David Sedaris quotes | 12 quotes van David Sedaris

Ben je op zoek naar een David Sedaris quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste David Sedaris quotes. Veel leesplezier!

David Sedaris quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van David Sedaris verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste David Sedaris quotes:

Sometimes the sins you haven’t committed are all you have left to hold onto.

NL: Soms zijn de zonden die je niet hebt begaan alles wat je nog hebt om vast te houden.

— David Sedaris, When You Are Engulfed in Flames


Everyone looks retarded once you set your mind to it.

NL: Iedereen ziet er achterlijk uit als je er zin in hebt.

— David Sedaris


Like all of my friends, she’s a lousy judge of character.

NL: Net als al mijn vrienden, is ze slecht in het beoordelen van karakter.

— David Sedaris, Me Talk Pretty One Day


We were not a hugging people. In terms of emotional comfort it was our belief that no amount of physical contact could match the healing powers of a well made cocktail.

NL: We waren geen omhelzende mensen. In termen van emotioneel comfort was het onze overtuiging dat geen enkele hoeveelheid fysiek contact kon overeenkomen met de helende krachten van een goed gemaakte cocktail.

— David Sedaris, Naked


If you aren’t cute, you may as well be clever.

NL: Als je niet schattig bent, kun je net zo goed slim zijn.

— David Sedaris, Me Talk Pretty One Day


At the end of a miserable day, instead of grieving my virtual nothing, I can always look at my loaded wastepaper basket and tell myself that if I failed, at least I took a few trees down with me.

NL: Aan het eind van een ellendige dag, in plaats van te rouwen over mijn virtuele niets, kan ik altijd naar mijn geladen prullenmand kijken en mezelf vertellen dat als ik faalde, ik tenminste een paar bomen mee naar beneden nam.

— David Sedaris, Me Talk Pretty One Day


Speed eliminates all doubt. Am I smart enough? Will people like me? Do I really look all right in this plastic jumpsuit?

NL: Snelheid elimineert alle twijfel. Ben ik slim genoeg? Zullen mensen me leuk vinden? Zie ik er echt goed uit in dit plastic overall?

— David Sedaris


I’m the most important person in the lives of almost everyone I know and a good number of the people I’ve never even met.

NL: Ik ben de belangrijkste persoon in het leven van bijna iedereen die ik ken en een groot aantal mensen die ik nog nooit ontmoet heb.

— David Sedaris


Hugh consoled me, saying, “Don’t let it get to you. There are plenty of things you’re good at.”When asked for some examples, he listed vacuuming and naming stuffed animals. He says he can probably come up with a few more, but he’ll need some time to think.

NL: Hugh troostte me en zei: “Laat het je niet raken. Er zijn genoeg dingen waar je goed in bent.”Toen hij om een paar voorbeelden vroeg, gaf hij stofzuigende en knuffelbeesten de naam. Hij zegt dat hij er waarschijnlijk nog een paar kan bedenken, maar hij heeft wat tijd nodig om na te denken.

— David Sedaris, Me Talk Pretty One Day


Kools and Newports were for black people and lower-class whites. Camels were for procrastinators, those who wrote bad poetry, and those who put off writing bad poetry. Merits were for sex addicts, Salems were for alcoholics, and Mores were for people who considered themselves to be outrageous but really weren’t.

NL: Kools en Newports waren voor zwarten en blanken. Kameelen waren voor vooruitstrevenden, degenen die slechte poëzie schreven, en degenen die het schrijven van slechte poëzie uitstellen. Verdiensten waren voor seksverslaafden, Salems waren voor alcoholisten, en Mores waren voor mensen die zichzelf als schandalig beschouwden maar dat niet waren.

— David Sedaris, When You Are Engulfed in Flames


The landscape is best described as ‘pedestrian hostile.’ It’s pointless to try to take a walk, so I generally just stay in the room and think about shooting myself in the head.

NL: Het landschap kan het best omschreven worden als ‘pedestrische vijandelijk’. Het is zinloos om een wandeling te maken, dus ik blijf gewoon in de kamer en denk erover om mezelf in het hoofd te schieten.

— David Sedaris, When You Are Engulfed in Flames


When asked “What do we need to learn this for?” any high-school teacher can confidently answer that, regardless of the subject, the knowledge will come in handy once the student hits middle age and starts working crossword puzzles in order to stave off the terrible loneliness.

NL: Op de vraag: “Waarvoor moeten we dit leren?” Elke middelbare schoolleraar kan vol vertrouwen antwoorden dat, ongeacht het onderwerp, de kennis van pas zal komen zodra de student op middelbare leeftijd en begint te werken kruiswoordpuzzels om te voorkomen dat de verschrikkelijke eenzaamheid.

— David Sedaris, Me Talk Pretty One Day