Dejan Stojanovic quotes | 28 quotes van Dejan Stojanovic

Ben je op zoek naar een Dejan Stojanovic quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dejan Stojanovic quotes. Veel leesplezier!

Dejan Stojanovic quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dejan Stojanovic verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dejan Stojanovic quotes:

To hide feelings when you are near crying is the secret of dignity.

NL: Om gevoelens te verbergen als je bijna huilt is het geheim van waardigheid.

— Dejan Stojanovic


It is beautiful to express love and even more beautiful to feel it.

NL: Het is mooi om liefde uit te drukken en nog mooier om het te voelen.

— Dejan Stojanovic


Wherever I go, I meet myself.

NL: Waar ik ook ga, ik ontmoet mezelf.

— Dejan Stojanovic, The Shape


I visited many places, Some of them quite Exotic and far away, But I always returned to myself.

NL: Ik bezocht veel plaatsen, sommige van hen vrij exotisch en ver weg, maar ik keerde altijd terug naar mezelf.

— Dejan Stojanovic


Use the wings of the flying Universe, Dream with open eyes; See in darkness.

NL: Gebruik de vleugels van het vliegende Universum, Droom met open ogen; Zie in duisternis.

— Dejan Stojanovic


There is another alphabet, whispering from every leaf, singing from every river, shimmering from every sky.

NL: Er is nog een alfabet, fluisterend uit elk blad, zingend uit elke rivier, glinsterend uit elke hemel.

— Dejan Stojanovic


I am the shore and the ocean, awaiting myself on both sides.

NL: Ik ben de kust en de oceaan, wachtend op mezelf aan beide kanten.

— Dejan Stojanovic, The Shape


The most complicated skill is to be simple.

NL: De meest gecompliceerde vaardigheid is om eenvoudig te zijn.

— Dejan Stojanovic


Since there is no real silence, Silence will contain all the sounds, All the words, all the languages, All knowledge, all memory.

NL: Aangezien er geen echte stilte is, zal Stilte alle geluiden bevatten, Alle woorden, alle talen, Alle kennis, alle herinneringen.

— Dejan Stojanovic


To risk life to save a smile on a face of a woman or a child is the secret of chivalry.

NL: Het leven riskeren om een glimlach te redden op een gezicht van een vrouw of een kind is het geheim van ridderlijkheid.

— Dejan Stojanovic


There is no competition of sounds between a nightingale and a violin.

NL: Er is geen wedstrijd van geluiden tussen een nachtegaal en een viool.

— Dejan Stojanovic


Words rich in meaning can be cheap in sound effects.

NL: Woorden die rijk zijn aan betekenis kunnen goedkoop zijn in geluidseffecten.

— Dejan Stojanovic


Be aware of the high notes, of the blissful faces and their soft messages, and listen for the silent message of a highly decorated gift.

NL: Wees je bewust van de hoge noten, van de gelukzalige gezichten en hun zachte boodschappen, en luister naar de stille boodschap van een zeer gedecoreerde gave.

— Dejan Stojanovic


Heavenly bodies are nests of invisible birds.

NL: Hemelse lichamen zijn nesten van onzichtbare vogels.

— Dejan Stojanovic, The Creator


To come to nothing through something is the way to outside from both sides.

NL: Om door iets tot niets te komen is de weg naar buiten van beide kanten.

— Dejan Stojanovic, The Sign and Its Children


Everything that looks too perfect is too perfect to be perfect.

NL: Alles wat er te perfect uitziet is te perfect om perfect te zijn.

— Dejan Stojanovic


He knows he will be born again, And start fresh anew.

NL: Hij weet dat hij opnieuw geboren zal worden, en opnieuw beginnen.

— Dejan Stojanovic, Circling: 1978-1987


He had an answer to almost everything and he retired at an early age.

NL: Hij had een antwoord op bijna alles en hij ging op jonge leeftijd met pensioen.

— Dejan Stojanovic


We don’t know anything about silent sages, buried knowledge, the eye of the mute poet, serene seers, yet how many talkative destroyers, prophets and ideologues, teachers and beautifiers there are on the other side.

NL: We weten niets over stille wijzen, begraven kennis, het oog van de stomme dichter, serene zieners, maar hoeveel spraakmakende destroyers, profeten en ideologieën, leraren en schoonmakers er zijn aan de andere kant.

— Dejan Stojanovic, The Shape


The night is still waiting.

NL: De nacht wacht nog steeds.

— Dejan Stojanovic, Circling: 1978-1987


Dream by making and make by dreaming.

NL: Droom door te maken en te maken door te dromen.

— Dejan Stojanovic


Entering a cell, penetrating deep as a flying saucer to find a new galaxy would be an honorable task for a new scientist interested more in the inner state of the soul than in outer space.

NL: Een cel binnengaan, diep als een vliegende schotel doorboren om een nieuw sterrenstelsel te vinden zou een eervolle taak zijn voor een nieuwe wetenschapper die meer geïnteresseerd is in de innerlijke staat van de ziel dan in de ruimte.

— Dejan Stojanovic


To sense the peace of extinguished passionHappiness in not knowing the ultimate knowledge

NL: Om de vrede van gedoofde hartstocht te voelen Geluk in het niet kennen van de ultieme kennis

— Dejan Stojanovic, The Sign and Its Children


Hope without love is hopeless.

NL: Hoop zonder liefde is hopeloos.

— Dejan Stojanovic, The Sun Watches the Sun


When the star dies, Its eye closes; tired of watching, It flies back to its first bright dream.

NL: Als de ster sterft, zijn oog sluit; moe van het kijken, Het vliegt terug naar zijn eerste heldere droom.

— Dejan Stojanovic, Circling: 1978-1987


If birth is a manifestation of life, death is another.

NL: Als geboorte een manifestatie van het leven is, is de dood een ander.

— Dejan Stojanovic


Life into death— Life’s other shape, No rupture, Only crossing.

NL: Leven in de dood… Leven in andere vorm, Geen breuk, Alleen oversteken.

— Dejan Stojanovic, Circling: 1978-1987


Every thought about death takes a moment of life away.

NL: Elke gedachte over de dood neemt een moment van leven weg.

— Dejan Stojanovic