Edna St. Vincent Millay quotes | 11 quotes van Edna St. Vincent Millay

Ben je op zoek naar een Edna St. Vincent Millay quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Edna St. Vincent Millay quotes. Veel leesplezier!

Edna St. Vincent Millay quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Edna St. Vincent Millay verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Edna St. Vincent Millay quotes:

They say when you are missing someone that they are probably feeling the same, but I don’t think it’s possible for you to miss me as much as I’m missing you right now

NL: Ze zeggen dat als je iemand mist dat ze zich waarschijnlijk hetzelfde voelen, maar ik denk niet dat het mogelijk is dat je me zo erg mist als ik je nu mis.

— Edna St. Vincent Millay


After all, my erstwhile dear,My no longer cherished,Need we say it was not love,Just because it perished?

NL: Immers, mijn ertwhile lieve,Mijn niet langer gekoesterd,Need we zeggen dat het niet liefde, alleen maar omdat het vergaan?

— Edna St. Vincent Millay, Collected Poems


My heart is warm with the friends I make,And better friends I’ll not be knowing,Yet there isn’t a train I wouldn’t take,No matter where it’s going.

NL: Mijn hart is warm met de vrienden die ik maak, en betere vrienden zal ik niet weten, maar er is geen trein die ik niet zou nemen, maakt niet uit waar het heen gaat.

— Edna St. Vincent Millay, The Selected Poetry


Into the darkness they go, the wise and the lovely.

NL: In de duisternis gaan ze, de wijzen en de liefhebbers.

— Edna St. Vincent Millay


My candle burns at both ends;It will not last the night;But ah, my foes, and oh, my friends—It gives a lovely light!

NL: Mijn kaars brandt aan beide uiteinden;Het zal de nacht niet volhouden;Maar ah, mijn vijanden, en oh, mijn vrienden het geeft een prachtig licht!

— Edna St. Vincent Millay, A Few Figs from Thistles


No one but Night, with tears on her dark face, watches beside me in this windy place.

NL: Niemand anders dan Night, met tranen op haar donkere gezicht, kijkt naast me in deze winderige plek.

— Edna St. Vincent Millay


Pity me that the heart is slow to learnWhat the swift mind beholds at every turn.

NL: Jammer dat het hart langzaam leert… wat de snelle geest aanschouwt bij elke wending.

— Edna St. Vincent Millay, The Harp-Weaver and Other Poems


Stranger, pause and look;From the dust of agesLift this little book,Turn the tattered pages,Read me, do not let me die!Search the fading letters findingSteadfast in the broken bindingAll that once was I!

NL: Vreemder, pauzeer en kijk;Uit het stof der eeuwenLift dit kleine boek, Draai de gescheurde pagina’s,Lees me, laat me niet sterven!Zoek de vervagende brieven vindenSteadfast in de gebroken bindingAlles dat ooit was ik!

— Edna St. Vincent Millay, Collected Poems


I will come back to you, I swear I will;And you will know me still.I shall be only a little tallerThan when I went.

NL: Ik zal terugkomen naar u, Ik zweer dat ik zal;En je zult me nog steeds kennen.Ik zal slechts een beetje langer dan toen ik ging.

— Edna St. Vincent Millay, The Harp-Weaver and Other Poems


And must I then, indeed, Pain, live with youall through my life?-sharing my fire, my bed,Sharing-oh, worst of all things!-the same head?-And, when I feed myself, feeding you too?

NL: En moet ik dan, inderdaad, Pijn, leven met u allen door mijn leven?-delen mijn vuur, mijn bed, Delen-oh, het ergste van alle dingen!-het zelfde hoofd?-En, als ik mezelf voeden, voeden u ook?

— Edna St. Vincent Millay, Mine the Harvest


The first rose on my rose-tree Budded, bloomed, and shattered, During sad days when to me Nothing mattered. Grief of grief has drained me clean; Still it seems a pity No one saw,—it must have been Very pretty.

NL: De eerste roos op mijn rozenboom Budded, bloeide, en verbrijzelde, Tijdens droevige dagen wanneer voor mij Niets deed er toe. Verdriet van verdriet heeft me leeggezogen; Toch lijkt het jammer dat niemand zag, het moet heel mooi zijn geweest.

— Edna St. Vincent Millay, Renascence and Other Poems