E.L. James quotes | 14 quotes van E.L. James

Ben je op zoek naar een E.L. James quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste E.L. James quotes. Veel leesplezier!

E.L. James quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van E.L. James verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste E.L. James quotes:

You have to kiss a lot of frogs before you find your prince

NL: Je moet veel kikkers kussen voordat je je prins vindt.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


Christian, you are the state lottery, the cure for cancer, and the three wishes from Aladdin’s lamp all rolled into one

NL: Christian, jij bent de staatsloterij, de remedie tegen kanker, en de drie wensen van Aladdin’s lamp rolden allemaal in één

— E.L. James, Fifty Shades Freed


I hug him tightly. “I can’t imagine my life without you, Christian. I love you so much it frightens me.” “Me, too,” he breathes. “My life would be empty without you. I love you so much.

NL: Ik knuffel hem stevig. Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder jou, Christian. Ik hou zoveel van je dat het me bang maakt. Mijn leven zou leeg zijn zonder jou. Ik hou zoveel van je.

— E.L. James, Fifty Shades Darker


I think you can only be truly mad at someone you really love.

NL: Ik denk dat je alleen maar boos kunt zijn op iemand van wie je echt houdt.

— E.L. James, Fifty Shades Freed


I want my world to start and end with you.

NL: Ik wil dat mijn wereld met jou begint en eindigt.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


AnatasiaYou Are My More My Love, My LifeChristian

NL: AnatasiaJe bent mijn meer mijn liefde, mijn levenschristelijke

— E.L. James, Fifty Shades Freed


I’ve never wanted more, until I met you.

NL: Ik heb nooit meer gewild, totdat ik jou ontmoette.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


Your stepfather? I’d like to meet him.”Oh no… why?”I’m not sure that’s a good idea.”Christian unlocks the door, his mouth in a grim line.”Are you ashamed of me?””No!” It’s my turn to sound exasperated. “Introduce you to my dad as what? ‘This is the man who deflowered me and wants to start a BDSM relationship’. You’re not wearing running shoes.

NL: Je stiefvader? Ik wil hem graag ontmoeten.”Oh nee… Waarom?”Ik weet niet zeker of dat een goed idee is.”Christian opent de deur, zijn mond in een grimmige lijn.”Schaam je je voor mij?” “Nee!” Het is mijn beurt om geërgerd te klinken. Je voorstellen aan mijn vader als wat? ‘Dit is de man die me ontmaagd heeft en een BDSM relatie wil beginnen’. Je draagt geen loopschoenen.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


From: Anastasia SteeleSubject: MoaningDate: May 31 2011 19:39 ESTTo: Christian GreyGotta go.Laters, baby……From: Christian GreySubject: PlagiarismDate: May 31 2011 16:41To: Anastasia SteeleYou stole my line.And left me hanging.Enjoy your dinner.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings Inc.

NL: Van: Anastasia SteeleSubject: MoaningDate: May 31 2011 19:39 ESTTo: Christian GreyGotta go.Laters, baby……Van: Christian GreySubject: PlagiarismDate: May 31 2011 16:41To: Anastasia SteeleJe stal mijn lijn.En liet me hangen.Geniet van uw diner.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings Inc.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


Sometimes I wonder if there’s something wrong with me. Perhaps I’ve spent too long in the company of my literary romantic heroes, and consequently my ideals and expectations are far too high.

NL: Soms vraag ik me af of er iets mis is met mij. Misschien heb ik te lang doorgebracht in het gezelschap van mijn literaire romantische helden, en daarom zijn mijn idealen en verwachtingen veel te hoog.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


You wanted hearts and flowers,” he murmurs.I blink at him, not quite believing what I’m seeing.“You have my heart.” And he waves toward the room.“And here are the flowers,” I whisper, completing his sentence. “Christian, it’s lovely.

NL: Je wilde harten en bloemen, hij mompelt.Ik knipper naar hem, niet helemaal geloven wat ik zie…Je hebt mijn hart… En hij zwaait naar de kamer…En hier zijn de bloemen, ik fluister, het voltooien van zijn zin. Christelijk, het is prachtig.

— E.L. James, Fifty Shades Darker


Don’t get your panties in such a twist… and give me back mine.

NL: Doe niet zo raar tegen je slipjes… en geef me de mijne terug.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


Of course. Silly me. Such a sad, exciting score, which no doubt you can play? So many accomplishments, Mr. Grey.”“And the greatest one is you, Miss Steele.

NL: Natuurlijk. Dom van me. Zo’n trieste, spannende score, die je zonder twijfel kunt spelen? Zoveel prestaties, Mr. Grey… en de grootste ben jij, Miss Steele.

— E.L. James, Fifty Shades of Grey


He tastes of white wine and apple pie and Christian. I run my fingers through his hair, holding him to me while our tongues explore and curl and twist around each other, my blood heating in my veins.We’re breathless when Christian pulls away.

NL: Hij smaakt naar witte wijn, appeltaart en Christian. Ik loop mijn vingers door zijn haar, houd hem aan mij terwijl onze tongen verkennen en krullen en draaien om elkaar, mijn bloed verhitting in mijn aderen.We zijn ademloos als Christian trekt weg.

— E.L. James, Fifty Shades Freed