Deborah Day quotes | 17 quotes van Deborah Day

Ben je op zoek naar een Deborah Day quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Deborah Day quotes. Veel leesplezier!

Deborah Day quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Deborah Day verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Deborah Day quotes:

Wisdom comes from reflection.

NL: Wijsheid komt voort uit reflectie.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


One is often so busy doing life that it is easy to avoid evaluating whether you are putting your energy in the direction you value most.

NL: Men is vaak zo druk bezig met het doen van het leven dat het gemakkelijk is om te vermijden te evalueren of je je energie in de richting die je het meest waardeert zet.

— Deborah Day


Recognizing that you are not where you want to be is a starting point to begin changing your life.

NL: Erkennen dat je niet bent waar je wilt zijn is een startpunt om je leven te veranderen.

— Deborah Day


You will be your best self when you take time to understand what you really need, feel and want.

NL: Je zult je beste zelf zijn als je de tijd neemt om te begrijpen wat je echt nodig hebt, voelt en wilt.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


Nourishing yourself in a way that helps you blossom in the direction you want to go is attainable, and you are worth the effort.

NL: Het voeden van jezelf op een manier die je helpt bloeien in de richting die je wilt gaan is haalbaar, en je bent de moeite waard.

— Deborah Day


The best way to insure you achieve the greatest satisfaction out of life is to behave intentionally.

NL: De beste manier om jullie te verzekeren van de grootste voldoening uit het leven is om je opzettelijk te gedragen.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


The more you take responsibility for your attitudes, the more you can adjust yourself in a forward thinking manner.

NL: Hoe meer je verantwoordelijkheid neemt voor je houding, hoe meer je jezelf kunt aanpassen op een vooruitstrevende manier.

— Deborah Day


Your purpose is your why.

NL: Jouw doel is waarom.

— Deborah Day


Make a pledge to yourself right now, to declare that you are worth your time and energy.

NL: Doe een belofte aan jezelf nu, om te verklaren dat je je tijd en energie waard bent.

— Deborah Day


You don’t have to be like anyone else. You just need to learn more about your own creative self and start blooming.

NL: Je hoeft niet zoals iedereen te zijn. Je hoeft alleen maar meer te leren over je eigen creatieve zelf en beginnen te bloeien.

— Deborah Day


Your beliefs have the power to unlock your inner genius or keep you from fully achieving your greatest potential.

NL: Jullie overtuigingen hebben de kracht om je innerlijke genialiteit te ontsluiten of je ervan te weerhouden je grootste potentieel volledig te bereiken.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


You will have fewer regrets in life if you start focusing and taking responsiblity for where you are and where you want to be.

NL: Je zult minder spijt hebben in het leven als je begint te focussen en verantwoordelijkheid te nemen voor waar je bent en waar je wilt zijn.

— Deborah Day


Being truly happy in life involves you feeling more in control of the direction your life is going.

NL: Als je echt gelukkig bent in het leven, voel je je meer in de controle over de richting die je leven gaat.

— Deborah Day


Connection is life; disconnection, death.

NL: Verbinding is leven; ontkoppeling, dood.

— Deborah Day


Every goal first started as something in our mind. You have it all within you!

NL: Elk doel begon als iets in ons hoofd. Je hebt het allemaal in je!

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


To get where you want to be, you must first know where you are.

NL: Om te komen waar je wilt zijn, moet je eerst weten waar je bent.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!


It’s hard to stay committed when our heart isn’t in it.

NL: Het is moeilijk om betrokken te blijven als ons hart er niet in zit.

— Deborah Day, BE HAPPY NOW!