David Nicholls quotes | 11 quotes van David Nicholls

Ben je op zoek naar een David Nicholls quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste David Nicholls quotes. Veel leesplezier!

David Nicholls quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van David Nicholls verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste David Nicholls quotes:

This is where it all begins. Everything starts here, today.

NL: Hier begint het allemaal. Alles begint hier, vandaag.

— David Nicholls, One Day


You’re gorgeous, you old hag, and if I could give you just one gift ever for the rest of your life it would be this. Confidence. It would be the gift of confidence. Either that or a scented candle

NL: Je bent prachtig, jij oude heks, en als ik je maar één cadeau kon geven voor de rest van je leven zou het dit zijn. Vertrouwen. Het zou de gave van vertrouwen zijn. Dat of een geurkaars.

— David Nicholls, One Day


You can live your whole life not realizing that what you’re looking for is right in front of you.

NL: Je kunt je hele leven niet beseffen dat wat je zoekt recht voor je ligt.

— David Nicholls, One Day


Dexter, I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.

NL: Dexter, ik hou zoveel van je. Zoveel, en dat zal ik waarschijnlijk altijd blijven doen. Ik mag je gewoon niet meer. Het spijt me.

— David Nicholls, One Day


Call me sentimental, but there’s no-one in the world that I’d like to see get dysentery more than you

NL: Noem me sentimenteel, maar er is niemand in de wereld die ik liever dysenterie wil zien krijgen dan jij.

— David Nicholls, One Day


This is me.’” He handed her the precious scrap of paper. ‘Call me or I’ll call you, but one of us will call, yes? What I mean is it’s not a competition. You don’t lose if you phone first.

NL: Dit ben ik. “Hij gaf haar het kostbare stukje papier. Bel me of ik bel je, maar een van ons zal bellen, ja? Wat ik bedoel is dat het geen wedstrijd is. Je verliest niet als je eerst belt.

— David Nicholls, One Day


Happyish. Well, happyish isn’t so bad.”It’s the most we can hope for.

NL: Gelukkig. Nou, gelukkig is niet zo slecht.Het is het meest waar we op kunnen hopen.

— David Nicholls, One Day


She drinks pints of coffee and writes little observations and ideas for stories with her best fountain pen on the linen-white pages of expensive notebooks. Sometimes, when it’s going badly, she wonders if what she believes to be a love of the written word is really just a fetish for stationery.

NL: Ze drinkt pinten koffie en schrijft kleine observaties en ideeën voor verhalen met haar beste fontein pen op de linnen-witte pagina’s van dure notebooks. Soms, als het slecht gaat, vraagt ze zich af of wat ze gelooft als een liefde voor het geschreven woord is eigenlijk gewoon een fetisj voor briefpapier.

— David Nicholls, One Day


He could feel her laughter against his chest, and at that moment he thought that there was no better feeling than making Emma Morley laugh.

NL: Hij voelde haar lachen tegen zijn borst, en op dat moment dacht hij dat er geen beter gevoel was dan Emma Morley aan het lachen te maken.

— David Nicholls


He put one hand lightly on the back of her neck and simultaneously she placed one hand lightly on his hip, and they kissed in the street as all around them people hurried home in the summer light, and it was the sweetest kiss that either of them would ever know. This is where it all begins. Everything starts here, today. And then it was over.

NL: Hij legde een hand licht op de achterkant van haar nek en tegelijkertijd plaatste ze een hand licht op zijn heup, en ze kusten in de straat als overal om hen heen mensen haastte naar huis in de zomer licht, en het was de liefste kus die een van hen ooit zou weten. Hier begint het allemaal. Alles begint hier, vandaag. En toen was het voorbij.

— David Nicholls, One Day


What if it rained or you felt a bit glandy? It just wasn’t practical. Better by far to simply try and be good and courageous and bold and to make a difference. Not change the world exactly, but the bit around you.

NL: Wat als het regende of je een beetje klierig voelde? Het was gewoon niet praktisch. Verreweg beter om gewoon te proberen om goed en moedig en moedig te zijn en een verschil te maken. Niet precies de wereld veranderen, maar het deel om je heen.

— David Nicholls, One Day