E.E. Cummings quotes | 21 quotes van E.E. Cummings

Ben je op zoek naar een E.E. Cummings quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste E.E. Cummings quotes. Veel leesplezier!

E.E. Cummings quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van E.E. Cummings verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste E.E. Cummings quotes:

Trust your heart if the seas catch fire, live by love though the stars walk backward.

NL: Vertrouw op je hart als de zeeën vlam vatten, leef door liefde hoewel de sterren achteruit lopen.

— E.E. Cummings


Yours is the light by which my spirit’s born: – you are my sun, my moon, and all my stars.

NL: U bent het licht waarmee mijn geest geboren is. U bent mijn zon, mijn maan en al mijn sterren.

— E.E. Cummings


Lovers alone wear sunlight.

NL: Alleen geliefden dragen zonlicht.

— E.E. Cummings


Unless you love someone, nothing else makes sense.

NL: Tenzij je van iemand houdt, is niets anders logisch.

— E.E. Cummings


Love is the voice under all silences, the hope which has no opposite in fear; the strength so strong mere force is feebleness: the truth more first than sun, more last than star…

NL: Liefde is de stem onder alle stiltes, de hoop die geen tegenpool heeft in angst; de kracht zo sterk louter kracht is zwakheid: de waarheid meer eerst dan de zon, meer laatste dan ster…

— E.E. Cummings


i carry your heart with me(i carry it in my heart)

NL: Ik draag je hart met me(i draag het in mijn hart)

— E.E. Cummings, Selected Poems


twice I have lived forever in a smile

NL: twee keer heb ik voor altijd in een glimlach geleefd

— E.E. Cummings


Unbeing dead isn’t being alive.

NL: Dood zijn is niet levend zijn.

— E.E. Cummings


I’d rather learn from one bird how to sing than teach ten thousand stars how not to dance

NL: Ik leer liever van één vogel hoe te zingen dan tienduizend sterren te leren hoe niet te dansen

— E.E. Cummings


I thank you God for this most amazing day, for the leaping greenly spirits of trees, and for the blue dream of sky and for everything which is natural, which is infinite, which is yes.

NL: Ik dank u God voor deze verbazingwekkende dag, voor de springende groene geesten van bomen, en voor de blauwe droom van de hemel en voor alles wat natuurlijk is, wat oneindig is, dat is ja.

— E.E. Cummings


a wind has blown the rain away & the sky away & all the leaves away, & the trees stand. i think i, too, have known autumn too long.

NL: een wind heeft de regen weggeblazen & de hemel weg & alle bladeren weg, & de bomen staan. Ik denk ook dat ik de herfst te lang heb gekend.

— E.E. Cummings


Always it’s Spring)and everyone’s in love and flowers pick themselves.

NL: Altijd is het lente) en iedereen verliefd en bloemen plukken zichzelf.

— E.E. Cummings, 100 Selected Poems


To be nobody but yourself in a world which is doing its best day and night to make you like everybody else means to fight the hardest battle which any human being can fight and never stop fighting.

NL: Om niemand anders te zijn dan jezelf in een wereld die zijn best doet dag en nacht om je te maken zoals ieder ander betekent om de hardste strijd te voeren die ieder mens kan vechten en nooit stoppen met vechten.

— E.E. Cummings


may came home with a smooth round stoneas small as a world and as large as alone.

NL: kan thuiskomen met een gladde ronde steen zo klein als een wereld en zo groot als alleen.

— E.E. Cummings


life’s not a paragraphAnd death i think is no parenthesis

NL: het leven is geen alinea en de dood denk ik dat het geen parochie is

— E.E. Cummings


since the thing perhaps isto eat flowers and not to be afraid

NL: omdat het misschien is om bloemen te eten en niet bang te zijn

— E.E. Cummings, Complete Poems, 1904-1962


when man determined to destroy himself he picked the was of shall and finding only why smashed it into because

NL: Toen de mens vastbesloten was zichzelf te vernietigen… koos hij de wilskracht… en ontdekte alleen waarom hij het in elkaar sloeg.

— E.E. Cummings, 100 Selected Poems


Humanity i love you because youare perpetually putting the secret oflife in your pants and forgettingit’s there and sitting downon itand because you areforever making poems in the lapof death Humanityi hate you

NL: De mensheid hou ik van je omdat je voortdurend het geheim van het leven in je broek stopt en vergeet dat het er is en er op zit en omdat je voor altijd gedichten maakt in de schoot van de dood Humanityi haat je

— E.E. Cummings


Such was a poet and shall be and is-who’ll solve the depths of horror to defend a sunbeam’s architecture with his life: and carve immortal jungles of despair to hold a mountain’s heartbeat in his hand.

NL: Dit was een dichter en zal en zal de diepten der verschrikking oplossen om de architectuur van een zonnestraal met zijn leven te verdedigen; en onsterfelijke jungles van wanhoop snijden om de hartslag van een berg in zijn hand te houden.

— E.E. Cummings


You have played, (I think) And broke the toys you were fondest of, And are a little tired now; Tired of things that break, and— Just tired. So am I.

NL: Je hebt gespeeld, (denk ik) En brak het speelgoed waar je dol op was, En bent een beetje moe nu; Moe van dingen die breken, en gewoon moe. Ik ook.

— E.E. Cummings


hate blows a bubble of despair intohugeness world system universe and bang-fear buries a tomorrow under woeand up comes yesterday most green and young

NL: haat blaast een zeepbel van wanhoop in enorme wereld systeem universum en bang-angst begraaft een morgen onder weeand omhoog komt gisteren de meeste groen en jong

— E.E. Cummings, Complete Poems, 1904-1962