Douglas Adams quotes | 47 quotes van Douglas Adams

Ben je op zoek naar een Douglas Adams quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Douglas Adams quotes. Veel leesplezier!

Douglas Adams quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Douglas Adams verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Douglas Adams quotes:

There’s always a moment when you start to fall out of love, whether it’s with a person or an idea or a cause, even if it’s one you only narrate to yourself years after the event: a tiny thing, a wrong word, a false note, which means that things can never be quite the same again.

NL: Er is altijd een moment waarop je uit liefde begint te vallen, of het nu gaat om een persoon, een idee of een oorzaak, zelfs als het er een is die je alleen maar jaren na het evenement vertelt: een klein ding, een verkeerd woord, een valse noot, wat betekent dat dingen nooit meer hetzelfde kunnen zijn.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt


I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be.

NL: Ik ben misschien niet gegaan waar ik heen wilde gaan, maar ik denk dat ik ben beland waar ik moest zijn.

— Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul


A learning experience is one of those things that says, ‘You know that thing you just did? Don’t do that.

NL: Een leerervaring is één van die dingen die zegt: ‘Weet je wat je net deed? Doe dat niet.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt


This must be Thursday,’ said Arthur to himself, sinking low over his beer. ‘I never could get the hang of Thursdays.

NL: Dit moet donderdag zijn,’ zei Arthur bij zichzelf, zinken laag over zijn bier. ‘Ik kon de donderdagen nooit onder de knie krijgen.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works.

NL: We zitten vast aan technologie als we echt dingen willen die werken.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt


All opinions are not equal. Some are a very great deal more robust, sophisticated and well supported in logic and argument than others.

NL: Alle meningen zijn niet gelijk. Sommigen zijn een stuk robuuster, verfijnder en goed ondersteund in logica en argument dan anderen.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt


Life… is like a grapefruit. Well, it’s sort of orangey-yellow and dimpled on the outside, wet and squidgy in the middle. It’s got pips inside, too. Oh, and some people have half a one for breakfast.

NL: Het leven… is als een grapefruit. Nou, het is een beetje oranjegeel en kuiltje aan de buitenkant, nat en pijlinktvis in het midden. Er zitten ook pips in. Oh, en sommige mensen hebben een halve als ontbijt.

— Douglas Adams, So Long, and Thanks for All the Fish


Exactly!” said Deep Thought. “So once you do know what the question actually is, you’ll know what the answer means.

NL: Precies!” zei Deep Thought. “Zodra je weet wat de vraag eigenlijk is, zul je weten wat het antwoord betekent.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


He stood up straight and looked the world squarely in the fields and hills. To add weight to his words he stuck the rabbit bone in his hair. He spread his arm out wide. “I will go mad!” he annouced.

NL: H

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy Omnibus


Can’t stand all these poisonous creatures, all these snakes and insects and fish and things. Wretched things, biting everybody. And then people expect me to tell them what to do about it. I’ll tell them what to do. Don’t get bitten in the first place. (quoting Dr. Struan Sutherland)

NL: Ik kan niet tegen al die giftige wezens, al die slangen, insecten en vissen en zo. Slechte dingen, iedereen bijten. En dan verwachten mensen dat ik ze vertel wat ze eraan moeten doen. Ik zal ze zeggen wat ze moeten doen. Laat je niet bijten. (Dr. Struan Sutherland citeert)

— Douglas Adams


I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they go by.

NL: Ik hou van deadlines. Ik hou van het lawaai dat ze maken als ze voorbij komen.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt


The story so far:In the beginning the Universe was created.This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.

NL: Het verhaal tot nu toe:In het begin werd het Universum gecreëerd.Dit heeft veel mensen erg boos gemaakt en algemeen beschouwd als een slechte zet.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


I refuse to answer that question on the grounds that I don’t know the answer

NL: Ik weiger die vraag te beantwoorden omdat ik het antwoord niet weet.

— Douglas Adams


There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another theory which states that this has already happened.

NL: Er is een theorie die stelt dat als iemand ooit precies ontdekt waar het Universum voor is en waarom het hier is, het onmiddellijk zal verdwijnen en vervangen zal worden door iets nog bizarder en onverklaarbaarder. Er is een andere theorie die zegt dat dit al gebeurd is.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


The fact that we live at the bottom of a deep gravity well, on the surface of a gas covered planet going around a nuclear fireball 90 million miles away and think this to be normal is obviously some indication of how skewed our perspective tends to be.

NL: Het feit dat we op de bodem van een diepe zwaartekrachtbron leven, op het oppervlak van een met gas bedekte planeet die 90 miljoen kilometer verderop om een nucleaire vuurbal draait en dit normaal vinden is duidelijk een indicatie van hoe scheef ons perspectief is.

— Douglas Adams, The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time


The Guide says there is an art to flying”, said Ford, “or rather a knack. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss.

NL: De gids zegt dat er een kunst is om te vliegen,” zei Ford, “of liever een talent. De gave ligt in het leren hoe je jezelf op de grond moet gooien en missen.

— Douglas Adams, Life, the Universe and Everything


Don’t Panic.

NL: Geen paniek.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Would it save you a lot of time if I just gave up and went mad now?

NL: Zou het je veel tijd besparen als ik nu opgaf en gek werd?

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Time is an illusion. Lunchtime doubly so.

NL: Tijd is een illusie. Lunchtijd dubbel zo.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Nothing travels faster than the speed of light, with the possible exception of bad news, which obeys its own special laws.

NL: Niets reist sneller dan de snelheid van het licht, met de mogelijke uitzondering van slecht nieuws, dat zijn eigen speciale wetten gehoorzaamt.

— Douglas Adams, Mostly Harmless


Space is big. You just won’t believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. I mean, you may think it’s a long way down the road to the chemist’s, but that’s just peanuts to space.

NL: De ruimte is groot. Je zult gewoon niet geloven hoe enorm, enorm, verbijsterend groot het is. Ik bedoel, je denkt misschien dat het ver weg is naar de apotheek, maar dat zijn gewoon pinda’s naar de ruimte.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


So this is it,” said Arthur, “We are going to die.””Yes,” said Ford, “except… no! Wait a minute!” He suddenly lunged across the chamber at something behind Arthur’s line of vision. “What’s this switch?” he cried.”What? Where?” cried Arthur, twisting round.”No, I was only fooling,” said Ford, “we are going to die after all.

NL: Dus dit is het,” zei Arthur, “We gaan sterven.”Ja,” zei Ford, “behalve… nee! Wacht eens even!” Hij rende plotseling door de kamer naar iets achter Arthur’s zichtlijn. “Wat is deze schakelaar?” Hij huilde: “Wat? Waar? Huilde Arthur, draaide rond.”Nee, ik was maar een grapje,” zei Ford, “we gaan toch sterven.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat.

NL: Als je probeert en neem een kat uit elkaar om te zien hoe het werkt, het eerste wat je hebt op je handen is een niet-werkende kat.

— Douglas Adams


It can hardly be a coincidence that no language on earth has ever produced the expression, ‘As pretty as an airport.

NL: Het kan nauwelijks toeval zijn dat geen enkele taal op aarde ooit de uitdrukking “Zo mooi als een luchthaven” heeft voortgebracht.

— Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul


He hoped and prayed that there wasn’t an afterlife. Then he realized there was a contradiction involved here and merely hoped that there wasn’t an afterlife.

NL: Hij hoopte en bad dat er geen hiernamaals was. Toen besefte hij dat er een tegenstrijdigheid was en hoopte alleen dat er geen hiernamaals was.

— Douglas Adams, Life, the Universe and Everything


My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving universes.

NL: Mijn dokter zegt dat ik een misvormde klier heb en een natuurlijke tekortkoming in morele vezels en dat ik daarom ben vrijgesteld van het redden van universums.

— Douglas Adams, Life, the Universe and Everything


If I ever meet myself,’ said Zaphod, ‘I’ll hit myself so hard I won’t know what’s hit me.

NL: Als ik mezelf ooit ontmoet,’ zei Zaphod, ‘Ik zal mezelf zo hard slaan dat ik niet weet wat me overkomt.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


He attacked everything in life with a mix of extraordinary genius and naive incompetence, and it was often difficult to tell which was which.

NL: Hij viel alles in het leven aan met een mix van buitengewone genialiteit en naïeve incompetentie, en het was vaak moeilijk te zeggen welke welke was.

— Douglas Adams


To summarize the summary of the summary: people are a problem.

NL: Om de samenvatting van de samenvatting samen te vatten: mensen zijn een probleem.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


Curiously enough, the only thing that went through the mind of the bowl of petunias as it fell was Oh no, not again. Many people have speculated that if we knew exactly why the bowl of petunias had thought that we would know a lot more about the nature of the Universe than we do now.

NL: Vreemd genoeg, het enige dat door de geest van de kom van petunia’s ging toen hij viel was Oh nee, niet weer. Veel mensen hebben gespeculeerd dat als we precies wisten waarom de kom van petunia’s had gedacht dat we veel meer zouden weten over de aard van het Universum dan we nu doen.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


One of the things Ford Prefect had always found hardest to understand about humans was their habit of continually stating and repeating the very very obvious.

NL: Een van de dingen die Ford Prefect altijd het moeilijkst had gevonden om te begrijpen over mensen was hun gewoonte van voortdurend verklaren en herhalen van de zeer voor de hand liggende.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


I think you ought to know I’m feeling very depressed.

NL: Ik denk dat je moet weten dat ik me erg depressief voel.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


The Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy also mentions alcohol. It says that the best drink in existence is the Pan Galactic Gargle Blaster, the effect of which is like having your brains smashed out with a slice of lemon wrapped round a large gold brick.

NL: De Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy vermeldt ook alcohol. Het zegt dat de beste drank in het bestaan is de Pan Galactische Gargle Blaster, waarvan het effect is als het hebben van je hersenen verbrijzeld met een snee citroen omwikkeld rond een grote gouden baksteen.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Arthur: If I asked you where the hell we were, would I regret it?Ford: We’re safe.Arthur: Oh good.Ford: We’re in a small galley cabin in one of the spaceships of the Vogon Constructor Fleet. that I wasn’t previously aware of.

NL: Arthur: Als ik je zou vragen waar we waren, zou ik er dan spijt van hebben?Ford: We zijn veilig.Arthur: Oh goed.Ford: We zijn in een kleine kombuishut in een van de ruimteschepen van de Vogon Constructor Fleet. Waar ik me niet van bewust was.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Arthur blinked at the screens and felt he was missing something important. Suddenly he realized what it was.”Is there any tea on this spaceship?” he asked.

NL: Arthur knipperde naar de schermen en voelde dat hij iets belangrijks miste. Plotseling besefte hij wat het was.”Is er thee op dit ruimteschip?” Hij vroeg het.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


The impossible often has a kind of integrity to it which the merely improbable lacks.

NL: Het onmogelijke heeft er vaak een soort integriteit voor wat het onwaarschijnlijke ontbreekt.

— Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul


Simple. I got very bored and depressed, so I went and plugged myself in to its external computer feed. I talked to the computer at great length and explained my view of the Universe to it,” said Marvin.”And what happened?” pressed Ford.”It committed suicide,” said Marvin and stalked off back to the Heart of Gold.

NL: Simpel. Ik werd erg verveeld en depressief, dus ik ging en aangesloten mezelf in de externe computer feed. Ik sprak uitgebreid met de computer en legde mijn kijk op het heelal uit,” zei Marvin.”En wat gebeurde er?” Ik drukte Ford in.”Het pleegde zelfmoord,” zei Marvin en stalkte terug naar het hart van goud.

— Douglas Adams, The Ultimate Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


I think fish is nice, but then I think that rain is wet, so who am I to judge?

NL: Ik vind vis leuk, maar dan denk ik dat het nat regent, dus wie ben ik om te oordelen?

— Douglas Adams


I have detected disturbances in the wash.”The wash?”The space-time wash.”Are we talking about some sort of Vogon laundromat, or what are we talking about?”Eddies in the space-time continuum.”Ah…is he. Is he.”What?”Er, who is Eddy, then, exactly?

NL: Ik heb storingen in de was ontdekt.’De was?’De space-time wash.’ Hebben we het over een Vogon wasserette, of waar hebben we het over?’Eddies in het ruimte-tijd continuüm.’Ah…is hij. Is hij.’Wat?’Er, wie is Eddy dan precies?

— Douglas Adams, Life, the Universe and Everything


Ow! My brains!

NL: Ow! Mijn hersenen!

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Ford carried on counting quietly. This is about the most aggressive thing you can do to a computer, the equivalent of going up to a human being and saying “Blood…blood…blood…blood…

NL: Ford bleef rustig tellen. Dit is ongeveer het meest agressieve wat je kunt doen met een computer, het equivalent van naar een mens gaan en zeggen “Bloed…bloed…bloed…bloed…bloed…bloed…

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


Shee, you guys are so unhip it’s a wonder your bums don’t fall off.

NL: Shee, jullie zijn zo unhip het is een wonder dat jullie zwervers er niet af vallen.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


What’s up?” [asked Ford.]”I don’t know,” said Marvin, “I’ve never been there.

NL: Wat is er?” [Vraag Ford.”Ik weet het niet,” zei Marvin, “ik ben er nog nooit geweest.

— Douglas Adams


The first ten million years were the worst,” said Marvin, “and the second ten million years, they were the worst too. The third ten million years I didn’t enjoy at all. After that I went into a bit of a decline.

NL: De eerste tien miljoen jaar waren de ergste,” zei Marvin, “en de tweede tien miljoen jaar waren ze ook de ergste. De derde tien miljoen jaar vond ik helemaal niet leuk. Daarna raakte ik een beetje in de war.

— Douglas Adams, The Restaurant at the End of the Universe


I’d far rather be happy than right any day.

NL: Ik ben liever gelukkig dan gelijk te hebben.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy


But unless we determine to take action,’ said the old man querulously, as if struggling against something deeply insouciant in his nature, ’then we shall all be destroyed, we shall all die. Surely we care about that?’ ‘Not enough to want to get killed over it,’ said Ford.

NL: Maar tenzij wij besluiten actie te ondernemen,” zei de oude man ijdel, alsof we worstelen tegen iets diep onaangenaams in zijn aard, ‘dan zullen we allemaal worden vernietigd, we zullen allemaal sterven. Dat kan ons toch wel schelen?’ ‘Niet genoeg om gedood te worden,’ zei Ford.

— Douglas Adams, Life, the Universe and Everything


In the center lay the exploded carcass of a lonely sperm whale that hadn’t lived long enough to be disappointed with its lot.

NL: In het midden lag het geëxplodeerde karkas van een eenzame potvis die niet lang genoeg had geleefd om teleurgesteld te zijn over zijn lot.

— Douglas Adams, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy