Dorothy Parker quotes | 32 quotes van Dorothy Parker

Ben je op zoek naar een Dorothy Parker quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dorothy Parker quotes. Veel leesplezier!

Dorothy Parker quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dorothy Parker verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dorothy Parker quotes:

By the time you swear you’re his,Shivering and sighing.And he vows his passion is,Infinite, undying.Lady make note of this –One of you is lying.

NL: Tegen de tijd dat je zweert dat je van hem bent, zwevend en zuchtend.En hij zweert zijn passie is, oneindig, onstig.Lady maak nota van dit – Een van jullie is liegen.

— Dorothy Parker


In youth, it was a way I had,To do my best to please.And change, with every passing ladTo suit his theories.But now I know the things I knowAnd do the things I do,And if you do not like me so,To hell, my love, with you.

NL: In de jeugd, het was een manier die ik had, Om mijn best te doen om te behagen.En veranderen, met elke voorbijgaande jongenOm zijn theorieën te passen.Maar nu weet ik de dingen die ik weetEn doe de dingen die ik doe,En als je me niet zo leuk,Naar de hel, mijn liefde, met u.

— Dorothy Parker, The Complete Poems of Dorothy Parker


ur be the things I am wiser to know:Idleness, sorrow, a friend, and a foe.Four be the things I’d been better without:Love, curiosity, freckles, and doubt.Three be the things I shall never attain:Envy, content, and sufficient champagne.Three be the things I shall have till I die:Laughter and hope and a sock in the eye.

NL: ur zijn de dingen die ik wijzer om te weten:Idleness, droefheid, een vriend, en een vijand.Vier zijn de dingen die ik was beter zonder: Liefde, nieuwsgierigheid, sproeten, en twijfel.Drie zijn de dingen die ik nooit zal bereiken: afgunst, tevredenheid en voldoende champagne.Drie zijn de dingen die ik zal hebben tot ik sterf:Gelach en hoop en een sok in het oog.

— Dorothy Parker, The Complete Poems of Dorothy Parker


I won’t telephone him. I’ll never telephone him again as long as I live. He’ll rot in hell, before I’ll call him up. You don’t have to give me strength, God; I have it myself. If he wanted me, he could get me. He knows where I am. He knows I’m waiting here. He’s so sure of me, so sure. I wonder why they hate you, as soon as they are sure of you.

NL: Ik zal hem niet bellen. Ik zal hem nooit meer bellen zolang ik leef. Hij zal rotten in de hel, voordat ik hem bel. Je hoeft me geen kracht te geven, God, ik heb het zelf. Als hij me wilde, kon hij me pakken. Hij weet waar ik ben. Hij weet dat ik hier wacht. Hij is zo zeker van me, zo zeker. Ik vraag me af waarom ze je haten, zodra ze zeker van je zijn.

— Dorothy Parker, The Portable Dorothy Parker


Love is like quicksilver in the hand. Leave the fingers open and it stays. Clutch it and it darts away.

NL: Liefde is als snelzilver in de hand. Laat de vingers open en hij blijft staan. Koppel het en het dart weg.

— Dorothy Parker


The sun’s gone dim, and the moon’s gone black. For I loved him, and he didn’t love back.

NL: De zon is verduisterd en de maan is zwart geworden. Want ik hield van hem, en hij hield niet van terug.

— Dorothy Parker


Where’s the man that could ease a heart like a satin gown?

NL: Waar is de man die een hart kan verlichten als een satijnen jurk?

— Dorothy Parker


And if my heart be scarred and burned,The safer, I, for all I learned.

NL: En als mijn hart verminkt en verbrand is, hoe veiliger, ik, voor alles wat ik geleerd heb.

— Dorothy Parker, Sunset Gun: Poems


It serves me right for putting all my eggs in one bastard.

NL: Het komt me goed uit om al mijn eieren in één klootzak te stoppen.

— Dorothy Parker, You Might as Well Live: The Life and Times of Dorothy Parker


Beauty is only skin deep, but ugly goes clean to the bone.

NL: Schoonheid is alleen huid diep, maar lelijk gaat schoon tot op het bot.

— Dorothy Parker


If you want to know what God thinks of money, just look at the people he gave it to.

NL: Als je wilt weten wat God van geld vindt, kijk dan naar de mensen die hij het gaf.

— Dorothy Parker


Heterosexuality is not normal, it’s just common.

NL: Heteroseksualiteit is niet normaal, het is gewoon normaal.

— Dorothy Parker


Don’t look at me in that tone of voice.

NL: Kijk me niet zo aan.

— Dorothy Parker


I don’t know much about being a millionaire, but I’ll bet I’d be darling at it.

NL: Ik weet niet veel over miljonair zijn, maar ik wed dat ik er schattig in zou zijn.

— Dorothy Parker


I like to have a martini,Two at the very most.After three I’m under the table,after four I’m under my host.

NL: Ik wil graag een martini,Twee hooguit.Na drie ben ik onder de tafel, na vier ben ik onder mijn gastheer.

— Dorothy Parker, The Collected Dorothy Parker


That would be a good thing for them to cut on my tombstone: Wherever she went, including here, it was against her better judgment.

NL: Dat zou een goede zaak voor hen zijn om te snijden op mijn grafsteen: Waar ze ging, ook hier, het was tegen haar beter oordeel.

— Dorothy Parker


Brevity is the soul of lingerie.

NL: Brevity is de ziel van lingerie.

— Dorothy Parker, While Rome Burns


That woman speaks eighteen languages, and can’t say ‘No’ in any of them.

NL: Die vrouw spreekt achttien talen, en kan in geen van hen ‘nee’ zeggen.

— Dorothy Parker, While Rome Burns


Take me or leave me; or, as is the usual order of things, both.

NL: Neem mij of verlaat mij; of, zoals de gebruikelijke orde van de dingen, beide.

— Dorothy Parker


I require three things in a man: he must be handsome, ruthless, and stupid.

NL: Ik heb drie dingen nodig in een man: hij moet knap, meedogenloos en dom zijn.

— Dorothy Parker


There’s a hell of a distance between wise-cracking and wit. Wit has truth in it; wise-cracking is simply calisthenics with words.”, Summer 1956]

NL: Er is een grote afstand tussen wijs-kraken en humor. Wit heeft de waarheid erin; wijs kraken is gewoon kalistheniek met woorden.”, Zomer 1956]

— Dorothy Parker


I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.

NL: Het kan me niet schelen wat er over me geschreven is zolang het niet waar is.

— Dorothy Parker


Four be the things I’d have been better without: love, curiosity, freckles and doubt.

NL: Vier zijn de dingen waar ik beter zonder was geweest: liefde, nieuwsgierigheid, sproeten en twijfel.

— Dorothy Parker


The best way to keep children at home is to make the home atmosphere pleasant, and let the air out of the tires.

NL: De beste manier om kinderen thuis te houden is om de sfeer thuis aangenaam te maken, en de lucht uit de banden te laten.

— Dorothy Parker


Three be the things I shall never attain: Envy, content, and sufficient champagne.

NL: Drie dingen zal ik nooit bereiken: afgunst, inhoud en voldoende champagne.

— Dorothy Parker, The Portable Dorothy Parker


Men seldom make passes at girls who wear glasses.

NL: Mannen passen zelden op meisjes die een bril dragen.

— Dorothy Parker


The two most beautiful words in the English language are ‘cheque enclosed.

NL: De twee mooiste woorden in de Engelse taal zijn ‘cheque closed.

— Dorothy Parker


If all the girls attending [the Yale prom] were laid end to end, I wouldn’t be at all surprised.

NL: Als alle meisjes aan het eind van het Yale-feest waren, zou ik niet verbaasd zijn.

— Dorothy Parker, While Rome Burns


But I give you my word, in the entire book there is nothing that cannot be said aloud in mixed company. And there is, also, nothing that makes you a bit the wiser. I wonder–oh, what will you think of me–if those two statements do not verge upon the synonymous.

NL: Maar ik geef je mijn woord, in het hele boek is er niets dat niet hardop gezegd kan worden in gemengd gezelschap. En er is ook niets dat je een beetje wijzer maakt. Ik vraag me af… oh, wat denk je van mij… als die twee uitspraken niet aan het synoniem voldoen.

— Dorothy Parker, Constant Reader


If you have any young friends who aspire to become writers, the second greatest favor you can do them is to present them with copies of The Elements of Style. The first greatest, of course, is to shoot them now, while they’re happy.

NL: Als je jonge vrienden hebt die schrijvers willen worden, is de tweede grootste gunst die je kunt doen om ze te presenteren met kopieën van The Elements of Style. De eerste grootste, natuurlijk, is om ze nu te schieten, terwijl ze gelukkig zijn.

— Dorothy Parker


It costs me never a stab nor squirm / To tread by chance upon a worm. / Aha, my little dear, / I say, Your clan will pay me back one day.

NL: Het kost me nooit een steek of kronkel… om toevallig op een worm te lopen. ‘Aha, mijn kleine schat,’ zeg ik, ‘Je clan zal me op een dag terugbetalen.

— Dorothy Parker


My love runs by like a day in June, And he makes no friends of sorrows. He’ll tread his galloping rigadoon In the pathway of the morrows. He’ll live his days where the sunbeams start, Nor could storm or wind uproot him. My own dear love, he is all my heart, — And I wish somebody’d shoot him.

NL: Mijn liefde loopt voorbij als een dag in juni, en hij maakt geen vrienden van verdriet. Hij zal zijn galopperende rigadoon op het pad van de morgen beklimmen. Hij zal zijn dagen leven waar de zonnestralen beginnen, noch kan stormen of hem ontwortelen. Mijn eigen liefste, hij is helemaal mijn hart, en ik wou dat iemand hem neerschoot.

— Dorothy Parker, The Portable Dorothy Parker