E.M. Forster quotes | 17 quotes van E.M. Forster

Ben je op zoek naar een E.M. Forster quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste E.M. Forster quotes. Veel leesplezier!

E.M. Forster quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van E.M. Forster verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste E.M. Forster quotes:

It isn’t possible to love and part. You will wish that it was. You can transmute love, ignore it, muddle it, but you can never pull it out of you. I know by experience that the poets are right: love is eternal.

NL: Het is niet mogelijk om lief te hebben en uit elkaar te gaan. Je zult wensen dat het zo was. Je kunt liefde transmuteren, negeren, verwarren, maar je kunt het nooit uit je trekken. Ik weet uit ervaring dat de dichters gelijk hebben: liefde is eeuwig.

— E.M. Forster, A Room with a View


This desire to govern a woman — it lies very deep, and men and women must fight it together…. But I do love you surely in a better way then he does.” He thought. “Yes — really in a better way. I want you to have your own thoughts even when I hold you in my arms.

NL: Dit verlangen om een vrouw te regeren — het ligt heel diep, en mannen en vrouwen moeten het samen bestrijden… Maar ik bemin jullie op een betere manier dan hij.” Hij dacht. “Ja — echt op een betere manier. Ik wil dat je je eigen gedachten hebt, zelfs als ik je in mijn armen hou.

— E.M. Forster, A Room with a View


We cast a shadow on something wherever we stand, and it is no good moving from place to place to save things; because the shadow always follows. Choose a place where you won’t do harm – yes, choose a place where you won’t do very much harm, and stand in it for all you are worth, facing the sunshine.

NL: We werpen een schaduw op iets waar we ook staan, en het is niet goed om van plaats naar plaats te bewegen om dingen te redden; want de schaduw volgt altijd. Kies een plek waar je geen kwaad zult doen – ja, kies een plek waar je niet veel kwaad zult doen, en sta er voor alles wat je waard bent, tegenover de zon.

— E.M. Forster, A Room with a View


The main facts in human life are five: birth, food, sleep, love and death.

NL: De belangrijkste feiten in het menselijk leven zijn vijf: geboorte, voedsel, slaap, liefde en dood.

— E.M. Forster


Life’ wrote a friend of mine, ‘is a public performance on the violin, in which you must learn the instrument as you go along.

NL: Het leven’ schreef een vriend van mij, ‘is een publiek optreden op de viool, waarin je het instrument moet leren als je meegaat.

— E.M. Forster, A Room with a View


Spoon feeding in the long run teaches us nothing but the shape of the spoon.

NL: Lepel voeden op de lange termijn leert ons niets dan de vorm van de lepel.

— E.M. Forster


If I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country.

NL: Als ik moet kiezen tussen mijn land verraden en mijn vriend verraden, hoop ik dat ik het lef heb om mijn land te verraden.

— E.M. Forster, What I Believe and Other Essays


While the Gods are powerful, we learn little about them. It is only in their day of decadence that a strong light beats into heaven.

NL: Terwijl de Goden machtig zijn, leren we weinig over hen. Het is pas in hun decadentiedag dat een sterk licht in de hemel klopt.

— E.M. Forster, Howard’s End


The advance of regret can be so gradual that it is impossible to say “yesterday I was happy, today I am not.

NL: De vooruitgang van spijt kan zo geleidelijk zijn dat het onmogelijk is om te zeggen “Gisteren was ik gelukkig, vandaag ben ik dat niet.

— E.M. Forster, Where Angels Fear to Tread


After all, is not a real Hell better than a manufactured Heaven?

NL: Immers, is een echte Hel niet beter dan een gefabriceerde Hemel?

— E.M. Forster, Maurice


He had awoken too late for happiness, but not for strength, and could feel an austere joy, as of a warrior who is homeless but stands fully armed.

NL: Hij was te laat wakker geworden voor geluk, maar niet voor kracht, en kon een sobere vreugde voelen, als van een krijger die dakloos is maar volledig gewapend staat.

— E.M. Forster, Maurice


They must live outside class, without relations or money; they must work and stick to each other till death. But England belonged to them. That, besides companionship, was their reward. Her air and sky were theirs, not the timorous millions’ who own stuffy little boxes, but never their own souls.

NL: Ze moeten buiten de klas leven, zonder relaties of geld; ze moeten werken en aan elkaar vasthouden tot de dood. Maar Engeland was van hen. Dat was, naast gezelschap, hun beloning. Haar lucht en lucht waren van hen, niet de timoreuze miljoenen’ die stoffige kleine dozen bezitten, maar nooit hun eigen zielen.

— E.M. Forster, Maurice


I was yours once till death if you cared to keep me, but I’m someone else’s now–I can’t hang about whining for ever–and he’s mine in a way that shocks you, but why don’t you stop being shocked and attend to your own happiness?

NL: Ik was ooit van jou tot de dood als je me wilde houden, maar ik ben nu iemand anders… ik kan niet eeuwig blijven zeuren… en hij is van mij op een manier die je schokt, maar waarom stop je niet met geschokt te zijn en zorg je voor je eigen geluk?

— E.M. Forster


The tragedy of preparedness has scarcely been handled, save by the Greeks. Life is indeed dangerous, but not in the way morality would have us believe. It is indeed unmanageable, but the essence of it is not a battle. It is unmanageable because it is a romance, and its essence is romantic beauty.

NL: De tragedie van de paraatheid is nauwelijks aangepakt, behalve door de Grieken. Het leven is inderdaad gevaarlijk, maar niet op de manier waarop moraliteit ons zou laten geloven. Het is inderdaad onbeheersbaar, maar de essentie ervan is geen strijd. Het is onbeheersbaar omdat het een romantiek is, en de essentie ervan is romantische schoonheid.

— E.M. Forster, Howards End


There was something better in life than this rub­bish, if only he could get to it—love—nobility—big spaces where passion clasped peace, spaces no science could reach, but they existed for ever, full of woods some of them, and arched with majestic sky and a friend. . .

NL: Er was iets beters in het leven dan deze wrijvende, als hij alleen maar kon krijgen om het te krijgen??liefhebbende edelheid?big spaces waar passie geklemd vrede, ruimtes geen wetenschap kon bereiken, maar ze bestonden voor altijd, vol bossen sommige van hen, en boog met majestueuze hemel en een vriend. . .

— E.M. Forster, Maurice


I have almost completed a long novel, but it is unpublishable until my death and England’s.

NL: Ik heb bijna een lange roman voltooid, maar het is niet te publiceren tot mijn dood en Engeland’s.

— E.M. Forster


Let us think of people as starting life with an experience they forget and ending it with one which they anticipate but cannot understand.

NL: Laten we denken dat mensen het leven beginnen met een ervaring die ze vergeten en beëindigen met een ervaring die ze verwachten maar die ze niet kunnen begrijpen.

— E.M. Forster, Aspects of the Novel