E.A. Bucchianeri quotes | 16 quotes van E.A. Bucchianeri

Ben je op zoek naar een E.A. Bucchianeri quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste E.A. Bucchianeri quotes. Veel leesplezier!

E.A. Bucchianeri quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van E.A. Bucchianeri verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste E.A. Bucchianeri quotes:

So it’s true, when all is said and done, grief is the price we pay for love.

NL: Dus het is waar, wanneer alles wordt gezegd en gedaan, verdriet is de prijs die we betalen voor liefde.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Falling in love is very real, but I used to shake my head when people talked about soul mates, poor deluded individuals grasping at some supernatural ideal not intended for mortals but sounded pretty in a poetry book. Then, we met, and everything changed, the cynic has become the converted, the sceptic, an ardent zealot.

NL: Verliefd worden is heel echt, maar ik schudde altijd mijn hoofd toen mensen spraken over zielsverwanten, arme misleide individuen die een bovennatuurlijk ideaal greep dat niet bedoeld was voor stervelingen maar klonk mooi in een poëzieboek. Toen ontmoetten we elkaar, en alles veranderde, de cynicus is de bekeerde geworden, de scepticus, een vurige ijveraar.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Love, like everything else in life, should be a discovery, an adventure, and like most adventures, you don’t know you’re having one until you’re right in the middle of it.

NL: Liefde, zoals al het andere in het leven, moet een ontdekking zijn, een avontuur, en zoals de meeste avonturen, weet je niet dat je er een hebt totdat je er middenin zit.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


… it’s a blessed thing to love and feel loved in return.

NL: …het is een gezegend ding om lief te hebben en zich geliefd te voelen in ruil.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


You cannot hinder someone’s free will, that’s the first law of the Universe, no matter what the decision.

NL: Je kunt iemands vrije wil niet in de weg staan, dat is de eerste wet van het Universum, ongeacht de beslissing.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


It was not curiosity that killed the goose who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense.

NL: Het was geen nieuwsgierigheid die de gans doodde die het gouden ei legde, maar een onverzadigbare hebzucht die gezond verstand verslond.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Sometimes, the simple things are more fun and meaningful than all the banquets in the world …

NL: Soms, de eenvoudige dingen zijn leuker en betekenisvoller dan alle banketten in de wereld…

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


If you are what you eat, you are what you see and hear.

NL: Als je bent wat je eet, ben je wat je ziet en hoort.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


… what you think is right isn’t the same as knowing what is right.

NL: Wat jij denkt dat goed is, is niet hetzelfde als weten wat goed is.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Make your lives a masterpiece, you only get one canvas.

NL: Maak van jullie levens een meesterwerk, je krijgt maar één canvas.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


If you boil it down, just because someone else does the wrong thing we are not exempt from doing what’s right.

NL: Als je kookt het naar beneden, alleen maar omdat iemand anders doet het verkeerde ding zijn we niet vrijgesteld van het doen van wat goed is.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


While she could hardly fathom what had just happened to her that night, she reached some conclusions before she fell asleep, certain things now made perfect sense; Moon River didn’t sound so syrupy, mistletoe wasn’t such a bad idea, and perhaps dating was not such a frivolous waste of time after all.

NL: Terwijl ze nauwelijks kon doorgronden wat er die nacht met haar was gebeurd, kwam ze tot een aantal conclusies voordat ze in slaap viel, sommige dingen waren nu volkomen logisch; Moon River klonk niet zo stroperig, mistletoe was niet zo’n slecht idee, en misschien daten was niet zo’n frivole verspilling van tijd na alles.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Love is supposed to be based on trust, and trust on love, it’s something rare and beautiful when people can confide in each other without fearing what the other person will think.

NL: Liefde hoort gebaseerd te zijn op vertrouwen en vertrouwen op liefde, het is iets zeldzaams en moois als mensen elkaar kunnen vertrouwen zonder bang te zijn voor wat de ander zal denken.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


… you’ll have to fall in love at least once in your life, or Paris has failed to rub off on you.

NL: … moet je verliefd worden ten minste een keer in je leven, of Parijs heeft gefaald om af te wrijven op je.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Love, like Fortune, favours the bold.

NL: Liefde, net als Fortune, is voor de stoutmoedigen.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly


Finally, Charlie gave up the hunt and placed (the puppy) back on the floor, dispatching fleas was not his idea of a romantic evening, unless you happened to be a twisted exterminator, he thought.

NL: Uiteindelijk, Charlie gaf de jacht op en plaatste (de puppy) terug op de vloer, het verzenden van vlooien was niet zijn idee van een romantische avond, tenzij je toevallig een verwrongen verdelger, dacht hij.

— E.A. Bucchianeri, Brushstrokes of a Gadfly