Deepak Chopra quotes | 11 quotes van Deepak Chopra

Ben je op zoek naar een Deepak Chopra quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Deepak Chopra quotes. Veel leesplezier!

Deepak Chopra quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Deepak Chopra verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Deepak Chopra quotes:

When you make a choice, you change the future.

NL: Als je een keuze maakt, verander je de toekomst.

— Deepak Chopra


Mathematics expresses values that reflect the cosmos, including orderliness, balance, harmony, logic, and abstract beauty.

NL: Wiskunde geeft waarden weer die de kosmos weerspiegelen, inclusief ordelijkheid, evenwicht, harmonie, logica en abstracte schoonheid.

— Deepak Chopra


What keeps life fascinating is the constant creativity of the soul.

NL: Wat het leven fascinerend houdt is de constante creativiteit van de ziel.

— Deepak Chopra, Life After Death: The Burden of Proof


The ego relies on the familiar. It is reluctant to experience the unknown, which is they very essence of life.

NL: Het ego vertrouwt op het vertrouwde. Het is huiverig om het onbekende te ervaren, dat is de essentie van het leven.

— Deepak Chopra, The Third Jesus: The Christ We Cannot Ignore


Never forget that you are not in the world; the world is in you. When anything happens to you, take the experience inward. Creation is set up to bring you constant hints and clues about your role as co-creator. Your soul is metabolizing experience as surely as your body is metabolizing food

NL: Vergeet nooit dat je niet in de wereld bent; de wereld is in je. Als er iets met je gebeurt, neem dan de ervaring mee naar binnen. Creatie is opgezet om je constante hints en aanwijzingen te geven over je rol als medeschepper. Uw ziel is metaboliserende ervaring zo zeker als je lichaam is metaboliseren voedsel

— Deepak Chopra, The Book of Secrets: Unlocking the Hidden Dimensions of Your Life


Meeting a stranger can be totally fleeting and meaningless, for example, unless you enter the individual’s world by finding out at least one thing that is meaningful to his or her life and exchange at lest one genuine feeling. Tuning in to others is a circular flow: you send yourself out toward people; you receive them as they respond to you.

NL: Het ontmoeten van een vreemdeling kan totaal vluchtig en zinloos zijn, bijvoorbeeld, tenzij je de individuele wereld binnentreedt door ten minste één ding te ontdekken dat zinvol is voor zijn of haar leven en ruilt om één echt gevoel te voorkomen. Afstemmen op anderen is een circulaire stroom: je stuurt jezelf naar mensen; je ontvangt ze als ze op je reageren.

— Deepak Chopra, The Book of Secrets: Unlocking the Hidden Dimensions of Your Life


Don’t follow someone else’s map. You should glean teachings from all directions, keeping true to those that bring progress yet remaining open to changes in yourself.

NL: Volg niet iemand anders zijn kaart. Jullie moeten leringen uit alle richtingen aanleren, trouw blijven aan degenen die vooruitgang brengen en toch openstaan voor veranderingen in jezelf.

— Deepak Chopra, The Book of Secrets: Unlocking the Hidden Dimensions of Your Life


Be happy for no reason, like a child. If you are happy for a reason, you’re in trouble, because that reason can be taken from you.

NL: Wees gelukkig zonder reden, als een kind. Als je gelukkig bent met een reden, zit je in de problemen, omdat die reden van je afgenomen kan worden.

— Deepak Chopra


The purpose of life is the expansion of happiness.

NL: Het doel van het leven is de expansie van geluk.

— Deepak Chopra


Our biological rhythms are the symphony of the cosmos, music embedded deep within us to which we dance, even when we can’t name the tune.

NL: Onze biologische ritmes zijn de symfonie van de kosmos, muziek die diep in ons is ingebed en waarop we dansen, zelfs als we de melodie niet kunnen noemen.

— Deepak Chopra


If the fate of the universe was decided in a single moment at the instant of the Big Bang , that was the most creative moment of all.

NL: Als het lot van het universum werd besloten in een enkel moment op het moment van de oerknal, dat was het meest creatieve moment van allemaal.

— Deepak Chopra