Diana Gabaldon quotes | 13 quotes van Diana Gabaldon

Ben je op zoek naar een Diana Gabaldon quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Diana Gabaldon quotes. Veel leesplezier!

Diana Gabaldon quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Diana Gabaldon verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Diana Gabaldon quotes:

For where all love is, the speaking is unnecessary

NL: Want waar alle liefde is, is het spreken onnodig

— Diana Gabaldon, Outlander


Ye are Blood of my Blood, and Bone of my Bone,I give ye my Body, that we Two might be One.I give ye my Spirit, ’til our Life shall be Done.

NL: Gij zijt Bloed van Mijn Bloed, en Been van Mijn Bot, Ik geef u Mijn Lichaam, opdat Wij Twee één zouden zijn.Ik geef u Mijn Geest, totdat ons Leven geschied zal zijn.

— Diana Gabaldon, Outlander


Blood of my Blood,” he whispered, “and bone of my bone. You carry me within ye, Claire, and ye canna leave me now, no matter what happens, You are mine, always, if ye will it or no, if ye want me or nay. Mine, and I wilna let ye go.

NL: Bloed van mijn bloed,” fluisterde hij, “en bot van mijn bot. Je draagt me binnenin je, Claire, en je kunt me nu verlaten, wat er ook gebeurt, je bent altijd van mij, als je wilt of niet, als je mij wilt of niet. De mijne, en ik wil je laten gaan.

— Diana Gabaldon, Dragonfly in Amber


It wasn’t a thing I had consciously missed, but having it now reminded me of the joy of it; that drowsy intimacy in which a man’s body is accessible to you as your own, the strange shapes and textures of it like a sudden extension of your own limbs.

NL: Het was niet iets wat ik bewust had gemist, maar nu het me herinnerde aan de vreugde ervan; die slaperige intimiteit waarin het lichaam van een man toegankelijk is voor u als uw eigen, de vreemde vormen en texturen ervan als een plotselinge uitbreiding van uw eigen ledematen.

— Diana Gabaldon, Voyager


I stood still, vision blurring, and in that moment, I heard my heart break. It was a small, clean sound, like the snapping of a flower’s stem.

NL: Ik stond stil, gezicht vervaagde, en op dat moment, hoorde ik mijn hart breken. Het was een klein, schoon geluid, zoals het knappen van de stengel van een bloem.

— Diana Gabaldon, Dragonfly in Amber


Oh, aye, Sassenach. I am your master . . . and you’re mine. Seems I canna possess your soul without losing my own.

NL: Oh, aye, Sassenach. Ik ben je meester. . . En jij bent van mij. Het lijkt erop dat ik jouw ziel niet kan bezitten zonder mijn eigen ziel te verliezen.

— Diana Gabaldon, Outlander


And I mean to hear ye groan like that again. And to moan and sob, even though you dinna wish to, for ye canna help it. I mean to make you sigh as though your heart would break, and scream with the wanting, and at last to cry out in my arms, and I shall know that I’ve served ye well.

NL: En ik wil je weer zo horen kreunen. En om te kreunen en te snikken, ook al wil je dat niet, want je kunt het niet helpen. Ik bedoel om je te laten zuchten alsof je hart zou breken, en schreeuwen met het gebrek, en eindelijk te schreeuwen in mijn armen, en ik zal weten dat ik je goed gediend heb.

— Diana Gabaldon, Outlander


To see the years touch ye gives me joy”, he whispered, “for it means that ye live.

NL: Om de jaren van aanraking te zien geeft u mij vreugde,” fluisterde hij, “want het betekent dat u leeft.

— Diana Gabaldon


Gentle he would be, denied he would not.

NL: Voorzichtig zou hij zijn, ontkende dat hij dat niet zou doen.

— Diana Gabaldon, Outlander


But I talk to you as I talk to my own soul,” he said, turning me to face him. He reached up and cupped my cheek, fingers light on my temple.”And, Sassenach,” he whispered, “your face is my heart.

NL: Maar ik praat tegen jou terwijl ik tegen mijn eigen ziel praat,” zei hij, en draaide me om hem aan te kijken. Hij stak m’n wang dicht, vingers lichtten op m’n tempel.”En, Sassenach,” fluisterde hij, “je gezicht is mijn hart.

— Diana Gabaldon, Dragonfly in Amber


It would ha’ been a good deal easier, if ye’d only been a witch.

NL: Het zou een stuk makkelijker zijn geweest, als je maar een heks was geweest.

— Diana Gabaldon, The Exile: An Outlander Graphic Novel


I want to take ye to bed. In my bed. And I mean to spend the rest of the day thinking what to do wit ye once I got ye there. So wee Archie can just go and play at marbles with his bollucks, aye?

NL: Ik wil je naar bed brengen. In mijn bed. En ik wil de rest van de dag denken wat ik met je moet doen als ik je daar heb. Dus wee Archie kan gewoon knikkers gaan spelen met zijn bougies, ja?

— Diana Gabaldon, The Fiery Cross


No. Ye loved him. I canna hold it against either of you that ye mourn him. And it gives me some comfort to know …” He hesitated, and I reached up to smooth the rumpled hair off his face.”To know what?””That should the need come, you might mourn for me that way,” he said softly.

NL: Nee. Je hield van hem. Ik kan het jullie niet kwalijk nemen dat jullie om hem rouwen. En het geeft me wat troost om te weten…” Hij aarzelde, en ik reikte omhoog om het gerimpelde haar van zijn gezicht glad te strijken.Om wat te weten?”Dat zou moeten komen, je zou kunnen rouwen voor mij op die manier,” zei hij zachtjes.

— Diana Gabaldon, Dragonfly in Amber