Derek Landy quotes | 11 quotes van Derek Landy

Ben je op zoek naar een Derek Landy quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Derek Landy quotes. Veel leesplezier!

Derek Landy quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Derek Landy verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Derek Landy quotes:

Still, he figured, sometimes you’ve got to do what you’ve got to do, and then sometimes you’ve just got to run like hell after it’s done.

NL: Toch dacht hij, soms moet je doen wat je moet doen, en soms moet je gewoon wegrennen als het gedaan is.

— Derek Landy, Death Bringer


Being a detective isn’t all about torture and murder and monsters. Sometimes it gets truly unpleasant…The fate of the world may depend on whether or not you can bring yourself to visit your relatives.

NL: Detective zijn gaat niet alleen om marteling, moord en monsters. Soms wordt het echt onaangenaam…Het lot van de wereld kan afhangen van of je jezelf al dan niet naar je familie kunt brengen.

— Derek Landy


They say sarcasm is the lowest form of wit,” Valkyrie said. China glanced at her. “They’ve obviously never met me.

NL: Ze zeggen dat sarcasme de laagste vorm van humor is,” zei Valkyrie. China keek naar haar. “Ze hebben me duidelijk nooit ontmoet.

— Derek Landy, Mortal Coil


We’re not retreating, we’re advancing in reverse.’ –Skulduggery Pleasant

NL: We trekken ons niet terug, we gaan achteruit. –Skulduggery Pleasant

— Derek Landy, Playing with Fire


Stairs,” Valkyrie said, disappointed.”Not just ordinary stairs,” Skulduggery told her as he led the way down. “Magic stairs.””Really?””Oh, yes.”She followed him into the darkness. “How are they magic?””They just are.””In what way?””In a magicky way.”She glared at the back of his head. “They aren’t magic at all, are they?””Not really.

NL: Trappen,” zei Valkyrie, teleurgesteld.”Niet alleen gewone trap,” vertelde Skulduggery haar toen hij de weg naar beneden leidde. Magische trap. Echt waar?”Oh, ja.”Ze volgde hem in de duisternis. “Hoe zijn ze magisch?”Ze zijn het gewoon.”Op welke manier?”Op een magische manier.”Ze keek naar de achterkant van zijn hoofd. “Ze zijn helemaal geen magie, of wel?”Niet echt.

— Derek Landy, Mortal Coil


It’s not that I want you to go, it’s just that I don’t want you to stay.” – China Sorrows –

NL: Het is niet dat ik wil dat je gaat, het is gewoon dat ik niet wil dat je blijft. ” – China Sorrows –

— Derek Landy, Mortal Coil


I swear, talking to you is like talking to a really good-looking and mildly stupid brick wall.

NL: Ik zweer het, met jou praten is als praten tegen een hele knappe en licht stomme stenen muur.

— Derek Landy, Death Bringer


An untied shoelace can be dangerous,’ he said.’I could have tripped.’She stared at him. A moment dragged by.’I’m joking,’ he said at last.She relaxed. ‘Really?”Absolutely. I would never have tripped. I’m far too graceful.

NL: Een losgeketende schoenveter kan gevaarlijk zijn, zei hij.Ik had kunnen struikelen.Ze staarde naar hem. Een moment voorbij gesleept.’Ik maak een grapje,’ zei hij eindelijk. Ze ontspannen. ‘Echt?’Absoluut. Ik zou nooit gestruikeld hebben. Ik ben veel te sierlijk.

— Derek Landy, Playing with Fire


Plans are invitation to disappointment.

NL: Plannen zijn een uitnodiging tot teleurstelling.

— Derek Landy, Mortal Coil


Of course I want to kill you,” said Skulduggery. “I want to kill most people. But then where would I be? In a field of dead people with no one to talk to.

NL: Natuurlijk wil ik je vermoorden,” zei Skulduggery. “Ik wil de meeste mensen doden. Maar waar zou ik dan zijn? In een veld van dode mensen met niemand om mee te praten.

— Derek Landy, Kingdom of the Wicked


If anyone stops us, as long as we mumble something pretentious about the glory of death, we should be fine.

NL: Als iemand ons tegenhoudt, zolang we iets pretentieuss mompelen over de glorie van de dood, moeten we in orde zijn.

— Derek Landy