Debasish Mridha quotes | 1045 quotes van Debasish Mridha

Ben je op zoek naar een Debasish Mridha quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Debasish Mridha quotes. Veel leesplezier!

Debasish Mridha quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Debasish Mridha verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Debasish Mridha quotes:

Hope is a bird that sings the songs of possibilities from the deepness of the heart.

NL: Hoop is een vogel die de liederen van mogelijkheden uit de diepheid van het hart zingt.

— Debasish Mridha


It is better to sing songs of hope than to sing songs of misery.

NL: Het is beter om liedjes van hoop te zingen dan liedjes van ellende te zingen.

— Debasish Mridha


Hope is the beautiful dream of the soul.

NL: Hoop is de mooie droom van de ziel.

— Debasish Mridha


Hope shines like a candle in the darkness. Keep the flame alive.

NL: Hoop schijnt als een kaars in de duisternis. Hou de vlam in leven.

— Debasish Mridha


Hope is the little bird that continues to sing the songs of possibilities in your heart when everything else says to give up.

NL: Hoop is het vogeltje dat de liedjes van mogelijkheden in je hart blijft zingen als al het andere zegt op te geven.

— Debasish Mridha


Hope is a little candle that continues to flicker in the heart in the darkest moments of impossibility.

NL: Hoop is een kleine kaars die in het hart blijft flikkeren in de donkerste momenten van onmogelijkheid.

— Debasish Mridha


Hope is the light in your being which enlightens your heart and makes it ready to sing.

NL: Hoop is het licht in je wezen dat je hart verlicht en het klaar maakt om te zingen.

— Debasish Mridha


We live our lives with hope, intentions, and actions. Without hope, there will be no intention. Without intention, there will be no action.

NL: We leven met hoop, intenties en daden. Zonder hoop zal er geen intentie zijn. Zonder intentie zal er geen actie zijn.

— Debasish Mridha


We are born with hope to dream and love to live.

NL: We zijn geboren met hoop om te dromen en liefde om te leven.

— Debasish Mridha


Our imagination and hope become a reality if we have the courage to believe and take action to realize them.

NL: Onze verbeelding en hoop worden werkelijkheid als we de moed hebben om te geloven en actie te ondernemen om ze te realiseren.

— Debasish Mridha


Let love, joy, hope and peace be the guiding lights during this holiday season.

NL: Laat liefde, vreugde, hoop en vrede de leidende lichten zijn tijdens dit vakantieseizoen.

— Debasish Mridha


Let love, joy, peace, and hope be the guiding lights of your life today, tomorrow, and forever.

NL: Laat liefde, vreugde, vrede en hoop de leidende lichten van je leven zijn vandaag, morgen en voor altijd.

— Debasish Mridha


Hope strengthens desire and love strengthens confidence.

NL: Hoop versterkt verlangen en liefde versterkt het vertrouwen.

— Debasish Mridha


With high hope and optimism, start swimming with time.

NL: Met hoge hoop en optimisme, beginnen zwemmen met de tijd.

— Debasish Mridha


Love is the power of a wise man. It is a net for a lover. It is a tool for a clever man. Love is a song for a singer.

NL: Liefde is de kracht van een wijze man. Het is een net voor een minnaar. Het is een hulpmiddel voor een slimme man. Liefde is een liedje voor een zangeres.

— Debasish Mridha


You are who you think you are.

NL: Je bent wie je denkt te zijn.

— Debasish Mridha


Wealth is not often a byproduct of hard work or superior intelligence, but often wealth is a byproduct of a purpose oriented abundant mentality.

NL: Rijkdom is niet vaak een bijproduct van hard werken of superieure intelligentie, maar vaak is rijkdom een bijproduct van een doelgerichte overvloedige mentaliteit.

— Debasish Mridha


Ignite your lamp of peace and enlighten the world from the darkness of hatred.

NL: Ontken uw lamp van vrede en verlicht de wereld van de duisternis van haat.

— Debasish Mridha


Money is an important tool for modern life. Money will not make you happy, but you can use money wisely to enhance your happiness.

NL: Geld is een belangrijk instrument voor het moderne leven. Geld zal je niet gelukkig maken, maar je kunt geld verstandig gebruiken om je geluk te verbeteren.

— Debasish Mridha


I have discovered that some people are wealthier than others not because of their superior intelligence but because of their abundant mindset.

NL: Ik heb ontdekt dat sommige mensen rijker zijn dan anderen, niet vanwege hun superieure intelligentie maar vanwege hun overvloedige mentaliteit.

— Debasish Mridha


Yoga reveals to you the beauty of mindfulness and takes you into the essence of an endless present moment.

NL: Yoga openbaart jullie de schoonheid van mindfulness en neemt jullie mee in de essentie van een eindeloos heden.

— Debasish Mridha


Yoga is the dance of every cell with the music of every breath that creates inner serenity and harmony.

NL: Yoga is de dans van elke cel met de muziek van elke adem die innerlijke sereniteit en harmonie creëert.

— Debasish Mridha


Yoga does not always cure stress. It neutralizes it through increasing awareness and by changing self-perception.

NL: Yoga geneest niet altijd stress. Het neutraliseert het door het bewustzijn te vergroten en door zelfperceptie te veranderen.

— Debasish Mridha


Tie me with love, clip all of my feathers, and take me anywhere.

NL: Bind me vast met liefde, knip al mijn veren, en neem me overal mee naartoe.

— Debasish Mridha


Paint your life with the magnificent colors of a joyful sunset.

NL: Schilder je leven met de prachtige kleuren van een vrolijke zonsondergang.

— Debasish Mridha


If you don’t know the direction in which you are going, the deep silence of you heart will let you know.

NL: Als je niet weet in welke richting je gaat, zal de diepe stilte van je hart je laten weten.

— Debasish Mridha


Life is a journey- not only to see the world- to find yourself, your place in the world, and your happiness.

NL: Het leven is een reis… niet alleen om de wereld te zien… om jezelf te vinden, je plaats in de wereld, en je geluk.

— Debasish Mridha


I have decided to understand and spread love for peace rather than fight for peace.

NL: Ik heb besloten om liefde voor vrede te begrijpen en te verspreiden in plaats van te vechten voor vrede.

— Debasish Mridha


Today—be the white clouds full of dreams and hopes in someone’s sky.

NL: Vandaag zijn de witte wolken vol dromen en hoop in iemands hemel.

— Debasish Mridha


Without a rest, test yourself against the best, and then try to find a way to be better.

NL: Zonder rust, test jezelf tegen de beste, en probeer dan een manier te vinden om beter te zijn.

— Debasish Mridha


If you have to fall in love, fall in love with the magnificent beauty of a sunset. That love will beautify yourself and your world.

NL: Als je verliefd moet worden, word dan verliefd op de prachtige schoonheid van een zonsondergang. Die liefde zal jezelf en je wereld verfraaien.

— Debasish Mridha


Through my writing, I want to build an “immortal fountain of love” where everyone can come to dance and enjoy the colorful “flow of joy” and sing along with the music of love.

NL: Door middel van mijn schrijven, Ik wil bouwen van een onsterfelijke fontein van de liefde… waar iedereen kan komen om te dansen… en genieten van de kleurrijke stroom van vreugde… en meezingen met de muziek van de liefde.

— Debasish Mridha


It cost nothing to be loving.

NL: Het kostte niets om lief te hebben.

— Debasish Mridha


To create a peaceful world, inhale the love of life and exhale the beauty of life.

NL: Om een vreedzame wereld te creëren, inhaleer de liefde van het leven en adem de schoonheid van het leven uit.

— Debasish Mridha


Yoga may teach you how to reveal your inner joy and inner beauties that beautify this world.

NL: Yoga kan jullie leren hoe jullie je innerlijke vreugde en innerlijke schoonheden kunnen openbaren die deze wereld verfraaien.

— Debasish Mridha


Yoga is a journey of the soul through the body that creates a harmony among nature, mind, and body.

NL: Yoga is een reis van de ziel door het lichaam die een harmonie creëert tussen natuur, geest en lichaam.

— Debasish Mridha


You may not be able to control the whole world, but you may learn to control your inner world through yoga.

NL: Jullie kunnen misschien niet de hele wereld beheersen, maar jullie kunnen leren jullie innerlijke wereld te beheersen door middel van yoga.

— Debasish Mridha


Yoga makes you harmonious with nature and teaches you to be joyfully curious about your inner world.

NL: Yoga maakt je harmonieus met de natuur en leert je om vreugdevol nieuwsgierig te zijn naar je innerlijke wereld.

— Debasish Mridha


Yoga is not only a process of the integration of the soul, mind, and body for self-improvement, it is a process of self -realization and self -acceptance.

NL: Yoga is niet alleen een proces van integratie van de ziel, geest en lichaam voor zelfverbetering, het is een proces van zelfverwerkelijking en zelfacceptatie.

— Debasish Mridha


Create peace within yourself so that you can spread the fragrance of peace all around the world.

NL: Creëer vrede in jezelf zodat je de geur van vrede over de hele wereld kunt verspreiden.

— Debasish Mridha


Hello winter! My heart is warm and ready to enjoy your cool loving touch of beauty and splendor.

NL: Hallo winter! Mijn hart is warm en klaar om te genieten van uw koele liefdevolle aanraking van schoonheid en pracht.

— Debasish Mridha


When we truly care, we mix love, compassion, and kindness together in our hearts.

NL: Wanneer we echt om elkaar geven, mengen we liefde, mededogen en vriendelijkheid met elkaar in ons hart.

— Debasish Mridha


You cannot find love or demand love. You can only give it away and keep your window open so that love can come in.

NL: Je kunt geen liefde vinden of liefde eisen. Je kunt het alleen weggeven en je raam open houden zodat de liefde binnen kan komen.

— Debasish Mridha


You may not be punished for your procrastination, but for sure you will be punished by your procrastination.

NL: Je mag dan niet gestraft worden voor je uitstel, maar je zult zeker gestraft worden door je uitstel.

— Debasish Mridha


Outer beauty is transient, but the inner beauty of a kind heart gets brighter with time. Be kind and get prettier forever.

NL: Buitenste schoonheid is voorbijgaand, maar de innerlijke schoonheid van een vriendelijk hart wordt helderder met de tijd. Wees aardig en word voor altijd mooier.

— Debasish Mridha


Let all the love and beauty of our lives bloom like a flower reflected through our smiles.

NL: Laat alle liefde en schoonheid van ons leven bloeien als een bloem gereflecteerd door onze glimlachen.

— Debasish Mridha


O moon! I may not be able to reach you or touch you with my hands, but I will never forget to kiss your silvery twinkling lips with my lovely eyes.

NL: O maan! Ik kan je misschien niet bereiken of aanraken met mijn handen, maar ik zal nooit vergeten om je zilveren twinkelende lippen te kussen met mijn mooie ogen.

— Debasish Mridha


To have a good business, always have a caring heart.

NL: Om een goede zaak te hebben, altijd een zorgzaam hart hebben.

— Debasish Mridha


You become a better person by caring and loving other creations.

NL: Je wordt een beter persoon door andere creaties te verzorgen en lief te hebben.

— Debasish Mridha


Don’t find work, find an interest and do it with love. If you can earn a living doing something interesting, then you will never have to work.

NL: Vind geen werk, vind een interesse en doe het met liefde. Als je iets interessants kunt doen, hoef je nooit te werken.

— Debasish Mridha


Don’t fear uniqueness. Fear similarities and acceptance. Create a new trend by defining yourself.

NL: Vrees niet voor uniekheid. Angst overeenkomsten en acceptatie. Creëer een nieuwe trend door jezelf te definiëren.

— Debasish Mridha


To be a great success, persistently plan and have a prospective and purpose.

NL: Om een groot succes te zijn, voortdurend plannen en hebben een prospectief en doel.

— Debasish Mridha


Leave a legacy of love and kindness for this lovely world.

NL: Laat een erfenis van liefde en vriendelijkheid voor deze mooie wereld.

— Debasish Mridha


We never learn to value what is simple; what is difficult is worthy to us. But, the beauty of life is in the simplicity.

NL: We leren nooit te waarderen wat simpel is; wat moeilijk is is ons waardig. Maar de schoonheid van het leven zit in de eenvoud.

— Debasish Mridha


How much you love yourself will define how much you can love others.

NL: Hoeveel je van jezelf houdt zal bepalen hoeveel je van anderen kunt houden.

— Debasish Mridha


Confidence comes from thoughtful action, reflection, and experience. Confidence does not come from reaction.

NL: Vertrouwen komt voort uit doordachte actie, reflectie en ervaring. Vertrouwen komt niet voort uit reactie.

— Debasish Mridha


Why do you want to fight and win when you were born to understand and forgive? When you forgive, you always win.

NL: Waarom wil je vechten en winnen als je geboren bent om te begrijpen en te vergeven? Als je vergeeft, win je altijd.

— Debasish Mridha


Have faith in your own instinct and your own truth.

NL: Heb vertrouwen in je eigen instinct en je eigen waarheid.

— Debasish Mridha


For an optimist, life is full of opportunity. For a pessimist, life is full of adversity. Life is what you think of it.

NL: Voor een optimist is het leven vol kansen. Voor een pessimist is het leven vol tegenspoed. Het leven is wat je ervan denkt.

— Debasish Mridha


Love is the ultimate power. Never forget to use it to win over your enemies.

NL: Liefde is de ultieme kracht. Vergeet nooit om het te gebruiken om je vijanden te winnen.

— Debasish Mridha


I love it when you’re thinking of me. I can feel it in my heart.

NL: Ik hou ervan als je aan me denkt. Ik voel het in mijn hart.

— Debasish Mridha


Nothing else can explain love except love.

NL: Niets anders kan liefde verklaren dan liefde.

— Debasish Mridha


To reach your destination, follow the directions of your heart. It knows the way.

NL: Om uw bestemming te bereiken, volg de aanwijzingen van uw hart. Het kent de weg.

— Debasish Mridha


A closed conforming society is a sick society waiting to die from stagnation and inner illness. Only openness is the treatment.

NL: Een gesloten conforme samenleving is een zieke samenleving die wacht om te sterven aan stagnatie en innerlijke ziekte. Alleen openheid is de behandeling.

— Debasish Mridha


Power is not powerful without wisdom.

NL: Macht is niet krachtig zonder wijsheid.

— Debasish Mridha


The real reason a husband and wife always fight is because they always focus on the ugliness in each other and have forgotten to focus on the beauties that attracted them at first.

NL: De echte reden waarom een man en vrouw altijd vechten is omdat ze zich altijd richten op de lelijkheid in elkaar en zijn vergeten zich te concentreren op de schoonheden die hen in het begin aantrok.

— Debasish Mridha


To be a success, all we need is a purpose oriented journey filled with love and persistence.

NL: Om een succes te zijn, hebben we alleen een doelgerichte reis nodig, gevuld met liefde en volharding.

— Debasish Mridha


A courageous and determined person finds opportunity in every adversity.

NL: Een moedig en vastberaden persoon vindt kansen in elke tegenslag.

— Debasish Mridha


To build a beautiful future, focus on your dreams and not your past.

NL: Om een mooie toekomst te bouwen, focus je op je dromen en niet op je verleden.

— Debasish Mridha


To see yourself and others in the darkness, be the light of courage and enlighten them.

NL: Om jezelf en anderen in de duisternis te zien, wees het licht van moed en verlicht hen.

— Debasish Mridha


Find joy in simplicity and positivity.

NL: Vind vreugde in eenvoud en positiviteit.

— Debasish Mridha


Happiness is not found in serenity, tranquility or surrealism. It is found in harmony of thoughts, actions, and reality.

NL: Geluk wordt niet gevonden in rust, rust of surrealisme. Het wordt gevonden in harmonie van gedachten, acties en realiteit.

— Debasish Mridha


Surround yourself with beauty and positivity.

NL: Omring jezelf met schoonheid en positiviteit.

— Debasish Mridha


I am a fan of humanity and its all-encompassing beauty.

NL: Ik ben een fan van de mensheid en haar alomtegenwoordige schoonheid.

— Debasish Mridha


Train your mind to see the opportunity in every adversity.

NL: Train je geest om de kans te zien in elke tegenslag.

— Debasish Mridha


I got so strongly addicted to love that I may not be able to breath without it. I fall so fondly in love with poetry that I read it in my dreams often and even unknowingly.

NL: Ik raakte zo sterk verslaafd aan liefde dat ik misschien niet kan ademen zonder. Ik word zo liefdevol verliefd op poëzie dat ik het vaak en zelfs onbewust in mijn dromen lees.

— Debasish Mridha


An uncultured mind often gets attracted by the extreme.

NL: Een ongecultiveerde geest wordt vaak aangetrokken door het extreme.

— Debasish Mridha


Poetry, romance, beauty, and love have no book value, but life has no value without them.

NL: Poëzie, romantiek, schoonheid en liefde hebben geen boekwaarde, maar het leven heeft geen waarde zonder hen.

— Debasish Mridha


The most important duty of a teacher is to not only teach but to also inspire and enhance the desire for learning.

NL: De belangrijkste plicht van een leraar is om niet alleen te onderwijzen, maar ook het verlangen naar leren te inspireren en te versterken.

— Debasish Mridha


With love, accept what is happening. Don’t shout at what should happen with anger.

NL: Met liefde, accepteer wat er gebeurt. Schreeuw niet naar wat er met woede moet gebeuren.

— Debasish Mridha


Unconditionally love people for what they are not what they should be.

NL: Onvoorwaardelijke liefde voor mensen voor wat ze niet zijn wat ze zouden moeten zijn.

— Debasish Mridha


What is yours today, you will lose some day; nothing is permanent, so don’t make it a big deal.

NL: Wat vandaag van jou is, zul je op een dag verliezen; niets is permanent, dus maak het niet een groot probleem.

— Debasish Mridha


Those who lack courage, can’t be kind for kindness is a state of courage.

NL: Degenen die geen moed hebben, kunnen niet vriendelijk zijn voor vriendelijkheid is een staat van moed.

— Debasish Mridha


Wisdom comes from the internalization and reflection of experience.

NL: Wijsheid komt voort uit de internalisering en reflectie van ervaring.

— Debasish Mridha


And yet, it is amazing that poetry often touches the heart even though it may not try to teach us anything.

NL: En toch is het verbazingwekkend dat poëzie vaak het hart raakt, hoewel het ons misschien niets probeert te leren.

— Debasish Mridha


It is not the loss that makes you a loser, but it is how you respond to it.

NL: Het is niet het verlies dat je een verliezer maakt, maar het is hoe je erop reageert.

— Debasish Mridha


Success becomes worthwhile if it fills your heart with happiness and not with stress.

NL: Succes wordt de moeite waard als het je hart vult met geluk en niet met stress.

— Debasish Mridha


Stress does not come from problems. It originates from fear which comes from the anticipation of problems.

NL: Stress komt niet van problemen. Het komt voort uit angst die voortkomt uit de anticipatie op problemen.

— Debasish Mridha


Courage is the vision that lets us see ourselves in the mirror of our fears.

NL: Moed is de visie die ons in de spiegel van onze angsten laat zien.

— Debasish Mridha


All those we can love, think, or imagine are more real than those we can see or have seen.

NL: Al degenen die we kunnen liefhebben, denken, of voorstellen zijn echter dan degenen die we kunnen zien of hebben gezien.

— Debasish Mridha


How beautiful it is to hug someone with kindness when he is trying to hurt you!

NL: Hoe mooi is het om iemand met vriendelijkheid te knuffelen als hij je probeert te kwetsen!

— Debasish Mridha


If you try to find success in fame or in things, you will fail. If you find happiness is the process you will be a success.

NL: Als je probeert succes te vinden in roem of in dingen, zul je falen. Als je geluk vindt, zul je een succes zijn.

— Debasish Mridha


Always keep your hand and heart extended to touch someone with love and kindness.

NL: Houd altijd je hand en hart uitgestrekt om iemand met liefde en vriendelijkheid aan te raken.

— Debasish Mridha


Choose to be happy. That is the only way to find happiness.

NL: Kies om gelukkig te zijn. Dat is de enige manier om geluk te vinden.

— Debasish Mridha


Love is the only highway to happiness.

NL: Liefde is de enige weg naar geluk.

— Debasish Mridha


I like to fill my heart with love so that I can give it away generously without emptying my vessel.

NL: Ik vul mijn hart graag met liefde zodat ik het royaal kan weggeven zonder mijn vat leeg te maken.

— Debasish Mridha


Best friends are those people who reveal to you what is wonderful inside of you, and you can all still laugh together.

NL: Beste vrienden zijn die mensen die aan jullie onthullen wat prachtig is in jullie, en jullie kunnen nog steeds samen lachen.

— Debasish Mridha


A society becomes a breeding ground of violence and terrorism when it closes its door to new ideas and forces the citizens to live in the prison of conforming thoughts.

NL: Een samenleving wordt een broedplaats van geweld en terrorisme wanneer zij haar deur sluit voor nieuwe ideeën en de burgers dwingt om in de gevangenis van conforme gedachten te leven.

— Debasish Mridha


A poet often lives in an enchanted land where he sees things not with his eyes but with his feelings.

NL: Een dichter woont vaak in een betoverd land waar hij dingen niet met zijn ogen maar met zijn gevoelens ziet.

— Debasish Mridha


Life is not what happens to you but what you think about it.

NL: Het leven is niet wat er met je gebeurt, maar wat je ervan denkt.

— Debasish Mridha


Poetry is an art of expressing the unknown music of our inner feelings and emotions in our known language.

NL: Poëzie is een kunst van het uitdrukken van de onbekende muziek van onze innerlijke gevoelens en emoties in onze bekende taal.

— Debasish Mridha


The best way to love a woman is to let her bloom like a flower so that you can enjoy her beauty without plucking her petals.

NL: De beste manier om van een vrouw te houden is haar laten bloeien als een bloem zodat je kunt genieten van haar schoonheid zonder haar bloemblaadjes te plukken.

— Debasish Mridha


Language is artificial, but our feelings are natural, inner, and universal. There are many languages, but feelings are the same for everyone. We can only describe it in different ways. A poet tries to sing the song of these feelings in different tunes with different music mixing with the inner emotions of the reader.

NL: Taal is kunstmatig, maar onze gevoelens zijn natuurlijk, innerlijk en universeel. Er zijn veel talen, maar gevoelens zijn voor iedereen hetzelfde. We kunnen het alleen op verschillende manieren beschrijven. Een dichter probeert het lied van deze gevoelens in verschillende nummers te zingen met verschillende muziek die zich vermengt met de innerlijke emoties van de lezer.

— Debasish Mridha


Life is worth living because we find the ultimate joy of life through love.

NL: Het leven is het leven waard omdat we de ultieme vreugde van het leven vinden door liefde.

— Debasish Mridha


We cannot see the best things in life, we can only feel them. A poet tries to describe those indescribable feelings in a language of emotions and inner perceptions.

NL: We kunnen de beste dingen in het leven niet zien, we kunnen ze alleen maar voelen. Een dichter probeert die onbeschrijfelijke gevoelens te beschrijven in een taal van emoties en innerlijke percepties.

— Debasish Mridha


Fear not! In life, problems are there to make you stronger.

NL: Vrees niet! In het leven zijn er problemen om je sterker te maken.

— Debasish Mridha


What we have left behind is beautiful, captivating, and inviting. What lies ahead of us is magnificent and mind boggling.

NL: Wat we achtergelaten hebben is mooi, boeiend en uitnodigend. Wat voor ons ligt is prachtig en verbijsterend.

— Debasish Mridha


Eyes are the mirror of your mind. Whatever you see, you see in your reflection.

NL: Ogen zijn de spiegel van je geest. Wat je ook ziet, je ziet het in je spiegelbeeld.

— Debasish Mridha


With love, give up better for the best and without a rest.

NL: Met liefde, geef het beter op voor het beste en zonder rust.

— Debasish Mridha


Nothing can hold you back if your determination is strong enough.

NL: Niets kan je tegenhouden als je vastberadenheid sterk genoeg is.

— Debasish Mridha


I have enjoyed my company so fondly, I may not feel alone when I am lonely.

NL: Ik heb zo genoten van mijn gezelschap, dat ik me misschien niet alleen voel als ik eenzaam ben.

— Debasish Mridha


A woman is a blue sky with flying white clouds of emotions.

NL: Een vrouw is een blauwe lucht met vliegende witte wolken van emoties.

— Debasish Mridha


A person who has lost his power of love has become blind to the beauties of life.

NL: Een persoon die zijn kracht van liefde heeft verloren, is blind geworden voor de schoonheden van het leven.

— Debasish Mridha


Don’t try to change the world. To find yourself in a new world, change your thoughts.

NL: Probeer de wereld niet te veranderen. Om jezelf in een nieuwe wereld te vinden, verander je gedachten.

— Debasish Mridha


If you can believe that you can do it, the whole universe will conspire to help you.

NL: Als je kunt geloven dat je het kunt, zal het hele universum samenzweren om je te helpen.

— Debasish Mridha


Don’t forget to appreciate yourself.

NL: Vergeet jezelf niet te waarderen.

— Debasish Mridha


Oh my dear, no matter who you are, where you are, or how you are, I can hear your song. I can feel your pain, and I really care.

NL: Lieverd, wie je ook bent, waar je ook bent, of hoe je bent, ik kan je liedje horen. Ik kan je pijn voelen, en ik geef er echt om.

— Debasish Mridha


Respond to your inner instincts with enthusiasm.

NL: Reageer met enthousiasme op je innerlijke instincten.

— Debasish Mridha


The best treatment for stress, anxiety, and depression is to change your perception by knowing that all of this is coming from a fear induced illusion.

NL: De beste behandeling voor stress, angst en depressie is om je waarneming te veranderen door te weten dat dit alles komt van een angst geïnduceerde illusie.

— Debasish Mridha


To inspire others, be an example and live by example.

NL: Om anderen te inspireren, een voorbeeld te zijn en een voorbeeld te zijn.

— Debasish Mridha


To fill life with moments of happiness, be happy in the moment.

NL: Om het leven te vullen met momenten van geluk, wees gelukkig in het moment.

— Debasish Mridha


Often losing is better than winning. So don’t fear to lose.

NL: Vaak verliezen is beter dan winnen. Dus wees niet bang om te verliezen.

— Debasish Mridha


If you find a problem, don’t complain about it. To find the solution, be curious and wise.

NL: Als je een probleem vindt, klaag er dan niet over. Om de oplossing te vinden, wees nieuwsgierig en wijs.

— Debasish Mridha


The journey through life is important, but what you learn during your journey is more important.

NL: De reis door het leven is belangrijk, maar wat je leert tijdens je reis is belangrijker.

— Debasish Mridha


Poetry is the flower of life. It blooms to fill life with her fragrance of inner beauty.

NL: Poëzie is de bloem van het leven. Het bloeit om het leven te vullen met haar geur van innerlijke schoonheid.

— Debasish Mridha


True music begins when the song of your soul finds its tune and the emotions of your heart find their voices.

NL: Ware muziek begint wanneer het lied van je ziel zijn melodie vindt en de emoties van je hart hun stemmen vinden.

— Debasish Mridha


A great teacher not only teaches, they cultivate green fields to grow beautiful flowers to spread the fragrance of peace, happiness, and prosperity.

NL: Een grote leraar leert niet alleen, ze cultiveren groene velden om prachtige bloemen te kweken om de geur van vrede, geluk en welvaart te verspreiden.

— Debasish Mridha


A poet is an unpaid laborer of a mine where he digs into the mountain to find rough diamonds. He then polishes them with his imagination and emotion to share with everyone.

NL: Een dichter is een onbetaalde arbeider van een mijn waar hij in de berg graaft om ruwe diamanten te vinden. Hij poetst ze vervolgens met zijn verbeelding en emotie om met iedereen te delen.

— Debasish Mridha


At this moment, I have nothing to do or ponder except love and wonder.

NL: Op dit moment heb ik niets te doen of na te denken behalve liefde en verwondering.

— Debasish Mridha


A poem begins as an inner tune in the heart that beats with emotions and words waiting to be played with love.

NL: Een gedicht begint als een innerlijk liedje in het hart dat klopt met emoties en woorden die wachten om met liefde gespeeld te worden.

— Debasish Mridha


What you see is not true, but what you think about what you see is the truth.

NL: Wat je ziet is niet waar, maar wat je denkt over wat je ziet is de waarheid.

— Debasish Mridha


To live in bliss, love everything, including people, unconditionally.

NL: Om in gelukzaligheid te leven, alles lief te hebben, inclusief mensen, onvoorwaardelijk.

— Debasish Mridha


When you love this world, this world becomes yours.

NL: Als je van deze wereld houdt, wordt deze wereld de jouwe.

— Debasish Mridha


Poetry has its own unique language which every mind translates differently according to their own personal view.

NL: Poëzie heeft zijn eigen unieke taal die elke geest anders vertaalt volgens hun eigen persoonlijke visie.

— Debasish Mridha


Poetry is an art of telling the poet’s own truth my bending and twisting it with his or her own emotional bulldozer.

NL: Poëzie is een kunst van het vertellen van de dichter eigen waarheid mijn buigen en draaien met zijn of haar eigen emotionele bulldozer.

— Debasish Mridha


My love is like agape and not eros.

NL: Mijn liefde is als agape en niet eros.

— Debasish Mridha


Poetry is the truth dressed up with perceptions, emotions, and anxieties of expression.

NL: Poëzie is de waarheid verkleed met percepties, emoties en angsten van expressie.

— Debasish Mridha


Good intentions are the best business.

NL: Goede bedoelingen zijn de beste zaken.

— Debasish Mridha


Even after thousands of years, I want to live in your heart with love, joy, and care.

NL: Zelfs na duizenden jaren wil ik in je hart leven met liefde, vreugde en zorg.

— Debasish Mridha


Like a wildflower, poetry does not need explanation. It only needs to touch our emotions.

NL: Zoals een wilde bloem, hoeft poëzie niet te worden uitgelegd. Het hoeft alleen onze emoties aan te raken.

— Debasish Mridha


A poet is an artist that paints pictures by mixing thought, imagination, and emotion with words.

NL: Een dichter is een kunstenaar die beelden schildert door gedachten, verbeelding en emotie te mengen met woorden.

— Debasish Mridha


A poet is not an inventor. A poet is a player that plays with words on the field of human imagination to excite a reader’s mind with the colors of emotion.

NL: Een dichter is geen uitvinder. Een dichter is een speler die met woorden op het gebied van menselijke verbeelding speelt om een lezersgeest te prikkelen met de kleuren van emotie.

— Debasish Mridha


Love is so powerful that it can enter through a closed door and steal all of the contents of a precious heart within a moment.

NL: Liefde is zo krachtig dat ze door een gesloten deur binnen kan gaan en binnen een moment alle inhoud van een kostbaar hart kan stelen.

— Debasish Mridha


The art of being wise is to respond to everything with kindness and love.

NL: De kunst om wijs te zijn is om met vriendelijkheid en liefde op alles te reageren.

— Debasish Mridha


Most people miss an opportunity because they fear to knock on the door.

NL: De meeste mensen missen een kans omdat ze bang zijn om op de deur te kloppen.

— Debasish Mridha


A generous heart filled with gratitude is a magnet for abundance.

NL: Een royaal hart vol dankbaarheid is een magneet voor overvloed.

— Debasish Mridha


Those who have a listening heart can hear the song of silence.

NL: Degenen die een luisterend hart hebben kunnen het lied van stilte horen.

— Debasish Mridha


We start to create enduring happiness when we cease to complain about anything and try to find the remedies for everything.

NL: We beginnen blijvend geluk te creëren wanneer we ophouden te klagen over iets en proberen de remedies voor alles te vinden.

— Debasish Mridha


A weak mind complains about everything and loves nothing. A strong mind complains about nothing and loves everything.

NL: Een zwakke geest klaagt over alles en houdt van niets. Een sterke geest klaagt over niets en houdt van alles.

— Debasish Mridha


Three things will make you more powerful: the power of your non-judgmental love, your ability to forgive the unforgivable, and a heart that cares.

NL: Drie dingen zullen je krachtiger maken: de kracht van je niet-oordelende liefde, je vermogen om het onvergeeflijke te vergeven en een hart dat om je geeft.

— Debasish Mridha


Express gratitude for every little thing.

NL: Uiten dankbaarheid voor elk klein ding.

— Debasish Mridha


Life is really amazing if we know how to fill our hearts with the beauty of life.

NL: Het leven is echt geweldig als we weten hoe we onze harten moeten vullen met de schoonheid van het leven.

— Debasish Mridha


The greatest wealth in life is love. The greatest gift to give away is to feel the joy of life and is also love.

NL: De grootste rijkdom in het leven is liefde. Het grootste geschenk om weg te geven is om de vreugde van het leven te voelen en is ook liefde.

— Debasish Mridha


The secret of an abundant life is to expand it with more beginnings so that the universe can fill your world from many directions.

NL: Het geheim van een overvloedig leven is om het uit te breiden met meer begin, zodat het universum jullie wereld vanuit vele richtingen kan vullen.

— Debasish Mridha


When we overcome the fear of death, we become deathless, endless, and infinite.

NL: Wanneer we de angst voor de dood overwinnen, worden we doodsloos, eindeloos en oneindig.

— Debasish Mridha


We all come and go. This universe is staying here with endless joy of welcoming and an infinite sadness of farewell.

NL: We komen en gaan allemaal. Dit universum blijft hier met eindeloze vreugde van gastvrijheid en een oneindige droefheid van afscheid.

— Debasish Mridha


With love, don’t desire to tie someone down but to set them free.

NL: Met liefde, niet verlangen om iemand vast te binden, maar om ze vrij te laten.

— Debasish Mridha


After all, tomorrow will be prettier than today. It all depends on your choices and actions, and if you are ready to make it.

NL: Morgen zal immers mooier zijn dan vandaag. Het hangt allemaal af van je keuzes en acties, en of je er klaar voor bent.

— Debasish Mridha


Turn off the light to enter into the darkness and enlighten the world with the lights of your being.

NL: Doe het licht uit om de duisternis in te gaan en de wereld te verlichten met de lichten van je wezen.

— Debasish Mridha


We fight ceaselessly to live or we live joyfully to fight.

NL: We vechten onophoudelijk om te leven of we leven vrolijk om te vechten.

— Debasish Mridha


I am ceaselessly waiting for you in the burning fire of waiting forever. It may not end today, tomorrow, or ever.

NL: Ik wacht onophoudelijk op je in het brandende vuur van het eeuwig wachten. Het kan vandaag, morgen of ooit eindigen.

— Debasish Mridha


We may struggle and suffer or we may struggle and win, but the end always remains the end.

NL: We kunnen worstelen en lijden of we kunnen worstelen en winnen, maar het einde blijft altijd het einde.

— Debasish Mridha


Until you take your first step, you will not be able to open the door to begin the journey toward your ultimate goal.

NL: Totdat je je eerste stap zet, zul je niet in staat zijn om de deur te openen om de reis naar je ultieme doel te beginnen.

— Debasish Mridha


Every morning, the sun rises with endless possibilities that give you endless opportunities to begin again and to create a brand-new life.

NL: Elke ochtend komt de zon op met eindeloze mogelijkheden die je eindeloze mogelijkheden geven om opnieuw te beginnen en een gloednieuw leven te creëren.

— Debasish Mridha


Opportunity will not only knock on the door when you are ready, it will stand just next to the door to open it.

NL: Mogelijkheid zal niet alleen kloppen op de deur als je klaar bent, het zal staan net naast de deur om het te openen.

— Debasish Mridha


Your life becomes precious when you use your thoughts and actions to make someone precious in your life.

NL: Je leven wordt kostbaar als je je gedachten en acties gebruikt om iemand kostbaar te maken in je leven.

— Debasish Mridha


Make your life an inspiring story meant to be read in bed during a sleepless night of despair.

NL: Maak van je leven een inspirerend verhaal bedoeld om te worden gelezen in bed tijdens een slapeloze nacht van wanhoop.

— Debasish Mridha


Tomorrow always comes with a new hope for a new beginning. After all, it is a new day!

NL: Morgen komt er altijd een nieuwe hoop op een nieuw begin. Het is tenslotte een nieuwe dag!

— Debasish Mridha


Love is not an obsession or a delusion. Love exists in longing and appreciation.

NL: Liefde is geen obsessie of waanidee. Liefde bestaat in verlangen en waardering.

— Debasish Mridha


Let your love be your guide. Let your courage be your driver, and let your passion be your road to enjoy this magnificent life to the fullest.

NL: Laat je liefde je gids zijn. Laat je moed je chauffeur zijn, en laat je passie je weg zijn om optimaal van dit prachtige leven te genieten.

— Debasish Mridha


Kindness rarely costs anything, but its worth is immeasurable.

NL: Vriendelijkheid kost zelden iets, maar zijn waarde is onmetelijk.

— Debasish Mridha


Your life will reflect what you persistently think about.

NL: Je leven zal reflecteren waar je voortdurend over nadenkt.

— Debasish Mridha


Do not fear adversity. Win it over. It will make you wiser and stronger.

NL: Vrees geen tegenslag. Win het over. Het zal je wijzer en sterker maken.

— Debasish Mridha


A smile is a flower of a loving and caring heart. Smile with love.

NL: Een glimlach is een bloem van een liefdevol en zorgzaam hart. Lachen met liefde.

— Debasish Mridha


Life is a magnificent sacred journey of the soul.

NL: Het leven is een prachtige heilige reis van de ziel.

— Debasish Mridha


Life is a magical game so play it with love.

NL: Het leven is een magisch spel dus speel het met liefde.

— Debasish Mridha


Anxiety swarms in the heart like worms infect the whole body.

NL: Angst zwermen in het hart als wormen infecteren het hele lichaam.

— Debasish Mridha


Kindness is the music that softens every heart and fills it with ineffable joy.

NL: Vriendelijkheid is de muziek die ieder hart verzacht en vult met onuitputtelijke vreugde.

— Debasish Mridha


To begin life in a new way, forget to walk your habitual path, change your thoughts, and find a new way.

NL: Om het leven op een nieuwe manier te beginnen, vergeet je gebruikelijke pad te bewandelen, je gedachten te veranderen en een nieuwe manier te vinden.

— Debasish Mridha


Through writing, an author opens the window of his heart through which a reader can see the inner self of the author.

NL: Door het schrijven opent een auteur het venster van zijn hart waardoor een lezer het innerlijke zelf van de auteur kan zien.

— Debasish Mridha


Smiling heals the soul and fills the heart with bliss.

NL: Lachend geneest de ziel en vult het hart met gelukzaligheid.

— Debasish Mridha


The best way to achieve great success is to learn from wise people. Use them extensively with love, gratitude, and humility.

NL: De beste manier om groot succes te bereiken is om te leren van wijze mensen. Gebruik ze uitgebreid met liefde, dankbaarheid en nederigheid.

— Debasish Mridha


A belief does not become a truth just because the whole world believes it.

NL: Een geloof wordt geen waarheid omdat de hele wereld het gelooft.

— Debasish Mridha


Poverty comes from the poverty of positive thoughts and creative ideas.

NL: Armoede komt voort uit de armoede van positieve gedachten en creatieve ideeën.

— Debasish Mridha


Knowledge can be borrowed but wisdom cannot because wisdom comes from experience.

NL: Kennis kan worden geleend, maar wijsheid kan niet worden gebruikt omdat wijsheid uit ervaring komt.

— Debasish Mridha


Animals are here to live their lives. We are here to live ours. We can live well without eating them. How pathetic it is that we have to eat a life just to live our lives!

NL: Dieren zijn hier om hun leven te leiden. We zijn hier om de onze te leven. We kunnen goed leven zonder ze op te eten. Hoe zielig is het dat we een leven moeten eten om ons leven te leiden!

— Debasish Mridha


Peace of mind is a perception of a calm and quiet mind.

NL: Gemoedsrust is een waarneming van een kalme en rustige geest.

— Debasish Mridha


It may not be prudent to seek new things, but it is wise to see things in a new way.

NL: Het is misschien niet verstandig om nieuwe dingen te zoeken, maar het is verstandig om dingen op een nieuwe manier te zien.

— Debasish Mridha


The best journey of life that you can take is inside yourself to discover your new thoughts, new ideas, and new hopes.

NL: De beste reis van het leven die je kunt nemen is in jezelf om je nieuwe gedachten, nieuwe ideeën en nieuwe hoop te ontdekken.

— Debasish Mridha


When this world is full of fashion, be unique by reflecting your own style.

NL: Als deze wereld vol mode is, wees uniek door je eigen stijl te reflecteren.

— Debasish Mridha


Always recompense kindness with hearty love and gratitude.

NL: Beloon altijd vriendelijkheid met hartelijke liefde en dankbaarheid.

— Debasish Mridha


It is more beautiful to be kind than right.

NL: Het is mooier om aardig te zijn dan juist.

— Debasish Mridha


A baby is born with two great assets: love and hope.

NL: Een baby wordt geboren met twee grote troeven: liefde en hoop.

— Debasish Mridha


There is no human mind. There is only a universal mind. We borrow it for the time being and try to shape it in our own way to make it unique. It is like owning a plot of land. We borrow it from nature and call it our land. We try to shape it, build on it, and cultivate it.

NL: Er is geen menselijke geest. Er is alleen een universele geest. We lenen het voorlopig en proberen het vorm te geven op onze eigen manier om het uniek te maken. Het is alsof je een stuk land bezit. We lenen het van de natuur en noemen het ons land. We proberen het vorm te geven, er op te bouwen en te cultiveren.

— Debasish Mridha


Let the power of your love change the world, but never let the problems of this world change the beauty of your love.

NL: Laat de kracht van jullie liefde de wereld veranderen, maar laat nooit de problemen van deze wereld de schoonheid van jullie liefde veranderen.

— Debasish Mridha


Life turns out to be best for those who tried their best.

NL: Het leven blijkt het beste te zijn voor hen die hun best hebben gedaan.

— Debasish Mridha


If there ever comes a day when I’m not able to appreciate you, remember you will be in my heart whatever I do.

NL: Als er ooit een dag komt waarop ik je niet kan waarderen, onthoud dan dat je in mijn hart bent wat ik ook doe.

— Debasish Mridha


Never forget to be yourself, and never forget the purpose of your life.

NL: Vergeet nooit jezelf te zijn, en vergeet nooit het doel van je leven.

— Debasish Mridha


The best way to live a stress-free life is to learn how to swim in the ocean of uncertainty.

NL: De beste manier om een stressvrij leven te leiden is te leren zwemmen in de oceaan van onzekerheid.

— Debasish Mridha


When you were born, you were given a one-way ticket. You can never come back and visit your past.

NL: Toen je geboren werd, kreeg je een enkele reis. Je kunt nooit terug komen om je verleden te bezoeken.

— Debasish Mridha


If you are very helpful, no one may remember you, but never forget to be helpful anyway.

NL: Als je erg behulpzaam bent, mag niemand je herinneren, maar vergeet nooit om toch behulpzaam te zijn.

— Debasish Mridha


Do not try to be the best, but never forget to try your best.

NL: Probeer niet de beste te zijn, maar vergeet nooit je best te doen.

— Debasish Mridha


There is no better revenge than a great success.

NL: Er is geen betere wraak dan een groot succes.

— Debasish Mridha


The best way to create a better future is to do your best at this very moment.

NL: De beste manier om een betere toekomst te creëren is om je best te doen op dit moment.

— Debasish Mridha


The best thing that life can offer is happiness. The best way to find happiness is through unconditional love.

NL: Het beste wat het leven kan bieden is geluk. De beste manier om geluk te vinden is door onvoorwaardelijke liefde.

— Debasish Mridha


How magical can a person be when she is blessed with infinite kindness?

NL: Hoe magisch kan iemand zijn als ze gezegend is met oneindige vriendelijkheid?

— Debasish Mridha


Open your window with joy and allow all of the love come in to touch your heart.

NL: Open je raam met vreugde en laat alle liefde binnenkomen om je hart aan te raken.

— Debasish Mridha


Getting a new job will not change your life. To change your life, change your choices.

NL: Een nieuwe baan krijgen zal je leven niet veranderen. Om je leven te veranderen, je keuzes te veranderen.

— Debasish Mridha


What you think repeatedly will happen almost certainly.

NL: Wat je denkt dat herhaaldelijk zal gebeuren, zal vrijwel zeker gebeuren.

— Debasish Mridha


Forgiveness is accepting someone’s faults with love and kindness.

NL: Vergeving is het accepteren van iemands fouten met liefde en vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Today’s struggle will be tomorrow’s strength so welcome it with love and courage.

NL: De strijd van vandaag zal morgen zijn… dus verwelkom het met liefde en moed.

— Debasish Mridha


Success is living life with all of its songs and melodies, triumphs and tragedies.

NL: Succes is leven met al zijn songs en melodieën, triomfen en tragedies.

— Debasish Mridha


Success is a choice, not an option.

NL: Succes is een keuze, geen optie.

— Debasish Mridha


Be not perfect, be just and kind.

NL: Wees niet perfect, wees rechtvaardig en vriendelijk.

— Debasish Mridha


Desires move us from one station to another in this life while we search for beauty, love, and happiness.

NL: Verlangens verplaatsen ons van het ene station naar het andere in dit leven terwijl we zoeken naar schoonheid, liefde en geluk.

— Debasish Mridha


Love street! This is the right way.

NL: Love Street. Dit is de juiste manier.

— Debasish Mridha


Life is as beautiful as the stars and the moon except when it is covered by the clouds of sadness and pain.

NL: Het leven is zo mooi als de sterren en de maan, behalve wanneer het wordt bedekt door de wolken van verdriet en pijn.

— Debasish Mridha


Unfulfilled expectations bring unhappiness. Comparisons fill life with meanness. Avoid both to fill life with joyfulness.

NL: Onvervulde verwachtingen brengen ongeluk. Vergelijkingen vullen het leven met gemeenheid. Vermijd beide om het leven te vullen met vreugde.

— Debasish Mridha


A flower is beautiful not because she knows what the new fashion is, but because she knows the desires of your heart.

NL: Een bloem is mooi niet omdat ze weet wat de nieuwe mode is, maar omdat ze de verlangens van je hart kent.

— Debasish Mridha


While we are floating against the current toward the future, our minds stay behind with the anchoring memories of the past.

NL: Terwijl we tegen de stroom in drijven naar de toekomst, blijven onze geesten achter met de ankerherinneringen van het verleden.

— Debasish Mridha


In your trembling touch of love, I lost my past, present, and future.

NL: In jouw trillende aanraking van liefde, verloor ik mijn verleden, heden en toekomst.

— Debasish Mridha


Your voice is so mellifluous that I can listen to you forever.

NL: Je stem is zo melig dat ik voor altijd naar je kan luisteren.

— Debasish Mridha


In the stillness of the ocean, I wonder at the dancing waves.

NL: In de stilte van de oceaan, vraag ik me af naar de dansende golven.

— Debasish Mridha


It is wonderful to dance with the moon under the twinkling starlight!

NL: Het is heerlijk om met de maan te dansen onder het fonkelende sterrenlicht!

— Debasish Mridha


Those unuttered words of your smile can rewrite the history of this wonderful world.

NL: Die ongeschonden woorden van je glimlach kunnen de geschiedenis van deze prachtige wereld herschrijven.

— Debasish Mridha


A flower doesn’t expect love. She is happy with herself. If she gets love, she celebrates.

NL: Een bloem verwacht geen liefde. Ze is gelukkig met zichzelf. Als ze liefde krijgt, viert ze het.

— Debasish Mridha


Life dances on the moment.

NL: Het leven danst op het moment.

— Debasish Mridha


Act to make your vision a reality.

NL: Acteer om je visie werkelijkheid te maken.

— Debasish Mridha


When I saw you, I saw tears of love in your eyes. It tamed my fire of love and imprisoned me in a cage of desires.

NL: Toen ik je zag, zag ik tranen van liefde in je ogen. Het temde mijn vuur van liefde en gevangen me in een kooi van verlangens.

— Debasish Mridha


Love is eternal. There is no greater power than love.

NL: Liefde is eeuwig. Er is geen grotere macht dan liefde.

— Debasish Mridha


It is better to love and lose than to hurt and win.

NL: Het is beter om lief te hebben en te verliezen dan pijn te doen en te winnen.

— Debasish Mridha


Always love more than they deserve.

NL: Altijd meer liefhebben dan ze verdienen.

— Debasish Mridha


Even though she was soft and kind, her thoughts were strong like steel.

NL: Ook al was ze zacht en vriendelijk, haar gedachten waren sterk als staal.

— Debasish Mridha


The object of art is to give life a light through which you can imagine and see the world.

NL: Het doel van kunst is om het leven een licht te geven waardoor je de wereld kunt voorstellen en zien.

— Debasish Mridha


Kindness has a power to change.

NL: Vriendelijkheid heeft een kracht om te veranderen.

— Debasish Mridha


The object of life is to love endlessly.

NL: Het doel van het leven is eindeloos lief te hebben.

— Debasish Mridha


To enjoy life, enjoy the moment.

NL: Om van het leven te genieten, geniet van het moment.

— Debasish Mridha


Every memory becomes a golden treasure to us when we have lived our lives with tragedy and triumphs, sadness and happiness.

NL: Elke herinnering wordt een gouden schat voor ons als we ons leven hebben geleefd met tragedies en triomfen, verdriet en geluk.

— Debasish Mridha


Failure gives you the experience and the wisdom to be a success in the future.

NL: Mislukking geeft je de ervaring en de wijsheid om in de toekomst een succes te zijn.

— Debasish Mridha


A fool thinks that he can cheat others, but a prudent man knows that he can only cheat himself.

NL: Een dwaas denkt dat hij anderen kan bedriegen, maar een verstandig man weet dat hij alleen zichzelf kan bedriegen.

— Debasish Mridha


Life is a wave of love in the ocean of humanity.

NL: Het leven is een golf van liefde in de oceaan van de mensheid.

— Debasish Mridha


Expect nothing but be ready for everything.

NL: Verwacht niets anders dan klaar te zijn voor alles.

— Debasish Mridha


Develop a conscience to live by.

NL: Ontwikkel een geweten om naar te leven.

— Debasish Mridha


Do not let the transient bitterness of the journey steal happiness from your life.

NL: Laat de voorbijgaande bitterheid van de reis het geluk niet uit je leven stelen.

— Debasish Mridha


You are beautiful. You are unique. Your heart holds celestial love which flows like a mighty river through you to nourish the universe.

NL: Je bent mooi. Je bent uniek. Je hart heeft hemelse liefde die als een machtige rivier door je stroomt om het universum te voeden.

— Debasish Mridha


Go slow, my life, go slow. Let me enjoy the beauty of silence, serenity, and solitude.

NL: Langzaam, mijn leven, langzaam. Laat me genieten van de schoonheid van stilte, sereniteit en eenzaamheid.

— Debasish Mridha


Keep your heart and mind open to allow things to come in.

NL: Houd je hart en geest open om dingen binnen te laten komen.

— Debasish Mridha


Your voice is the sweetest music and the sound of your smile is the ecstasy of my life.

NL: Jouw stem is de liefste muziek en het geluid van jouw glimlach is de extase van mijn leven.

— Debasish Mridha


You are your passion. Life is your ultimate mission so never forget to enjoy the adventure.

NL: Jij bent je passie. Het leven is je ultieme missie dus vergeet nooit om van het avontuur te genieten.

— Debasish Mridha


Life is meant to create memories not money.

NL: Het leven is bedoeld om herinneringen te creëren, geen geld.

— Debasish Mridha


Be the ocean of love so that everyone can come to you to enjoy the beauty of the beach.

NL: Wees de oceaan van de liefde zodat iedereen naar je toe kan komen om te genieten van de schoonheid van het strand.

— Debasish Mridha


When you are conscious, try to develop an acute awareness about the mysterious aspects of our being, our consciousness.

NL: Als je bij bewustzijn bent, probeer dan een scherp bewustzijn te ontwikkelen over de mysterieuze aspecten van ons wezen, ons bewustzijn.

— Debasish Mridha


Consciousness is a state of existence where subjects are aware of their surroundings and can respond to its demands according to internal and external perceptions.

NL: Bewustzijn is een staat van bestaan waarin proefpersonen zich bewust zijn van hun omgeving en kunnen reageren op haar eisen volgens interne en externe waarnemingen.

— Debasish Mridha


Qualia is an experiential state of the conscious mind.

NL: Qualia is een experiëntiële staat van het bewustzijn.

— Debasish Mridha


All humans are sentient and sapient beings so they have the ability to perceive, think, and act using their knowledge, experience, insight, and conscience.

NL: Alle mensen zijn bewuste en sapient wezens dus ze hebben het vermogen om te waarnemen, denken en handelen met behulp van hun kennis, ervaring, inzicht en geweten.

— Debasish Mridha


To enjoy inner joy and happiness, let us use our conscience to create peace and harmony in this world.

NL: Om van innerlijke vreugde en geluk te genieten, laten we ons geweten gebruiken om vrede en harmonie te creëren in deze wereld.

— Debasish Mridha


Give life a purpose to pursue.

NL: Geef het leven een doel om na te streven.

— Debasish Mridha


To find the magnificence of life, count your blessings.

NL: Om de pracht van het leven te vinden, telt u uw zegeningen.

— Debasish Mridha


You solve a problem not by eliminating the problem but by changing the perception and awareness of the problem.

NL: Je lost een probleem niet op door het probleem uit te schakelen, maar door de perceptie en het bewustzijn van het probleem te veranderen.

— Debasish Mridha


With my simple writings I want to change the mindset of humanity so that they themselves can create a positive new world where they can live with dignity and peace.

NL: Met mijn eenvoudige geschriften wil ik de mentaliteit van de mensheid veranderen zodat ze zelf een positieve nieuwe wereld kunnen creëren waar ze met waardigheid en vrede kunnen leven.

— Debasish Mridha


Do not let your problems prevent you from knocking on the doors of possibilities.

NL: Laat uw problemen u niet verhinderen te kloppen op de deuren van mogelijkheden.

— Debasish Mridha


Inspiration is an inner string which must be tuned often in order to play it.

NL: Inspiratie is een innerlijke snaar die vaak moet worden afgestemd om het af te spelen.

— Debasish Mridha


Don’t fear to sing alone. If your song is right and melodies are touching, listeners will appear.

NL: Wees niet bang om alleen te zingen. Als je liedje klopt en melodieën ontroerend zijn, zullen luisteraars verschijnen.

— Debasish Mridha


They told me it was impossible so I tried and failed. Then I tried again and again until I made it possible.

NL: Ze zeiden dat het onmogelijk was, dus ik probeerde en faalde. Toen probeerde ik het opnieuw en opnieuw totdat ik het mogelijk maakte.

— Debasish Mridha


To enjoy the greatness and magnificence of life, lose yourself in the ocean of love.

NL: Om te genieten van de grootsheid en grootsheid van het leven, verlies jezelf in de oceaan van liefde.

— Debasish Mridha


Like the waves in the ocean, life changes every moment.

NL: Net als de golven in de oceaan, verandert het leven elk moment.

— Debasish Mridha


Life is reflections of our thoughts.

NL: Het leven is reflecties van onze gedachten.

— Debasish Mridha


Dream more to live more.

NL: Droom meer om meer te leven.

— Debasish Mridha


Time is always ready.

NL: De tijd is altijd klaar.

— Debasish Mridha


When life gives you pain, give life your unconditional love.

NL: Als het leven je pijn geeft, geef je leven je onvoorwaardelijke liefde.

— Debasish Mridha


Be yourself. That is where you should always be.

NL: Wees jezelf. Daar zou je altijd moeten zijn.

— Debasish Mridha


Even though life is finite, the universe created you with infinite love. Celebrate your birthday with infinite joy and create endless memories.

NL: Ook al is het leven eindig, het universum schiep je met oneindige liefde. Vier je verjaardag met oneindige vreugde en creëer eindeloze herinneringen.

— Debasish Mridha


Love everyone. Good people create an impression and not so good people teach you a lesson.

NL: Ik hou van iedereen. Goede mensen creëren een indruk en niet zo goede mensen leren je een lesje.

— Debasish Mridha


To be rich, don’t try to earn money. To grow abundance, never forget to cultivate your mind.

NL: Om rijk te zijn, probeer niet om geld te verdienen. Om overvloed te laten groeien, vergeet nooit je geest te cultiveren.

— Debasish Mridha


If you want to fill your life with abundance, never forget to give away something with love.

NL: Als je je leven met overvloed wilt vullen, vergeet dan nooit iets met liefde weg te geven.

— Debasish Mridha


I am a gardener of thoughts, and my garden only grows flowers of love.

NL: Ik ben een tuinman van gedachten, en mijn tuin groeit alleen bloemen van liefde.

— Debasish Mridha


True kindness is evidence of true courage.

NL: Echte vriendelijkheid is bewijs van ware moed.

— Debasish Mridha


The best secret of success is to always be ready to find and open the door of opportunity.

NL: Het beste geheim van succes is altijd klaar te zijn om de deur van de kans te vinden en te openen.

— Debasish Mridha


Debt is great source of inner unhappiness.

NL: Schuld is een grote bron van innerlijk ongeluk.

— Debasish Mridha


The most beautiful thing that you can show people is how to reveal their own beauty to themselves.

NL: Het mooiste dat je mensen kunt laten zien is hoe ze hun eigen schoonheid aan zichzelf kunnen openbaren.

— Debasish Mridha


It is always easier to find fault and criticize than it is to find beauty and appreciation.

NL: Het is altijd makkelijker om fouten te vinden en te bekritiseren dan om schoonheid en waardering te vinden.

— Debasish Mridha


A smile is infectious and contagious. Pass it on!

NL: Een glimlach is besmettelijk en besmettelijk. Geef het door!

— Debasish Mridha


A new universe is born whenever a new baby is born.

NL: Een nieuw universum wordt geboren wanneer er een nieuwe baby geboren wordt.

— Debasish Mridha


Success depends on your choices and actions.

NL: Succes hangt af van je keuzes en acties.

— Debasish Mridha


Wisdom defines your value—not your wealth.

NL: Wijsheid definieert uw waarde niet uw rijkdom.

— Debasish Mridha


Life is boring when everything is perfect. Life is exciting and joyful when we continuously adjust and change to overcome the imperfection in life.

NL: Het leven is saai als alles perfect is. Het leven is spannend en vreugdevol wanneer we ons voortdurend aanpassen en veranderen om de onvolmaaktheid in het leven te overwinnen.

— Debasish Mridha


Keep your mind free and independent even when someone wants to imprison your body.

NL: Houd je geest vrij en onafhankelijk, zelfs als iemand je lichaam wil opsluiten.

— Debasish Mridha


A writer illuminates the lights of her heart so that everyone can see themselves in the mirror of her thoughts.

NL: Een schrijver verlicht de lichten van haar hart zodat iedereen zichzelf kan zien in de spiegel van haar gedachten.

— Debasish Mridha


Never imitate, but never forget to emulate the best.

NL: Nooit imiteren, maar vergeet nooit om de beste na te bootsen.

— Debasish Mridha


To enjoy life at its best, be an epitome of style and elegance.

NL: Om te genieten van het leven op zijn best, een belichaming van stijl en elegantie.

— Debasish Mridha


To eradicate blindness, let us expand our vision. Let us dream and take actions to make blindness a history from the past.

NL: Om blindheid uit te roeien, moeten we onze visie uitbreiden. Laten we dromen en acties ondernemen om blindheid een geschiedenis uit het verleden te maken.

— Debasish Mridha


To eradicate blindness, let us create opportunities for everyone to get an education.

NL: Om blindheid uit te roeien, moeten we kansen creëren voor iedereen om een opleiding te krijgen.

— Debasish Mridha


In summer, we grow younger and stay young forever.

NL: In de zomer worden we jonger en blijven we voor altijd jong.

— Debasish Mridha


A true friend is a person that will shout at you when you’re wrong, hold your hand when you fall down, dance with you during the good times, and stay with you during your ups and downs.

NL: Een echte vriend is een persoon die naar je zal schreeuwen als je het mis hebt, houd je hand vast als je valt, dans met je tijdens de goede tijden, en blijf bij je tijdens je ups en downs.

— Debasish Mridha


To attract pure love, love yourself passionately.

NL: Om pure liefde aan te trekken, bemin jezelf hartstochtelijk.

— Debasish Mridha


Life is finite so celebrate your birthday with infinite joy.

NL: Het leven is eindig dus vier je verjaardag met oneindige vreugde.

— Debasish Mridha


Listen to the whisper of nature and sing along with love.

NL: Luister naar het gefluister van de natuur en zing mee met liefde.

— Debasish Mridha


Don’t fear to be unique and reveal your own color.

NL: Wees niet bang om uniek te zijn en onthul je eigen kleur.

— Debasish Mridha


Suddenly I can’t think of anything except you!

NL: Plotseling kan ik niets bedenken behalve jij!

— Debasish Mridha


Never set limits when you are loving someone.

NL: Stel nooit grenzen als je van iemand houdt.

— Debasish Mridha


When we set expectations and nourish them with appreciation, we will get better results.

NL: Wanneer we verwachtingen stellen en ze voeden met waardering, krijgen we betere resultaten.

— Debasish Mridha


Life is beautiful so it encourages me to smile. I smile at life to make it beautiful.

NL: Het leven is mooi, dus het moedigt me aan om te lachen. Ik lach naar het leven om het mooi te maken.

— Debasish Mridha


Do what supports your long-term goals not what is easier.

NL: Doe wat je langetermijndoelen ondersteunt en niet wat makkelijker is.

— Debasish Mridha


The greatest duty of life is to find the ultimate purpose of life. The second greatest duty is to put a laser focus on it and take action.

NL: De grootste plicht van het leven is om het ultieme doel van het leven te vinden. De tweede grootste plicht is om er een laser op te richten en actie te ondernemen.

— Debasish Mridha


Accept the challenge and never fear to change.

NL: Accepteer de uitdaging en vrees nooit te veranderen.

— Debasish Mridha


What other people think is important to them. What you think has great importance to you.

NL: Wat andere mensen belangrijk vinden voor hen. Wat jij denkt is belangrijk voor je.

— Debasish Mridha


The greatest obstacle to success is the fear of failure.

NL: Het grootste obstakel voor succes is de angst voor mislukking.

— Debasish Mridha


Our eyes are as open as much our minds are.

NL: Onze ogen zijn net zo open als onze geesten.

— Debasish Mridha


To win, expect to win. Expectations create reality.

NL: Om te winnen, verwachten te winnen. Verwachtingen creëren realiteit.

— Debasish Mridha


The only person you should compete with is you.

NL: De enige met wie je moet concurreren, ben jij.

— Debasish Mridha


What you love will live in your heart and grow.

NL: Waar je van houdt zal in je hart leven en groeien.

— Debasish Mridha


Even if you cover the whole world with darkness, you can never stop the sun from rising.

NL: Zelfs als je de hele wereld bedekt met duisternis, kun je nooit voorkomen dat de zon opkomt.

— Debasish Mridha


Great minds find beauties and appreciate it. Average minds find commonalities and compare. Small minds find the problems and criticize.

NL: Grote geesten vinden schoonheden en waarderen het. Gemiddelde geesten vinden overeenkomsten en vergelijken. Kleine geesten vinden de problemen en bekritiseren.

— Debasish Mridha


A cynic always focuses on problems and not on possibilities.

NL: Een cynicus richt zich altijd op problemen en niet op mogelijkheden.

— Debasish Mridha


I have no time to look back. My heart is dancing in the present moment feeling the joy of life.

NL: Ik heb geen tijd om terug te kijken. Mijn hart danst in het huidige moment en voelt de vreugde van het leven.

— Debasish Mridha


There are many roads even though you have only one destination.

NL: Er zijn veel wegen, ook al heb je maar één bestemming.

— Debasish Mridha


Let us measure time not by moments but by memories.

NL: Laten we de tijd niet door momenten maar door herinneringen meten.

— Debasish Mridha


Like a caterpillar, when you feel that your time is over, you may reach infinite light with infinite joy.

NL: Als een rups, als je het gevoel hebt dat je tijd voorbij is, kun je oneindig licht bereiken met oneindige vreugde.

— Debasish Mridha


If we fear to open our eyes during the day time, we will complain that life has nothing to offer except darkness.

NL: Als we bang zijn onze ogen overdag te openen, zullen we klagen dat het leven niets te bieden heeft, behalve duisternis.

— Debasish Mridha


What is the value of money if you have no time?

NL: Wat is de waarde van geld als je geen tijd hebt?

— Debasish Mridha


Always keep in mind how you can best use this time that you call life.

NL: Houd altijd in gedachten hoe je het beste kunt gebruiken deze tijd die je het leven noemt.

— Debasish Mridha


We are so fearful that almost all of humanity has to depend on an invisible person with the name of God.

NL: We zijn zo bang dat bijna de hele mensheid afhankelijk moet zijn van een onzichtbare persoon met de naam van God.

— Debasish Mridha


We gain freedom when we learn to overcome fears.

NL: We krijgen vrijheid als we leren angsten te overwinnen.

— Debasish Mridha


To enjoy a moment, you have to love and appreciate it.

NL: Om van een moment te genieten, moet je het liefhebben en waarderen.

— Debasish Mridha


Everyone is looking for approval and appreciation even when they ask for criticism.

NL: Iedereen is op zoek naar goedkeuring en waardering, zelfs als ze om kritiek vragen.

— Debasish Mridha


If you have to criticize, do it with deep understanding and love.

NL: Als je kritiek moet leveren, doe het dan met diep begrip en liefde.

— Debasish Mridha


Never fear criticism. Use the information to grow your thinking power.

NL: Vrees nooit kritiek. Gebruik de informatie om je denkkracht te vergroten.

— Debasish Mridha


The fear of criticism stagnates the power of creativity.

NL: De angst voor kritiek stagneert de kracht van creativiteit.

— Debasish Mridha


When you are loving, kind, and appreciative, you can help change others without using criticism.

NL: Wanneer je liefdevol, vriendelijk en dankbaar bent, kun je anderen helpen veranderen zonder kritiek te gebruiken.

— Debasish Mridha


When you are angry—stop, breath, relax, step back, think, and forgive before you react.

NL: Als je boos bent stop, adem, ontspan, stap terug, denk, en vergeef voordat je reageert.

— Debasish Mridha


Mindfulness is living in the moment without judging it.

NL: Mindfulness leeft in het moment zonder het te beoordelen.

— Debasish Mridha


When you can give up approval and appreciation seeking behaviors, then you will become true to yourself and the universe.

NL: Wanneer jullie je goedkeuring en waardering kunnen opgeven voor het zoeken naar gedrag, dan zullen jullie trouw worden aan jezelf en het universum.

— Debasish Mridha


You don’t have to be beautiful to have a beautiful life.

NL: Je hoeft niet mooi te zijn om een mooi leven te hebben.

— Debasish Mridha


It brings tears of joy to a teacher’s eye when the student becomes a great success.

NL: Het brengt tranen van vreugde aan een leraar in het oog wanneer de student een groot succes wordt.

— Debasish Mridha


You can’t control the universe, but if you learn to practice meditation and mindfulness you may be able to control yourself.

NL: Je kunt het universum niet beheersen, maar als je leert meditatie en mindfulness te beoefenen kun je jezelf misschien beheersen.

— Debasish Mridha


To get dividends from life, invest in yourself.

NL: Om dividenden uit het leven te krijgen, investeer in jezelf.

— Debasish Mridha


A great teacher plants the seeds of greatness in the minds of future generations.

NL: Een grote leraar plant de zaden van grootheid in de geesten van toekomstige generaties.

— Debasish Mridha


If there are no great teachers, how can we expect a great future?

NL: Als er geen grote leraren zijn, hoe kunnen we dan een grote toekomst verwachten?

— Debasish Mridha


A great teacher is the architect of a great future.

NL: Een grote leraar is de architect van een grote toekomst.

— Debasish Mridha


More often than not a young couple stays in the same relationship, but they walk in different directions.

NL: Vaker dan niet blijft een jong stel in dezelfde relatie, maar ze lopen in verschillende richtingen.

— Debasish Mridha


The practice of mindfulness is nothing more than focusing on the current moment.

NL: De praktijk van mindfulness is niets meer dan focussen op het huidige moment.

— Debasish Mridha


When you focus and accept the current moment with love, faith, and joyfulness, you are practicing mindfulness. That is better than controlling the universe.

NL: Wanneer je je concentreert en het huidige moment accepteert met liefde, geloof en vreugde, beoefen je mindfulness. Dat is beter dan het beheersen van het universum.

— Debasish Mridha


When you practice mindfulness, you bloom like a flower.

NL: Als je mindfulness beoefent, bloei je als een bloem.

— Debasish Mridha


A great teacher not only teaches, but they also encourage and appreciate improvement.

NL: Een geweldige leraar geeft niet alleen les, maar ze stimuleren en waarderen ook verbetering.

— Debasish Mridha


A great teacher is one that helps their students to become great. In return, the students appreciate the teacher for their success.

NL: Een geweldige leraar is er een die hun leerlingen helpt om groots te worden. In ruil daarvoor waarderen de leerlingen de leraar voor hun succes.

— Debasish Mridha


When you are angry, don’t react. Respond with consideration, kindness, and love.

NL: Als je boos bent, reageer dan niet. Reageer met overweging, vriendelijkheid en liefde.

— Debasish Mridha


What we are doing in this moment is what matters the most. Be mindful.

NL: Wat we op dit moment doen is wat het meest belangrijk is. Let goed op.

— Debasish Mridha


When we are non-judgmental and mindful, we find peace in the moment and the moment becomes blissful.

NL: Wanneer we niet oordelend en bewust zijn, vinden we vrede in het moment en wordt het moment zalig.

— Debasish Mridha


Whatever you love unconditionally will become yours.

NL: Wat je ook onvoorwaardelijk liefhebt, zal de jouwe worden.

— Debasish Mridha


To live in infinite bliss, practice mindfulness and live in the moment.

NL: Om in oneindige gelukzaligheid te leven, mindfulness te beoefenen en in het moment te leven.

— Debasish Mridha


Heaven in not out there, it is in your blissful heart.

NL: De hemel is niet daarbuiten, maar in je gelukzalige hart.

— Debasish Mridha


Never criticize. Remember that no one deserves it more than the one who is criticizing.

NL: Nooit kritiek. Vergeet niet dat niemand het meer verdient dan degene die kritiek heeft.

— Debasish Mridha


Appreciate every little improvement. Forget to criticize every failure as long as you are learning from them.

NL: Ik waardeer elke kleine verbetering. Vergeet elke mislukking te bekritiseren zolang je van hen leert.

— Debasish Mridha


Like our muscles, our thinking power grows when we struggle.

NL: Net als onze spieren groeit onze denkkracht als we worstelen.

— Debasish Mridha


Anyone can criticize. It is important to be a person who can appreciate and show the way to betterment.

NL: Iedereen kan bekritiseren. Het is belangrijk om een persoon te zijn die de weg naar verbetering kan waarderen en tonen.

— Debasish Mridha


A good writer is one that can see the goodness in others and helps them to be better.

NL: Een goede schrijver is er een die de goedheid in anderen kan zien en hen helpt om beter te zijn.

— Debasish Mridha


Confidence is the beauty, kindness is the charm, style is the uniqueness and fashion is the mask.

NL: Vertrouwen is de schoonheid, vriendelijkheid is de charme, stijl is de uniciteit en mode is het masker.

— Debasish Mridha


To create an inner peace of mind, be humble, gentle, harmonious, and kind.

NL: Om een innerlijke gemoedsrust te creëren, wees nederig, zachtaardig, harmonieus en vriendelijk.

— Debasish Mridha


To find inner bliss and happiness through yoga, learn to accept things as they are by changing your thoughts.

NL: Om innerlijke gelukzaligheid en geluk te vinden door middel van yoga, leer dingen te accepteren zoals ze zijn door je gedachten te veranderen.

— Debasish Mridha


To enhance your inner beauty, harmonize your mind and thoughts with nature through meditation.

NL: Om je innerlijke schoonheid te verbeteren, harmoniseer je geest en gedachten met de natuur door meditatie.

— Debasish Mridha


Sing a song of love with all of your passion and compassion. Let it reveal your inner beauty.

NL: Zing een liefdeslied met al je passie en mededogen. Laat het je innerlijke schoonheid onthullen.

— Debasish Mridha


Once you enhance your inner vision with deep meditation, you may be able to see your inner beauty and inner universe.

NL: Zodra je je innerlijke visie met diepe meditatie versterkt, kun je misschien je innerlijke schoonheid en innerlijke universum zien.

— Debasish Mridha


What you feel is making sense could really be dramatized nonsense. So think again.

NL: Wat jij denkt dat logisch is, kan echt dramatiserende onzin zijn. Dus denk nog eens na.

— Debasish Mridha


Attract and get attracted to that which is your ultimate purpose.

NL: Trek aan en raak aangetrokken tot dat wat jullie uiteindelijke doel is.

— Debasish Mridha


When you love with your heart and soul, then you long and belong. How could there be a separation?

NL: Wanneer je liefhebt met je hart en ziel, dan verlang je en hoor je erbij. Hoe kan er een scheiding zijn?

— Debasish Mridha


To add more power to your light, don’t fear the darkness of the night.

NL: Om meer kracht toe te voegen aan uw licht, vrees niet de duisternis van de nacht.

— Debasish Mridha


Faith has power in it. More often than not, faith can create miracles.

NL: Geloof heeft macht erin. Vaak kan geloof wonderen creëren.

— Debasish Mridha


Innovation is finding the door of opportunity and revealing its beauty.

NL: Innovatie is het vinden van de deur naar kansen en het onthullen van haar schoonheid.

— Debasish Mridha


Your mind is the key to opening the door of opportunity.

NL: Je geest is de sleutel om de deur van de kans te openen.

— Debasish Mridha


Our abilities are reflection of who we truly are

NL: Onze vermogens zijn een weerspiegeling van wie we werkelijk zijn.

— Debasish Mridha


Come slowly over the hills and valleys to touch my soul, feel my heart, and vanish in my joy.

NL: Kom langzaam over de heuvels en dalen om mijn ziel aan te raken, mijn hart te voelen en te verdwijnen in mijn vreugde.

— Debasish Mridha


Yoga not only allows you to learn to control your breathing, but it ultimately enhances your abilities to harmonize your thoughts and enhances your inner beauty.

NL: Yoga stelt je niet alleen in staat om te leren je ademhaling te beheersen, maar het verbetert uiteindelijk je vermogens om je gedachten te harmoniseren en verbetert je innerlijke schoonheid.

— Debasish Mridha


Use meditation and blissful perceptions to create inner peace and world peace.

NL: Gebruik meditatie en gelukzalige percepties om innerlijke vrede en wereldvrede te creëren.

— Debasish Mridha


Fall in love with all knowing manifestations of one. You may find those connections between you and all through yoga and meditation.

NL: Word verliefd op alle bekende manifestaties van één. Je kunt die connecties vinden tussen jou en alles door middel van yoga en meditatie.

— Debasish Mridha


It is good to focus, but never forget to look around. If you focus on the wrong target, you may miss seeing all of the beauty around you.

NL: Het is goed om je te concentreren, maar vergeet nooit om je heen te kijken. Als je je richt op het verkeerde doel, dan mis je het zien van alle schoonheid om je heen.

— Debasish Mridha


With yoga, you go back to your source to bloom again with joy and inner peace.

NL: Met yoga ga je terug naar je bron om weer te bloeien met vreugde en innerlijke vrede.

— Debasish Mridha


When I was earning, saving, and spending, I felt poor. When I started to give away some of my earning for good purposes, abundance filled my heart.

NL: Toen ik aan het verdienen was, sparen en uitgeven, voelde ik me arm. Toen ik begon om wat van mijn verdienen weg te geven voor goede doeleinden, overvloed vulde mijn hart.

— Debasish Mridha


Yoga is a journey toward your inner core to find your inner bliss.

NL: Yoga is een reis naar je innerlijke kern om je innerlijke gelukzaligheid te vinden.

— Debasish Mridha


Through meditation we can channel outer energy to create inner calmness and peace.

NL: Door meditatie kunnen we buitenenergie kanaliseren om innerlijke rust en vrede te creëren.

— Debasish Mridha


Meditation is a great tool which can be used to create harmony between the inner subconscious world and the outer chaotic world.

NL: Meditatie is een groot hulpmiddel dat kan worden gebruikt om harmonie te creëren tussen de innerlijke onderbewuste wereld en de buitenste chaotische wereld.

— Debasish Mridha


Appreciation is the best currency to encourage someone do something for humanity.

NL: Waardering is de beste munt om iemand aan te moedigen iets voor de mensheid te doen.

— Debasish Mridha


You create the possibility of reaching your desired destinations if you have the courage to begin your journey.

NL: Je creëert de mogelijkheid om je gewenste bestemming te bereiken als je de moed hebt om je reis te beginnen.

— Debasish Mridha


Belief and faith have nothing to do with each other. Beliefs are the manifestation of fear whereas faith comes from courage.

NL: Geloof en geloof hebben niets met elkaar te maken. Geloof is de manifestatie van angst, terwijl geloof voortkomt uit moed.

— Debasish Mridha


A true writer has a moral duty to uplift humanity.

NL: Een echte schrijver heeft een morele plicht om de mensheid op te tillen.

— Debasish Mridha


To understand humanity, you must first understand yourself.

NL: Om de mensheid te begrijpen, moet je eerst jezelf begrijpen.

— Debasish Mridha


Unnecessary violence against animals is a heinous crime. Be a voice for those who do not have one.

NL: Onnodig geweld tegen dieren is een gruwelijke misdaad. Wees een stem voor degenen die er geen hebben.

— Debasish Mridha


The longest journey is not the journey from Asia to Antarctica, but it is the journey to know yourself.

NL: De langste reis is niet de reis van Azië naar Antarctica, maar het is de reis om jezelf te leren kennen.

— Debasish Mridha


Learn to adapt like a bird. We can only dream of flying but the bird has already grown her wings.

NL: Leer je aan te passen als een vogel. We kunnen alleen maar dromen van vliegen, maar de vogel heeft haar vleugels al gegroeid.

— Debasish Mridha


To expand your wings, be persistent in learning new things.

NL: Om je vleugels uit te breiden, wees volhardend in het leren van nieuwe dingen.

— Debasish Mridha


To fly deep into the sky, you have to expand your wings by learning new things.

NL: Om diep in de lucht te vliegen, moet je je vleugels uitbreiden door nieuwe dingen te leren.

— Debasish Mridha


What you persistently think becomes your reality.

NL: Wat je voortdurend denkt wordt je realiteit.

— Debasish Mridha


Love not because you have to attract someone, love because you have an abundance of love in your heart.

NL: Liefde niet omdat je iemand moet aantrekken, liefde omdat je een overvloed aan liefde in je hart hebt.

— Debasish Mridha


Feel special, because you are.

NL: Voel je speciaal, want dat ben je.

— Debasish Mridha


Faith is a bird that sings songs of the heart.

NL: Faith is een vogel die liedjes van het hart zingt.

— Debasish Mridha


A friend is a bird who can sing along with the songs of your heart.

NL: Een vriend is een vogel die mee kan zingen met de liedjes van je hart.

— Debasish Mridha


With the wings of imagination, don’t be afraid to fly.

NL: Met de vleugels van verbeelding, wees niet bang om te vliegen.

— Debasish Mridha


Love is the essence of life and ultimate attractive energy behind all creation.

NL: Liefde is de essentie van het leven en ultieme aantrekkelijke energie achter de hele schepping.

— Debasish Mridha


If you become a singing bird, I will be the listening sky so that I will never miss your song.

NL: Als je een zingende vogel wordt, zal ik de luisterlucht zijn zodat ik je lied nooit zal missen.

— Debasish Mridha


Love is the beauty and ecstasy of life.

NL: Liefde is de schoonheid en extase van het leven.

— Debasish Mridha


A writer fills the paper with the pictures of perception, experience, and feeling of real and imaginative lives.

NL: Een schrijver vult het papier met de foto’s van perceptie, ervaring en het gevoel van echte en fantasierijke levens.

— Debasish Mridha


True friendship is a house where we can take off our masks.

NL: Echte vriendschap is een huis waar we onze maskers af kunnen doen.

— Debasish Mridha


Kindness is a magical magnet which can change your heart and perceptions without actually touching you.

NL: Vriendelijkheid is een magische magneet die je hart en percepties kan veranderen zonder je daadwerkelijk aan te raken.

— Debasish Mridha


Oh my beloved friend! In your mirror, I see my reflection again and again.

NL: Oh mijn geliefde vriend! In jouw spiegel zie ik steeds weer mijn spiegelbeeld.

— Debasish Mridha


To win, depend on your thoughts and actions but not on circumstances.

NL: Om te winnen, afhankelijk van je gedachten en acties, maar niet van omstandigheden.

— Debasish Mridha


A teacher can change a life just with appreciation and love.

NL: Een leraar kan een leven veranderen met waardering en liefde.

— Debasish Mridha


The best teacher kindles the fire of knowledge with appreciation and love of students whose hearts so eagerly desire to learn.

NL: De beste leraar ontsteekt het vuur van kennis met waardering en liefde voor studenten wiens hart zo vurig wil leren.

— Debasish Mridha


Every morning, appreciate the golden glowing sun for giving you life. Every evening, appreciate yourself for making the world a little more joyful with your lovely presence.

NL: Elke ochtend, waardeer de gouden gloeiende zon voor het geven van je leven. Elke avond, waardeer jezelf voor het maken van de wereld een beetje vrolijker met uw mooie aanwezigheid.

— Debasish Mridha


I can hear the songs of your eyes, I can feel the warmth of your glowing cheek, and I can get lost in the smile of your soul.

NL: Ik hoor de liedjes van je ogen, ik voel de warmte van je gloeiende wang, en ik kan verdwalen in de glimlach van je ziel.

— Debasish Mridha


Give away yourself for the benefit of others so that they will feel abundant.

NL: Geef jezelf weg voor het welzijn van anderen, zodat zij zich overvloedig zullen voelen.

— Debasish Mridha


Thoughts of love are such a nice way to start a day.

NL: Gedachten over liefde zijn zo’n leuke manier om een dag te beginnen.

— Debasish Mridha


When someone tries to make you happy, that is a true sign of love.

NL: Als iemand je gelukkig probeert te maken, is dat een echt teken van liefde.

— Debasish Mridha


I wonder how you will feel if I hug you with great love and care

NL: Ik vraag me af hoe je je voelt als ik je omhels met liefde en zorg.

— Debasish Mridha


People who are loving are kind, and those who are kind become beloved.

NL: Mensen die liefhebben zijn vriendelijk, en degenen die vriendelijk zijn worden geliefd.

— Debasish Mridha


I sail on the ocean of possibilities with the wind of hope and the current of desires moving me to the shore of uncertainty.

NL: Ik zeil op de oceaan van mogelijkheden met de wind van hoop en de stroming van verlangens brengen me naar de kust van onzekerheid.

— Debasish Mridha


Love has power in it. At the end, it wins over all miseries.

NL: Liefde heeft kracht erin. Op het einde, wint het over alle ellende.

— Debasish Mridha


You are brighter than the sun, prettier than a fresh flower, and sweeter than any chocolate. Your songs are always humming in my heart. I wish you a sweet sweetest day.

NL: Je bent helderder dan de zon, mooier dan een verse bloem, en zoeter dan elke chocolade. Je liedjes neuriën altijd in mijn hart. Ik wens je een lieve dag.

— Debasish Mridha


Nothing can contaminate the purity of my love—not even the dirt of hateful thoughts.

NL: Niets kan de zuiverheid van mijn liefde besmetten, zelfs niet het vuil van haatdragende gedachten.

— Debasish Mridha


Love is the essence of life. Without love, life does not make any sense.

NL: Liefde is de essentie van het leven. Zonder liefde slaat het leven nergens op.

— Debasish Mridha


The imagination is the voyage of our thoughts in the endless ocean of the mind that searches for the splendid beaches of happiness.

NL: De verbeelding is de reis van onze gedachten in de eindeloze oceaan van de geest die zoekt naar de prachtige stranden van geluk.

— Debasish Mridha


We may not know where we are or where we are going, but we have to go.

NL: We weten misschien niet waar we zijn of waar we heen gaan, maar we moeten gaan.

— Debasish Mridha


Education is not only filling the mind with knowledge, but it is igniting the candle that enlightens the mind.

NL: Onderwijs vult niet alleen de geest met kennis, maar ontsteekt de kaars die de geest verlicht.

— Debasish Mridha


For all of my life, I am digging deep in my heart to find the liquid gold of love to share.

NL: Voor mijn hele leven, graaf ik diep in mijn hart om het vloeibare goud van liefde te vinden om te delen.

— Debasish Mridha


For I am a drop of water, I may change but I will never vanish in thin air.

NL: Want ik ben een druppel water, ik kan veranderen, maar ik zal nooit verdwijnen in het niets.

— Debasish Mridha


A child’s laughter is one of the most beautiful things on this earth. It can fill the whole world with passionate joy.

NL: Een kind lacht is een van de mooiste dingen op deze aarde. Het kan de hele wereld vullen met hartstochtelijke vreugde.

— Debasish Mridha


A lover becomes a light when he or she enlightens world of someone.

NL: Een minnaar wordt een licht wanneer hij of zij de wereld van iemand verlicht.

— Debasish Mridha


No one can trust you until you can trust yourself.

NL: Niemand kan je vertrouwen totdat je jezelf kunt vertrouwen.

— Debasish Mridha


Greatness begins where mediocrity ends.

NL: Grootheid begint waar middelmatigheid eindigt.

— Debasish Mridha


To overcome fear, do what you fear the most.

NL: Om angst te overwinnen, doe waar je het meest bang voor bent.

— Debasish Mridha


On October 14th, the sweetest thing happened to me. On that day at sunset, I met you by the sea. It was that day I found a great purpose and a wonderful reason to be.

NL: Op 14 oktober overkwam me iets liefs. Op die dag bij zonsondergang ontmoette ik je bij de zee. Het was die dag dat ik vond een groot doel en een prachtige reden om te zijn.

— Debasish Mridha


Whatever you do, never forget to love everyone around you.

NL: Wat je ook doet, vergeet nooit om van iedereen om je heen te houden.

— Debasish Mridha


Pain is a pleasure in disguise.

NL: Pijn is een genot in vermomming.

— Debasish Mridha


Fame is an epiphany of bubbles that are transient and pugnacious.

NL: Roem is een openbaring van bubbels die van voorbijgaande en pugnacious zijn.

— Debasish Mridha


The main reason to love is not to find pleasure but to fill our hearts with love.

NL: De belangrijkste reden om lief te hebben is niet om plezier te vinden, maar om onze harten te vullen met liefde.

— Debasish Mridha


Those who are loving become beloved.

NL: De liefhebbenden worden geliefd.

— Debasish Mridha


The breeze at the beach has a secret song in her heart which always lures us back.

NL: Het briesje op het strand heeft een geheim liedje in haar hart dat ons altijd terug lokt.

— Debasish Mridha


I would fly to the moon with my wings of love so that I could express my lifelong admiration of you.

NL: Ik zou naar de maan vliegen met mijn vleugels van liefde zodat ik mijn levenslange bewondering voor jou kon uiten.

— Debasish Mridha


If I had the choice, I would sing only love songs.

NL: Als ik de keuze had, zou ik alleen liefdesliedjes zingen.

— Debasish Mridha


When everyone wanted to be successful, I wanted to be resourceful so that I could help everyone to be successful.

NL: Toen iedereen succesvol wilde zijn, wilde ik vindingrijk zijn zodat ik iedereen kon helpen succesvol te zijn.

— Debasish Mridha


Every one of our thoughts needs freedom and space in order to bloom and express beauty.

NL: Elk van onze gedachten heeft vrijheid en ruimte nodig om schoonheid te laten bloeien en uit te drukken.

— Debasish Mridha


Every action either teaches you or blesses you.

NL: Elke actie leert je of zegent je.

— Debasish Mridha


Music has infinite power to reach the gap between the heart and the soul to create infinite and ineffable joy.

NL: Muziek heeft oneindige kracht om de kloof tussen het hart en de ziel te bereiken om oneindige en oneindige vreugde te creëren.

— Debasish Mridha


No civilization can thrive or survive if it refuses to adapt or change.

NL: Geen enkele beschaving kan gedijen of overleven als ze weigert zich aan te passen of te veranderen.

— Debasish Mridha


Art is an expression of inner perception as an outer reality.

NL: Kunst is een uitdrukking van innerlijke waarneming als een uiterlijke werkelijkheid.

— Debasish Mridha


For true liberation, you do not need to fight. You simply have to change your thoughts and drift away from conformity, comfort, security, and certainty of life and embrace and enjoy the possibilities and magnificence of the uncertainty of life.

NL: Voor ware bevrijding, hoef je niet te vechten. Je moet gewoon je gedachten veranderen en wegdrijven van conformiteit, comfort, veiligheid en zekerheid van leven en omarmen en genieten van de mogelijkheden en pracht van de onzekerheid van het leven.

— Debasish Mridha


You don’t exist in the past or in the future. You only exist in the present moment.

NL: Je bestaat niet in het verleden of in de toekomst. Je bestaat alleen op dit moment.

— Debasish Mridha


It is uncertainty which fills life with beauty, excitement, and joy.

NL: Het is onzekerheid die het leven vult met schoonheid, opwinding en vreugde.

— Debasish Mridha


If not love, then what? If not now, then when?

NL: If not love, then what? If not now, then when?

— Debasish Mridha


Problems are perceptual illusions.

NL: Problemen zijn perceptuele illusies.

— Debasish Mridha


Be conscious of your pleasantness.

NL: Wees je bewust van je plezierigheid.

— Debasish Mridha


In the process of letting go, we create abundance.

NL: In het proces van loslaten creëren we overvloed.

— Debasish Mridha


A complaint is a compliment of negativity.

NL: Een klacht is een compliment van negativiteit.

— Debasish Mridha


Never let anyone steal your passion and calmness without your permission.

NL: Laat nooit iemand jouw passie en kalmte stelen zonder jouw toestemming.

— Debasish Mridha


To love is to let someone live in the goodness of your heart.

NL: Liefde is iemand laten leven in de goedheid van je hart.

— Debasish Mridha


Teaching is not only a profession, but it a is a purpose of a great life.

NL: Onderwijs is niet alleen een beroep, maar het is een doel van een groots leven.

— Debasish Mridha


Every tragedy and triumph, every win and failure have made me who I am.

NL: Elke tragedie en triomf, elke overwinning en mislukking hebben me gemaakt wie ik ben.

— Debasish Mridha


Simply by changing our thoughts, we can sow the seeds of happiness in the garden of our minds.

NL: Gewoon door onze gedachten te veranderen, kunnen we de zaden van geluk zaaien in de tuin van onze geest.

— Debasish Mridha


There are no wrong people—only the wrong expression and the wrong perception.

NL: Er zijn geen verkeerde mensen alleen de verkeerde uitdrukking en de verkeerde perceptie.

— Debasish Mridha


Don’t wait for a vacation to enjoy life. Start to enjoy it now, today, wherever you are.

NL: Wacht niet op een vakantie om van het leven te genieten. Begin er nu van te genieten, vandaag, waar je ook bent.

— Debasish Mridha


Nothing comes to our lives without a purpose. Accept it with love and kindness and learn from it.

NL: Niets komt in ons leven zonder een doel. Accepteer het met liefde en vriendelijkheid en leer ervan.

— Debasish Mridha


Don’t resist. Accept it to create memories, and then let it go.

NL: Verzet je niet. Accepteer het om herinneringen te creëren, en laat het dan gaan.

— Debasish Mridha


When you face a great problem in life, don’t get scared. Consider it a great adventure. Ultimately it will shape your life with charm.

NL: Wanneer u geconfronteerd met een groot probleem in het leven, niet bang worden. Beschouw het als een groot avontuur. Uiteindelijk zal het je leven vormgeven met charme.

— Debasish Mridha


Your biggest failure becomes your best teacher.

NL: Je grootste mislukking wordt je beste leraar.

— Debasish Mridha


The breeding ground of fear is procrastination and inaction. We overcome them not by preparation, but by taking action.

NL: De broedplaats van angst is uitstel en inactiviteit. We overwinnen ze niet door ons voor te bereiden, maar door actie te ondernemen.

— Debasish Mridha


For an adventurous life, seek not security. Dance with uncertainty to create magnificence and beauty.

NL: Voor een avontuurlijk leven, zoek geen veiligheid. Dans met onzekerheid om pracht en schoonheid te creëren.

— Debasish Mridha


Shatter your pride in dust to vanish into the joy of longing and love.

NL: Vernietig je trots in stof om te verdwijnen in de vreugde van verlangen en liefde.

— Debasish Mridha


Keep calm and let your heart sing the song of kindness.

NL: Blijf kalm en laat je hart het lied van vriendelijkheid zingen.

— Debasish Mridha


Those who possess nothing and yet enjoy everything have no fear of losing anything.

NL: Degenen die niets bezitten en toch genieten van alles hebben geen angst om iets te verliezen.

— Debasish Mridha


Shine like the sun in a gloomy sky.

NL: Schijn als de zon in een sombere hemel.

— Debasish Mridha


You like a person not because of what they have but for what they truly are.

NL: Je houdt van een persoon niet om wat ze hebben, maar om wat ze werkelijk zijn.

— Debasish Mridha


If you are a tree, smiles are your flowers. Bloom endlessly.

NL: Als je een boom bent, zijn glimlachen je bloemen. Bloom eindeloos.

— Debasish Mridha


In the end, we always regret the life we failed to live.

NL: Uiteindelijk hebben we altijd spijt van het leven dat we hebben nagelaten te leven.

— Debasish Mridha


Stay simple like a candle, and never forget to enlighten the world.

NL: Blijf simpel als een kaars, en vergeet nooit om de wereld te verlichten.

— Debasish Mridha


If life is for love, then start loving at this very moment.

NL: Als het leven voor de liefde is, begin dan op dit moment lief te hebben.

— Debasish Mridha


Don’t complain. Be a good person in this wrong world and transform it.

NL: Niet klagen. Wees een goed persoon in deze verkeerde wereld en transformeer het.

— Debasish Mridha


Can you stop smiling when you see a smiling face? Infect everyone with your smile and love.

NL: Kun je stoppen met lachen als je een lachend gezicht ziet? Infecteer iedereen met je glimlach en liefde.

— Debasish Mridha


Your greatest contribution in this world is not what you have but who you are.

NL: Je grootste bijdrage in deze wereld is niet wat je hebt, maar wie je bent.

— Debasish Mridha


To fill yourself with bliss, today is the best time to start loving yourself deeply.

NL: Om jezelf te vullen met gelukzaligheid, is vandaag het beste moment om diep van jezelf te gaan houden.

— Debasish Mridha


You will not be able to find outer calmness if your heart is carrying a storm.

NL: Je zult niet in staat zijn om uiterlijke rust te vinden als je hart een storm draagt.

— Debasish Mridha


To enjoy the beauty of the world, don’t try to fit in. Try to fly out of your perceived boundaries.

NL: Om te genieten van de schoonheid van de wereld, probeer niet te passen in. Probeer uit je waargenomen grenzen te vliegen.

— Debasish Mridha


To fill your world with happiness, fill your heart with happy thoughts.

NL: Om jullie wereld met geluk te vullen, vul je hart met gelukkige gedachten.

— Debasish Mridha


To find beauty all around you, fill yourself with self-love.

NL: Om overal om je heen schoonheid te vinden, vul jezelf met zelfliefde.

— Debasish Mridha


Always act as if you are living the epitome of a magnificent life.

NL: Doe altijd alsof je de belichaming van een prachtig leven beleeft.

— Debasish Mridha


Meditation is the simplest process through which you can create harmony between the body, mind, spirit, and nature.

NL: Meditatie is het eenvoudigste proces waardoor je harmonie kunt creëren tussen lichaam, geest, geest en natuur.

— Debasish Mridha


When you find a best friend, you become two flowers blooming from the same bud.

NL: Als je een beste vriend vindt, word je twee bloemen die uit dezelfde knop bloeien.

— Debasish Mridha


A baby is a smiling, dancing moon in our hands just waiting to touch our hearts.

NL: Een baby is een glimlachende, dansende maan in onze handen, wachtend om onze harten aan te raken.

— Debasish Mridha


Oh mommy! You are my world, my love. I am your little boy, and I stole your heart.

NL: Oh mama! Jij bent mijn wereld, mijn liefste. Ik ben je kleine jongen en ik heb je hart gestolen.

— Debasish Mridha


Loving what you do gives you the ultimate joy of life.

NL: Van wat je doet houden geeft je de ultieme vreugde van het leven.

— Debasish Mridha


In the deep shivering winter, I can feel the joy of a dancing summer in my heart.

NL: In de diepe rillende winter voel ik de vreugde van een dansende zomer in mijn hart.

— Debasish Mridha


Before believing something, check the facts. False beliefs can infect and affect the mind.

NL: Voordat je iets gelooft, controleer de feiten. Valse overtuigingen kunnen de geest infecteren en beïnvloeden.

— Debasish Mridha


To find wealth, we may not need to mine for treasure if we learn how to mine between our ears.

NL: Om rijkdom te vinden, hoeven we misschien geen schat te verdienen als we leren om tussen onze oren te delven.

— Debasish Mridha


If you smile with passion, you will become a model at your very own fashion show.

NL: Als je met passie lacht, word je model op je eigen modeshow.

— Debasish Mridha


Just like you can’t reap a harvest without planting seeds, so you can’t get without giving.

NL: Net zoals je niet kunt oogsten een oogst zonder het planten van zaden, dus je kunt niet krijgen zonder te geven.

— Debasish Mridha


The only impossible task is the one which we fear to begin.

NL: De enige onmogelijke taak is degene die we vrezen te beginnen.

— Debasish Mridha


Wash your life with forgiveness and fill it with kindness.

NL: Was je leven met vergeving en vul het met vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


The more you smile, the more reasons you will find to smile.

NL: Hoe meer je lacht, hoe meer redenen je zult vinden om te lachen.

— Debasish Mridha


The source of infinite wisdom in this infinite universe is that you are blessed with infinite love.

NL: De bron van oneindige wijsheid in dit oneindige universum is dat jullie gezegend zijn met oneindige liefde.

— Debasish Mridha


We are here to know the unknown, love everyone, feel the joy of life and then we parish with infinite happiness.

NL: We zijn hier om het onbekende te kennen, iedereen lief te hebben, de vreugde van het leven te voelen en dan paren we met oneindig geluk.

— Debasish Mridha


The beauty of a loving smile has a timeless freshness.

NL: De schoonheid van een liefdevolle glimlach heeft een tijdloze frisheid.

— Debasish Mridha


Love imprints a memory on the heart that no one can erase.

NL: Liefde drukt een herinnering af op het hart dat niemand kan wissen.

— Debasish Mridha


Your truth is what you can make your own mind believe. Be careful! Believe only that which is your truth and not that which has been said to you.

NL: Jouw waarheid is wat je je eigen geest kunt laten geloven. Wees voorzichtig! Geloof alleen wat jullie waarheid is en niet wat jullie gezegd is.

— Debasish Mridha


Every morning the sun rises with a golden glow to reveal the ineffable magnificence of life.

NL: Elke ochtend komt de zon op met een gouden gloed om de ongeëvenaarde pracht van het leven te onthullen.

— Debasish Mridha


Beliefs can be dangerous viruses that can infect and affect a whole society, a country, and even a whole world.

NL: Geloof kan gevaarlijke virussen zijn die een hele samenleving, een land en zelfs een hele wereld kunnen infecteren en beïnvloeden.

— Debasish Mridha


Beliefs are often imposed or spontaneously created thoughts that cannot be supported by facts.

NL: Geloof wordt vaak opgelegd of spontaan geschapen gedachten die niet ondersteund kunnen worden door feiten.

— Debasish Mridha


You are so beautiful and bright. I can only see you in my dreams. When I open my eyes, you vanish into the sky.

NL: Je bent zo mooi en slim. Ik zie je alleen in mijn dromen. Als ik mijn ogen opendoe, verdwijn je in de lucht.

— Debasish Mridha


When the magical lights of love touch your heart and soul, you and your world become magical.

NL: Wanneer de magische lichten van liefde je hart en ziel raken, worden jij en je wereld magisch.

— Debasish Mridha


I came here after billions of years to touch your heart with my purest love.

NL: Ik kwam hier na miljarden jaren om je hart aan te raken met mijn puurste liefde.

— Debasish Mridha


Friendship is a poetry of life that is written in two hearts.

NL: Vriendschap is een poëzie van het leven die in twee harten wordt geschreven.

— Debasish Mridha


Friendship is a magnificent art of life that is drawn by two hearts and two minds.

NL: Vriendschap is een prachtige levenskunst die wordt getekend door twee harten en twee geesten.

— Debasish Mridha


As a human being, our abilities are unlimited. The only limitation is the mindset.

NL: Als mens zijn onze vermogens onbeperkt. De enige beperking is de mentaliteit.

— Debasish Mridha


When you get lost in love, you become oblivious to oblivion.

NL: Als je verliefd wordt, vergeet je de vergetelheid.

— Debasish Mridha


A formal education will teach you how to conform with society. Self-education will teach you how to get out of conformity so that you can fill your life with adventure and beauty.

NL: Een formeel onderwijs zal je leren je aan te passen aan de samenleving. Zelfonderwijs zal je leren hoe je uit overeenstemming komt zodat je je leven kunt vullen met avontuur en schoonheid.

— Debasish Mridha


May your life shine like the morning sun.

NL: Moge je leven schijnen als de ochtendzon.

— Debasish Mridha


If you fail in life’s journey, just don’t complain. Make it a part of your journey.

NL: Als je faalt in de reis van het leven, gewoon niet klagen. Maak er een deel van je reis van.

— Debasish Mridha


I am not alone even in solitude.

NL: Ik ben niet alleen, zelfs niet in eenzaamheid.

— Debasish Mridha


I love brooding in a bucolic valley about your endless compassion.

NL: Ik vind het heerlijk om in een bucolische vallei te piekeren over je eindeloze mededogen.

— Debasish Mridha


Remember, no one can design your life, only you can do that.

NL: Onthoud, niemand kan jouw leven ontwerpen, alleen jij kunt dat.

— Debasish Mridha


Life is so fleeting. I am so busy enjoying it that I have no time to get angry.

NL: Het leven is zo vluchtig. Ik heb het zo druk met genieten dat ik geen tijd heb om boos te worden.

— Debasish Mridha


The darkness of life cannot hide the light of kindness that shines from the heart.

NL: De duisternis van het leven kan het licht van vriendelijkheid dat schijnt voor het hart niet verbergen.

— Debasish Mridha


If you want to do something better, do it with profound love.

NL: Als je iets beters wilt doen, doe het dan met diepe liefde.

— Debasish Mridha


For thy love, I feel ineffable joy.

NL: Voor uw liefde, voel ik onuitputtelijke vreugde.

— Debasish Mridha


My life is filled with ineffable miracles.

NL: Mijn leven is gevuld met onuitputtelijke wonderen.

— Debasish Mridha


It is better to be a pragmatist than a lunatic.

NL: Het is beter om een pragmaticus te zijn dan een gek.

— Debasish Mridha


I wanted to know the denouement of your life story. I have no interest in the narrative.

NL: Ik wilde de ontknoping van je levensverhaal weten. Ik heb geen interesse in het verhaal.

— Debasish Mridha


Focus on the denouement of the purpose of life and act on the narrative.

NL: Focus op de ontknoping van het doel van het leven en handel op het verhaal.

— Debasish Mridha


A picture is a fleeting moment of life preserved on a canvas.

NL: Een foto is een vluchtig moment van leven bewaard op een doek.

— Debasish Mridha


Life is magnificent and vivacious, but it is also fugacious.

NL: Het leven is prachtig en levendig, maar het is ook fugacieus.

— Debasish Mridha


The aurora of humanity will begin when we learn that love is our only power and kindness is our ineffable religion.

NL: De aurora van de mensheid zal beginnen wanneer we leren dat liefde onze enige macht is en vriendelijkheid onze onuitsprekelijke religie is.

— Debasish Mridha


In my dreams, I heard your mellifluous voice. It slowly woke me up from a deep sleep so that I could enjoy the magnificence of life.

NL: In mijn dromen, hoorde ik je melig stem. Het maakte me langzaam wakker uit een diepe slaap zodat ik kon genieten van de pracht van het leven.

— Debasish Mridha


I have been a refugee for the last forty years in the luminous land of opportunity. Still my heart is aching with hiraeth for my native land.

NL: Ik ben de laatste veertig jaar vluchteling geweest in het lichtrijke land van kansen. Toch doet mijn hart pijn aan Hiraeth voor mijn geboorteland.

— Debasish Mridha


Don’t let your disease become your identity.

NL: Laat uw ziekte niet uw identiteit worden.

— Debasish Mridha


Control your thoughts and everything will be under your control.

NL: Beheers je gedachten en alles zal onder jouw controle zijn.

— Debasish Mridha


No one is poor who has an abundance of love to share with others.

NL: Niemand is arm die een overvloed aan liefde te delen heeft met anderen.

— Debasish Mridha


Happy people think about how to help others and not how to get from others.

NL: Gelukkige mensen denken over hoe om anderen te helpen en niet hoe te krijgen van anderen.

— Debasish Mridha


A true dreamer dreams when he is awake.

NL: Een echte dromer droomt als hij wakker is.

— Debasish Mridha


It is the journey that is important—not the destination.

NL: Het is de reis die belangrijk is en niet de bestemming.

— Debasish Mridha


Oh my dear heart! Be courageous and never fear to love.

NL: Oh mijn liefste hart! Wees moedig en wees nooit bang om lief te hebben.

— Debasish Mridha


It is adversity that often creates beauty.

NL: Het is tegenslag die vaak schoonheid creëert.

— Debasish Mridha


When you open your heart, only then will the light come in.

NL: Wanneer je je hart opent, pas dan zal het licht binnenkomen.

— Debasish Mridha


Your eyes are so comely that I can’t turn my eyes away.

NL: Je ogen zijn zo mooi dat ik mijn ogen niet kan afkeren.

— Debasish Mridha


I am deeply in love with you but you are so ethereal. I may not know how to touch your heart.

NL: Ik ben diep verliefd op je, maar je bent zo etherisch. Ik weet misschien niet hoe ik je hart moet raken.

— Debasish Mridha


A great artist paints a picture on the canvas of his mind using the colors of his love and imagination before transferring the image onto a real canvas.

NL: Een groot kunstenaar schildert een afbeelding op het canvas van zijn geest met behulp van de kleuren van zijn liefde en verbeelding voordat het beeld op een echt canvas.

— Debasish Mridha


When an artist paints a flower, she borrows the beauty from nature and adds fragrance from her own heart.

NL: Wanneer een kunstenaar een bloem schildert, leent ze de schoonheid van de natuur en voegt ze geur uit haar eigen hart toe.

— Debasish Mridha


A painting is a universal language which everyone can read, understand, and interpret in his own way through the power of imagination.

NL: Een schilderij is een universele taal die iedereen op zijn eigen manier kan lezen, begrijpen en interpreteren door de kracht van verbeelding.

— Debasish Mridha


Every event creates a memory in the heart; photographs remind and reinforce that memory in the future,

NL: Elke gebeurtenis creëert een herinnering in het hart; foto’s herinneren en versterken dat geheugen in de toekomst,

— Debasish Mridha


A photograph captures a moment for eternity.

NL: Een foto vangt een moment voor de eeuwigheid.

— Debasish Mridha


A baby’s laughter is the sweetest music that touches every heart.

NL: Een baby’s lach is de liefste muziek die elk hart raakt.

— Debasish Mridha


Everyone has greatness in them! To bring it out, we just have to empower them.

NL: Iedereen heeft grootsheid in zich! Om het naar buiten te brengen, moeten we ze alleen maar kracht geven.

— Debasish Mridha


It is hard to think differently. To change your world, change your thoughts.

NL: Het is moeilijk om anders te denken. Om je wereld te veranderen, verander je gedachten.

— Debasish Mridha


Nothing is more beautiful than beauty of a kind soul.

NL: Niets is mooier dan schoonheid van een aardige ziel.

— Debasish Mridha


There is no life without change. The real tragedy is that we are always fearful of change and resist it vehemently.

NL: Er is geen leven zonder verandering. De echte tragedie is dat we altijd bang zijn voor verandering en ons er heftig tegen verzetten.

— Debasish Mridha


A good person always find the goodness in a bad person.

NL: Een goed mens vindt altijd de goedheid in een slecht persoon.

— Debasish Mridha


Wake me up with the touch of your love.

NL: Maak me wakker met de aanraking van je liefde.

— Debasish Mridha


Learn from your past, use the possibilities of the present moment, and let the future open the doors of opportunity.

NL: Leer van je verleden, gebruik de mogelijkheden van het huidige moment en laat de toekomst de deuren van kansen openen.

— Debasish Mridha


Through pictures, we can imagine and visualize the reflection of the beauties which our eyes can’t see.

NL: Door middel van foto’s kunnen we de reflectie van de schoonheden voorstellen en visualiseren die onze ogen niet kunnen zien.

— Debasish Mridha


You made me limitless by creating me again and again.

NL: Je maakte me grenzeloos door me steeds weer te creëren.

— Debasish Mridha


The power of intention can open the door of opportunity and transform a valley of trouble into a triumph of joy.

NL: De kracht van intentie kan de deur van de kans openen en een vallei van moeilijkheden transformeren in een triomf van vreugde.

— Debasish Mridha


If you want something new, then come up with a new idea and take action.

NL: Als je iets nieuws wilt, kom dan met een nieuw idee en neem actie.

— Debasish Mridha


The ego says, win the world to find peace. The spirit says, win yourself over to find peace.

NL: Het ego zegt, win de wereld om vrede te vinden. De geest zegt, win jezelf om vrede te vinden.

— Debasish Mridha


Respect your voice. Be a voice for those who do not have a voice.

NL: Respecteer je stem. Wees een stem voor degenen die geen stem hebben.

— Debasish Mridha


Darkness never lasts forever. Morning always comes with the lights of love to brighten our future.

NL: Duisternis duurt nooit eeuwig. Morgen komt altijd met de lichten van de liefde om onze toekomst op te fleuren.

— Debasish Mridha


A thing is never learned until we master it.

NL: Iets wordt nooit geleerd totdat we het onder de knie hebben.

— Debasish Mridha


Be courageous. Always be a voice for those who are oppressed.

NL: Wees moedig. Wees altijd een stem voor hen die onderdrukt worden.

— Debasish Mridha


Leave footprints of love and kindness on the seashore of humanity.

NL: Laat voetafdrukken van liefde en vriendelijkheid achter op de kust van de mensheid.

— Debasish Mridha


If you can love yourself deeply, you will never feel alone.

NL: Als je diep van jezelf kunt houden, zul je je nooit alleen voelen.

— Debasish Mridha


Kindness is soft and humble like water, but it is the ultimate power of life.

NL: Vriendelijkheid is zacht en nederig als water, maar het is de ultieme kracht van het leven.

— Debasish Mridha


When you fill your heart with love, life becomes abundant.

NL: Wanneer je je hart vult met liefde, wordt het leven overvloedig.

— Debasish Mridha


Wealth is a byproduct of positive, wealth-oriented thoughts.

NL: Rijkdom is een bijproduct van positieve, op rijkdom gerichte gedachten.

— Debasish Mridha


Every birthday comes with a great purpose and without our knowledge, it makes us wiser.

NL: Elke verjaardag komt met een groot doel en zonder onze medeweten, maakt het ons wijzer.

— Debasish Mridha


Every morning, wake up with the warmth and the light of the rising sun in your heart.

NL: Word elke ochtend wakker met de warmte en het licht van de opkomende zon in je hart.

— Debasish Mridha


I wish for you a goodnight of sleep, sweet dreams, and a smiling morning.

NL: Ik wens je een goede nachtrust, dromen en een glimlachende ochtend.

— Debasish Mridha


I wish you a very merry Christmas filled with abundance and a magnificent magical New Year.

NL: Ik wens u een zeer vrolijk kerstfeest gevuld met overvloed en een magische nieuwjaar.

— Debasish Mridha


Have a magnificent holiday! Celebrate as if holidays are a reflection of your dreams, desires, traditions, and values all wrapped in happiness and joy.

NL: Nog een fijne vakantie! Vieren alsof vakanties een weerspiegeling zijn van je dromen, verlangens, tradities en waarden, allemaal verpakt in geluk en vreugde.

— Debasish Mridha


The smallest act of kindness makes you more beautiful than any expensive dress or make up.

NL: De kleinste daad van vriendelijkheid maakt je mooier dan elke dure jurk of make-up.

— Debasish Mridha


A person can be so beautiful when the heart is filled with love and the voice shivers with kindness.

NL: Een persoon kan zo mooi zijn als het hart gevuld is met liefde en de stem rilt van vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Kindness is the best form of justice.

NL: Vriendelijkheid is de beste vorm van gerechtigheid.

— Debasish Mridha


You are my best present and ultimate purpose of life.

NL: Jij bent mijn beste heden en ultieme doel van het leven.

— Debasish Mridha


On a cloudy day, be the sun in someone’s sky.

NL: Op een bewolkte dag is de zon in iemands hemel.

— Debasish Mridha


Change is fearful, but at the end it is beautiful.

NL: Verandering is angstaanjagend, maar op het einde is het prachtig.

— Debasish Mridha


Intelligence does not always define wisdom, but adaptability to change does.

NL: Intelligentie definieert niet altijd wijsheid, maar aanpassingsvermogen aan verandering wel.

— Debasish Mridha


Your life is unlimited because you are blessed with infinite power of love and kindness.

NL: Jullie leven is onbeperkt omdat jullie gezegend zijn met oneindige kracht van liefde en vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Every morning, introduce one positive thought into your mind. Be persistent with it until it becomes your habit. It will change your life.

NL: Breng elke ochtend een positieve gedachte in je hoofd. Wees volhardend tot het je gewoonte wordt. Het zal je leven veranderen.

— Debasish Mridha


In summer, a soothing warm breeze on a beach is the most soothing music for the soul.

NL: In de zomer, een rustgevende warme bries op een strand is de meest rustgevende muziek voor de ziel.

— Debasish Mridha


Every day, do one thing to help someone without expecting anything in return.

NL: Doe elke dag één ding om iemand te helpen zonder er iets voor terug te verwachten.

— Debasish Mridha


Oh my beloved life, wait a bit at my window, go slowly, and let me enjoy it to the fullest.

NL: Oh mijn geliefde leven, wacht een beetje bij mijn raam, ga langzaam, en laat me genieten van het ten volle.

— Debasish Mridha


I am truly not an axiologist, but I am concerned about the value of life in all of its forms and shapes.

NL: Ik ben echt geen axioloog, maar ik maak me zorgen over de waarde van het leven in al zijn vormen en vormen.

— Debasish Mridha


As a rationalist, pragmatist, and a scientist I rarely involve myself in the cosmological arguments of the creation of the universe.

NL: Als rationalist, pragmaticus en wetenschapper betrek ik me zelden bij de kosmologische argumenten van de schepping van het universum.

— Debasish Mridha


I don’t own anything, but I have everything.

NL: Ik bezit niets, maar ik heb alles.

— Debasish Mridha


I am as abundant as the universe because I am a child of the universe.

NL: Ik ben zo overvloedig als het universum omdat ik een kind van het universum ben.

— Debasish Mridha


If you have realized how powerful a simple act of kindness is, you will never be rude.

NL: Als je beseft hoe krachtig een eenvoudige daad van vriendelijkheid is, zul je nooit onbeleefd zijn.

— Debasish Mridha


The real tragedy of life is not the fear of darkness, but it is to conform and follow the darkness in spite of fear.

NL: De echte tragedie van het leven is niet de angst voor duisternis, maar het is om zich te conformeren en de duisternis te volgen ondanks angst.

— Debasish Mridha


Courage is the ability to take bold action in spite of fear.

NL: Moed is het vermogen om gedurfd actie te ondernemen ondanks angst.

— Debasish Mridha


Be a person that radiates happiness with her every movement and enlightens every place she goes with her smile.

NL: Wees een persoon die geluk met haar uitstraalt elke beweging en verlicht elke plaats waar ze gaat met haar glimlach.

— Debasish Mridha


A wise person is like a lighthouse. We are looking for their lights and follow them when we are in danger.

NL: Een wijs persoon is als een vuurtoren. We zoeken hun lichten en volgen ze als we in gevaar zijn.

— Debasish Mridha


A smile is the light of personality.

NL: Een glimlach is het licht van persoonlijkheid.

— Debasish Mridha


Every heart is a universe within its own galaxy that is ready to accommodate many others in her immeasurable depth.

NL: Elk hart is een universum binnen zijn eigen melkweg die klaar is om vele anderen in haar onmetelijke diepte te herbergen.

— Debasish Mridha


Never dwell in resentment, but never forget to learn from the reflection.

NL: Verheug je nooit in wrok, maar vergeet nooit van de reflectie te leren.

— Debasish Mridha


Go relentlessly in the direction of your ultimate purpose of life and that which makes you happy.

NL: Ga meedogenloos in de richting van je ultieme levensdoel en dat wat je gelukkig maakt.

— Debasish Mridha


A good story is always written with the tears of tragedies and triumphs, and the love and kindness of our lives.

NL: Een goed verhaal wordt altijd geschreven met de tranen van tragedies en triomfen, en de liefde en vriendelijkheid van ons leven.

— Debasish Mridha


Every human being has to build a secret temple in his soul where he can shelter himself and find himself again and again.

NL: Ieder mens moet een geheime tempel bouwen in zijn ziel waar hij zich kan schuilen en zichzelf keer op keer kan vinden.

— Debasish Mridha


Let me be one of the people who writes their life history, not with ink, with the colors of a caring heart.

NL: Laat me een van de mensen zijn die hun levensgeschiedenis schrijft, niet met inkt, met de kleuren van een zorgzaam hart.

— Debasish Mridha


This world is the playing ground of our thoughts and imaginations which create our perceptions.

NL: Deze wereld is de speelplaats van onze gedachten en verbeeldingen die onze percepties creëren.

— Debasish Mridha


To make it a habit, do it again and again until it becomes a ritual.

NL: Om er een gewoonte van te maken, doe het opnieuw en opnieuw totdat het een ritueel wordt.

— Debasish Mridha


That which is essential for life, can never be bought.

NL: Dat wat essentieel is voor het leven, kan nooit worden gekocht.

— Debasish Mridha


Religion is a belief with a set of rules, regulations, and rituals created by someone with his thoughts, imaginations, experiences, and wisdom. Most religions bring about positive changes for society. Spirituality is a perception of inner truth, inner beauty, and inner reality. Spirituality involves trusting your own experiences.

NL: Religie is een geloof met een reeks regels, voorschriften en rituelen gecreëerd door iemand met zijn gedachten, verbeeldingen, ervaringen en wijsheid. De meeste religies brengen positieve veranderingen voor de samenleving teweeg. Spiritualiteit is een perceptie van innerlijke waarheid, innerlijke schoonheid en innerlijke werkelijkheid. Spiritualiteit houdt vertrouwen in je eigen ervaringen.

— Debasish Mridha


Achieving a goal is important, but what is more important is the distance that you have to travel with its ups and downs, fears and failures.

NL: Het bereiken van een doel is belangrijk, maar wat belangrijker is, is de afstand die je moet afleggen met zijn ups en downs, angsten en mislukkingen.

— Debasish Mridha


If a goal is only success oriented and not happiness oriented, then it will fill your life with stress, anxiety, and frustration.

NL: Als een doel alleen succesgericht is en niet op geluk gericht, dan zal het je leven vullen met stress, angst en frustratie.

— Debasish Mridha


In this modern world it is easy to be complex but difficult to be simple. At least try to keep your mind simple.

NL: In deze moderne wereld is het gemakkelijk om complex te zijn, maar moeilijk om eenvoudig te zijn. Probeer tenminste je geest simpel te houden.

— Debasish Mridha


Knowing your ignorance is better than your knowledge.

NL: Weten dat je onwetendheid beter is dan je kennis.

— Debasish Mridha


Let us imitate nature—not each other.

NL: Laten we de natuur imiteren, niet elkaar.

— Debasish Mridha


To begin a new journey is never easy, but we have to start somewhere to reach a new destination.

NL: Een nieuwe reis beginnen is nooit gemakkelijk, maar we moeten ergens beginnen om een nieuwe bestemming te bereiken.

— Debasish Mridha


To enlighten the world, let your light of love and kindness shine as bright as the morning sun.

NL: Om de wereld te verlichten, laat je licht van liefde en vriendelijkheid stralen zo helder als de ochtendzon.

— Debasish Mridha


Live with boldness! Get drunk with all of the beauty of life.

NL: Leef met moed! Word dronken van alle schoonheid van het leven.

— Debasish Mridha


Life is a piece of art drawn by love on the canvas of hope with the colors of desires, wants, and needs.

NL: Het leven is een kunstwerk getekend door liefde op het canvas van hoop met de kleuren van verlangens, wensen en behoeften.

— Debasish Mridha


How often must I get lost in a strange land of fairytales so that I can find my true self?

NL: Hoe vaak moet ik verdwalen in een vreemd land van sprookjes zodat ik mijn ware ik kan vinden?

— Debasish Mridha


Pain is inevitable in life; you can’t avoid it. You can only feel it. Realize its true nature without emotional attachment and then transcend yourself and your emotions beyond that level. Pain will not go away, but you find that it is not hurting you that much.

NL: Pijn is onvermijdelijk in het leven; je kunt het niet vermijden. Je kunt het alleen voelen. Realiseer haar ware aard zonder emotionele gehechtheid en overstijg dan jezelf en je emoties boven dat niveau. Pijn zal niet weggaan, maar je vindt dat het je niet zoveel pijn doet.

— Debasish Mridha


By changing your perception, awareness, and actions you create yourself again and again.

NL: Door je perceptie, bewustzijn en acties te veranderen creëer je jezelf telkens opnieuw.

— Debasish Mridha


The best knowledge is knowing yourself and your inner being.

NL: De beste kennis is jezelf en je innerlijke wezen te kennen.

— Debasish Mridha


Always be a seeker. Always be a giver without expecting anything in return. Remember that true joy is in the journey not the destination.

NL: Wees altijd een zoeker. Wees altijd een gever zonder er iets voor terug te verwachten. Vergeet niet dat ware vreugde is in de reis niet de bestemming.

— Debasish Mridha


To find true freedom, relinquish all of your attachments.

NL: Om echte vrijheid te vinden, geef je al je gehechtheden op.

— Debasish Mridha


Your universe is not out there. You create it every moment and every day with your thoughts, ideas, perceptions, and imaginations.

NL: Jullie universum is daar niet. Je creëert het elk moment en elke dag met je gedachten, ideeën, percepties en verbeeldingen.

— Debasish Mridha


If you have to ask, ask for the ability to help others.

NL: Als je het moet vragen, vraag dan om de mogelijkheid om anderen te helpen.

— Debasish Mridha


Be fearless like a newborn that is born with love and hope.

NL: Wees onbevreesd als een pasgeborene die geboren wordt met liefde en hoop.

— Debasish Mridha


Conquering your fear gives you the best victory.

NL: Je angst overwinnen geeft je de beste overwinning.

— Debasish Mridha


Meditation is a way of finding inner quietness and inner tranquility.

NL: Meditatie is een manier om innerlijke rust en innerlijke rust te vinden.

— Debasish Mridha


You may not be able to understand the world, but you can create your own world with your perception and imagination.

NL: Jullie kunnen misschien de wereld niet begrijpen, maar jullie kunnen je eigen wereld creëren met jullie perceptie en verbeelding.

— Debasish Mridha


Meditation creates harmony in the midst of chaos in my inner world and outer reality.

NL: Meditatie creëert harmonie te midden van chaos in mijn innerlijke wereld en uiterlijke werkelijkheid.

— Debasish Mridha


Religion is a set of rituals.

NL: Religie is een stel rituelen.

— Debasish Mridha


True prayer does not seek God’s help, but it focuses on what is good for everyday life and all of humanity.

NL: Waar gebed zoekt Gods hulp niet, maar het richt zich op wat goed is voor het dagelijks leven en de hele mensheid.

— Debasish Mridha


No matter where you are, just be grateful for your life and all of the beauty that surrounds you.

NL: Maakt niet uit waar je bent, wees gewoon dankbaar voor je leven en al de schoonheid die je omringt.

— Debasish Mridha


If I can’t sing, then let me listen to the songs of the wilderness and let me watch the dance of a lonely leaf.

NL: Als ik niet kan zingen, laat me dan luisteren naar de liedjes van de wildernis en laat me kijken naar de dans van een eenzaam blad.

— Debasish Mridha


When you learn to feel the pain of an ant, you will truly learn to love this world.

NL: Wanneer je leert de pijn van een mier te voelen, zul je echt leren om van deze wereld te houden.

— Debasish Mridha


Be silent, but let your silence become the loudest message of love and compassion.

NL: Wees stil, maar laat je stilte de luidste boodschap van liefde en mededogen worden.

— Debasish Mridha


The price of happiness is unconditional love.

NL: De prijs van geluk is onvoorwaardelijke liefde.

— Debasish Mridha


Live in the moment. Don’t carry baggage from the past. Put that baggage in a history book and learn from it, but don’t carry it on your shoulder. You will feel lighter and be able to enjoy the present and the future.

NL: Leef in het moment. Neem geen bagage mee uit het verleden. Zet die bagage in een geschiedenisboek en leer ervan, maar draag het niet op je schouder. Jullie zullen je lichter voelen en in staat zijn om van het heden en de toekomst te genieten.

— Debasish Mridha


The soul is soft, beautiful, delicate, fun-loving, and always blooming. To nurture the soul, it needs sunshine and unconditional self-love.

NL: De ziel is zacht, mooi, delicaat, leuk-liefhebbend, en altijd bloeiend. Om de ziel te voeden, heeft het zonneschijn en onvoorwaardelijke zelfliefde nodig.

— Debasish Mridha


It is the ultimate opportunity of a lifetime to try to understand the dreams and desires of a blooming flower.

NL: Het is de ultieme kans van je leven om te proberen de dromen en verlangens van een bloeiende bloem te begrijpen.

— Debasish Mridha


The language of a smile is charming, mesmerizing, meaningful, and often mysterious, but everyone understands a smile better than words.

NL: De taal van een glimlach is charmant, betoverend, betekenisvol en vaak mysterieus, maar iedereen begrijpt een glimlach beter dan woorden.

— Debasish Mridha


When I look at the moon, I can only see your joyful smile.

NL: Als ik naar de maan kijk, zie ik alleen je vreugdevolle glimlach.

— Debasish Mridha


Be a wave of kindness that touches the hearts of everyone.

NL: Wees een golf van vriendelijkheid die de harten van iedereen raakt.

— Debasish Mridha


Keep your goal challenging enough that you have to change to achieve it.

NL: Houd je doel uitdagend genoeg dat je moet veranderen om het te bereiken.

— Debasish Mridha


When you go beyond your limitations, that is called success.

NL: Als je verder gaat dan je beperkingen, heet dat succes.

— Debasish Mridha


Don’t be afraid to change. Without change, there is no life.

NL: Wees niet bang om te veranderen. Zonder verandering is er geen leven.

— Debasish Mridha


Through art we can see the reflection of the inner world of an artist.

NL: Door middel van kunst kunnen we de reflectie van de innerlijke wereld van een kunstenaar zien.

— Debasish Mridha


Art is a language which everyone understands in their own way.

NL: Kunst is een taal die iedereen op zijn eigen manier begrijpt.

— Debasish Mridha


You must have a definite purpose of life. To reach that purpose, you must be flexible.

NL: Je moet een bepaald doel van het leven hebben. Om dat doel te bereiken, moet je flexibel zijn.

— Debasish Mridha


I love only the god whose religion is kindness.

NL: Ik hou alleen van de god wiens religie vriendelijkheid is.

— Debasish Mridha


Conformity is the biggest enemy of progress. Break those limiting social rules.

NL: Conformiteit is de grootste vijand van vooruitgang. Breek die beperkende sociale regels.

— Debasish Mridha


A thinker will die, but his profound ideas have wings that fly forever.

NL: Een denker zal sterven, maar zijn diepgaande ideeën hebben vleugels die voor altijd vliegen.

— Debasish Mridha


In February when my garden is barren of flowers, you are the only flower blooming in my heart. I cherish you and adore you with all of my heart because you are my Valentine.

NL: In februari, wanneer mijn tuin onvruchtbaar is van bloemen, ben jij de enige bloem die bloeit in mijn hart. Ik koester je en aanbid je met heel mijn hart omdat je mijn Valentijn bent.

— Debasish Mridha


Distance is an outer phenomenon. In the inner world, everything is connected with love.

NL: Afstand is een uiterlijk fenomeen. In de innerlijke wereld is alles verbonden met liefde.

— Debasish Mridha


You only have one heart, but it can love the whole world and still have room to grow kindness in its deepest chamber.

NL: Je hebt maar één hart, maar het kan de hele wereld liefhebben en nog steeds ruimte hebben om vriendelijkheid te kweken in zijn diepste kamer.

— Debasish Mridha


A smile is a sparkle of your soul and a glint of light from your heart.

NL: Een glimlach is een glinstering van je ziel en een glinstering van licht uit je hart.

— Debasish Mridha


A baby is born like a bird ready to soar from the mother’s lap. The nets of societal rules and regulations puts him in a cage from which he can never escape to create his own new world.

NL: Een baby wordt geboren als een vogel klaar om te zweven van de moeder schoot. De netten van maatschappelijke regels zetten hem in een kooi waaruit hij nooit kan ontsnappen om zijn eigen nieuwe wereld te creëren.

— Debasish Mridha


Trying to fit in will not change a society. To change it, you have to be brave, fearless, and strong enough to withstand societal criticism so that you may break the boundary and let light come in.

NL: Proberen om erbij te horen zal een samenleving niet veranderen. Om het te veranderen, moet je dapper, onbevreesd en sterk genoeg zijn om maatschappelijke kritiek te weerstaan zodat je de grens kan breken en licht binnen kunt laten komen.

— Debasish Mridha


Give away everything—even your heart, soul, and mind. Nothing is yours. Keep your experiences and your memories. Those are yours and they make you who you are.

NL: Geef alles weg, zelfs je hart, ziel en geest. Niets is van jou. Hou je ervaringen en herinneringen. Die zijn van jou en ze maken je tot wie je bent.

— Debasish Mridha


Life becomes perfect if I look at it through my imperfect perceptions.

NL: Het leven wordt perfect als ik ernaar kijk door mijn onvolmaakte percepties.

— Debasish Mridha


My songs of life are so secret that I can’t find my tune.

NL: Mijn levensliedjes zijn zo geheim dat ik mijn melodie niet kan vinden.

— Debasish Mridha


Live in order to be-not just for becoming.

NL: Leef om niet alleen te zijn voor het worden.

— Debasish Mridha


The beauty of life does not reside in certainty or conformity. It resides in the infinite possibilities of uncertainty.

NL: De schoonheid van het leven woont niet in zekerheid of overeenstemming. Het bevindt zich in de oneindige mogelijkheden van onzekerheid.

— Debasish Mridha


Just like a flower, enjoy the joy of giving.

NL: Net als een bloem, geniet van de vreugde van het geven.

— Debasish Mridha


Use your greatness, love, and kindness to change the world.

NL: Gebruik je grootsheid, liefde en vriendelijkheid om de wereld te veranderen.

— Debasish Mridha


We become angels when we fly with the wings of love. We can reach any destination and touch any heart without any hesitation.

NL: We worden engelen als we vliegen met de vleugels van de liefde. We kunnen elke bestemming bereiken en elk hart aanraken zonder enige aarzeling.

— Debasish Mridha


To enjoy the magnificence of life, keep love blooming in your heart just like flowers bloom in your garden.

NL: Om te genieten van de pracht van het leven, houd liefde bloeien in je hart net als bloemen bloeien in uw tuin.

— Debasish Mridha


Abundance is not defined by possessions, but it is defined by inner perceptions.

NL: Overvloed wordt niet gedefinieerd door bezittingen, maar wordt gedefinieerd door innerlijke percepties.

— Debasish Mridha


Life will be perfect if your expectations and responses to events are humble and perfect.

NL: Het leven zal perfect zijn als je verwachtingen en reacties op gebeurtenissen nederig en perfect zijn.

— Debasish Mridha


Change your perspective. Enjoy every failure as a success and every win as a loss.

NL: Verander je perspectief. Geniet van elke mislukking als een succes en elke overwinning als een verlies.

— Debasish Mridha


Today is the most important day of your life. Enjoy it with all of your heart. Don’t worry about tomorrow, leave it for tomorrow.

NL: Vandaag is de belangrijkste dag van je leven. Geniet ervan met heel je hart. Maak je geen zorgen over morgen, laat het voor morgen.

— Debasish Mridha


Love is everything. Nothing else but love can define the destiny of humanity.

NL: Liefde is alles. Niets anders dan liefde kan het lot van de mensheid bepalen.

— Debasish Mridha


We enjoy beauty through our perceptions, and we create beauty through our expressions.

NL: We genieten van schoonheid door onze percepties, en we creëren schoonheid door onze expressies.

— Debasish Mridha


The ultimate source of abundance is to give love for the betterment of others.

NL: De ultieme bron van overvloed is om liefde te geven voor de verbetering van anderen.

— Debasish Mridha


To have abundance, appreciate what you have with great love and share your possessions with joy.

NL: Om overvloed te hebben, waardeer wat je hebt met grote liefde en deel je bezittingen met vreugde.

— Debasish Mridha


To live in happiness, always do something that will bring joy to others.

NL: Om in geluk te leven, doe altijd iets dat vreugde zal brengen aan anderen.

— Debasish Mridha


To create abundance in life, travel and touch everyone you meet with your infinite love.

NL: Om overvloed in het leven te creëren, reizen en iedereen aanraken die je ontmoet met je oneindige liefde.

— Debasish Mridha


Like a floating feather in the air, take life very lightly and joyfully adjust to the flow of life.

NL: Als een drijvende veer in de lucht, neem het leven heel licht en vreugdevol aanpassen aan de stroom van het leven.

— Debasish Mridha


Life itself is the journey of the mind toward the unknown infinite wilderness. Get lost.

NL: Het leven zelf is de reis van de geest naar de onbekende oneindige wildernis. Rot op.

— Debasish Mridha


Like the morning sun, raise the brightness of your love to include everyone.

NL: Net als de ochtendzon, verhoog de helderheid van je liefde om iedereen erbij te betrekken.

— Debasish Mridha


The sun is rising. Let us feel the glint of light in the heart so that we can see and enjoy the magnificence of life.

NL: De zon komt op. Laten we de glinstering van het licht in het hart voelen zodat we kunnen zien en genieten van de pracht van het leven.

— Debasish Mridha


Never fear to be wonderful.

NL: Vrees nooit om geweldig te zijn.

— Debasish Mridha


Even though storms will come, never fear to bloom.

NL: Ook al zullen er stormen komen, wees nooit bang om te bloeien.

— Debasish Mridha


The sun is rising with a bright golden glittering glint. Let us wake up to enjoy the joyful battles of light and darkness.

NL: De zon komt op met een fel gouden glinsterende glinstering. Laten we wakker worden om te genieten van de vreugdevolle veldslagen van licht en duisternis.

— Debasish Mridha


Romance is an illusion of love and excitement that touches our hearts and mind. It lingers in our memories like a fairy tale.

NL: Romantiek is een illusie van liefde en opwinding die onze harten en geest raakt. Het blijft in onze herinneringen hangen als een sprookje.

— Debasish Mridha


Why do you write meaningless philosophy?” you asked. “Because it gives meaning to life,” I whispered with deep empathy.

NL: Waarom schrijf je betekenisloze filosofie? Omdat het zin geeft aan het leven, fluisterde ik met diepe empathie.

— Debasish Mridha


Don’t grow older—grow wiser.

NL: Word niet ouder en groei wijzer.

— Debasish Mridha


Pay great attention to those who love you, and love those who hate you.

NL: Besteed veel aandacht aan degenen die van je houden, en hou van degenen die je haten.

— Debasish Mridha


Life is so interesting that sometimes it can make you bored.

NL: Het leven is zo interessant dat het je soms kan vervelen.

— Debasish Mridha


To overcome the fear of failure, do what makes you fearful.

NL: Om de angst voor mislukking te overwinnen, doe wat je angstig maakt.

— Debasish Mridha


Tenderness of heart and kindness of the soul are not signs of weakness, but they are signs of inner strength.

NL: Tederheid van hart en vriendelijkheid van de ziel zijn geen tekenen van zwakte, maar ze zijn tekenen van innerlijke kracht.

— Debasish Mridha


A philosopher is a lover and searcher of truth, beauty, meaning, and wisdom.

NL: Een filosoof is een minnaar en zoeker van waarheid, schoonheid, betekenis en wijsheid.

— Debasish Mridha


There are not many things that are more powerful than love.

NL: Er zijn niet veel dingen die krachtiger zijn dan liefde.

— Debasish Mridha


Holding on and getting attached is sadness. Letting go with love opens the heart to fill it with happiness.

NL: Vasthouden en gehecht raken is verdriet. Laat gaan met liefde opent het hart om het te vullen met geluk.

— Debasish Mridha


How beautiful it will be if your heart grows only the flowers of love and kindness.

NL: Hoe mooi het zal zijn als je hart alleen de bloemen van liefde en vriendelijkheid groeit.

— Debasish Mridha


It is not too late to fall in love with yourself again.

NL: Het is nog niet te laat om weer verliefd op jezelf te worden.

— Debasish Mridha


You may avoid the risk of a car accident if you avoid driving, but you will lose the joy and freedom of driving.

NL: U kunt het risico van een auto-ongeluk vermijden als u het rijden vermijdt, maar u zult de vreugde en de vrijheid van het rijden verliezen.

— Debasish Mridha


Like the sun, touch someone with the warmth of your kindness.

NL: Zoals de zon, raak iemand aan met de warmte van je vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


To change yourself, never forget to challenge yourself.

NL: Om jezelf te veranderen, vergeet nooit jezelf uit te dagen.

— Debasish Mridha


We get stronger every time we rise after falling.

NL: We worden elke keer sterker als we opstaan na de val.

— Debasish Mridha


A simple touch of kindness can heal a wound of the soul which no medicine can touch.

NL: Een simpele aanraking van vriendelijkheid kan een wond van de ziel genezen die geen medicijn kan aanraken.

— Debasish Mridha


Don’t let your problems become your obsession.

NL: Laat je problemen niet je obsessie worden.

— Debasish Mridha


Until you break through the walls of fear, you will not be able to reach the door of opportunity.

NL: Totdat je door de muren van angst breekt, zul je niet in staat zijn om de deur van de kans te bereiken.

— Debasish Mridha


A philosopher is a deep thinker and a meticulous observer of nature and events that reveal the beauty, truth, and meaning of existence.

NL: Een filosoof is een diepe denker en een nauwgezette waarnemer van de natuur en gebeurtenissen die de schoonheid, waarheid en betekenis van het bestaan onthullen.

— Debasish Mridha


Anger dulls the sharpness of mind, hardens the softness of feelings, and replaces the sweetness of the world with bitterness.

NL: Woede slap de scherpte van de geest, verhardt de zachtheid van gevoelens, en vervangt de zoetheid van de wereld door bitterheid.

— Debasish Mridha


Your attitude will ultimately determine and define your altitude of life

NL: Uw houding zal uiteindelijk bepalen en bepalen uw hoogte van het leven

— Debasish Mridha


If love is a flower of non-judgmental actions, then kindness is the fragrance of those flowers.

NL: Als liefde een bloem is van niet oordelende handelingen, dan is vriendelijkheid de geur van die bloemen.

— Debasish Mridha


Without taking the risk of falling, no one can learn how to walk.

NL: Zonder het risico te nemen om te vallen, kan niemand leren lopen.

— Debasish Mridha


True success is there when a person has the ability to lose himself or herself in the search of knowledge and wisdom by using love, joy, and gratitude. On the other hand, societal success comes from the progressive realizations of worthy goals.

NL: Waar succes is er wanneer een persoon het vermogen heeft zichzelf of zichzelf te verliezen in de zoektocht naar kennis en wijsheid door liefde, vreugde en dankbaarheid te gebruiken. Aan de andere kant komt maatschappelijk succes voort uit de progressieve realisaties van waardige doelen.

— Debasish Mridha


If you are the reflection of light, then how can you fear darkness?

NL: Als je de reflectie van licht bent, hoe kun je dan de duisternis vrezen?

— Debasish Mridha


My love is like the light and warmth of the sun. It never changes. It never disappears even when you change your positions and perceptions.

NL: Mijn liefde is als het licht en de warmte van de zon. Het verandert nooit. Het verdwijnt nooit, zelfs niet als je van positie en perceptie verandert.

— Debasish Mridha


I came here to show you the way to happiness is not through success but through love, compassion, and kindness.

NL: Ik kwam hier om je de weg naar geluk te tonen is niet door succes, maar door liefde, mededogen en vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Every pearl of your necklace touches my heart like a fresh flower of joy.

NL: Elke parel van je ketting raakt mijn hart als een frisse bloem van vreugde.

— Debasish Mridha


The power of love is enough to reach a distant shore and to touch a heart.

NL: De kracht van liefde is genoeg om een verre kust te bereiken en een hart aan te raken.

— Debasish Mridha


True love does not put a person in a cage like a bird. It gives true freedom to soar.

NL: Ware liefde stopt iemand niet in een kooi als een vogel. Het geeft echte vrijheid om te zweven.

— Debasish Mridha


When I hug you, I feel like I am hugging the universe of joy, and I emerge with the ecstasy of life.

NL: Als ik je knuffel, voel ik me alsof ik het universum van vreugde knuffel, en ik kom tevoorschijn met de extase van het leven.

— Debasish Mridha


It may not be important how much you have, but it is important who you are in your heart.

NL: Het is misschien niet belangrijk hoeveel je hebt, maar het is belangrijk wie je bent in je hart.

— Debasish Mridha


Pain is not there to hurt you, but it is there to make you more aware and alert.

NL: Pijn is er niet om je pijn te doen, maar het is er om je bewuster en alerter te maken.

— Debasish Mridha


When I was looking for the key to open the deepest chamber of your heart, I found that secret key of pure love hidden in my heart.

NL: Toen ik op zoek was naar de sleutel om de diepste kamer van je hart te openen, vond ik die geheime sleutel van pure liefde verborgen in mijn hart.

— Debasish Mridha


You are the most beautiful fairy from heaven. You have made my life a fairytale.

NL: Je bent de mooiste fee uit de hemel. Je hebt van mijn leven een sprookje gemaakt.

— Debasish Mridha


Oh my dear from a distant fantasy land! I love to be in your dreams as a fairy of love with wings of flowers and golden glowing flowing hair.

NL: Oh mijn lieve van een verre fantasie land! Ik hou ervan om in je dromen te zijn als een fee van liefde met vleugels van bloemen en gouden gloeiende vloeiende haren.

— Debasish Mridha


I get lost in the magical beauty that is all around me. My mind is an enchanted magician who mysteriously creates all of that magnificent beauty.

NL: Ik verdwaal in de magische schoonheid die overal om me heen is. Mijn geest is een betoverde tovenaar die op mysterieuze wijze al die prachtige schoonheid creëert.

— Debasish Mridha


I have learned to find happiness not by possessing wealth and splendor but by giving it away for mankind.

NL: Ik heb geleerd om geluk te vinden, niet door rijkdom en pracht te bezitten, maar door het weg te geven voor de mensheid.

— Debasish Mridha


I came here to peacefully show you the way to peace.

NL: Ik kwam hier om je de weg naar vrede te wijzen.

— Debasish Mridha


Like life, love is a constant adventure and a constant process. It is not a possession.

NL: Net als het leven is liefde een constant avontuur en een constant proces. Het is geen bezit.

— Debasish Mridha


Life is not a problem to be solved. It is an opportunity to love and unfold the beauty of life.

NL: Het leven is geen probleem om op te lossen. Het is een kans om de schoonheid van het leven lief te hebben en te ontvouwen.

— Debasish Mridha


I may be alone, but I am never lonely. I am always with my best friend, and that is me.

NL: Ik mag dan alleen zijn, maar ik ben nooit eenzaam. Ik ben altijd bij mijn beste vriend, en dat ben ik.

— Debasish Mridha


To create emptiness in your heart, let it go with love and fill it with infinite love.

NL: Om leegte in je hart te creëren, laat het gaan met liefde en vul het met oneindige liefde.

— Debasish Mridha


A true leader leads by empowering not by enslaving.

NL: Een ware leider leidt door geen macht te geven door slaaf te worden.

— Debasish Mridha


I dream my life, and then l live in my dreams.

NL: Ik droom mijn leven, en dan leef ik in mijn dromen.

— Debasish Mridha


Freedom from a tyrant is easy, but freedom from societal conformity is difficult.

NL: Vrijheid van een tiran is gemakkelijk, maar vrijheid van maatschappelijke overeenstemming is moeilijk.

— Debasish Mridha


Spread your wings of love, and let your mind fly to a distant land where love is the air of life.

NL: Spreid je vleugels van liefde, en laat je geest vliegen naar een ver land waar liefde de lucht van het leven is.

— Debasish Mridha


A wise person is wise because he trusts his own being.

NL: Een wijs persoon is wijs omdat hij zijn eigen wezen vertrouwt.

— Debasish Mridha


Don’t judge anything. If you have to judge, judge with kindness and love.

NL: Beoordeel niets. Als je moet oordelen, oordeel dan met vriendelijkheid en liefde.

— Debasish Mridha


Don’t measure life against time. Measure life by the milestones you have reached.

NL: Meet het leven niet tegen de tijd. Meet de levensduur aan de hand van de mijlpalen die u hebt bereikt.

— Debasish Mridha


The whole purpose of education is to create a window of the mind through which you can see the world. Look through that window with your own profound love, joy, harmony, and gratitude.

NL: Het hele doel van onderwijs is om een venster van de geest te creëren waardoor je de wereld kunt zien. Kijk door dat raam met je eigen diepe liefde, vreugde, harmonie en dankbaarheid.

— Debasish Mridha


Kindness, not rituals, is mankind’s greatest prayer.

NL: Vriendelijkheid, geen rituelen, is het grootste gebed van de mensheid.

— Debasish Mridha


Look at the world through your vision not through the misperceptions of others.

NL: Kijk naar de wereld door je visioen, niet door de misvattingen van anderen.

— Debasish Mridha


The most important job in life is to find out the purpose of your life, and go for it wholeheartedly.

NL: De belangrijkste taak in het leven is om het doel van je leven te achterhalen, en er van ganser harte voor te gaan.

— Debasish Mridha


The more you can forgive a person, the more you can love him.

NL: Hoe meer je iemand kunt vergeven, hoe meer je van hem kunt houden.

— Debasish Mridha


The secrets of success are getting started and being persistent.

NL: De geheimen van succes beginnen en zijn volhardend.

— Debasish Mridha


I can hear only the sounds of love all around me. I love all of the beauty—all of the things I can feel and see.

NL: Ik hoor alleen de geluiden van liefde om me heen. Ik hou van alle schoonheid…alle dingen die ik kan voelen en zien.

— Debasish Mridha


To find the beauty of life, don’t complain, compliment.

NL: Om de schoonheid van het leven te vinden, klaag niet, compliment.

— Debasish Mridha


Deep in my heart, an unsung song longs to know when my footsteps will not paint the shoreline of this beautiful sandy beach. Will anyone remember me and sing my unsung song along the waves and feel the breeze with love?

NL: Diep in mijn hart verlangt een niet-gezongen lied ernaar om te weten wanneer mijn voetstappen de kustlijn van dit prachtige zandstrand niet zullen schilderen. Zal iemand zich mij herinneren en mijn unsung lied zingen langs de golven en de wind met liefde voelen?

— Debasish Mridha


The more a man understands the world, the more he falls in love with everyone and everything.

NL: Hoe meer een man de wereld begrijpt, hoe meer hij verliefd wordt op iedereen en alles.

— Debasish Mridha


Everyone is born with the same amount of love in their heart. Some will use it and fill life with joy. Some will lose it and wonder where the joy is.

NL: Iedereen wordt geboren met dezelfde hoeveelheid liefde in hun hart. Sommigen zullen het gebruiken en het leven vullen met vreugde. Sommigen zullen het verliezen en zich afvragen waar de vreugde is.

— Debasish Mridha


I like to read fairytales. They make my imagination go wild, and I wander in fairyland.

NL: Ik lees graag sprookjes. Ze maken mijn verbeelding wild, en ik dwaal rond in sprookjesland.

— Debasish Mridha


To teach better, be an example. People learn from those that do and not just talk.

NL: Om beter te onderwijzen, wees een voorbeeld. Mensen leren van degenen die wel en niet alleen praten.

— Debasish Mridha


I don’t know who you are or where you are, but I know your deep driving desires. I am writing to you to make your life a little easier and better.

NL: Ik weet niet wie je bent of waar je bent, maar ik ken je diep rijdende verlangens. Ik schrijf je om je leven een beetje makkelijker en beter te maken.

— Debasish Mridha


Look at the world around you and focus on the possibilities not the problem.

NL: Kijk naar de wereld om je heen en richt je op de mogelijkheden niet op het probleem.

— Debasish Mridha


The human race should learn from dogs about the enormous power of love.

NL: Het menselijk ras moet leren van honden over de enorme kracht van liefde.

— Debasish Mridha


Life is beautiful and so are you.

NL: Het leven is mooi en jij ook.

— Debasish Mridha


Life is a balance between giving and receiving. The more you give, the more abundance will fill your life with joy.

NL: Het leven is een evenwicht tussen geven en ontvangen. Hoe meer je geeft, hoe meer overvloed je leven zal vullen met vreugde.

— Debasish Mridha


Life is dancing in front of you so don’t forget to enjoy the joy of the dance.

NL: Het leven danst voor je, dus vergeet niet om te genieten van de vreugde van de dans.

— Debasish Mridha


Beauty is important, but who you are in your heart defines you better.

NL: Schoonheid is belangrijk, maar wie je bent in je hart definieert je beter.

— Debasish Mridha


A goal should make you feel excited when you think about it.

NL: Een doel moet je opgewonden voelen als je erover nadenkt.

— Debasish Mridha


On a silent moonlit night look at the sky and see yourself dancing with those distant twinkling stars.

NL: Op een stille maan verlichte nacht kijk naar de hemel en zie je jezelf dansen met die verre twinkelende sterren.

— Debasish Mridha


The key to wisdom is silent observation and reflection.

NL: De sleutel tot wijsheid is stille observatie en reflectie.

— Debasish Mridha


The most daring adventure in life is life itself.

NL: Het meest gedurfde avontuur in het leven is het leven zelf.

— Debasish Mridha


Sometimes I live in the universe. Sometimes the universe lives in me.

NL: Soms leef ik in het universum. Soms leeft het universum in mij.

— Debasish Mridha


I don’t know or understand any other language except the language of kindness.

NL: Ik weet of begrijp geen andere taal behalve de taal van vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Start each day as a great adventure.

NL: Begin elke dag als een groot avontuur.

— Debasish Mridha


Try not to find love or fall in love. Instead become a person who attracts love.

NL: Probeer geen liefde te vinden of verliefd te worden. In plaats daarvan wordt een persoon die liefde aantrekt.

— Debasish Mridha


Kindness has a mysterious power which can transcend and transform anything it touches.

NL: Vriendelijkheid heeft een mysterieuze kracht die alles wat het aanraakt kan overstijgen en transformeren.

— Debasish Mridha


I am fresh, I am radiant, I am full of love, and I am joyful. I am complete.

NL: Ik ben fris, ik ben stralend, ik ben vol liefde, en ik ben vreugdevol. Ik ben compleet.

— Debasish Mridha


To be kind to others, be kind to yourself first.

NL: Om aardig voor anderen te zijn, wees eerst aardig voor jezelf.

— Debasish Mridha


You smell like a fresh flower and surround me like spring air.

NL: Je ruikt naar een frisse bloem en omringt me als lentelucht.

— Debasish Mridha


Every morning I wake up with an unknown, unexplainable joy of life. Then I get lost in the beauty of the morning sun and all of the magnificence that surrounds me.

NL: Elke ochtend word ik wakker met een onbekende, onverklaarbare levensvreugde. Dan verdwaal ik in de schoonheid van de ochtendzon en alle pracht die me omringt.

— Debasish Mridha


Anger is a fire that burns you from both ends.

NL: Woede is een vuur dat je van beide kanten verbrandt.

— Debasish Mridha


Earthly possessions are transient and ephemeral. Giving away love creates ripples that last for some time.

NL: Aardse bezittingen zijn voorbijgaand en kortstondig. Liefde weggeven creëert rimpels die enige tijd duren.

— Debasish Mridha


Now and then it is okay to get lost to find yourself in a new way.

NL: Af en toe is het goed om te verdwalen om jezelf op een nieuwe manier te vinden.

— Debasish Mridha


Finding a great idea is a magical thing and a fantastic job.

NL: Het vinden van een geweldig idee is een magisch ding en een fantastische baan.

— Debasish Mridha


When we believe in ourselves, everything becomes easy and possible.

NL: Als we in onszelf geloven, wordt alles makkelijk en mogelijk.

— Debasish Mridha


Be the lighthouse that bears the torment of the storm, but never forget to show the saving lights of life.

NL: Wees de vuurtoren die de kwelling van de storm draagt, maar vergeet nooit om de reddende lichten van het leven te laten zien.

— Debasish Mridha


You will find your true spirit when you lose your egocentric, self-centered desires and fill your mind with pure love and non-judgmental thoughts.

NL: Je zult je ware geest vinden wanneer je je egocentrische, egocentrische verlangens verliest en je geest vult met pure liefde en niet-oordelende gedachten.

— Debasish Mridha


Like the morning sun, you appeared in my cloudy sky and filled my world with light, love, beauty, and joy.

NL: Net als de ochtendzon, verscheen je in mijn bewolkte hemel en vulde mijn wereld met licht, liefde, schoonheid en vreugde.

— Debasish Mridha


Be simple and kind with a loving heart. These attributes make you more beautiful and attractive than any make up.

NL: Wees eenvoudig en vriendelijk met een liefdevol hart. Deze eigenschappen maken je mooier en aantrekkelijker dan welke make-up dan ook.

— Debasish Mridha


To amaze yourself, lift your spirit and see through your love the beauties of life.

NL: Om jezelf te verbazen, til je geest op en zie door je liefde de schoonheden van het leven.

— Debasish Mridha


Education ignites the lights in the darkness of life.

NL: Onderwijs ontsteekt de lichten in de duisternis van het leven.

— Debasish Mridha


Rainbows paint the sky with different colors of love, sadness, and joy.

NL: Regenboogen schilderen de hemel met verschillende kleuren van liefde, verdriet en vreugde.

— Debasish Mridha


You will find the path of life when your inner compass is ready.

NL: Je zult het pad van het leven vinden als je innerlijke kompas klaar is.

— Debasish Mridha


It is easy to find peace if you are kind, loving, and forgiving.

NL: Het is gemakkelijk om vrede te vinden als je vriendelijk, liefhebbend en vergevensgezind bent.

— Debasish Mridha


Live in absolute bliss. One moment of deep appreciation of beauty that surrounds you can change your perception of life.

NL: Leef in absolute gelukzaligheid. Een moment van diepe waardering van schoonheid die je omringt kan je perceptie van het leven veranderen.

— Debasish Mridha


Life is not only for consumption but for contribution.

NL: Het leven is niet alleen voor consumptie, maar ook voor bijdrage.

— Debasish Mridha


To reduce violence, stop teaching how to find differences and teach unconditional kindness.

NL: Om geweld te verminderen, stop met leren hoe verschillen te vinden en leer onvoorwaardelijke vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


The best teacher teaches not only the information but how to use that information to improve life.

NL: De beste leraar leert niet alleen de informatie, maar hoe die informatie te gebruiken om het leven te verbeteren.

— Debasish Mridha


You can never forgive yourself without forgiving others. Forgive others to find and create peace in your soul.

NL: Je kunt jezelf nooit vergeven zonder anderen te vergeven. Vergeef anderen om vrede in je ziel te vinden en te creëren.

— Debasish Mridha


You are imminently connected with this universe through your breathing. You can improve this great relationship by breathing consciously and appreciating this universe in this process.

NL: Jullie zijn op handen zijnde verbonden met dit universum door jullie ademhaling. Jullie kunnen deze grote relatie verbeteren door bewust te ademen en dit universum in dit proces te waarderen.

— Debasish Mridha


Life finds its meaning and answers from what life does to serve others.

NL: Het leven vindt zijn betekenis en antwoorden uit wat het leven doet om anderen te dienen.

— Debasish Mridha


A genius is usually born on the way to relentless perfection with tireless persistence.

NL: Een genie wordt meestal geboren op de weg naar meedogenloze perfectie met onvermoeibare persistentie.

— Debasish Mridha


How many times you failed will not be counted, but the time you stood up and fought back will be counted.

NL: Hoe vaak jullie gefaald hebben zal niet geteld worden, maar de tijd dat jullie opstonden en terugvochten zal geteld worden.

— Debasish Mridha


I don’t mind writing philosophical thoughts. If I don’t want to die like one.

NL: Ik vind het niet erg om filosofische gedachten te schrijven. Als ik niet wil sterven als één.

— Debasish Mridha


Even a flower can feel the touch of kindness.

NL: Zelfs een bloem kan de aanraking van vriendelijkheid voelen.

— Debasish Mridha


An anniversary is a celebration of the triumph and tragedy of love.

NL: Een jubileum is een viering van de triomf en tragedie van de liefde.

— Debasish Mridha


By giving up what you are holding, you create emptiness to receive.

NL: Door op te geven wat je vasthoudt, creëer je leegte om te ontvangen.

— Debasish Mridha


Identify the problem but never dwell on it. Focus on solutions.

NL: Identificeer het probleem maar blijf er nooit bij stilstaan. Focus op oplossingen.

— Debasish Mridha


To find the rainbow and life’s incredible beauties, learn to play with adversity.

NL: Om de regenboog en het leven te vinden ongelooflijke schoonheden, leren spelen met tegenslag.

— Debasish Mridha


You are the most magnificent flower. Your beauty is immeasurable and incredible. The universe created you with all of her love and power to see herself in you.

NL: Je bent de mooiste bloem. Uw schoonheid is onmetelijk en ongelooflijk. Het universum schiep jou met al haar liefde en macht om zichzelf in jou te zien.

— Debasish Mridha


The life of an unhappy rich person is poorer than a happy beggar.

NL: Het leven van een ongelukkig rijk persoon is armer dan een gelukkige bedelaar.

— Debasish Mridha


When you are loving, kind, and true everyone will find astonishing beauty within you.

NL: Wanneer je liefdevol, vriendelijk en waar bent zal iedereen verbazingwekkende schoonheid in je vinden.

— Debasish Mridha


You see your preconceived ideas and your thoughts—not the reality.

NL: Je ziet je vooropgezette ideeën en je gedachten, niet de realiteit.

— Debasish Mridha


If there is no kindness with your rightness, then that is madness.

NL: Als er geen goedheid is met uw rechtschapenheid, dan is dat waanzin.

— Debasish Mridha


If you know the results, why will you try to solve the problem? If you know the meaning of life, why will you try to understand it? Sometimes it is better not to know the answer.

NL: Als je de resultaten kent, waarom probeer je het probleem dan op te lossen? Als je de zin van het leven kent, waarom probeer je het dan te begrijpen? Soms is het beter om het antwoord niet te weten.

— Debasish Mridha


At the end of your comfort zone is where adventure begins and life dances with trembling joy.

NL: Aan het einde van je comfortzone begint het avontuur en danst het leven met trillende vreugde.

— Debasish Mridha


Every man has an ambition. Let it be a good one. Just drive toward it with enthusiasm.

NL: Elke man heeft een ambitie. Laat het een goede zijn. Rij er met enthousiasme naartoe.

— Debasish Mridha


The past gave us experience and made us wiser so that we can create a beautiful and brighter future.

NL: Het verleden gaf ons ervaring en maakte ons wijzer zodat we een mooie en betere toekomst kunnen creëren.

— Debasish Mridha


An unhappy life is a wasted life.

NL: Een ongelukkig leven is een verspild leven.

— Debasish Mridha


Be a mirror of life. Let everyone see their own astonishing beauty in your mirror.

NL: Wees een spiegel van het leven. Laat iedereen zijn eigen verbazingwekkende schoonheid zien in je spiegel.

— Debasish Mridha


What you are searching for with love, life will give you.

NL: Wat je zoekt met liefde, zal het leven je geven.

— Debasish Mridha


When you are ready to accept the risk, only then can you open the doors of opportunity

NL: Wanneer u klaar bent om het risico te accepteren, alleen dan kunt u de deuren van de kans openen

— Debasish Mridha


Bengal is poor not because of lack of capital but lack of ideas and vision.

NL: Bengalen is arm, niet door gebrek aan kapitaal, maar door gebrek aan ideeën en visie.

— Debasish Mridha


Success is working with enthusiasm and ambition, living with joy and kindness, and going toward a life of ultimate service and happiness.

NL: Succes is werken met enthousiasme en ambitie, leven met vreugde en vriendelijkheid, en gaan naar een leven van ultieme dienstbaarheid en geluk.

— Debasish Mridha


An entrepreneur sells his thoughts and ideas as a packaged product.

NL: Een ondernemer verkoopt zijn gedachten en ideeën als verpakt product.

— Debasish Mridha


A true leader inspires and empowers others to hope more, dream more, do more, and live more.

NL: Een ware leider inspireert en machtigt anderen om meer te hopen, meer te dromen, meer te doen en meer te leven.

— Debasish Mridha


The most beautiful makeup is the reflection of kindness from a smiling face.

NL: De mooiste make-up is de reflectie van vriendelijkheid van een glimlachend gezicht.

— Debasish Mridha


Passion is the most glamorous outfit not the most modern fashion.

NL: Passie is de meest glamoureuze outfit niet de meest moderne mode.

— Debasish Mridha


With action experience grows, with travel outlooks grow, and with reflections wisdom grows.

NL: Met actie-ervaring groeit, met reisvooruitzichten groeien, en met reflecties groeit wijsheid.

— Debasish Mridha


Life is a magical song of the universe. To understand it, feel it in your heart and sing along.

NL: Het leven is een magisch lied van het universum. Om het te begrijpen, voel het in je hart en zing mee.

— Debasish Mridha


Be bold enough to appreciate. Be strong enough not to criticize.

NL: Wees moedig genoeg om het te waarderen. Wees sterk genoeg om geen kritiek te leveren.

— Debasish Mridha


If you don’t want to be foolish, don’t try to fool anyone.

NL: Als je niet dom wilt zijn, probeer dan niemand voor de gek te houden.

— Debasish Mridha


Life is transient and ephemeral so dance in your own way.

NL: Het leven is voorbijgaand en kortstondig dus dans op je eigen manier.

— Debasish Mridha


The ultimate philosophy of life is not found in words, but it is found in the ways of living life.

NL: De ultieme levensfilosofie wordt niet in woorden gevonden, maar in de manier van leven.

— Debasish Mridha


Appreciation always enhances performance. Criticism destroys the enthusiasm.

NL: Waardering verbetert altijd de prestaties. Kritiek vernietigt het enthousiasme.

— Debasish Mridha


To be logical is very illogical.

NL: Logisch zijn is heel onlogisch.

— Debasish Mridha


A beautiful life is a life that is content and satisfied with material possessions, and has an abundance of hope, love, laughter, kindness, and compassion.

NL: Een mooi leven is een leven dat tevreden is met materiële bezittingen en een overvloed aan hoop, liefde, gelach, vriendelijkheid en mededogen heeft.

— Debasish Mridha


To create new rules, use the power of love, courage, and kindness to break the rules.

NL: Om nieuwe regels te creëren, gebruik maken van de kracht van liefde, moed en vriendelijkheid om de regels te breken.

— Debasish Mridha


Dare to dream, dare to love, and dare to live.

NL: Durf te dromen, durf lief te hebben en te durven leven.

— Debasish Mridha


Appreciation is a better motivator than pain.

NL: Waardering is een betere motivator dan pijn.

— Debasish Mridha


As I sit under the moonlit tree, your heart adorns me with the twinkle of stars.

NL: Terwijl ik onder de maanverlichte boom zit, siert je hart me met de schittering van sterren.

— Debasish Mridha


She asked me why I am not answering her questions. I looked at her with love and kept silent. Silence is my best answer for her intriguing questions.

NL: Ze vroeg me waarom ik haar vragen niet beantwoord. Ik keek haar met liefde aan en zweeg. Stilte is mijn beste antwoord op haar intrigerende vragen.

— Debasish Mridha


If anyone controls your feelings, emotions, and thoughts—she or he controls you. Even if you are longing for love, think of yourself with love.

NL: Als iemand je gevoelens, emoties en gedachten beheerst… dan heeft hij of zij de controle over je. Zelfs als je verlangt naar liefde, denk dan aan jezelf met liefde.

— Debasish Mridha


I may not want your help, but I always want you beside me.

NL: Ik wil je hulp misschien niet, maar ik wil je altijd naast me hebben.

— Debasish Mridha


Knowledge is your treasure. How well you spend and invest it will define your wisdom.

NL: Kennis is je schat. Hoe goed je het uitgeeft en investeert, zal je wijsheid bepalen.

— Debasish Mridha


To help someone, don’t criticize or complain. Find what he does better and compliment him.

NL: Om iemand te helpen, niet bekritiseren of klagen. Vind wat hij beter doet en complimenteer hem.

— Debasish Mridha


No matter what you do and how you do it, you will always be criticized. Do it anyway.

NL: Wat je ook doet en hoe je het ook doet, je zult altijd bekritiseerd worden. Doe het toch.

— Debasish Mridha


A touch of kindness is like a ray of light in deep darkness.

NL: Een vleugje vriendelijkheid is als een lichtstraal in diepe duisternis.

— Debasish Mridha


Wake up every morning with dreams of a wonderful day.

NL: Elke ochtend wakker worden met dromen van een prachtige dag.

— Debasish Mridha


When a leader has an attitude of gratitude, it can create great differences in the lives of others.

NL: Wanneer een leider een houding van dankbaarheid heeft, kan het grote verschillen creëren in het leven van anderen.

— Debasish Mridha


A heart filled with love never dries out by giving away love. It is like the ocean with unending waves.

NL: Een hart gevuld met liefde droogt nooit uit door liefde weg te geven. Het is als de oceaan met oneindige golven.

— Debasish Mridha


You can only inspire others when your heart is ready to sing the song of love.

NL: Je kunt anderen alleen inspireren als je hart klaar is om het lied van de liefde te zingen.

— Debasish Mridha


An action taken with positive thoughts will never produce negative results.

NL: Een actie met positieve gedachten zal nooit negatieve resultaten opleveren.

— Debasish Mridha


A great leader often sacrifices greatly in the service of others.

NL: Een grote leider offert vaak veel op in dienst van anderen.

— Debasish Mridha


A leader becomes great by inspiring others to do great things.

NL: Een leider wordt groot door anderen te inspireren om grote dingen te doen.

— Debasish Mridha


What you say reflects how you feel about the world.

NL: Wat je zegt weerspiegelt hoe je je voelt over de wereld.

— Debasish Mridha


Give your life a destination.

NL: Geef je leven een bestemming.

— Debasish Mridha


The greatest wealth is a loving peaceful mind.

NL: De grootste rijkdom is een liefdevolle, vreedzame geest.

— Debasish Mridha


A moment of kindness can fill your heart with infinite joy.

NL: Een moment van vriendelijkheid kan je hart vullen met oneindige vreugde.

— Debasish Mridha


Your mind is your biggest enemy and your dearest friend.

NL: Je geest is je grootste vijand en je beste vriend.

— Debasish Mridha


Philosophy is so interesting and intriguing that it is almost boring not to be a philosopher.

NL: Filosofie is zo interessant en intrigerend dat het bijna saai is om geen filosoof te zijn.

— Debasish Mridha


Philosophy may not follow any laws but it always follows our perceptions.

NL: Filosofie mag dan geen wetten volgen, maar het volgt altijd onze percepties.

— Debasish Mridha


Everything that you want is not very important. Everything that was given to you without any want is very important.

NL: Alles wat je wilt is niet erg belangrijk. Alles wat je gegeven is zonder enige behoefte is erg belangrijk.

— Debasish Mridha


When you have your conscious mind, you have everything you need to succeed.

NL: Als je je bewuste geest hebt, heb je alles wat je nodig hebt om te slagen.

— Debasish Mridha


Don’t worry. All of your problems will be solved in the end.

NL: Maak je geen zorgen. Al je problemen zullen uiteindelijk opgelost worden.

— Debasish Mridha


A leader is solution oriented and a philosopher is problem oriented.

NL: Een leider is oplossingsgericht en een filosoof is probleemgericht.

— Debasish Mridha


Today’s thoughts will define where you will be tomorrow.

NL: Vandaag zullen gedachten bepalen waar je morgen zult zijn.

— Debasish Mridha


Your attitude reflects your inner feelings.

NL: Je houding weerspiegelt je innerlijke gevoelens.

— Debasish Mridha


Music is the highest form of philosophy of the conscious mind.

NL: Muziek is de hoogste vorm van filosofie van de bewuste geest.

— Debasish Mridha


Ultimately, you are defined by your kindness, compassion, passion, and choice.

NL: Uiteindelijk worden jullie gedefinieerd door jullie vriendelijkheid, mededogen, passie en keuze.

— Debasish Mridha


To be a philosopher you do not need to be a professor but you do have to love and understand nature.

NL: Om een filosoof te zijn hoef je geen professor te zijn, maar je moet de natuur liefhebben en begrijpen.

— Debasish Mridha


I can’t tell you what consciousness is, but I know I can only think when I am conscious.

NL: Ik kan je niet vertellen wat bewustzijn is, maar ik weet dat ik alleen kan denken als ik bij bewustzijn ben.

— Debasish Mridha


A conscious mind is the playground for thoughts and ideas and the ultimate source of personal philosophy.

NL: Een bewuste geest is de speeltuin voor gedachten en ideeën en de ultieme bron van persoonlijke filosofie.

— Debasish Mridha


The depth of consciousness widens our breadth of understanding and makes us uniconscious.

NL: De diepte van bewustzijn vergroot onze breedte van begrip en maakt ons onbewust.

— Debasish Mridha


Take a vacation from your stressful thoughts by changing your thoughts.

NL: Neem een vakantie van je stressvolle gedachten door je gedachten te veranderen.

— Debasish Mridha


Love with an open heart. Live with an open mind.

NL: Liefde met een open hart. Leef met een open geest.

— Debasish Mridha


Never forget to smile and appreciate yourself.

NL: Vergeet nooit te lachen en jezelf te waarderen.

— Debasish Mridha


When you look at a flower with an appreciative heart and get lost in the magical beauty, you really get a vacation from the everyday stressful life.

NL: Wanneer je kijkt naar een bloem met een waarderend hart en verdwaalt in de magische schoonheid, krijg je echt een vakantie uit het dagelijkse stressvolle leven.

— Debasish Mridha


You are very strong if you’re empowered by love and simplicity.

NL: Je bent erg sterk als je kracht hebt van liefde en eenvoud.

— Debasish Mridha


Appreciation has tremendous power. A beautiful thing is not beautiful until someone appreciates it.

NL: Waardering heeft een enorme kracht. Een mooi ding is niet mooi totdat iemand het waardeert.

— Debasish Mridha


Always forget to complain, but never forget to appreciate and compliment.

NL: Vergeet altijd te klagen, maar vergeet nooit om te waarderen en complimenteren.

— Debasish Mridha


Give me an enthusiastic, purpose-oriented person and I will give a successful future leader.

NL: Geef me een enthousiaste, doelgerichte persoon en ik zal een succesvolle toekomstige leider geven.

— Debasish Mridha


The more you appreciate the things of beauty all around you, the more beautiful things will fill your life.

NL: Hoe meer je de dingen van schoonheid om je heen waardeert, hoe mooier dingen je leven zullen vullen.

— Debasish Mridha


A fool always finds something to complain about, and a wise person always finds something to appreciate.

NL: Een dwaas vindt altijd iets om over te klagen, en een wijs persoon vindt altijd iets om te waarderen.

— Debasish Mridha


Vacations are the best time to find your true self deep inside.

NL: Vakanties zijn het beste moment om je ware zelf diep van binnen te vinden.

— Debasish Mridha


The whole purpose of education is to transfer and transform knowledge for the future generations so that they can transcend their lives and humanity as a whole.

NL: Het hele doel van onderwijs is om kennis voor de toekomstige generaties over te dragen en te transformeren zodat ze hun leven en de mensheid als geheel kunnen overstijgen.

— Debasish Mridha


If life is an adventure, then a vacation is an adventure to find true joy.

NL: Als het leven een avontuur is, dan is een vakantie een avontuur om echte vreugde te vinden.

— Debasish Mridha


A vacation is three times more work without the payment.

NL: Een vakantie is drie keer meer werk zonder betaling.

— Debasish Mridha


Never expect to be accepted without criticism. Never forget to appreciate.

NL: Verwacht nooit geaccepteerd te worden zonder kritiek. Vergeet nooit te waarderen.

— Debasish Mridha


My favorite place for taking a vacation is found in my library.

NL: Mijn favoriete plek om op vakantie te gaan is in mijn bibliotheek.

— Debasish Mridha


Most successful people are always on vacation.

NL: De meest succesvolle mensen zijn altijd op vakantie.

— Debasish Mridha


In the summer, we create memories of hot adventures so that those memories can warm-up the deep frozen winter.

NL: In de zomer creëren we herinneringen aan hete avonturen zodat die herinneringen de diepgevroren winter kunnen opwarmen.

— Debasish Mridha


We are born to unfold the beauty of life and to adorn the universe with unique thoughts.

NL: We zijn geboren om de schoonheid van het leven te ontvouwen en het universum te versieren met unieke gedachten.

— Debasish Mridha


The future success of a nation depends on how diligently and purposefully they educate their children.

NL: Het toekomstige succes van een natie hangt af van hoe ijverig en doelbewust zij hun kinderen opvoeden.

— Debasish Mridha


Never forget to love your enemies and pray for their well-being.

NL: Vergeet nooit om van je vijanden te houden en te bidden voor hun welzijn.

— Debasish Mridha


In life, storms come not to hurt you but to make you stronger.

NL: In het leven komen stormen niet om je pijn te doen, maar om je sterker te maken.

— Debasish Mridha


We think that time is changing, but that may not be true. Everything else is changing and time is standing still and watching.

NL: Wij denken dat de tijd verandert, maar dat is misschien niet waar. Al het andere verandert en de tijd staat stil en kijkt toe.

— Debasish Mridha


Try to control your anger before it burns your life.

NL: Probeer je woede onder controle te houden voordat het je leven verbrandt.

— Debasish Mridha


Every day of life is an adventure. Don’t fear to dare and never forget to enjoy it.

NL: Elke dag van het leven is een avontuur. Wees niet bang om te durven en vergeet nooit om ervan te genieten.

— Debasish Mridha


If you participate in a competition, you have a chance to lose. If you don’t participate, you are already a loser.

NL: Als je meedoet aan een wedstrijd, heb je een kans om te verliezen. Als je niet meedoet, ben je al een loser.

— Debasish Mridha


To enjoy the magnificence of life, drink every drop of life and get drunk.

NL: Om te genieten van de pracht van het leven, drink elke druppel leven en word dronken.

— Debasish Mridha


Life is the most magnificent dance floor of love. Dance with love to feel the joy of life.

NL: Het leven is de mooiste dansvloer van de liefde. Dans met liefde om de vreugde van het leven te voelen.

— Debasish Mridha


My imagination is my temple where I meditate and pray to change human consciousness and awareness so that I may find peace.

NL: Mijn verbeelding is mijn tempel waar ik mediteer en bid om het menselijk bewustzijn en bewustzijn te veranderen zodat ik vrede kan vinden.

— Debasish Mridha


I have no special gift. With deep love, I give what I have.

NL: Ik heb geen speciale gave. Met diepe liefde geef ik wat ik heb.

— Debasish Mridha


How beautiful a woman can be if kindness is her true beauty.

NL: Hoe mooi een vrouw kan zijn als vriendelijkheid haar ware schoonheid is.

— Debasish Mridha


Your birth filled your parents with joy, your universe with love, and your soul with the flowers of hope. May those flowers of hope bloom with the fragrance of endless success.

NL: Je geboorte vulde je ouders met vreugde, je universum met liefde en je ziel met de bloemen van hoop. Moge die bloemen van hoop bloeien met de geur van eindeloos succes.

— Debasish Mridha


To fill our lives with joy, the morning sun touches our hearts with the warmth of her kindness and the light of her love. Let us be like the sun touch someone’s life with kindness every morning.

NL: Om ons leven met vreugde te vullen, raakt de ochtendzon ons hart met de warmte van haar vriendelijkheid en het licht van haar liefde. Laten we zijn alsof de zon iemands leven met vriendelijkheid aanraakt elke ochtend.

— Debasish Mridha


Meditation is a wonderful way to shout down the outer noise so that you may pay attention to the universal inner message.

NL: Meditatie is een prachtige manier om het buitenste geluid naar beneden te schreeuwen zodat jullie aandacht kunnen besteden aan de universele innerlijke boodschap.

— Debasish Mridha


The time and situation is always right to express and experience the beauty of kindness.

NL: De tijd en de situatie is altijd goed om de schoonheid van vriendelijkheid uit te drukken en te ervaren.

— Debasish Mridha


Your heart sees the beauty of life and your soul realizes the ecstasy of love.

NL: Je hart ziet de schoonheid van het leven en je ziel realiseert de extase van liefde.

— Debasish Mridha


Nothing happens easily in our lives. To get something, you have to attract it with the power of your love.

NL: Niets gebeurt gemakkelijk in ons leven. Om iets te krijgen, moet je het aantrekken met de kracht van je liefde.

— Debasish Mridha


Death is not our destiny. Longing for true love is our true destiny. That is where we will find the ultimate meaning of life.

NL: De dood is niet ons lot. Verlangen naar ware liefde is ons ware lot. Daar zullen we de ultieme betekenis van het leven vinden.

— Debasish Mridha


The more you get lost in love, the more love you will find to enjoy and appreciate.

NL: Hoe meer je verliefd raakt, hoe meer liefde je zult vinden om te genieten en waarderen.

— Debasish Mridha


You are the soul of the universe, the eyes of the world, and the feelings of nature.

NL: Jullie zijn de ziel van het universum, de ogen van de wereld en de gevoelens van de natuur.

— Debasish Mridha


Measure your life not by its duration but by its contribution.

NL: Meet uw leven niet op de duur, maar op de bijdrage.

— Debasish Mridha


To express your love for the universe, be like a cloud to dwell in the high altitudes, and never forget to transform yourself into the water of humility.

NL: Om je liefde voor het universum uit te drukken, als een wolk te zijn om in de hoge hoogten te wonen, en nooit te vergeten om jezelf te transformeren in het water van nederigheid.

— Debasish Mridha


Am I going with time slowly or is time going with me?

NL: Ga ik langzaam met de tijd of gaat de tijd met me mee?

— Debasish Mridha


Ah! Your eyes are lighting the moon with the silvery lights of love.

NL: Ah! Je ogen verlichten de maan met de zilveren lichten van liefde.

— Debasish Mridha


Even if your pockets are empty, never forget to fill your heart with love.

NL: Zelfs als je zakken leeg zijn, vergeet nooit om je hart te vullen met liefde.

— Debasish Mridha


Be simple, stay humble, care with love, hug with kindness.

NL: Wees simpel, blijf nederig, zorg voor liefde, knuffel met vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


The highest form of wisdom is often hidden in simplicity.

NL: De hoogste vorm van wijsheid is vaak verborgen in eenvoud.

— Debasish Mridha


Loving is more important than living; without love, life has no meaning.

NL: Liefde is belangrijker dan leven; zonder liefde heeft het leven geen betekenis.

— Debasish Mridha


The truth is that there is no absolute truth.

NL: De waarheid is dat er geen absolute waarheid is.

— Debasish Mridha


If nothing excites you and nothing makes you wonder, you are going to miss all of the wonderful things that life can offer.

NL: Als niets je opwindt en niets je afvraagt, zul je alle prachtige dingen missen die het leven kan bieden.

— Debasish Mridha


A goal without action is like a late night dream.

NL: Een doel zonder actie is als een late nachtdroom.

— Debasish Mridha


Before believing—think. Before accepting—feel.

NL: Alvorens te geloven… denk na. Voor het accepteren van het gevoel.

— Debasish Mridha


Music is the language of the soul and the expression of deep inner feelings.

NL: Muziek is de taal van de ziel en de uitdrukking van diepe innerlijke gevoelens.

— Debasish Mridha


I can’t express the truth about reality. I can only express my feelings.

NL: Ik kan de waarheid over de werkelijkheid niet uitdrukken. Ik kan alleen mijn gevoelens uiten.

— Debasish Mridha


Winning is something, but participation is everything.

NL: Winnen is iets, maar participatie is alles.

— Debasish Mridha


A definite recipe for success is when you take persistent action on a strong definite goal.

NL: Een duidelijk recept voor succes is wanneer je voortdurend actie onderneemt op een sterk duidelijk doel.

— Debasish Mridha


Forgiveness with kindness is the best revenge.

NL: Vergeving met vriendelijkheid is de beste wraak.

— Debasish Mridha


I am not brilliant. I am curious and persistent.

NL: Ik ben niet briljant. Ik ben nieuwsgierig en volhardend.

— Debasish Mridha


You can change a life with a simple touch of kindness.

NL: Je kunt een leven veranderen met een simpele vleugje vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


To get to a destination, you have to know the address. To find your purpose in life, you must set a goal, draw a map, and start the journey.

NL: Om naar een bestemming te komen, moet je het adres weten. Om je doel in het leven te vinden, moet je een doel stellen, een kaart tekenen en de reis beginnen.

— Debasish Mridha


It is almost impossible to write about those moments and feelings of indescribable joy and ecstasy which only a soul can realize. Your silent, pleasant, and blissful presence often gives me those moments.

NL: Het is bijna onmogelijk om te schrijven over die momenten en gevoelens van onbeschrijfelijke vreugde en extase die alleen een ziel kan realiseren. Uw stille, aangename en gelukzalige aanwezigheid geeft me vaak die momenten.

— Debasish Mridha


Photographs are the reflection of untold stories, unseen beauties, unexpressed emotions, and the unheard songs of life.

NL: Foto’s zijn de weerspiegeling van onnoemelijke verhalen, ongeziene schoonheden, onuitgesproken emoties en de ongehoorde liederen van het leven.

— Debasish Mridha


Dare to dream big. Never fear to fail. Take actions with love.

NL: Durf groots te dromen. Vrees nooit om te falen. Doe iets met liefde.

— Debasish Mridha


Make each day, the best day of life.

NL: Maak elke dag de beste dag van het leven.

— Debasish Mridha


We are always fascinated with the past, but the future is always brighter.

NL: We zijn altijd gefascineerd door het verleden, maar de toekomst is altijd helderder.

— Debasish Mridha


The best way of life, is the way of love.

NL: De beste manier van leven, is de manier van liefde.

— Debasish Mridha


We are blessed with a finite life, but our imaginations are infinite.

NL: We zijn gezegend met een eindig leven, maar onze verbeelding is oneindig.

— Debasish Mridha


Like Mother Theresa, your greatness unfolds by the kindness you show to the weakest members of humanity.

NL: Net als Moeder Theresa ontvouwt uw grootheid zich door de vriendelijkheid die u toont aan de zwakste leden van de mensheid.

— Debasish Mridha


Don’t go to sleep to dream. Wake up and dream.

NL: Ga niet slapen om te dromen. Word wakker en droom.

— Debasish Mridha


To teach someone something, appreciate even the slightest improvements and avoid criticism.

NL: Om iemand iets te leren, zelfs de geringste verbeteringen te waarderen en kritiek te vermijden.

— Debasish Mridha


Turn your failure into a fairytale.

NL: Verander je mislukking in een sprookje.

— Debasish Mridha


There are beauties all around you. All you have to do is look to reveal them.

NL: Er zijn overal schoonheden om je heen. Je hoeft ze alleen maar te onthullen.

— Debasish Mridha


The essential attributes of a great leader are a positive attitude, humility, and gratitude.

NL: De essentiële eigenschappen van een grote leider zijn een positieve houding, nederigheid en dankbaarheid.

— Debasish Mridha


Dreaming is good—especially if you dream when you are awake. Remember dreams will remain a dream if you don’t act on them.

NL: Dromen is goed. Vooral als je droomt als je wakker bent. Onthoud dromen zal een droom blijven als je niet handelen op hen.

— Debasish Mridha


You don’t need money to be kind, but you cannot be kind without a heart.

NL: Je hebt geen geld nodig om aardig te zijn, maar je kunt niet vriendelijk zijn zonder hart.

— Debasish Mridha


You deserve your love more than anyone else. First fill your vessel with love and then give it away with joy.

NL: Je verdient je liefde meer dan wie dan ook. Vul eerst je vat met liefde en geef het dan weg met vreugde.

— Debasish Mridha


How strange! Life gets easier when we get better.

NL: Wat vreemd. Het leven wordt makkelijker als we beter worden.

— Debasish Mridha


When you share your moments of joy with friends, that memory lasts forever.

NL: Wanneer je je momenten van vreugde deelt met vrienden, duurt die herinnering voor altijd.

— Debasish Mridha


For a peaceful world, the golden rules to live by are mutual understanding, respect, tolerance, forgiveness, and love.

NL: Voor een vreedzame wereld zijn de gouden regels om door te leven wederzijds begrip, respect, tolerantie, vergeving en liefde.

— Debasish Mridha


To enjoy it again and again in those moments of joy and despair, I carry the beauty of your love in the hidden chamber of my heart.

NL: Om er telkens weer van te genieten in die momenten van vreugde en wanhoop, draag ik de schoonheid van uw liefde in de verborgen kamer van mijn hart.

— Debasish Mridha


Your eyes reflect the beauty which no one can see except that special person whose soul is lost in your love.

NL: Jullie ogen weerspiegelen de schoonheid die niemand kan zien, behalve die speciale persoon wiens ziel verloren gaat in jullie liefde.

— Debasish Mridha


Even in silence and darkness, the heart can see more beauty than the eyes.

NL: Zelfs in stilte en duisternis kan het hart meer schoonheid zien dan de ogen.

— Debasish Mridha


The power of weapons is transient and destroys everything. The power of love is everlasting and creates all things.

NL: De kracht van wapens is voorbijgaand en vernietigt alles. De kracht van liefde is eeuwig en schept alle dingen.

— Debasish Mridha


Wisdom is the essence of experiences.

NL: Wijsheid is de essentie van ervaringen.

— Debasish Mridha


A knowledgeable curious mind is the bridging ground for ideas.

NL: Een goed geïnformeerde nieuwsgierige geest is de brug voor ideeën.

— Debasish Mridha


A knowledgeable person without a curious mind is like poetry without essence.

NL: Een goed geïnformeerd persoon zonder nieuwsgierige geest is als poëzie zonder essentie.

— Debasish Mridha


Share your wisdom. It is the best way to help in the progress of life and humanity.

NL: Deel je wijsheid. Het is de beste manier om te helpen in de vooruitgang van het leven en de mensheid.

— Debasish Mridha


Book knowledge is not enough. Experiential knowledge is essential for success in life.

NL: Boekkennis is niet genoeg. Experimentele kennis is essentieel voor succes in het leven.

— Debasish Mridha


Knowledge will reveal its value only when we use it to gain wisdom through experience.

NL: Kennis zal zijn waarde alleen onthullen wanneer we het gebruiken om wijsheid te verwerven door ervaring.

— Debasish Mridha


I want to paint the rest of my days with the best colors.

NL: Ik wil de rest van mijn dagen schilderen met de beste kleuren.

— Debasish Mridha


Your uniqueness is your trademark.

NL: Uw uniekheid is uw handelsmerk.

— Debasish Mridha


To find yourself: be yourself, trust yourself, and love yourself.

NL: Om jezelf te vinden: wees jezelf, vertrouw jezelf en hou van jezelf.

— Debasish Mridha


In life, nothing is impossible to achieve when you have enthusiasm, optimism, confidence, and commitment.

NL: In het leven is niets onmogelijk te bereiken als je enthousiasme, optimisme, vertrouwen en inzet hebt.

— Debasish Mridha


Tact is an ability to live in the midst of ugliness without getting ugly.

NL: Tact is een vermogen om te leven in het midden van lelijkheid zonder lelijk te worden.

— Debasish Mridha


In the end, you will forget to love, and you will not have the ability to offend. When you have the ability to love, love and forget to offend.

NL: Uiteindelijk zullen jullie vergeten lief te hebben, en jullie zullen niet de mogelijkheid hebben om te beledigen. Als je de mogelijkheid hebt om lief te hebben, lief te hebben en te vergeten te beledigen.

— Debasish Mridha


If you can begin with enthusiasm and confidence, you are half way to success.

NL: Als je kunt beginnen met enthousiasme en vertrouwen, ben je halverwege naar succes.

— Debasish Mridha


If any religion allows you to torture animals or sacrifice an animal for the sake of procuring god’s favor, then that is not a religion. It is an absurd practice of inhumanity.

NL: Als een religie je toestaat dieren te martelen of een dier op te offeren omwille van Gods gunst, dan is dat geen religie. Het is een absurde praktijk van onmenselijkheid.

— Debasish Mridha


When you learn to kill animals, you are unconsciously teaching cruelty to other creations.

NL: Wanneer je leert om dieren te doden, leer je onbewust wreedheid aan andere creaties.

— Debasish Mridha


Always believe in your heart that you can do what you dream.

NL: Geloof altijd in je hart dat je kunt doen wat je droomt.

— Debasish Mridha


You don’t have to be a rich person to have a great life. You have to be a person of value to enjoy the beauty of life.

NL: Je hoeft geen rijk persoon te zijn om een geweldig leven te hebben. Je moet een persoon van waarde zijn om te genieten van de schoonheid van het leven.

— Debasish Mridha


Happiness is the best makeup to emphasize your inner beauty and outer glow.

NL: Geluk is de beste make-up om je innerlijke schoonheid en uiterlijke gloed te benadrukken.

— Debasish Mridha


When you are enthusiastic and optimistic with faith, nothing will be impossible for you to achieve.

NL: Wanneer je enthousiast en optimistisch bent met geloof, zal niets onmogelijk voor je zijn om te bereiken.

— Debasish Mridha


There are two kinds of people. There are those who love you and make your life beautiful. There are those that hurt you and the pain encourages you to be wonderful.

NL: Er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die van je houden en je leven mooi maken. Er zijn mensen die je pijn doen en de pijn moedigt je aan om geweldig te zijn.

— Debasish Mridha


The purpose of your life is to find your ultimate purpose that makes you happy. Then commit to it wholeheartedly.

NL: Het doel van je leven is om je ultieme doel te vinden dat je gelukkig maakt. Verbind je er dan van ganser harte aan.

— Debasish Mridha


Every failure is an experience builder and a stepping stone towards success.

NL: Elke mislukking is een ervaringsbouwer en een opstap naar succes.

— Debasish Mridha


Never forget to be someone even when you get lost in the wildness of a crowd.

NL: Vergeet nooit iemand te zijn, zelfs als je verdwaalt in de wildernis van een menigte.

— Debasish Mridha


Always act like you are the king of your own world that you created on the day of your birth. Enjoy your kingdom.

NL: Doe altijd alsof je de koning bent van je eigen wereld die je hebt gecreëerd op de dag van je geboorte. Geniet van je koninkrijk.

— Debasish Mridha


Appreciate what you have to get more of what you want.

NL: Ik waardeer wat je nodig hebt om meer te krijgen van wat je wilt.

— Debasish Mridha


Life is a song. Your thoughts are the music. Now play beautiful music and sing a wonderful song.

NL: Het leven is een liedje. Jouw gedachten zijn de muziek. Speel nu mooie muziek en zing een prachtig liedje.

— Debasish Mridha


You cannot reach space without overcoming the attraction of gravity.

NL: Je kunt de ruimte niet bereiken zonder de aantrekkingskracht van de zwaartekracht te overwinnen.

— Debasish Mridha


You cannot reach the pinnacle of success without overcoming the fear of failure just like you can’t reach space without overcoming the attraction of gravity.

NL: Je kunt het toppunt van succes niet bereiken zonder de angst voor mislukking te overwinnen, net zoals je de ruimte niet kunt bereiken zonder de aantrekkingskracht van de zwaartekracht te overwinnen.

— Debasish Mridha


Today is the first day of the rest of your life. Begin with a new goal and with a new enthusiasm to create abundance in your life.

NL: Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Begin met een nieuw doel en met een nieuw enthousiasme om overvloed in je leven te creëren.

— Debasish Mridha


The secret to abundance in life is to begin with an abundant mindset and a caring heart.

NL: Het geheim van overvloed in het leven is om te beginnen met een overvloedige mentaliteit en een zorgzaam hart.

— Debasish Mridha


To reveal your greatness, don’t wait for a great opportunity. Find a simple opportunity to care and share your great love.

NL: Om uw grootheid te onthullen, wacht niet op een grote kans. Vind een eenvoudige kans om te zorgen en uw grote liefde te delen.

— Debasish Mridha


Make nature your best teacher. With great love, learn from her the lessons of life.

NL: Maak de natuur je beste leraar. Met grote liefde, leer van haar de lessen van het leven.

— Debasish Mridha


Failure comes into our lives not to fail us, but it comes to make us wiser and stronger through the lessons of life.

NL: Falen komt in ons leven om ons niet in de steek te laten, maar het gaat om ons wijzer en sterker te maken door de lessen van het leven.

— Debasish Mridha


When you find the way to empower others, you will find that you are a great leader.

NL: Wanneer je de manier vindt om anderen te versterken, zul je merken dat je een groot leider bent.

— Debasish Mridha


Let us not dwell into past thoughts, worn out ideas, false beliefs. Let them go so that you can create a new self by emptying your mind and filling it with new thoughts, ideas, and visions.

NL: Laten we niet stilstaan bij gedachten uit het verleden, versleten ideeën, valse overtuigingen. Laat ze gaan zodat je een nieuw zelf kunt creëren door je geest leeg te maken en het te vullen met nieuwe gedachten, ideeën en visioenen.

— Debasish Mridha


Growing older is a precious commodity. Only a few can endure to achieve that distinguished distinction and quality.

NL: Ouder worden is een kostbaar goed. Slechts weinigen kunnen dat onderscheidende onderscheid en kwaliteit bereiken.

— Debasish Mridha


Don’t wait for a perfect person to love. Love a person and make him or her perfect with your power of love.

NL: Wacht niet op een perfect persoon om van te houden. Hou van een persoon en maak hem of haar perfect met je kracht van liefde.

— Debasish Mridha


Be a person of value, but never try to define your worth.

NL: Wees een persoon van waarde, maar probeer nooit je waarde te definiëren.

— Debasish Mridha


The prime purposes of our lives is to help others, love others, and be kind to others.

NL: Het belangrijkste doel van ons leven is om anderen te helpen, anderen lief te hebben en aardig te zijn voor anderen.

— Debasish Mridha


Be like a tree, bloom like a flower, sing like a bird, and dance like a peacock.

NL: Wees als een boom, bloei als een bloem, zing als een vogel, en dans als een pauw.

— Debasish Mridha


There comes a moment when you realize what matters the most in your life. Let that moment be now and that matter be your love and kindness.

NL: Er komt een moment dat je beseft wat het belangrijkste in je leven is. Laat dat moment nu zijn en dat is uw liefde en vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


You can’t start a new life if you continue to dwell in your past.

NL: Je kunt geen nieuw leven beginnen als je in je verleden blijft wonen.

— Debasish Mridha


Live as though you will lose your power of love and attraction at any moment.

NL: Leef alsof je je kracht van liefde en aantrekking op elk moment zult verliezen.

— Debasish Mridha


A huge part of losing weight is believing you have the power to do it.

NL: Een groot deel van het verliezen van gewicht is geloven dat je de kracht hebt om het te doen.

— Debasish Mridha


Kindness is the fragrance of pure love.

NL: Vriendelijkheid is de geur van pure liefde.

— Debasish Mridha


To live a wonderful life, be curious and impregnate your thoughts with kindness, compassion, and pure love.

NL: Om een prachtig leven te leiden, nieuwsgierig te zijn en je gedachten te bevruchten met vriendelijkheid, mededogen en pure liefde.

— Debasish Mridha


Success in business is important. Success as a human being with values, character, kindness, and love is much more important.

NL: Succes in het bedrijfsleven is belangrijk. Succes als mens met waarden, karakter, vriendelijkheid en liefde is veel belangrijker.

— Debasish Mridha


A tree sings to us with her beauty and her love. It is our responsibility to listen to her music.

NL: Een boom zingt voor ons met haar schoonheid en haar liefde. Het is onze verantwoordelijkheid om naar haar muziek te luisteren.

— Debasish Mridha


Wherever you go, be the thunder of joy and the wind of optimism.

NL: Waar je ook gaat, wees de donder van vreugde en de wind van optimisme.

— Debasish Mridha


You sing in my mind and dance in my heart.

NL: Je zingt in mijn gedachten en danst in mijn hart.

— Debasish Mridha


If you see a person who is suffering from misery and sadness, wash it away with your compassion and kindness.

NL: Als je iemand ziet die lijdt aan ellende en verdriet, was het dan weg met je mededogen en vriendelijkheid.

— Debasish Mridha


Age can’t dull the beauty of life that reflects and radiates from within.

NL: Leeftijd kan de schoonheid van het leven die reflecteert en straalt van binnenuit saai.

— Debasish Mridha


Even if you are sad, don’t forget to sing the song of love.

NL: Zelfs als je verdrietig bent, vergeet niet om het lied van de liefde te zingen.

— Debasish Mridha


Oh my Valentine! I want to wake up and enjoy every sunrise with you and vanish into your hand at the sunset of my life.

NL: Oh mijn Valentine! Ik wil wakker worden en genieten van elke zonsopgang met jou en verdwijnen in je hand bij de zonsondergang van mijn leven.

— Debasish Mridha


You may not be rich with money, Socrates was not, your life still has tremendous value.

NL: Je bent misschien niet rijk met geld, Socrates niet, je leven heeft nog steeds enorme waarde.

— Debasish Mridha


Always focus on what is important—not what is urgent.

NL: Concentreer je altijd op wat belangrijk is en niet op wat dringend is.

— Debasish Mridha


Some people come into your life like a flower. She fills your heart with love, amuses your mind with her beauty, and leaves you with enduring joy because she once touched your life.

NL: Sommige mensen komen in je leven als een bloem. Ze vult je hart met liefde, amuseert je geest met haar schoonheid, en laat je met blijvende vreugde achter omdat ze ooit je leven heeft aangeraakt.

— Debasish Mridha


A smile is the best makeup that can change your looks and your heart.

NL: Een glimlach is de beste make-up die je uiterlijk en je hart kan veranderen.

— Debasish Mridha


Happiness is very simple. To be happy, think happiness.

NL: Geluk is heel eenvoudig. Om gelukkig te zijn, denk aan geluk.

— Debasish Mridha


You will not be a success in every business, but if you don’t start a business you will never be a success.

NL: U zult niet een succes in elk bedrijf, maar als je niet start een bedrijf zul je nooit een succes.

— Debasish Mridha


Love is not a place to wander. Love is a feeling to deeply appreciate and enjoy.

NL: Liefde is geen plek om rond te dwalen. Liefde is een gevoel om diep te waarderen en te genieten.

— Debasish Mridha


Kindness is the ability to love someone in such a way that she will remember your kindness for the rest of her life.

NL: Vriendelijkheid is het vermogen om van iemand te houden op zo’n manier dat ze je vriendelijkheid voor de rest van haar leven zal herinneren.

— Debasish Mridha


To win in life, never forget to be content competing with yourself.

NL: Om te winnen in het leven, vergeet nooit om tevreden te zijn concurreren met jezelf.

— Debasish Mridha


Let us be loving, caring, and kind to everyone we meet in this beautiful journey called life. At the end nothing else matters.

NL: Laten we liefhebbend, zorgzaam en aardig zijn voor iedereen die we ontmoeten in deze prachtige reis genaamd leven. Op het einde doet niets anders ertoe.

— Debasish Mridha


Don’t just wish and dream—take action to make it happen.

NL: Niet alleen wensen en dromen nemen actie om het te laten gebeuren.

— Debasish Mridha


Be knowledgeable but humble. Be wise and simple.

NL: Wees verstandig, maar nederig. Wees wijs en simpel.

— Debasish Mridha


Your outer charm and beauty attract me. Your inner beauty of kindness and a caring heart seduces me.

NL: Je uiterlijke charme en schoonheid trekken me aan. Je innerlijke schoonheid van vriendelijkheid en een zorgzaam hart verleidt me.

— Debasish Mridha


A new baby is the beginning of a new universe—his own unique universe.

NL: Een nieuwe baby is het begin van een nieuw universum zijn eigen unieke universum.

— Debasish Mridha


You were born with love and hope. Why do you feel that you have no power to win in life?

NL: Je bent geboren met liefde en hoop. Waarom heb je het gevoel dat je geen macht hebt om te winnen in het leven?

— Debasish Mridha


We don’t see things. We see reflections of our feelings and perceptions.

NL: We zien geen dingen. We zien reflecties van onze gevoelens en percepties.

— Debasish Mridha


Knowledge is the seed for thought. Knowledge, experience, and thoughts give birth to wisdom.

NL: Kennis is het zaad voor nadenken. Kennis, ervaring en gedachten geven geboorte aan wijsheid.

— Debasish Mridha


Knowledge is learning something from every observation wisdom is learning to use that knowledge with love.

NL: Kennis is iets leren van elke observatie wijsheid is leren om die kennis te gebruiken met liefde.

— Debasish Mridha


I am as knowledgeable as Socrates I know nothing.

NL: Ik weet net zo goed als Socrates dat ik niets weet.

— Debasish Mridha


Many have knowledge and only few have wisdom.

NL: Velen hebben kennis en slechts weinigen hebben wijsheid.

— Debasish Mridha


Knowledge lets you swim and wisdom lets you fly.

NL: Kennis laat je zwemmen en wijsheid laat je vliegen.

— Debasish Mridha


Knowledge will help you to gain wisdom wisdom will open your mind to being kind.

NL: Kennis zal je helpen wijsheid wijsheid te verkrijgen zal je geest openen om vriendelijk te zijn.

— Debasish Mridha


Knowledge is borrowed wisdom is earned.

NL: Kennis wordt geleend wijsheid wordt verdiend.

— Debasish Mridha


Knowledge gives shows us a direction education gives us power to walk.

NL: Kennis geeft ons een richting onderwijs geeft ons macht om te lopen.

— Debasish Mridha


The sun enlightens everyone, but the light of knowledge enlightens those who are actively seeking the light.

NL: De zon verlicht iedereen, maar het licht van kennis verlicht degenen die actief op zoek zijn naar het licht.

— Debasish Mridha


I don’t teach. I just show them why to learn, what to learn, how to learn, and the ultimate purpose of learning.

NL: Ik geef geen les. Ik laat ze gewoon zien waarom te leren, wat te leren, hoe te leren, en het uiteindelijke doel van leren.

— Debasish Mridha


Like the sun, a teacher enlightens a mind with his love, warmth, and light.

NL: Net als de zon verlicht een leraar een geest met zijn liefde, warmte en licht.

— Debasish Mridha


I teach not by feeding the mind with data but by kindling the mind.

NL: Ik onderwees niet door de geest te voeden met data, maar door de geest aan te steken.

— Debasish Mridha


The best teacher teaches by inspiring students to learn by showing them the ultimate purpose of learning.

NL: De beste leraar leert door studenten te inspireren om te leren door hen het ultieme doel van leren te laten zien.

— Debasish Mridha


Be courageous! Never fear to share your knowledge and wisdom with others. It will help you to be wiser.

NL: Wees moedig! Vrees nooit om je kennis en wijsheid met anderen te delen. Het zal je helpen om wijzer te zijn.

— Debasish Mridha


The ultimate purpose of education is to learn how to reveal your own unique beauty.

NL: Het uiteindelijke doel van onderwijs is om te leren hoe je je eigen unieke schoonheid te onthullen.

— Debasish Mridha


Education helps you to create a new world which is uniquely yours to live and enjoy.

NL: Onderwijs helpt je om een nieuwe wereld te creëren die uniek is voor jou om te leven en te genieten.

— Debasish Mridha


Our education system often teaches us how to conform more than how to wonder and venture.

NL: Ons onderwijssysteem leert ons vaak hoe we ons meer moeten conformeren dan hoe we ons moeten afvragen en ondernemen.

— Debasish Mridha


Often religious education teaches us to conform and creates a psychological prison which is difficult to escape.

NL: Vaak leert religieus onderwijs ons om ons te conformeren en creëert een psychologische gevangenis die moeilijk te ontsnappen is.

— Debasish Mridha


True education is more powerful than money or weapons. It is the key to a magical land where nothing is impossible.

NL: Echt onderwijs is krachtiger dan geld of wapens. Het is de sleutel tot een magisch land waar niets onmogelijk is.

— Debasish Mridha


I am not a teacher, but I am a friend who likes to kindle your heart and awaken your mind.

NL: Ik ben geen leraar, maar ik ben een vriend die graag je hart aansteekt en je geest wakker maakt.

— Debasish Mridha


Education is the best weapon to fight against the adversity of life.

NL: Onderwijs is het beste wapen om de tegenslag van het leven te bestrijden.

— Debasish Mridha


Education is the fertilizer which helps you to grow and bloom to beautify this world.

NL: Onderwijs is de meststof die je helpt om te groeien en te bloeien om deze wereld te verfraaien.

— Debasish Mridha


The more you know, the more you will be able to appreciate the beauty of life and your heart will desire to learn.

NL: Hoe meer je weet, hoe meer je in staat zult zijn om de schoonheid van het leven te waarderen en je hart zal verlangen om te leren.

— Debasish Mridha


True education makes you beautiful like a butterfly, but it demands a transformation.

NL: Echte opvoeding maakt je mooi als een vlinder, maar het vereist een transformatie.

— Debasish Mridha


A true education prepares you not only for living but also for life.

NL: Een ware opvoeding bereidt je niet alleen voor op het leven, maar ook op het leven.

— Debasish Mridha


A true education opens the mind and lets us see the world with wonder and joy. It teaches us to accept change with love, and it teaches us to be harmonious with humanity and nature. If any education teaches us to close our minds, to accept dogma, and to violently inhibit questioning then that is not an education. That is a prison for the mind.

NL: Een ware opvoeding opent de geest en laat ons de wereld zien met verwondering en vreugde. Het leert ons verandering te accepteren met liefde, en het leert ons harmonieus te zijn met de mensheid en de natuur. Als een onderwijs ons leert om onze geest te sluiten, dogma te accepteren, en met geweld vragen af te remmen, dan is dat geen onderwijs. Dat is een gevangenis voor de geest.

— Debasish Mridha


If you want to know the secret of life, learn with enthusiasm and love with all of your heart.

NL: Als je het geheim van het leven wilt weten, leer dan met enthousiasme en liefde met heel je hart.

— Debasish Mridha


Teaching is the best way to learn. Never stop learning.

NL: Leren is de beste manier om te leren. Stop nooit met leren.

— Debasish Mridha


Learning is the ecstasy of life which keeps our hearts young and our minds sharp.

NL: Leren is de extase van het leven die ons hart jong en scherp houdt.

— Debasish Mridha


Teaching is the most powerful force that changes our world one student at a time.

NL: Lesgeven is de krachtigste kracht die onze wereld verandert… één student tegelijk.

— Debasish Mridha


Education should enable a student to think rationally, critically, and ultimately to understand, accept, and adapt with new and old ideas.

NL: Onderwijs moet een student in staat stellen rationeel, kritisch te denken en uiteindelijk te begrijpen, accepteren en zich aan te passen aan nieuwe en oude ideeën.

— Debasish Mridha


The principal goal of education in schools is to teach students basic knowledge and kindle mindsets that know how to think better and to understand the world in which they live.

NL: Het belangrijkste doel van onderwijs op scholen is om studenten basiskennis en aanstekers te leren die beter kunnen denken en de wereld waarin ze leven kunnen begrijpen.

— Debasish Mridha


A person is the product of his learning. What he learns and how he interprets it is what he becomes.

NL: Een persoon is het product van zijn leerproces. Wat hij leert en interpreteert is wat hij wordt.

— Debasish Mridha


True education is the best wealth.

NL: Echt onderwijs is de beste rijkdom.

— Debasish Mridha