Diana Dentinger quotes | 21 quotes van Diana Dentinger

Ben je op zoek naar een Diana Dentinger quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Diana Dentinger quotes. Veel leesplezier!

Diana Dentinger quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Diana Dentinger verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Diana Dentinger quotes:

For a happy and health life, get the answers to these questions in this order: Where, Who, Why, What and How to be you.

NL: Voor een gelukkig en gezond leven, krijg de antwoorden op deze vragen in deze volgorde: Where, Who, Why, What and How to be you.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Your life purpose is not just one thing, nor just what you love to do, nor a role, nor a legacy you leave. Your life purpose is who you are 24/7.

NL: Je levensdoel is niet slechts één ding, noch alleen wat je graag doet, noch een rol, noch een nalatenschap die je verlaat. Je levensdoel is wie je bent 24/7.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Before defining what you want, know who you are.

NL: Voordat je bepaalt wat je wilt, weet wie je bent.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


There’s a way and a place for everyone to contribute to the greater good. Stop going no where fast and go “your where”.

NL: Er is een manier en een plek voor iedereen om bij te dragen aan het grotere goed. Stop met nergens heen te gaan en ga “je waar” zeggen.

— Diana Dentinger


Who you were taught to be is not who you really are! How about learning to be you?

NL: Wie je geleerd werd te zijn is niet wie je werkelijk bent! Wat dacht je ervan om jou te leren zijn?

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Where is the most important of the 5 W Questions. When you are in your “Where” you can fearlessly become “Who” you are to fully live “Why” you are here. Determine your “Where” then your “Who” then your “Why”.

NL: Waar is de belangrijkste van de 5 W Vragen. Wanneer je in je “Waar” bent kun je zonder angst “Wie” worden die je bent om volledig te leven “Waarom” je hier bent. Bepaal je “Waar” dan je “Wie” dan je “Waarom.”

— Diana Dentinger


Stop making excuses and start doing what makes you profoundly happy!

NL: Stop met excuses te maken en begin te doen wat je diep gelukkig maakt!

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


No one could teach you to be you… until now!

NL: Niemand kan je leren om jou te zijn… tot nu!

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Your real personality identity is not an option, it is the foundation for your happiness and health.

NL: Je echte persoonlijkheidsidentiteit is geen optie, het is de basis voor je geluk en gezondheid.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


You are not one type, nor belong to one category. You are a unique blend of personality needs. Live your needs for total life fulfillment.

NL: Je bent niet één type, noch behoort tot één categorie. Je bent een unieke mix van persoonlijkheidsbehoeften. Leef je behoeften voor volledige voldoening van het leven.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Nourish your Nature. Be who you are meant to be.

NL: Voed je natuur. Wees wie je hoort te zijn.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


What matters most is that you take the journey (of self awareness and transformation).

NL: Het belangrijkste is dat je de reis neemt (van zelfbewustzijn en transformatie).

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Soap, toothpaste and detergent are all “new and improved”. Are you?

NL: Zeep, tandpasta en wasmiddel zijn allemaal “nieuw en verbeterd.” Is dat zo?

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Learn to be You. Why follow in someone else’s footprints?

NL: Leer om jou te zijn. Waarom volgen we de voetafdrukken van iemand anders?

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Why settle for anything less than total life fulfillment. Start by filling yourself up with you!

NL: Waarom genoegen nemen met iets minder dan totale leven voldoening. Begin met jezelf te vullen met jou!

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


So many celebrations have become empty because the meaning has changed. Find your meaning, to find yourself for a fulfilling life experience.

NL: Zoveel feesten zijn leeg geworden omdat de betekenis is veranderd. Vind je betekenis, om jezelf te vinden voor een vervullende levenservaring.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Get the kNACk of being you by getting the NAG out of you. Find out how in Chapter 5.

NL: Zorg ervoor dat je jezelf bent door de NAG uit je te halen. Ontdek hoe in Hoofdstuk 5.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Think “Energy” before opening your mouth. Send out good vibes in every word you pronounce.

NL: Denk “Energie” voordat je je mond open doet. Stuur goede vibes in elk woord dat je uitspreekt.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


Your Life Purpose is a blend of your Core Personality Needs. Remember it, define it and refine it as you journey through life.

NL: Jullie levensdoel is een mix van jullie Kernpersoonlijkheidsbehoeften. Onthoud het, definieer het en verfijn het terwijl je door het leven reist.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


One Need activates hundreds of Desires. Find long lasting happiness and fulfillment by knowing your Personality Needs instead of following your desires.

NL: One Need activeert honderden wensen. Vind langdurig geluk en vervulling door je Persoonlijkheidsbehoeften te kennen in plaats van je verlangens te volgen.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way


You feel most fulfilled when your actions are filled with meaning. Find meaning to find yourself.

NL: Je voelt je het meest vervuld wanneer je acties gevuld zijn met betekenis. Zoek zin om jezelf te vinden.

— Diana Dentinger, Modus Vivendi: Your Life Your Way