Edgar Allan Poe quotes | 33 quotes van Edgar Allan Poe

Ben je op zoek naar een Edgar Allan Poe quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Edgar Allan Poe quotes. Veel leesplezier!

Edgar Allan Poe quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Edgar Allan Poe verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Edgar Allan Poe quotes:

We loved with a love that was more than love.

NL: We hielden van een liefde die meer was dan liefde.

— Edgar Allan Poe


From childhood’s hour I have not been. As others were, I have not seen. As others saw, I could not awaken. My heart to joy at the same tone. And all I loved, I loved alone.

NL: Van jongs af aan ben ik dat niet geweest. Zoals anderen, heb ik niet gezien. Zoals anderen zagen, kon ik niet wakker worden. Mijn hart verheugt zich op dezelfde toon. En alles waar ik van hield, hield ik alleen.

— Edgar Allan Poe


The best things in life make you sweaty.

NL: De beste dingen in het leven maken je zweterig.

— Edgar Allan Poe


And all I loved, I loved alone.

NL: En alles waar ik van hield, hield ik alleen.

— Edgar Allan Poe


The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?

NL: De grenzen die het leven van de dood scheiden zijn op zijn best duister en vaag. Wie zal zeggen waar het ene eindigt en waar het andere begint?

— Edgar Allan Poe, The Premature Burial


Experience has shown, and a true philosophy will always show, that a vast, perhaps the larger, portion of truth arises from the seemingly irrelevant.

NL: De ervaring heeft aangetoond, en een ware filosofie zal altijd aantonen, dat een groot, misschien het grotere deel van de waarheid voortkomt uit het schijnbaar irrelevante.

— Edgar Allan Poe, The Mystery of Marie Rogêt


It is by no means an irrational fancy that, in a future existence, we shall look upon what we think our present existence, as a dream.

NL: Het is geenszins een irrationele fantasie dat we in een toekomstig bestaan zullen kijken naar wat we ons huidige bestaan denken, als een droom.

— Edgar Allan Poe


I have great faith in fools – self-confidence my friends will call it.

NL: Ik heb veel vertrouwen in dwazen – zelfvertrouwen mijn vrienden zullen het noemen.

— Edgar Allan Poe, Marginalia


Invisible things are the only realities.

NL: Onzichtbare dingen zijn de enige realiteit.

— Edgar Allan Poe, Loss of Breath


Mysteries force a man to think, and so injure his health.

NL: Mysteries dwingen een man om na te denken, en zo zijn gezondheid te verwonden.

— Edgar Allan Poe, Ne Pariez Jamais Votre Tête Au Diable Et Autres Contes Non Traduits Par Baudelaire


I have no faith in human perfectibility. I think that human exertion will have no appreciable effect upon humanity. Man is now only more active – not more happy – nor more wise, than he was 6000 years ago.

NL: Ik heb geen vertrouwen in de perfectie van de mens. Ik denk dat menselijke inspanning geen merkbaar effect zal hebben op de mensheid. De mens is nu alleen actiever – niet gelukkiger – noch wijzer, dan hij 6000 jaar geleden was.

— Edgar Allan Poe


How is it that from beauty I have derived a type of unloveliness?—from the covenant of peace a simile of sorrow? But as, in ethics, evil is a consequence of good, so, in fact, out of joy is sorrow born.

NL: Hoe is het dat van schoonheid heb ik afgeleid een soort van onbehaaglijkheid?…van het verbond van vrede een gelijkenis van verdriet? Maar in ethiek is het kwaad een gevolg van het goede, dus in feite is uit vreugde verdriet geboren.

— Edgar Allan Poe, Berenice


You call it hope — that fire of fire!It is but agony of desire.

NL: Jullie noemen het hoop, dat vuur van vuur!Het is slechts kwelling van verlangen.

— Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe: Selected Poems


Sleep, those little slices of death — how I loathe them.

NL: Slaap, die kleine stukjes dood… hoe ik ze verafschuw.

— Edgar Allan Poe


The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world.

NL: De dood van een mooie vrouw is zonder twijfel het meest poëtische onderwerp ter wereld.

— Edgar Allan Poe


Even in the grave, all is not lost.

NL: Zelfs in het graf is niet alles verloren.

— Edgar Allan Poe


True, nervous, very, very dreadfully nervous I had been and am, but why will say that I am mad?! The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was the sense of hearing acute.

NL: Waar, nerveus, zeer, zeer verschrikkelijk nerveus was ik geweest en ben, maar waarom zou ik zeggen dat ik gek ben?! De ziekte had mijn zintuigen aangescherpt, niet vernietigd, niet verdoofd. Boven alles was het gevoel van horen acuut.

— Edgar Allan Poe, The Tell-Tale Heart and Other Writings


Every poem should remind the reader that they are going to die.

NL: Elk gedicht moet de lezer eraan herinneren dat ze zullen sterven.

— Edgar Allan Poe


Lord help my poor soul.

NL: Heer, help mijn arme ziel.

— Edgar Allan Poe


For the moon never beams without bringing me dreams Of the beautiful Annabel Lee; And the stars never rise but I feel the bright eyes Of the beautiful Annabel Lee; And so, all the night-tide, I lie down by the side Of my darling- my darling- my life and my bride, In the sepulchre there by the sea, In her tomb by the sounding sea.

NL: Want de maan straalt nooit zonder mij dromen te brengen van de prachtige Annabel Lee; En de sterren komen nooit op, maar ik voel de heldere ogen van de prachtige Annabel Lee; En zo, de hele nacht-tide, Ik ga neer aan de zijde van mijn lieveling – mijn lieveling- mijn leven en mijn bruid, In het graf daar bij de zee, In haar graf bij de klinkende zee.

— Edgar Allan Poe


Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore!

NL: Quaff, oh quaff dit soort nepenthe, en vergeet dit verloren Lenore!

— Edgar Allan Poe


And the life of the ebony clock went out with that of the last of the gay. And the flames of the tripods expired. And Darkness and Decay and the Red Death held illimitable dominion over all.

NL: En het leven van de ebony klok ging uit met dat van de laatste van de homo. En de vlammen van de statiefs verlopen. En Darkness en Decay en de Rode Dood… hielden onuitputtelijke heerschappij over alles.

— Edgar Allan Poe, The Masque of the Red Death


At midnight, in the month of June, I stand beneath the mystic moon.

NL: Om middernacht, in de maand juni, sta ik onder de mystieke maan.

— Edgar Allan Poe


With me poetry has not been a purpose, but a passion.

NL: Met mij was poëzie geen doel, maar een passie.

— Edgar Allan Poe


I would define, in brief, the poetry of words as the rhythmical creation of beauty.

NL: Ik zou in het kort de poëzie van woorden omschrijven als de ritmische schepping van schoonheid.

— Edgar Allan Poe, The Poetic Principle


Poetry is the rhythmical creation of beauty in words.

NL: Poëzie is de ritmische creatie van schoonheid in woorden.

— Edgar Allan Poe


To elevate the soul, poetry is necessary.

NL: Om de ziel te verheffen, is poëzie nodig.

— Edgar Allan Poe


Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore — While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

NL: Eens op een middernacht somber, terwijl ik overdacht, zwak en vermoeid, Over veel een schilderachtig en nieuwsgierig volume van vergeten verhalen, Terwijl ik knikte, bijna slapen, plotseling kwam er een tikken, Als van iemand zachtjes rappen, rappen op mijn kamer deur.

— Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe: Selected Poems


Take this kiss upon the brow!And, in parting from you now,Thus much let me avow-You are not wrong, who deemThat my days have been a dream;Yet if hope has flown awayIn a night, or in a day,In a vision, or in none,? that we see or seemIs but a dream within a dream.

NL: Neem deze kus op de wenkbrauw!En als ik nu van u afscheid,Zoveel laat mij dan verkondigen-Gij zijt niet verkeerd, die meent, dat mijn dagen een droom zijn geweest;Maar indien de hoop is weggevlogen in een nacht, of in een dag, in een visioen, of in geen,? dat we zien of lijken is slechts een droom in een droom.

— Edgar Allan Poe, The Complete Stories and Poems


Blood was its Avatar and its seal.

NL: Bloed was zijn Avatar en zijn zegel.

— Edgar Allan Poe


And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor:And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted — nevermore!

NL: En de Raaf, nooit fladderen, nog steeds zit, nog steeds zit op de pallid buste van Pallas net boven mijn kamer deur; En zijn ogen hebben al het verschijnen van een demonen die droomt, En de lamp-licht o’er hem streaming gooit zijn schaduw op de vloer:En mijn ziel uit die schaduw die ligt te drijven op de vloer zal worden opgeheven nooit meer!

— Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe: Selected Poems


By a route obscure and lonelyHaunted by ill angels only,Where an eidolon, named NIGHT,On a black throne reigns upright,I have reached these lands but newlyFrom an ultimate dim Thule –From a wild, weird clime that lieth, sublime,Out of SPACE, out of TIME.

NL: Door een route obscure en eenzameHaard door zieke engelen alleen,Waar een eidolon, genaamd NACHT, Op een zwarte troon regeert rechtop, Ik heb deze landen bereikt, maar nieuwVan een ultieme dim Thule –Van een wilde, vreemde klim die ligt, subliem,Uit de ruimte, uit de Tijd.

— Edgar Allan Poe


I have been happy, though in a dream.I have been happy-and I love the theme:Dreams! in their vivid colouring of lifeAs in that fleeting, shadowy, misty strife

NL: Ik ben gelukkig geweest, hoewel in een droom.Ik ben gelukkig-en ik hou van het thema: Dromen! in hun levendige kleuring van het leven zoals in die vluchtige, schaduwrijke, mistige strijd

— Edgar Allan Poe