David Levithan quotes | 28 quotes van David Levithan

Ben je op zoek naar een David Levithan quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste David Levithan quotes. Veel leesplezier!

David Levithan quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van David Levithan verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste David Levithan quotes:

We always see our worst selves. Our most vulnerable selves. We need someone else to get close enough to tell us we’re wrong. Someone we trust.

NL: We zien altijd ons ergste zelf. Onze meest kwetsbare zelf. We hebben iemand anders nodig om dichtbij genoeg te komen om ons te vertellen dat we het mis hebben. Iemand die we vertrouwen.

— David Levithan, Naomi and Ely’s No Kiss List


I want love to conquer all. But love can’t conquer anything. It can’t do anything on it’s own.It relies on us to do the conquering on its behalf.

NL: Ik wil dat de liefde alles overwint. Maar liefde kan niets overwinnen. Het kan niets doen op zijn eigen.Het vertrouwt op ons om de verovering voor zijn rekening te doen.

— David Levithan, Every Day


It scares me how hard it is to remember life before you. I can’t even make the comparisons anymore, because my memories of that time have all the depth of a photograph. It seems foolish to play games of better and worse. It’s simply a matter of is and is no longer.

NL: Het maakt me bang hoe moeilijk het is om het leven voor jou te herinneren. Ik kan de vergelijkingen niet eens meer maken, want mijn herinneringen aan die tijd hebben alle diepte van een foto. Het lijkt dwaas om spelletjes van beter en erger te spelen. Het is gewoon een kwestie van is en is niet langer.

— David Levithan, The Lover’s Dictionary


It doesn’t have to be on Valentine’s Day. It doesn’t have to be by the time you turn eighteen or thirty-three or fifty-nine. It doesn’t have to conform to whatever is usual. It doesn’t have to be kismet at once, or rhapsody by the third date.It just has to be. In time. In place. In spirit.It just has to be.

NL: Het hoeft niet op Valentijnsdag te zijn. Het hoeft niet tegen de tijd dat je achttien, drieëndertig of negenenvijftig wordt. Het hoeft niet overeen te komen met wat normaal is. Het hoeft niet meteen kismet te zijn, of rhapsody op de derde date.Het hoeft alleen maar zo te zijn. Op tijd. Op z’n plaats. In de geest. Het moet gewoon zo zijn.

— David Levithan


The way you’re singing in your sleepThe way you look before you leapThe strange illusions that you keepYou don’t knowBut I’m noticingThe way your touch turns into arcsThe way you slide into the darkThe beating of my open heartYou don’t knowBut I’m noticing

NL: De manier waarop je zingt in je slaapDe manier waarop je kijkt voordat je springtDe vreemde illusies die je houdtJe weet het nietMaar ik merkDe manier waarop je aanraking verandert in boogjesDe manier waarop je glijdt in het donkerHet kloppen van mijn open hartJe weet het nietMaar ik merk

— David Levithan, Nick & Norah’s Infinite Playlist


Things that matter are not easy. Feelings of happiness are easy. Happiness is not. Flirting is easy. Love is not. Saying you’re friends is easy. Being friends is not.

NL: Dingen die ertoe doen zijn niet makkelijk. Gevoelens van geluk zijn gemakkelijk. Geluk niet. Flirten is makkelijk. Liefde niet. Jullie zeggen dat vrienden makkelijk zijn. Vrienden zijn is dat niet.

— David Levithan, Naomi and Ely’s No Kiss List


It’s one thing to fall in love. It’s another to feel someone else fall in love with you, and to feel a responsibility toward that love.

NL: Het is één ding om verliefd te worden. Het is een ander om te voelen dat iemand anders verliefd op je wordt, en om een verantwoordelijkheid tegenover die liefde te voelen.

— David Levithan, Every Day


The key to a successful relationship isn’t just in the words, it’s in the choice of punctuation. When you’re in love with someone, a well-placed question mark can be the difference between bliss and disaster, and a deeply respected period or a cleverly inserted ellipsis can prevent all kinds of exclamations.

NL: De sleutel tot een succesvolle relatie is niet alleen in de woorden, het is in de keuze van punctuatie. Wanneer je verliefd bent op iemand, kan een goed geplaatste vraagteken het verschil zijn tussen gelukzaligheid en ramp, en een zeer gerespecteerde periode of een slim ingebrachte ellipse kan allerlei uitroepen voorkomen.

— David Levithan, The Lover’s Dictionary


You know what’s a great metaphor for love? Sleeping beauty. Because you have to plow through this incredible thicket of thorns in order to get to beauty, and even then, when you get there, you still have to wake her up.— Tiny Cooper

NL: Weet je wat een grote metafoor voor liefde is? Slaapschoonheid. Omdat je moet ploegen door deze ongelooflijke bos van doornen om tot schoonheid te komen, en zelfs dan, als je er bent, moet je haar nog steeds wakker maken.

— David Levithan, Will Grayson, Will Grayson


he is both the source of my happiness and the one i want to share it with.

NL: Hij is zowel de bron van mijn geluk als degene met wie ik het wil delen.

— David Levithan, Will Grayson, Will Grayson


Love doesn’t have to be on Valentine’s Day. It doesn’t have to be by the time you turn eighteen or thirty-three or fifty-nine. It doesn’t have to conform to whatever is usual. It doesn’t have to be kismet at once, or rhapsody by the third day.It just has to be. In time. In place. In spirt.It just has to be.

NL: Liefde hoeft niet op Valentijnsdag te zijn. Het hoeft niet te zijn tegen de tijd dat je achttien of drieëndertig of negenenvijftig wordt. Het hoeft niet te voldoen aan wat gebruikelijk is. Het hoeft niet meteen kismet te zijn, of rhapsody voor de derde dag.Het hoeft alleen maar te zijn. Op tijd. Op z’n plaats. In spirt. Het moet gewoon zo zijn.

— David Levithan, How They Met, and Other Stories


You don’t know me. You know one me, just like I know one you. And you can’t know every me, and I can’t know every you.

NL: Je kent me niet. Je kent één van mij, net zoals ik één van jou ken. En je kunt niet elke mij kennen, en ik kan niet elke jou kennen.

— David Levithan, Every You, Every Me


Life goes on. Get over it. You’re still young. It’ll get better. Blah, Blah, Blah

NL: Het leven gaat door. Zet je eroverheen. Je bent nog jong. Het wordt wel beter. Blah, Blah, Blah

— David Levithan, Marly’s Ghost


But I think we both knew, even then, that what we had was something even more rare, and even more meaningful. I was going to be his friend, and was going to show him possibilities. And he, in turn, would become someone I could trust more than myself.

NL: M

— David Levithan, Boy Meets Boy


I’m told there’s no going back. So I’m choosing forward.

NL: Mij is verteld dat er geen weg terug is. Dus ik kies voor vooruit.

— David Levithan, Dash & Lily’s Book of Dares


Some days are like this. And the only way to get through them is to remember that they are only one day, and that every day ends.

NL: Sommige dagen zijn zo. En de enige manier om er doorheen te komen is te onthouden dat ze maar één dag zijn, en dat elke dag eindigt.

— David Levithan, Six Earlier Days


rolf! what? are you really rolling on the floor laughing? well, please stay down there for a sec while I KICK YOUR ASS.

NL: Rolf! Wat? Ben je echt aan het lachen op de vloer? Nou, blijf alsjeblieft even beneden terwijl ik je kont sla.

— David Levithan, Will Grayson, Will Grayson


Because sometimes you just have to dance like a madman in the Self-Help section of your local bookstore.

NL: Want soms moet je gewoon dansen als een gek in de Self-Help sectie van je lokale boekwinkel.

— David Levithan, Boy Meets Boy


I’ve always known I was gay, but it wasn’t confirmed until I was in kindergarten.It was my teacher who said so. It was right there on my kindergarten report card: PAUL IS DEFINITELY GAY AND HAS VERY GOOD SENSE OF SELF.

NL: Ik heb altijd geweten dat ik homo was, maar het werd pas bevestigd toen ik op de kleuterschool zat.Het was mijn leraar die dat zei. Het stond daar op mijn kleuterklas: Paul is duidelijk gay en heeft een hele goede gevoel voor zichzelf.

— David Levithan, Boy Meets Boy


…because if you can make yourself happy in the rain then you’re doing pretty alright in life.

NL: …want als je jezelf gelukkig kunt maken in de regen dan doe je het goed in het leven.

— David Levithan, Nick & Norah’s Infinite Playlist


It’s b******* to think of friendship and romance being different. They’re not. They’re just variations of the same love. Variatons of the same desire to be close.

NL: Het is b****** om te denken dat vriendschap en romantiek anders zijn. Dat zijn ze niet. Het zijn variaties van dezelfde liefde. Variatonen van hetzelfde verlangen om dichtbij te zijn.

— David Levithan


Indelible, adj.That first night, you took your finger and pointed to the top of my head, then traced a line between my eyes, down my nose, over my lips, my chin, my neck, to the center of my chest. It was so surprising. I knew I would never mimic it. That one gesture would be yours forever.

NL: Die eerste nacht, nam je je vinger en wees je naar de bovenkant van mijn hoofd… traceerde toen een lijn tussen mijn ogen, mijn neus, over mijn lippen, mijn kin, mijn nek, naar het midden van mijn borst. Het was zo verrassend. Ik wist dat ik het nooit zou nadoen. Dat ene gebaar zou voor altijd van jou zijn.

— David Levithan, The Lover’s Dictionary


Love me less,but love me for a long time.

NL: Hou minder van me, maar hou voor een lange tijd van me.

— David Levithan, The Lover’s Dictionary


My pride shut me up, my hurt shut me down, and together they ganged up on my hope and let her get away.

NL: Mijn trots sloot me op, mijn pijn sloot me af, en samen spanden ze zich samen op mijn hoop en lieten ze haar ontsnappen.

— David Levithan, Nick & Norah’s Infinite Playlist


I hope suffering don’t exist.

NL: Ik hoop dat lijden niet bestaat.

— David Levithan, Dash & Lily’s Book of Dares


If this continues, if this goes on, then when I die, your memories of me will be my greatest accomplishment. You memories will be my most lasting impressions.

NL: Als dit zo doorgaat, als dit doorgaat, dan als ik sterf, zullen jouw herinneringen aan mij mijn grootste prestatie zijn. Jullie herinneringen zullen mijn meest blijvende indrukken zijn.

— David Levithan, The Lover’s Dictionary


What separates us from the animals, what separates us from the chaos, is our ability to mourn people we’ve never met.

NL: Wat ons scheidt van de dieren, wat ons scheidt van de chaos, is ons vermogen om mensen te rouwen die we nooit ontmoet hebben.

— David Levithan, Love Is the Higher Law


In my kind of falling, there’s no landing. There’s only hitting the ground. Hard. Dead, or wanting to be dead. So the whole time you’re falling, it’s the worst feeling in the world. Because you feel you have no control over it. Because you know how it ends.

NL: In mijn soort vallen, is er geen landing. Er zijn er alleen die de grond raken. Hard. Dood of dood willen zijn. Dus de hele tijd dat je valt, is het ergste gevoel in de wereld. Omdat je het gevoel hebt dat je er geen controle over hebt. Omdat je weet hoe het eindigt.

— David Levithan, Will Grayson, Will Grayson