Dave Barry quotes | 13 quotes van Dave Barry

Ben je op zoek naar een Dave Barry quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Dave Barry quotes. Veel leesplezier!

Dave Barry quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Dave Barry verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Dave Barry quotes:

If you had to identify, in one word, the reason why the human race has not achieved, and never will achieve, its full potential, that word would be ‘meetings.

NL: Als je in één woord de reden moest identificeren waarom het menselijk ras zijn volledige potentieel niet heeft bereikt en nooit zal bereiken, dan zou dat woord ‘bijeenkomsten’ zijn.

— Dave Barry


It is a well-documented fact that guys will not ask for directions. This is a biological thing. This is why it takes several million sperm cells… to locate a female egg, despite the fact that the egg is, relative to them, the size of Wisconsin.

NL: Het is een goed gedocumenteerd feit dat jongens niet de weg zullen vragen. Dit is iets biologisch. Dit is waarom er miljoenen spermacellen nodig zijn… om een vrouwelijk ei te lokaliseren, ondanks het feit dat het ei, ten opzichte van hen, de grootte van Wisconsin is.

— Dave Barry


When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy.

NL: Als er problemen ontstaan en dingen er slecht uitzien, is er altijd één individu die een oplossing ziet en bereid is het commando te nemen. Heel vaak is dat individu gek.

— Dave Barry, Dave Barry Turns Fifty


The problem with winter sports is that — follow me closely here — they generally take place in winter.

NL: Het probleem met de wintersport is dat – volg me hier op de voet – ze over het algemeen plaatsvinden in de winter.

— Dave Barry


Aside from velcro, time is the most mysterious substance in the universe. You can’t see it or touch it, yet a plumber can charge you upwards of seventy-five dollars per hour for it, without necessarily fixing anything.

NL: Afgezien van klittenband is tijd de meest mysterieuze substantie in het universum. Je kunt het niet zien of aanraken, maar een loodgieter kan je er meer dan vijfenzeventig dollar per uur voor in rekening brengen, zonder noodzakelijkerwijs iets te repareren.

— Dave Barry


The leading cause of death among fashion models is falling through street grates.

NL: De belangrijkste doodsoorzaak onder modemodellen valt door straatroosters.

— Dave Barry


I can win an argument on any topic, against any opponent. People know this, and steer clear of me at parties. Often, as a sign of their great respect, they don’t even invite me.

NL: Ik kan een argument winnen over elk onderwerp, tegen elke tegenstander. Mensen weten dit, en blijf uit mijn buurt op feestjes. Vaak, als teken van hun grote respect, nodigen ze me niet eens uit.

— Dave Barry


Perhaps you are thinking: ‘But a tank costs several million dollars, not including floor mats. I don’t have that kind of money.’Don’t be silly. You’re a consumer, right? You have credit cards, right?Perhaps you are thinking: ‘Yes, but how am I going to pay the credit-card company?’Don’t be silly. You have a tank, right?

NL: Misschien denk je: ‘Maar een tank kost enkele miljoenen dollars, exclusief vloermatten. Zoveel geld heb ik niet.Doe niet zo raar. Je bent een consument, toch? Je hebt toch creditcards?Misschien denk je: ‘Ja, maar hoe ga ik het creditcardbedrijf betalen?Doe niet zo raar. Je hebt een tank, toch?

— Dave Barry


Gravity is a contributing factor in nearly 73 percent of all accidents involving falling objects.

NL: Zwaartekracht is een factor die bijdraagt aan bijna 73 procent van alle ongevallen met vallende objecten.

— Dave Barry


As you get older; you’ve probably noticed that you tend to forget things. You’ll be talking with somebody at a party, and you’ll know that you know this person, but no matter how hard you try, you can’t remember his or her name. This can be very embarassing, especially if he or she turns out to be your spouse.

NL: Naarmate je ouder wordt, heb je waarschijnlijk gemerkt dat je de neiging hebt om dingen te vergeten. Je zult met iemand praten op een feestje, en je zult weten dat je deze persoon kent, maar hoe hard je ook probeert, je kunt zijn of haar naam niet herinneren. Dit kan erg gênant zijn, vooral als hij of zij je echtgenoot blijkt te zijn.

— Dave Barry


Have you noticed that whatever sport you’re trying to learn, some earnest person is always telling you to keep your knees bent?

NL: Is het je opgevallen dat welke sport je ook probeert te leren, een serieus persoon je altijd zegt om je knieën gebogen te houden?

— Dave Barry


Although golf was originally restricted to wealthy, overweight Protestants, today it’s open to anybody who owns hideous clothing.

NL: Hoewel golf oorspronkelijk was beperkt tot rijke, overgewicht Protestanten, vandaag is het open voor iedereen die bezit afgrijselijke kleding.

— Dave Barry


What I look forward to is continued immaturity followed by death.

NL: Waar ik naar uitkijk is dat ik nog steeds onvolwassen ben, gevolgd door de dood.

— Dave Barry