaakt te leven dan een nabootsing van iemand anders leven met perfectie.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


It all goes away. Eventually, everything goes away.

NL: Het gaat allemaal weg. Uiteindelijk gaat alles weg.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


You were given life; it is your duty (and also your entitlement as a human being) to find something beautiful within life, no matter how slight.

NL: Jullie werden leven gegeven; het is jullie plicht (en ook jullie recht als mens) om iets moois in het leven te vinden, hoe gering ook.

— Elizabeth Gilbert


Sometimes life is too hard to be alone, and sometimes life is too good to be alone.

NL: Soms is het leven te moeilijk om alleen te zijn, en soms is het leven te goed om alleen te zijn.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


You are, after all, what you think. Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions.

NL: Je bent tenslotte wat je denkt. Jullie emoties zijn de slaven van jullie gedachten, en jullie zijn de slaaf van jullie emoties.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


One must always be prepared for riotous and endless waves of transformation.

NL: Men moet altijd voorbereid zijn op rellende en eindeloze golven van transformatie.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


The day is ending. It’s time for something that was beautiful to turn into something else that is beautiful. Now, Let go.

NL: De dag eindigt. Het is tijd voor iets wat mooi was om te veranderen in iets anders dat mooi is. Laat los.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


There’s no trouble in this world so serious that it can’t be cured with a hot bath, a glass of whiskey, and the Book of Common Prayer.

NL: Er is geen probleem in deze wereld zo ernstig dat het niet kan worden genezen met een warm bad, een glas whisky, en het Boek van het Gebed.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


Yet what keeps me from dissolving right now into a complete fairy-tale shimmer is this solid truth, a truth which has veritably built my bones over the last few years–I was not rescued by a prince; I was the administrator of my own rescue.

NL: Maar wat mij weerhoudt om nu op te lossen in een complete sprookjesachtige glinsterende waarheid is deze solide waarheid, een waarheid die mijn botten de laatste jaren duidelijk heeft opgebouwd – ik werd niet gered door een prins; ik was de beheerder van mijn eigen redding.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


True wisdom gives the only possible answer at any given moment, and that night, going back to bed was the only possible answer.

NL: Ware wijsheid geeft het enige mogelijke antwoord op elk gegeven moment, en die nacht was teruggaan naar bed het enige mogelijke antwoord.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


I’m choosing happiness over suffering, I know I am. I’m making space for the unknown future to fill up my life with yet-to-come surprises.

NL: Ik kies voor geluk boven lijden, ik weet dat ik dat ben. Ik maak ruimte voor de onbekende toekomst om mijn leven te vullen met nog te komen verrassingen.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


You have to participate relentlessly in the manifestation of your own blessings.

NL: Jullie moeten meedogenloos deelnemen aan de manifestatie van jullie eigen zegeningen.

— Elizabeth Gilbert


People tend to think that happiness is a stroke of luck, something that will descend like fine weather if you’re fortunate. But happiness is the result of personal effort. You fight for it, strive for it, insist upon it, and sometimes even travel around the world looking for it. You have to participate relentlessly.

NL: Mensen hebben de neiging om te denken dat geluk een gelukstreffer is, iets dat zal dalen als mooi weer als je geluk hebt. Maar geluk is het resultaat van persoonlijke inspanning. Je vecht ervoor, streeft ernaar, staat erop en reist soms zelfs de wereld rond om ernaar te zoeken. Je moet meedogenloos meedoen.

— Elizabeth Gilbert


Marriage becomes hard work once you have poured the entirety of your life’s expectations for happiness into the hands of one mere person. Keeping that going is hard work.

NL: Het huwelijk wordt hard werken zodra je de hele van je leven hebt gegoten verwachtingen voor geluk in de handen van een enkel persoon. Het is hard werken om dat gaande te houden.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


I had always been taught that the pursuit of happiness was my natural (even national) birthright. It is the emotional trademark of my culture to seek happiness. Not just any kind of happiness, either, but profound happiness, even soaring happiness. And what could possibly bring a person more soaring happiness than romantic love.

NL: Ik had altijd geleerd dat het nastreven van geluk mijn natuurlijke (zelfs nationale) geboorterecht was. Het is het emotionele kenmerk van mijn cultuur om geluk te zoeken. Niet zomaar een soort geluk ook, maar diep geluk, zelfs zwevend geluk. En wat een persoon meer geluk kan brengen dan romantische liefde.

— Elizabeth Gilbert, Committed: A Skeptic Makes Peace with Marriage


The search for contentment is, therefore, not merely a self-preserving and self-benefiting act, but also a generous gift to the world. You cease being an obstacle, not only to yourself but to anyone else. Only then are you free to serve and enjoy other people.

NL: De zoektocht naar tevredenheid is dan ook niet alleen een zelfbehouds- en zelfbevorderende daad, maar ook een genereus geschenk aan de wereld. Je bent geen obstakel meer, niet alleen voor jezelf, maar voor iemand anders. Alleen dan ben je vrij om te dienen en te genieten van andere mensen.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


Deep grief sometimes is almost like a specific location, a coordinate on a map of time. When you are standing in that forest of sorrow, you cannot imagine that you could ever find your way to a better place. But if someone can assure you that they themselves have stood in that same place, and now have moved on, sometimes this will bring hope

NL: Diep verdriet is soms bijna als een specifieke locatie, een coördinaat op een kaart van de tijd. Wanneer je in dat woud van verdriet staat, kun je je niet voorstellen dat je ooit de weg naar een betere plek zou kunnen vinden. Maar als iemand je kan verzekeren dat ze zelf op dezelfde plek hebben gestaan, en nu verder zijn gegaan, dan zal dit soms hoop brengen.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


Your tears are my prayers.

NL: Jouw tranen zijn mijn gebeden.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


This sadness is one of the great trials of the human experiment. As far as we know, we are the only species on the planet who have been given the gift – or curse, perhaps – of awareness about our own mortality. Everything here eventually dies; we’re just the lucky ones who get to think about this fact every day.

NL: Dit verdriet is een van de grote beproevingen van het menselijke experiment. Voor zover we weten, zijn wij de enige soort op de planeet die de gave – of vloek, misschien – van bewustzijn over onze eigen sterfelijkheid heeft gekregen. Alles hier sterft uiteindelijk; we zijn gewoon de gelukkigen die elke dag aan dit feit mogen denken.

— Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love