Eleanor Roosevelt quotes | 13 quotes van Eleanor Roosevelt

Ben je op zoek naar een Eleanor Roosevelt quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Eleanor Roosevelt quotes. Veel leesplezier!

Eleanor Roosevelt quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Eleanor Roosevelt verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Eleanor Roosevelt quotes:

It takes courage to love, but pain through love is the purifying fire which those who love generously know. We all know people who are so much afraid of pain that they shut themselves up like clams in a shell and, giving out nothing, receive nothing and therefore shrink until life is a mere living death.

NL: Het vergt moed om lief te hebben, maar pijn door liefde is het zuiverende vuur dat degenen die liefhebben royaal weten. We kennen allemaal mensen die zo bang zijn voor pijn dat ze zichzelf opsluiten als mosselen in een schelp en, niets geven, niets ontvangen en daarom krimpen totdat het leven slechts een levende dood is.

— Eleanor Roosevelt


The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience.

NL: Het doel van het leven is om het te leven, te proeven ervaring tot het uiterste, om gretig en zonder angst uit te reiken voor nieuwere en rijkere ervaring.

— Eleanor Roosevelt


Happiness is not a goal…it’s a by-product of a life well lived.

NL: Geluk is geen doel…het is een bijproduct van een goed geleefd leven.

— Eleanor Roosevelt


Life was meant to be lived, and curiosity must be kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.

NL: Het leven was bedoeld om geleefd te worden, en nieuwsgierigheid moet in leven gehouden worden. Men mag nooit, om welke reden dan ook, zijn leven de rug toekeren.

— Eleanor Roosevelt


Never allow a person to tell you no who doesn’t have the power to say yes.

NL: Laat nooit iemand nee zeggen die niet de macht heeft om ja te zeggen.

— Eleanor Roosevelt


No one can make you feel inferior without your consent.

NL: Niemand kan je inferieur laten voelen zonder jouw toestemming.

— Eleanor Roosevelt, This is My Story


Do what you feel in your heart to be right – for you’ll be criticized anyway.

NL: Doe wat je voelt in je hart om de juiste te zijn voor u zal toch worden bekritiseerd.

— Eleanor Roosevelt


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

NL: De toekomst is van degenen die geloven in de schoonheid van hun dromen.

— Eleanor Roosevelt


No matter how plain a woman may be, if truth and honesty are written across her face, she will be beautiful.

NL: Het maakt niet uit hoe duidelijk een vrouw kan zijn, als waarheid en eerlijkheid over haar gezicht worden geschreven, zal ze mooi zijn.

— Eleanor Roosevelt


Do not stop thinking of life as an adventure. You have no security unless you can live bravely, excitingly, imaginatively; unless you can choose a challenge instead of competence.

NL: Stop niet met het leven te zien als een avontuur. Je hebt geen zekerheid tenzij je dapper, spannend, fantasierijk kunt leven; tenzij je een uitdaging kunt kiezen in plaats van competentie.

— Eleanor Roosevelt, The Autobiography of Eleanor Roosevelt


It’s your life-but only if you make it so.

NL: Het is jouw leven, maar alleen als je het zo maakt.

— Eleanor Roosevelt, You Learn by Living: Eleven Keys for a More Fulfilling Life


Today is the oldest you’ve ever been, and the youngest you’ll ever be again.

NL: Vandaag is de oudste die je ooit bent geweest, en de jongste die je ooit nog zult zijn.

— Eleanor Roosevelt


Once I had a rose named after me and I was very flattered. But I was not pleased to read the description in the catalogue: “No good in a bed, but fine up against a wall.

NL: Ooit had ik een roos naar me vernoemd en ik was erg gevleid. Maar ik was niet blij om de beschrijving in de catalogus te lezen: “Niet goed in een bed, maar fijn tegen een muur.

— Eleanor Roosevelt