Dr. Seuss quotes | 23 quotes van Dr. Seuss

Ben je op zoek naar een Dr. Seuss quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dr. Seuss quotes. Veel leesplezier!

Dr. Seuss quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dr. Seuss verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dr. Seuss quotes:

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

NL: Je weet dat je verliefd bent als je niet in slaap kunt vallen omdat de realiteit eindelijk beter is dan je dromen.

— Dr. Seuss


Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

NL: Niet huilen omdat het voorbij is, lachen omdat het gebeurd is.

— Dr. Seuss


Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.

NL: Soms zijn de vragen ingewikkeld en zijn de antwoorden eenvoudig.

— Dr. Seuss


Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.

NL: Vandaag bent u U, dat is waarer dan waar. Er is niemand in leven die U meer is dan U.

— Dr. Seuss, Happy Birthday to You!


They say I’m old-fashioned, and live in the past, but sometimes I think progress progresses too fast!

NL: Ze zeggen dat ik ouderwets ben en in het verleden leef, maar soms denk ik dat vooruitgang te snel vordert!

— Dr. Seuss


Oh the places you’ll go! There is fun to be done! There are points to be scored. There are games to be won. And the magical things you can do with that ball will make you the winning-est winner of all.

NL: Oh de plaatsen waar je heen gaat! Er is plezier om gedaan te worden! Er zijn punten te scoren. Er zijn spelletjes te winnen. En de magische dingen die je kunt doen met die bal… zullen je de winnende winnaar van allemaal maken.

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


You won’t lag behind, because you’ll have the speed. You’ll pass the whole gang and you’ll soon take the lead.Wherever you fly, you’ll be best of the best.Wherever you go, you will top all the rest.Except when you don’t.Because, sometimes, you won’t.

NL: Je zult niet achterblijven, want je zult de snelheid hebben. Je zult de hele bende passeren en je zult binnenkort de leiding nemen.Waar je ook vliegt, je zult de beste van de beste zijn.Waar je ook gaat, je zult de rest overheen halen.Behalve als je dat niet doet.Want soms zul je dat niet doen.

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


Fame you’ll be famous, as famous as can be, with everyone watching you win on TV, Except when they don’t because sometimes they won’t..

NL: Roem zul je beroemd zijn, zo beroemd als maar kan zijn, met iedereen die je ziet winnen op tv, behalve als ze dat niet doen omdat ze soms niet..

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself any direction you choose. You’re on your own. And you know what you know. And YOU are the one who’ll decide where to go…

NL: Je hebt hersens in je hoofd. Je hebt voeten in je schoenen. Je kunt jezelf sturen elke richting die je kiest. Je staat er alleen voor. En je weet wat je weet. En jij bent degene die zal beslissen waar naartoe te gaan…

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


A person’s a person, no matter how small.

NL: Een persoon is een persoon, hoe klein ook.

— Dr. Seuss, Horton Hears a Who!


You’re off to Great Places!Today is your day!Your mountain is waiting,So… get on your way!

NL: Je gaat naar Great Places!Vandaag is je dag!Je berg wacht, dus… ga op je weg!

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


So be sure when you step, Step with care and great tact. And remember that life’s A Great Balancing Act. And will you succeed? Yes! You will, indeed! (98 and ¾ percent guaranteed) Kid, you’ll move mountains.

NL: Dus wees er zeker van als je stapt, Stap met zorg en grote tact. En vergeet niet dat het leven een Grote Balancing Act is. En zullen jullie slagen? Ja! Dat komt nog wel. (98 en 3⁄4 procent gegarandeerd) Jongen, je beweegt bergen.

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!


I meant what I said and I said what I meant. An elephant’s faithful one-hundred percent!

NL: Ik meende wat ik zei en ik zei wat ik bedoelde. Een olifant trouwe honderd procent!

— Dr. Seuss, Horton Hatches the Egg


I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, It’s a way of looking at life through the wrong end of a telescope. Which is what I do, And that enables you to laugh at life’s realities.

NL: Ik hou van onzin, het maakt de hersencellen wakker. Fantasie is een noodzakelijk ingrediënt in het leven, het is een manier van kijken naar het leven door het verkeerde einde van een telescoop. Dat is wat ik doe, en dat stelt je in staat om te lachen om de realiteit van het leven.

— Dr. Seuss


Everything stinks till it’s finished.

NL: Alles stinkt tot het klaar is.

— Dr. Seuss


Fantasy is a necessary ingredient in living, it’s a way of looking at life through the wrong end of a telescope.

NL: Fantasie is een noodzakelijk ingrediënt in het leven, het is een manier om te kijken naar het leven door het verkeerde einde van een telescoop.

— Dr. Seuss


Think left and think right and think low and think high. Oh, the thinks you can think up if only you try!

NL: Denk links en rechts en denk laag en denk hoog. Oh, de gedachten die je kunt bedenken als je maar probeert!

— Dr. Seuss


Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.

NL: Vandaag was goed. Vandaag was leuk. Morgen is er weer een.

— Dr. Seuss


From there to here, from here to there, funny things are everywhere!

NL: Van daar tot hier, van hier tot daar, grappige dingen zijn overal!

— Dr. Seuss, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish


When beetles fight these battles in a bottle with their paddles and the bottle’s on a poodle and the poodle’s eating noodles……they call this a muddle puddle tweetle poodle beetle noodle bottle paddle battle.

NL: Als kevers vechten in een fles met hun peddels en de fles zit op een poedel en de poedel eet noedels…….. Ze noemen dit een moddele plas tweetle poedel kever noodle fles peddel strijd.

— Dr. Seuss, Fox in Socks


Look at me!Look at me!Look at me NOW!It is fun to have funBut you have to know how.

NL: Kijk naar mij!Kijk naar mij!Kijk naar mij NU!Het is leuk om plezier te hebbenMaar je moet weten hoe.

— Dr. Seuss, The Cat in the Hat (Deluxe Edition)


I like nonsense, it wakes up the brain cells.

NL: Ik hou van onzin, het maakt de hersencellen wakker.

— Dr. Seuss


When you’re in a Slump,you’re not in for much fun.Un-slumping yourselfis not easily done.

NL: Als je in een Slump zit, zit je er niet in voor veel plezier.Un-slumping jezelf is niet gemakkelijk klaar.

— Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go!