Diana Wynne Jones quotes | 14 quotes van Diana Wynne Jones

Ben je op zoek naar een Diana Wynne Jones quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Diana Wynne Jones quotes. Veel leesplezier!

Diana Wynne Jones quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Diana Wynne Jones verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Diana Wynne Jones quotes:

I think we ought to live happily ever after.

NL: Ik denk dat we nog lang en gelukkig moeten leven.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


To love someone enough to let them go, you had to let them go forever or you did not love them that much.

NL: Om iemand genoeg lief te hebben om ze te laten gaan, moest je ze voor altijd laten gaan of je hield niet zoveel van hen.

— Diana Wynne Jones, Fire and Hemlock


Learn to drive?””Never,” said Quentin. “My mission in life is to be a passenger.

NL: Leren rijden?”Nooit,” zei Quentin. “Mijn missie in het leven is om een passagier te zijn.

— Diana Wynne Jones, Archer’s Goon


Nobody gets praised for the right reasons.

NL: Niemand wordt geprezen om de juiste redenen.

— Diana Wynne Jones, Castle in the Air


You must admit I have a right to live in a pigsty if I want.

NL: Je moet toegeven dat ik het recht heb om in een varkensstal te wonen als ik dat wil.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


Really, these wizards! You’d think no one had ever had a cold before! Well, what is it?” she asked, hobbling through the bedroom door onto the filthy carpet.”I’m dying of boredom,” Howl said pathetically. “Or maybe just dying.

NL: Echt, die tovenaars! Je zou denken dat niemand ooit verkouden was geweest. Nou, wat is het?” Ze vroeg het, door de slaapkamerdeur naar het vuile tapijt.”Ik sterf van verveling,” zei Howl zielig. “Of misschien gewoon stervende.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


I am a believer in free will. If my dog chooses to hate the whole human race except myself, it must be free to do so.

NL: Ik geloof in vrije wil. Als mijn hond ervoor kiest om het hele menselijk ras te haten, behalve ikzelf, moet het vrij zijn om dat te doen.

— Diana Wynne Jones, Castle in the Air


I feel ill,” [Howl] announced. “I’m going to bed, where I may die.

NL: Ik voel me ziek,” [Huil] aangekondigd. “Ik ga naar bed, waar ik kan sterven.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


I can’t abide people who go soft over animals and then cheat every human they come across!

NL: Ik kan mensen niet verdragen die zacht zijn over dieren en dan elke mens bedriegen die ze tegenkomen!

— Diana Wynne Jones, Castle in the Air


My shining dishonesty will be the salvation of me.

NL: Mijn glanzende oneerlijkheid zal de redding van mij zijn.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


So you were going to rescue the Prince! Why did you pretend to run away? To deceive the Witch?””Not likely! I’m a coward. Only way I can do something this frightening is to tell myself I’m not doing it!

NL: Dus je ging de prins redden! Waarom deed je alsof je wegliep? Om de heks te misleiden?””Niet waarschijnlijk! Ik ben een lafaard. De enige manier waarop ik zoiets beangstigends kan doen, is mezelf te vertellen dat ik het niet doe.

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


Look. Survey. Inspect. My hair is ruined! I look like a pan of bacon and eggs!

NL: Kijk. Onderzoek. Inspecteren. Mijn haar is geruïneerd! Ik zie eruit als een pan met spek en eieren!

— Diana Wynne Jones, Howl’s Moving Castle


Happiness isn’t a thing. You can’t go out and get it like a cup of tea. It’s the way you feel about things.

NL: Geluk is niets. Je kunt het niet gaan halen als een kopje thee. Het is de manier waarop je over dingen denkt.

— Diana Wynne Jones, Fire and Hemlock


Tell me of this Wizard Howl of yours”. Sophie’s teeth chattered but she said proudly, “He’s the best wizard in Ingary or anywhere else. If he’d only had time, he would have defeated that djinn. And he’s sly and selfish and vain as a peacock and cowardly, and you can’t pin him down to anything.

NL: Vertel me over die Wizard Howl van je.” Sophie’s tanden kletsten maar ze zei trots, “Hij is de beste tovenaar in Ingary of ergens anders. Als hij tijd had gehad, had hij die djinn verslagen. En hij is sluw, egoïstisch en ijdel als een pauw en laf, en je kunt hem nergens toe dwingen.

— Diana Wynne Jones, Castle in the Air