Dean Koontz quotes | 14 quotes van Dean Koontz

Ben je op zoek naar een Dean Koontz quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dean Koontz quotes. Veel leesplezier!

Dean Koontz quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dean Koontz verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dean Koontz quotes:

For the likes of you, the path to happiness is one mean son of a bitch of a path.

NL: Voor jou is het pad naar geluk een gemene klootzak van een pad.

— Dean Koontz, Dead and Alive


No one can grant you happiness. Happiness is a choice we all have the power to make.

NL: Niemand kan je geluk schenken. Geluk is een keuze die we allemaal kunnen maken.

— Dean Koontz, Life Expectancy


Home was not a perfect place. But it was the only home they had and they could hope to make it better.

NL: Thuis was geen perfecte plek. Maar het was het enige huis dat ze hadden en ze konden hopen het beter te maken.

— Dean Koontz, Winter Moon


Imagine that you are more than nothing. Evil made you, but you are no more evil than a child unborn. If you want, if you seek, if you hope, who is to say that your hope might not be answered?

NL: Stel je voor dat je meer dan niets bent. Slecht maakte je, maar je bent niet meer kwaad dan een ongeboren kind. Als je wilt, als je wilt, als je hoopt, wie zegt dan dat je hoop niet beantwoord kan worden?

— Dean Koontz, Dead and Alive


What will happen will happen. There is time for miracles until there is no more time, but time has no end.

NL: Wat er zal gebeuren, zal gebeuren. Er is tijd voor wonderen totdat er geen tijd meer is, maar de tijd heeft geen einde.

— Dean Koontz, Velocity


For a long time things were so bad. Very bad. Dark even when there was light.The only thing that kept the dark back was the Forever Shiny Thing that was her secret…It is a word…the word hangs on a silver chain. The word is HOPE.

NL: Lange tijd waren de dingen zo slecht. Erg slecht. Donker zelfs toen er licht was.Het enige dat de donkere rug hield was het Forever Shiny Thing dat haar geheim was…Het is een woord…het woord hangt aan een zilveren ketting. Het woord is Hope.

— Dean Koontz, The Darkest Evening of the Year


Hope wasn’t a cottage industry; it was neither a product that she could manufacture like needlepoint samplers nor a substance she could secrete, in her cautious solitude, like a maple tree producing the essence of syrup. Hope was to be found in other people, by reaching out, by taking risks, by opening her fortress heart.

NL: Hope was geen cottage industrie; het was noch een product dat ze kon produceren als borduurselaars, noch een stof die ze kon afscheiden, in haar voorzichtige eenzaamheid, zoals een esdoornboom die de essentie van siroop produceert. Hoop was te vinden in andere mensen, door contact op te nemen, door risico’s te nemen, door haar vestinghart te openen.

— Dean Koontz, Intensity


When you have dogs, you witness their uncomplaining acceptance of suffering, their bright desire to make the most of life in spite of the limitations of age and disease, their calm awareness of the approaching end when their final hours come. They accept death with a grace that I hope I will one day be brave enough to muster.

NL: Als je honden hebt, zie je hun onverklaarbare acceptatie van lijden, hun heldere verlangen om het leven optimaal te maken ondanks de beperkingen van leeftijd en ziekte, hun kalme bewustzijn van het naderende einde wanneer hun laatste uren komen. Ze accepteren de dood met een genade die ik hoop dat ik ooit dapper genoeg zal zijn om te verzamelen.

— Dean Koontz, A Big Little Life: A Memoir of a Joyful Dog


A man begins dying at the moment of his birth. Most People live in denial of Death’s patient courtship until, late in life and deep in sickness, they become aware of him sitting bedside.

NL: Een man begint te sterven op het moment van zijn geboorte. De meeste mensen leven in ontkenning van de patiënt hofmakerij van de Dood totdat, laat in het leven en diep in ziekte, ze zich bewust worden van hem zittend bed.

— Dean Koontz, The Husband


The dead are merely the countrymen of my future.

NL: De doden zijn slechts de landgenoten van mijn toekomst.

— Dean Koontz, Fear Nothing


That is, Jack thought, the way of life. The horror changes us, because we can never forget. Cursed with memory. It starts when we’re old enough to know what death is and realize that sooner or later we’ll lose everyone we love. We’re never the same. But somehow we’re all right. We go on.

NL: Dat is, Jack dacht, de manier van leven. De horror verandert ons, want we kunnen het nooit vergeten. Vervloekt met geheugen. Het begint als we oud genoeg zijn om te weten wat de dood is en te beseffen dat we vroeg of laat iedereen verliezen waar we van houden. We zijn nooit meer hetzelfde. Maar op de een of andere manier zijn we in orde. We gaan verder.

— Dean Koontz, Winter Moon


Being alone can be good. It’s easy to find peace alone. But sometimes, being alone is a king of death.

NL: Alleen zijn kan goed zijn. Het is makkelijk om alleen vrede te vinden. Maar soms is alleen zijn een koning van de dood.

— Dean Koontz, Chase


How obvious can it be? … The purpose of makeup is to defy the degradations of time, and time is just a synonym for death.

NL: Hoe voor de hand liggend kan het zijn? … Het doel van make-up is om de degradaties van de tijd te trotseren, en tijd is slechts een synoniem voor de dood.

— Dean Koontz, False Memory


the divine has taken a few steps back from humankind, perhaps in revulsion, perhaps because we don’t deserve to look directly upon holy beings anymore…. When the divine enters the world these days from outside of time, it manifests discreetly through children and animals.

NL: Het goddelijke heeft een paar stappen terug gezet van de mensheid, misschien in afkeer, misschien omdat we het niet verdienen om rechtstreeks naar heilige wezens te kijken…. Wanneer het goddelijke de wereld binnenkomt deze dagen van buiten de tijd, manifesteert het zich discreet via kinderen en dieren.

— Dean Koontz, What the Night Knows